S P R A W O Z D A N I E

Z REALIZACJI GMINNO-MIEJSKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

ZA LATA 2004 - 2006

 

ZAKRES OPRACOWANIA;

1. Wprowadzenie

2. Przedstawienie stanu gospodarki odpadami na terenie gminy.

  1. Rodzaj i źródła i ilość wytwarzanych odpadów
  2. Rodzaj i ilość odpadów poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania
  3. Rodzaj i ilość odpadów poddawanym poszczególnym procesom odzysku
  4. System zbierania odpadów
  5. Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
   1. Składowiska odpadów
   2. Instalacje do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów

3. Stan realizacji działań ujętych w gminno-miejskim planie gospodarki odpadami na

lata 2004-2006

4. Ocena sposobu i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć

5. Ocena systemu monitoringu

6. Podsumowanie

 

ODNOŚNIE 1.

W roku 2001 na podstawie w art. 10 ust.4 ustawy z dnia 27 lipca 2001r o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska , ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw rady gmin zostały zobowiązane do uchwalenia gminnych programów ochrony środowiska do dnia 30 czerwca 2004r. Na mocy art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach gminny plan gospodarki odpadami stanowi część gminnego programu ochrony środowiska i jest tworzony w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska.

Ogólny zakres zagadnień, który powinien znaleźć swoje odzwierciedlenie w gminnym planie gospodarki odpadami został określony w art. 14 ust. 2 oraz art. 15 ust. 3 i 4 ustawy o odpadach. Uszczegółowienie tych zapisów zostało zawarte w § 4 i 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z 9 kwietnia 2003r w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami. Obowiązek składania co dwa lata radzie gminy sprawozdań z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami został nałożony na organ wykonawczy gminy. W dniu 13 października 2005 r weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005r o zmianie ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw, która wprowadziła modyfikacje dotyczące;

 • zakresu gminnych planów gospodarki odpadami,
 • okresu sprawozdawczego oraz procedury przygotowania sprawozdania z realizacji gpgo

W wyniku tych zmian zawężony został zakres gminnego planu gospodarki odpadami tylko do odpadów komunalnych powstających na terenie gminy oraz przywożonych na jej obszar z uwzględnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych. Okres sprawozdawczy z realizacji gpgo wynosi dwa lata kalendarzowe według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres. Ponadto, zapisano że sprawozdanie z realizacji gpgo przedkłada organ wykonawczy gminy radzie gminy w terminie do dnia 31 marca, po upływie okresu sprawozdawczego.

Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami w Gminie i Mieście Wyszogród do 2010r został przyjęty przez Radę Gminy i Miasta Wyszogród uchwałą Nr 101/XI/2004 z dnia 30 czerwca 2004r. Sprawozdanie obejmuje lata 2004 –2006.Źrodłem informacji do sporządzenia sprawozdania były dane z dokumentów znajdujących się; Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogrodzie, w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wyszogrodzie oraz Związku Gmin Regionu Płockiego.

.

ODNOŚNIE 2.

Głównymi źródłami wytwarzania odpadów komunalnych na terenie gminy i miasta są;

 • gospodarstwa domowe oraz rolne,
 • szkoły podstawowe, ponad podstawowe, przedszkole samorządowe,
 • obiekty użyteczności publicznej,
 • obiekty handlowe,
 • administracja samorządowa, bank,
 • lokalne zakłady produkcyjno-usługowe,
 • biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków,
 • cmentarze.

W okresie sprawozdawczym wytworzono następujące ilości odpadów;

Tabela 1. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom

unieszkodliwiania na terenie gminy i miasta 2004-2006

 

2004 r

2006 r

Kod odpadu

Masa /Mg/

Oznaczenie procesu

unieszkodliwiania

Masa /Mg/

Oznaczenie procesu

unieszkodliwiania

200301

324

D1

354

D1

200302

25

D1

26

D1

200303

13

D1

12

D1

200307

       

200399

       
         

Tabela 3. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom

Odzysku na terenie gminy i miasta w latach 2004-2006

 

2004 r.

2006 r.

