Decyzja (16.07.2021r.):

POBIERZ (.pdf)


Obwieszczenie (29.06.2021r.):

IKR.6220.8.4.2021r.

Wyszogród, dnia 29.06.2021r.

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z  art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735) Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród  w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:. „Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych otworem studziennym nr 1, o wydajności do Q=30,0m3/h, projektowanego w miejscowości Rostkowice, gmina Wyszogród na terenie działki o numerze ewidencyjnym 101, obreb 0013 Rostkowice, gmina Wyszogród, powiat płocki, województwo mazowieckie w celu gospodarowania wodą w rolnictwie polegającego na ciśnieniowym nawadnianiu upraw na terenie pastwisk trwałych i gruntów ornych, zlokalizowanych w gospodarstwie rolnym prowadzonym w miejscowości Rostkowice, gmina Wyszogród, powiat płocki, województwo mazowieckie” informuje, iż został zgromadzony materiał dowodowy umożliwiający merytoryczne rozpatrzenie sprawy.

Przed wydaniem decyzji orzekającej co do istoty sprawy, stronom przysługuje prawo zapoznania się z aktami, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów ora zgłoszonych żądań.

Jednocześnie zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, przy ul. Rębowska 37 (pokój nr 3), w  godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym  telefonicznym umówieniu.

Ponadto Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje iż Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie znak: WOOŚ-I.4220.481.2021.MŚ.2. z dnia 18 maja  2021roku w którym stwierdził że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku wyraził opinię znak;WA.ZZŚ.7.435.1.111.2021.AK z dnia 15 kwietnia 2021roku, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Płocku nie wyraził stanowiska w ustawowym terminie – zgoda milcząca.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja administracyjna.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37,pokój nr 3, Tel. 24 267 26 15


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (26.03.2021r.):

 

Wyszogród, dnia  26 marca 2021roku

IKR.6220.8.2021

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

Na podstawie art. 49 oraz art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256.) w związku z art. 33 ust. 1 pkt 2, 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2020.283 ),

Burmistrz Gminy i Miasta  Wyszogród

zawiadamia

że w dniu 26 marca 2021roku  na wniosek Inwestora wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych otworem studziennym nr 1, o wydajności do Q=30,0m3/h, projektowanego w miejscowości Rostkowice, gmina Wyszogród na terenie działki o numerze ewidencyjnym 101, obreb 0013 Rostkowice, gmina Wyszogród, powiat płocki, województwo mazowieckie w celu gospodarowania wodą w rolnictwie polegającego na ciśnieniowym nawadnianiu upraw na terenie pastwisk trwałych i gruntów ornych, zlokalizowanych w gospodarstwie rolnym prowadzonym w miejscowości Rostkowice, gmina Wyszogród, powiat płocki, województwo mazowieckie”.

Informuje osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 256.) polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Z dokumentacją w poniższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, pok. nr. 3, w godzinach pracy urzędu  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach: 7:30 – 15:30 oraz środę w godzinach: 9:00 – 17:00.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w myśl zapisów §3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2020.283 ) postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego oraz organu właściwego do wydania oceny wodno prawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.Dz.U.2020.poz.310). Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 256.) do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonywania określonej czynności okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród https://ugimwyszogrod.bip.org.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród   oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Rostkowice.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-03-29 07:28:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-07-16 11:46:31
  • Liczba odsłon: 341
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680815]

przewiń do góry