UGiM.6220.6.37.2012                                                                     Wyszogród, dnia 14.12.2012 r. 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 oraz art. 106 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm., dalej: ustawa OOŚ) Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa Farmy Wiatrowej „Wyszogród”, składającej się z 13 elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW każda, o maksymalnej całkowitej wysokości do 150 m n.p.t. wraz z przyłączem kablowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą niniejszym zawiadamiam strony postępowania o:

·         Wystąpieniu w dniu 14.12.2012 pismem znak: UGiM.6220.6.36.2012 do Wójta Gminy Mała Wieś z prośbą o wydanie postanowienia określającego stanowisko organu w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

 

W przypadku przedsięwzięcia, wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami, prezydentami miast.

Organem właściwym w przedmiotowej sprawie jest Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, który wyda decyzję w porozumieniu z Wójtem Gminy Mała Wieś na terenie której będzie zlokalizowane przedsięwzięcie w zakresie przyłącza do abonenckiej stacji transformatorowej i połączenia kablowego turbiny nr 2 i 3.

 

Zawiadomienie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                              Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                               

 

Wywieszono dnia …………………

 

Zdjęto dnia ………………………..

 

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty:

1.      Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, sołectwa: Słomin, Kobylniki, Rostkowice, Pruszczyn, Grodkowo

2.      Urząd Gminy Mała Wieś, sołectwa: Lasocin, Główczyn, Orszymowo

3.      Urząd Gminy Czerwińsk n/Wisłą, sołectwo Raszewo Dworskie

4.      Urząd Gminy Naruszewo, sołectwo Stary Nacpolsk

 

 

Po obwieszczeniu (14 dni) należy niezwłocznie odesłać na adres:

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-12-17 20:39:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-17 20:39:16
  • Liczba odsłon: 581
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671266]

przewiń do góry