Kod odpadu

Masa /Mg/

Oznaczenie procesu

unieszkodliwiania

Masa /Mg/

Oznaczenie procesu

unieszkodliwiania

200101

-

R5

0,15

R5

200102

22,9

R5

38,28

R5

200139

8,8

R5

13,93

R5

200140

       

200201

       
         

Podstawowym systemem zbierania odpadów na terenie miasta jest system mieszany, polegający na opróżnianiu pojemników SM-110 przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wyszogrodzie na podstawie zawartych umów z właścicielami nieruchomości. Uzupełnieniem systemu jest selektywna zbiórka odpadów polegająca na ustawienie w różnych częściach miasta pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów wykonanych ze szkła, plastiku oraz papieru.

Na terenie gminy odpady komunalne gromadzone są w kontenerach typu KP-7 ustawionych w sołectwach; Słomin, Kobylniki, Rostkowice, Pruszczyn, Rębowo, Ciućkowo, Drwały, Rakowo. Uzupełnieniem systemu jest ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w sołectwach; Kobylniki, Rostkowice,Gródkowo, Rębowo, Wiązówka, Bolino, Chmielewo, Wilczkowo, Marcjanka.

Odbiorem odpadów komunalnych zmieszanych z terenu miasta objętych objętych jest około 70 % gospodarstw domowych, zaś na terenie gminy około 65% gospodarstw domowych.

Tabela 5. Karta składowiska odpadów - stan na dzień 31 grudnia 2006 r.

L.p.

Elementy charakterystyki

składowiska odpadów

Zakres danych

Informacje o składowisku

odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres składowiska

odpadów

 

Składowisko odpadów komunalnych w Wilczkowie

1.2.

Gmina

 

Wyszogród

1.3.

Powiat

 

płocki

1.4.

Województwo

 

mazowieckie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

   

1.6.

NIP (jeśli posiada)

   

1.7.

Typ składowiska

(N/O/IN; OUO)1)

0

1.8.

Nazwa i adres właściciela

składowiska odpadów

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany/podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego/.

Gmina i Miasto Wyszogród ul. Rębowska 37 09-450 Wyszogród

1.9.

REGON (jeśli posiada)

000528474

1.10.

NIP (jeśli posiada)

7741014559

1.11.

Nazwa i adres właściciela

gruntu pod składowiskiem

odpadów

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany/podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego/.

Gmina i Miasto Wyszogród ul. Rębowska 37 09-450 Wyszogród

1.12.

REGON (jeśli posiada)

 

000528474

1.13.

NIP (jeśli posiada)

 

7741014559

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego

składowiskiem odpadów

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wyszogrodzie ul. Rębowska 57 09-450 Wyszogród

1.15

REGON (jeśli posiada)

 

001007464

1.16

NIP (jeśli posiada)

 

7740021646

1.17.

Czy kierownik składowiska

odpadów posiada wymagane

kwalifikacje?

Tak/nie Składowisko odpadów komunalnych w Wilczkowie

 

tak

1.18.

Liczba kwater

szt.

1

1.19.

Liczba kwater eksploatowanych

szt.

1

1.20.

Liczba kwater zamkniętych szt.

szt. -

 

1.21.

Czy składowisko jest w trakcie

budowy?

TAK/NIE

nie

1.22.

Czy składowisko jest w trakcie

eksploatacji (przed

zamknięciem)?

 

TAK/NIE

 

tak

1.23.

Czy składowisko jest w trakcie

rekultywacji?

TAK/NIE

nie

1.24.

Czy składowisko jest w trakcie

monitoringu po zakończeniu

rekultywacji?

TAK/NIE

 

nie

1.25.

Czy składowisko jest w okresie

po zakończeniu monitoringu?

TAK/NIE

nie

2.

Decyzje administracyjne

2.1.

Decyzja lokalizacyjna (jeśli

dotyczy)

Podać:

organ wydający,

datę wydania decyzji,

znak decyzji.

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

01.01.1986r

VAN-8322/1/86

2.2.

Decyzja o warunkach

zabudowy i zagospodarowania

terenu (jeśli dotyczy)

Podać:

organ wydający,

datę wydania decyzji,

znak decyzji.

 

2.3.

Pozwolenie na budowę

Podać:

organ wydający,

datę wydania decyzji,

znak decyzji;

wskazać, jeśli decyzja

została uchylona.

Wojewoda Płocki

25.05.1987r

UAN/8301/1/236/87

2.4.

