UGiM.6220.6.14.2012 Wyszogród, dnia 13.09.2012r

O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm., dalej: ustawa OOŚ) Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa Farmy Wiatrowej „Wyszogród”, składającej się z 13 elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW każda, o maksymalnej całkowitej wysokości do 150 m n.p.t. wraz z przyłączem kablowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą zawiadamia strony postępowania o:

 • wydaniu postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ-II.4240.848.2012.JC z dnia 04.09.2012 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ-II.4240.848.2012.JC z dnia 23.07.2012 r. wyrażającym opinię o konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko


W związku z oczywistą omyłką pisarską w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ-II.4240.848.2012.JC z dnia 23.07.2012 r. polegającą na opuszczeniu w nazwie przedsięwzięcia wyrazu „do” pomiędzy wyrażeniem „o mocy”, a wyrażeniem „2 MW każda” po wystąpieniu Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród (pismo znak: UGiM.6220.6.7.2012 z dnia 27.08.2012 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie znak: WOOŚ-II.4240.848.2012.JC z dnia 04.09.2012 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej na podstawie art. 113 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).


Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, przy ul. Rębowska 37 (pokój nr 3), w godzinach pracy Urzędu.


Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wywieszono dnia …………………


Zdjęto dnia ………………………..Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty:

 1. Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, sołectwa: Słomin, Kobylniki, Rostkowice, Pruszczyn, Grodkowo

 2. Urząd Gminy Mała Wieś, sołectwa: Lasocin, Główczyn, Orszymowo

 3. Urząd Gminy Czerwińsk n/Wisłą, sołectwo Raszewo Dworskie

 4. Urząd Gminy Naruszewo, sołectwo Stary NacpolskPo obwieszczeniu (14 dni) należy niezwłocznie odesłać na adres:

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-09-14 08:27:32
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-14 08:27:32
 • Liczba odsłon: 569
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680689]

przewiń do góry