Pozwolenie na użytkowanie

(jeśli dotyczy)

Podać:

organ wydający,

datę wydania decyzji,

znak decyzji.

Urząd Wojewódzki w Płocku 06.01.1989r

OS.I.8624/2/10/89

2.5.

Decyzja o wykonaniu przeglądu

ekologicznego na podstawie art.

33 ust. 1 ustawy

wprowadzającej2)

Podać:

organ wydający,

datę wydania decyzji,

znak decyzji.

Starosta Płocki

30.07.2001r

O.Ś.I.7644-3/53/2001

2.6.

Decyzja o dostosowaniu na

podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1

ustawy wprowadzającej2)

(jeśli dotyczy)

Podać:

organ wydający,

datę wydania decyzji,

znak decyzji,

wyznaczony rok

dostosowania.

 

2.7.

Czy przepisów wć decyzji o

dostosowaniu na podstawie art.

33 ust. 2 pkt 1 ustawy

wprowadzającej2) została

wykonana?

[tak/nie]

Jeżeli nie, to wyjaśnić,

które postanowienia i

dlaczego nie zostały

wykonane.

 

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu

została przedłużona?

Jeżeli tak, to na podstawie

jakiej decyzji - podać:

podstawę prawną,

organ wydający,

datę wydania decyzji,

znak decyzji,

wyznaczony rok

dostosowania.

 

2.9.

Czy przedłużona decyzja

została wykonana?

[tak/nie]

Jeżeli nie, to wyjaśnić,

które postanowienia i

dlaczego nie zostały

wykonane.

 

2.10.

Rok faktycznego dostosowania

składowiska odpadów

Podać datę dostosowania.

31.12.2008r

2.11.

Decyzja o dostosowaniu na

podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2

ustawy wprowadzającej2) (jeśli

dotyczy)

Podać:

organ wydający,

datę wydania decyzji,

znak decyzji,

wyznaczony rok

dostosowania.

 

2.12.

Czy przepisów wć decyzji o

dostosowaniu na podstawie art.

33 ust. 2 pkt 2 ustawy

wprowadzającej2) została

wykonana?

[tak/nie]

Jeżeli nie, to wyjaśnić,

które postanowienia i

dlaczego nie zostały

wykonane.

 

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu

została przedłużona?

Jeżeli tak, to na podstawie

jakiej decyzji - podać:

podstawę prawną,

organ wydający,

datę wydania decyzji,

znak decyzji,

wyznaczony rok

dostosowania.

 

2.14.

Czy przedłużona decyzja

została wykonana?

[tak/nie]

Jeżeli nie, to wyjaśnić,

które postanowienia i

dlaczego nie zostały

wykonane.

 

2.15.

Rok faktycznego dostosowania

składowiska odpadów

Podać rok.

 

2.16.

Decyzja o zamknięciu

składowiska na podstawie art.

33 ust. 6 ustawy

wprowadzającej2) (jeśli

dotyczy)

Podać:

organ wydający,

datę wydania decyzji,

znak decyzji,

wyznaczony rok

zamknięcia.

 

2.17.

Czy decyzja o zamknięciu

składowiska na podstawie art.

33 ust. 6 ustawy

wprowadzającej2) została

wykonana?

[tak/nie]

Jeżeli nie, to wyjaśnić

dlaczego.

 

2.18.

Czy decyzja o zamknięciu

została przedłużona?

Jeżeli tak, to na podstawie

jakiej decyzji . podać:

podstawę prawną,

organ wydający,

datę wydania decyzji,

znak decyzji,

wyznaczony rok

zamknięcia.

 

2.19.

Czy przedłużona decyzja o

zamknięciu została wykonana?

[tak/nie]

Jeżeli nie, to wyjaśnić

dlaczego.

 

2.20.

Zgoda na zamknięcie

wydzielonej części składowiska

na podstawie art. 54 ustawy o

odpadach

Podać:

organ wydający,

datę wydania decyzji,

znak decyzji,

wyznaczony rok

zamknięcia,

datę zaprzestania

przyjmowania odpadów.

 

2.21.

Zgoda na zamknięcie

składowiska odpadów na

podstawie art. 54 ustawy o

odpadach

Podać:

organ wydający,

datę wydania decyzji, znak

decyzji,

wyznaczony rok

zamknięcia,

datę zaprzestania

przyjmowania odpadów.

 

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia

składowiska odpadów

Podać datę zamknięcia.

 

2.23.

Decyzja zatwierdzająca

instrukcję eksploatacji

składowiska

Podać:

organ wydający,

datę wydania decyzji,

znak decyzji.

Starosta Płocki

12.042002

OS.I.7644-3/28/2002

2.24.

Czy decyzja zatwierdzająca

instrukcję eksploatacji

składowiska była czasowa?

Jeżeli tak, to wskazać na

jaki okres.

 

2.25.

Zezwolenie na prowadzenie

działalności w zakresie odzysku

lub unieszkodliwiania odpadów

(jeśli dotyczy)

Podać:

organ wydający,

datę wydania decyzji,

znak decyzji,

termin obowiązywania.

 

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli

dotyczy)

Podać:

organ wydający,

datę wydania decyzji,

znak decyzji,

termin obowiązywania.

 

2.27.

Czy składowisko jest

przewidziane do uzyskania

pozwolenia zintegrowanego?

Jeżeli tak, to podać termin

(planowany) złożenia

wniosku.

 

2.28.

Czy dla składowiska była

wydana decyzja w sprawie

wstrzymania działalności?

Jeżeli tak, to podać dane nt.

decyzji:

podstawę prawną,

organ wydający,

datę wydania decyzji,

znak decyzji,

termin wstrzymania

działalności.

 

3.

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy składowisko jest ujęte w

wykazie zamieszczonym w

wojewódzkim planie

gospodarki odpadami?

[tak/nie]

 

tak

3.2.

Czy w wojewódzkim planie

gospodarki odpadami określono

termin zamknięcia

składowiska?

Jeżeli tak, to podać rok.

 

2020

3.3.

Czy składowisko jest ujęte w

wojewódzkiej bazie o

gospodarce odpadami?

[tak/nie]

tak

3.4.

Czy składowisko odpadów jest

ujęte w bazie Wojewódzkiej

Inspekcji Ochrony Środowiska?

[tak/nie]

 

tak

3.5.

Czy składowisko jest ujęte w

bazie Wojewódzkiego Urzędu

Statystycznego?

[tak/nie]

 

3.6.

Czy składowisko zostało ujęte

w wykazie przekazywanym

przez Urząd Wojewódzki do

Ministerstwa Środowiska w

2004 r.?

[tak/nie]

 

3.7.

Czy składowisko zostało ujęte

w wykazie przekazywanym

przez Urząd Wojewódzki do

Ministerstwa Środowiska w

2005 r.?

[tak/nie]

 

3.8.

Czy składowisko zostało ujęte

w wykazie przekazywanym

przez Urząd Wojewódzki do

Ministerstwa Środowiska w

2006 r.?

[tak/nie]

 

4.

Wymagania techniczne

4.1.

Pojemność całkowita

m3

101800

4.2.

Pojemność zapełniona

m3 / Mg

25556 Mg

4.3.

Pojemność pozostała do

zapełnienia

m3

16444 Mg

4.4.

Powierzchnia w granicach

korony

m2

10360

 

 

4.5.

 

 

 

 

 

 

Uszczelnienie

Brak [tak/nie]

brak

Naturalna bariera

geologiczna (miąższość,

współczynnik filtracji)

0,01 m/d

Sztuczna bariera

geologiczna (rodzaj,

miąższość, współczynnik

filtracji)

Izolacja syntetyczna

(materiał, grubość)

 

 

 

 

4.6.

 

 

 

Drenaż odcieków

Brak [tak/nie]

TAK

Warstwa drenażowa

(miąższość, współczynnik

filtracji)

Kolektory (materiał,

średnica)

Ukształtowanie misy

(nachylenie wzdłuż

kolektorów i w kierunku

kolektorów, %)

Zewnętrzny system rowów

4.7.

Gromadzenie odcieków

Brak [tak/nie]

tak

W specjalnych zbiornikach

(pojemność, m3)

 

 

 

 

 

4.8.

 

 

 

 

 

Postępowanie z odciekami

Odprowadzenie do

kanalizacji miejskiej

[tak/nie]

Wywóz do oczyszczalni

miejskiej [tak/nie]

Wykorzystanie do celów

technologicznych (jakich?)

Oczyszczanie lub

podczyszczanie we własnej

oczyszczalni (odbiornik

ścieków oczyszczonych)

 

4.9.

 

Instalacja do odprowadzania

gazu składowiskowego

Brak [tak/nie]

TAK

Z emisją do atmosfery

Spalanie w pochodni

Odzysk energii

4.10.

Pas zieleni

Brak [tak/nie]

NIE

Szerokość pasa [m]

5 M

4.11.

Ogrodzenie

[tak/nie]

tak

4.12.

Rejestracja wjazdów

[tak/nie]

TAK

4.13.

Ewidencja odpadów

[tak/nie]

tak

4.14.

Waga

[tak/nie]

nie

4.15.

Urządzenia do mycia i

dezynfekcji

[tak/nie]

tak

4.16.

Wykonywanie warstw

przekrywających odpady

[tak/nie]

tak

Materiał

(jeśli odpady, podać kod)

pospólka

 

4.17.

 

Monitoring w fazie

przedeksploatacyjnej

Dane meteorologiczne

nie

Kontrola wykonywania

elementów służących do

monitoringu

nie

Wody powierzchniowe

tak

Wody podziemne

tak

 

 

4.18.

 

 

Monitoring w fazie

eksploatacyjnej lub

poeksploatacyjnej

Opad atmosferyczny

nie

Wody powierzchniowe

nie

Wody odciekowe

nie

Wody podziemne

tak

Gaz składowiskowy

nie

Osiadanie powierzchni

składowiska

nie

Struktura i skład odpadów

nie

5.

Dofinansowanie

5.1.

Czy dostosowanie składowiska

wymaga dodatkowych środków

finansowych (poza środkami

własnymi zarządzającego)?

Jeżeli tak, to wskazać

szacowaną całkowitą kwotę

i środki własne

zarządzającego.

Jeśli nie, wstawić „0”

 

 

5.2.

Czy rekultywacja składowiska

wymaga dodatkowych środków

finansowych (poza środkami

własnymi zarządzającego)?

Jeżeli tak, to wskazać

szacowaną całkowitą kwotę

i środki własne

zarządzającego.

Jeśli nie, wstawić „0”

1000000 zł

150000 zł

6.

Odpady

6.1.

Czy na składowisku odpadów

są deponowane odpady

komunalne?

[tak/nie]

tak

6.2.

Czy na składowisku odpadów

są deponowane wyłącznie

odpady wydobywcze określone

w dyrektywie 2006/21/WE?.

[tak/nie]

nie

6.3.

Kody odpadów, które są

dopuszczone do składowania na

składowisku odpadów3)

 

200201,200202,200203,

200302,200303,200399.

6.4.

Czy odpady są składowane

zgodnie z rozporządzeniem

Ministra Gospodarki?4)

[tak/nie]

 

tak

6.5.

Kody odpadów dopuszczonych

do odzysku na składowisku

odpadów (jeśli dotyczy)

Podać, w jakim celu są

wykorzystywane

poszczególne rodzaje

odpadów.

200101, 200102,200105,

200139 po przetworzeniu do powtórnego wykorzystania

6.6.

Czy do rekultywacji

wykorzystywane są odpady?

Jeżeli tak, to podać jakie

rodzaje odpadów (kody) i

na podstawie jakiej decyzji,

ze wskazaniem podstawy

prawnej, organu

wydającego, daty decyzji,

znaku decyzji.

 

 

 

nie

6.7.

Masa odpadów składowana w

2003 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

222

6.8.

Masa odpadów poddana

odzyskowi na składowisku

odpadów w trakcie eksploatacji

składowiska w 2003 r. (jeśli

dotyczy)

[Mg]

42,7

6.9.

Masa odpadów stosowana do

rekultywacji po zamknięciu

składowiska w 2003 r. (jeśli

dotyczy)

[Mg]

(kod odpadów)

 

6.10.

Masa odpadów składowana w

2004 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

324

6.11.

Masa odpadów poddana

odzyskowi na składowisku

odpadów w trakcie eksploatacji

składowiska w 2004 r. (jeśli

dotyczy)

[Mg]

 

 

31,7

6.12.

Masa odpadów stosowana do

rekultywacji po zamknięciu

składowiska w 2004 r. (jeśli

dotyczy)

[Mg]

(kod odpadów)

 

6.13.

Masa odpadów składowana w

2005 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

342

6.14.

Masa odpadów poddana

odzyskowi na składowisku

odpadów w trakcie eksploatacji

składowiska w 2005 r. (jeśli

dotyczy)

[Mg]

 

 

22,7

6.15.

Masa odpadów stosowana do

rekultywacji po zamknięciu

składowiska w 2005 r. (jeśli

dotyczy)

[Mg]

(kod odpadów)

 

6.16.

Masa odpadów składowana w

2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

337

6.17.

Masa odpadów poddana

odzyskowi na składowisku

odpadów w trakcie eksploatacji

składowiska w 2006 r. (jeśli

dotyczy)

[Mg]

 

 

16,9

6.18.

Masa odpadów stosowana do

rekultywacji po zamknięciu

składowiska w 2006 r. (jeśli

dotyczy)

[Mg]

(kod odpadów)

 

Objaśnienia do tabeli 5:

1) N . składowisko odpadów niebezpiecznych, O . składowisko odpadów obojętnych, IN .

składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Jeśli na składowisku są składowane

wyłącznie odpady wydobywcze (zdefiniowane w dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisać

określenie UOU . obiekt unieszkodliwiania odpadów.

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

3) Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu

odpadów.

4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów

odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595).

Na terenie gminy i miasta nie występują instalacje do odzysku odpadów.

ODNOŚNIE 3.

Stan realizacji przedsięwzięć przyjętych w gminnym planie gospodarki odpadami na dzień 31 grudnia 2006r przedstawia się następująco;

 

Lp.

Nazwa zadania w KPGO

Rok

Realiz.

Nazwa zadania w GPGO

Opis podjętych działań

Koszt

Tys.PLN

1.

Przygotowanie i przyjęcie gminnych planów gospodarki odpadami

2004

Przyjęcie gminnego planu gospodarki odpadami

Uchwalony przez rade gminy dnia 30.06.2004r

-

2.

Organizacja gminnych systemów gospodarki odpadami

2006

Opracowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta

Opracowano projekt regulaminu,zaopiniował pozytywnie PPIS, skierowano do rady gminy w celu przyjęcia.

Burmistrz gim określił i podał do publicznej wiadomości dnia15.03.06Rwymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegaj. się o wydanie zezwol. na odbiór odpadów komunalnych.

Dwóch przedsiębiorców

wystąpiło z wnioskiem

do burmistrza o dostos.

posiadanego pozwolen.

Pozostałych dwóch nie

wystąpiło o dostosow.

zezwolenia

 

 

-

3.

 

2005

Zakup pojemników typu SM-110 w ilości 115 szt.

Zakupił ZGKiM w Wyszogrodzie w ilości

100 szt

7

4.

 

2004-

2006

Zakup kontenerów typu KP-7

Odstąpiono ze względu na obowiązek segregacji odpadów u „źródła”

 

5.

 

2004-

2010

Realizacja umowy na odbiór padłych zwierząt gospodarskich

Gmina zawiera umowy na każdy rok, obecnie na 2007 z firmą „HETMAN” z Bedlna

Nie ponosi kosztów

odbioru i utylizacji.

6.

 

2004

Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Z własnych środków zakupiono 2 szt dla soł.

Chmielewo, oraz ZGRP przekazał gminie w ramach użyczenia 23 poj. o pojem. 1,5 m3

2

19

w tym;

dotacja 7

opł.pr.12

7.

Intensyfikacja akcji podnoszenia swiad. spolecz. w dziedz. gospodarki odpad.

2004-

2006

Edukacja ekologiczna

Rozpowszechniono w

śród mieszkańców gminy ulotki odnośnie postępowania z odpadami; Starosty Płockiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

 

8.

         

W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost wytworzonych odpadów komunalnych, na co wpływu nie posiada organ wykonawczy gminy. W celu, ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko tut. Urząd poczynił starania zakupując pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadów powodując, tym samym zmniejszenia ilości składowanych odpadów na gminnym składowisku odpadów komunalnych. Na terenie gminy Wyszogród zbieraniem wyselekcjonowanych odpadów ich transportem do ZUOK w Kobiernikach zajmuje się firma wybrana w przetargu nieograniczonym zorganizowanym przez Związek Gmin Regionu Płockiego. Jest to SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. zoo Do chwili obecnej, nie jest prowadzona przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wyszogrodzie redukcja odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko.

ODNOŚNIE 4

Koszty poniesione na zbiórkę odpadów komunalnych przedstawiają się następująco;

Nazwa podmiotu

Rok realizacji

Poniesione koszty

w zł

Dochody

w zł

1. Zakład Gospodarki Komunalnej

w Wyszogrodzie

2003

2004

2005

2006

245664

241350

245336

272632

258267

244686

242614

313434

2. Płocka Gospodarka Komunalna

SITA

2003

2004

2005

2006

6818

7280

7936

-

 

10000

9591

8125

-

ODNOŚNIE 5

Tabela. Zestawienie wskaźników realizacji gminnego planu gospodarki odpadami

L.p

Nazwa wskaźnika

Jednostka

Wartość wskaźnika

dla 2003 r.

Osiągnięta wartość

Wskaźnika na koniec 2006r

1.

Masa odpadów wytworzonych

w tym;

- komunalnych zmieszanych

- selektywnie zebranych

a/ makulatura

b/ szkło

c/ tworzyw sztucznych

- osadów ściekowych

Mg/rok

Mg/rok

222

68,

0,05

56,

12

32

 

354,00

52,

0,15

38

14

28

2.

Liczba czynnych składowisk

odpadów

Szt.

1

1

3.

Liczba pojemników do selektywnej zbiorki odpadów w tym do;

 • szkła
 • makulatury
 • tworzyw sztucznych
 • odpadów niebezpiecznych

Szt.

 

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

42

 

16

9

17

1

65

 

28

7

29

1

4.

% mieszkańców objętych zbiórka odpadów zmieszanych

%

84

84

5.

% mieszkańców objętych selektywną zbiórką

%

68

70

ODNOŚNIE 6

Przyjęty Plan Gospodarki Odpadami w okresie sprawozdawczym realizowany był przez Gminę i Miasto Wyszogród oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wyszogrodzie. ZGKiM w Wyszogrodzie w minionym okresie zakupił 90% zaplanowanej ilości pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych oraz odbierał zgromadzone odpady w oparciu o zawarte umowy. Na terenie gminnego składowiska odpadów prowadził odzysk surowców wtórnych wykonanych z szkła, tworzyw sztucznych oraz folii. Odzysk surowców wtórnych wyniósł na koniec 2006r około 10 % co jest spadkiem w stosunku do początku okresu sprawozdawczego, gdzie wynosił 30 %, pomimo zwiększenia ilości zakupionych pojemników do selektywnego zbierania.

WNIOSKI;

- jak najszybsze uchwalenie nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku dla gminy i

miasta Wyszogród

- objęcie 100% mieszkańców zbiórką odpadów komunalnych,

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla sołectw, które ich nie posiadają,

- zakup przez ZGKiM pojemników typu SM-110, kontenerów KP-7

- wprowadzenie segregacji odpadów metodą „u źródła”,

- podjęcie działań odnośnie dalszego funkcjonowania gminnego składowiska odpadów /zamknięcie > rekultywacja/.

- wprowadzenia na terenie gminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych,

- wprowadzenie zbiorki odpadów elektrycznych oraz zużytego sprzętu elektronicznego,

- z aktualizować Gminno-Miejski Plan Gospodarki odpadami.

 

 

UCHWAŁA Nr 51/VI/2007

RADY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

z dnia 25 czerwca 2007 r.

 

 

 

w sprawie; przyjęcia sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w zakresie realizacji „Planu Gospodarki Odpadami w Gminie i Mieście Wyszogród na lata 2004-2010”

 

 

Na podstawie art. 14 ust. 12b pkt 4 i ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach / jednolity tekst z 2007r Nr 39, poz. 251/ w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U z 2001r Nr 142, poz. 1591 – z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala co następuje;

§ 1

Przyjmuje sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Wyszogród za okres 2004 – 2006.

§ 2

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego Urzędu.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-07-06 08:17:41
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-06 08:17:41
 • Liczba odsłon: 718
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2669047]

przewiń do góry