UGiM.6220.3.2.2015 Wyszogród, dnia 16.04.2015 r.

OBWIESZCZENIE


Działając na podstawie art. 33, art., 34 i art. 79 ust.1 oraz w związku z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm., dalej; ustawa OOŚ) informuje się o złożeniu w urzędzie raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „budowie chlewni o licznie stanowisk 1500 szt. dla tuczników w m. Rębowo gm. Wyszogród, dz.o.nr.ewid. 367”.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został złożony przez Pana Marka Fabianowicza, zam. Rębowo 172, 09-450 Wyszogród.

Zgodnie z §2 ust 1 pkt 51 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (dz.U.nr 213, poz. 1397) przedmiotowa inwestycja polegająca na budowie chlewni o licznie stanowisk 1500 szt.dla tuczników każdy kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy OOŚ, dla których, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest obligatoryjny.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, zaś organami biorącymi udział w ocenie jest:

  • Regionalny dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku.

W dniu 15 kwietnia 2015r na wniosek Pana Marka Fabianowicz, zam. Rębowo 172, 09-450 Wyszogród zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „budowie chlewni o licznie stanowisk 1500 szt. dla tuczników w m. Rębowo gm. Wyszogród, dz.o.nr.ewid. 367”.

Podaje się do publicznej wiadomości, że postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa i każdy ma prawo składania uwag i wniosków.

Wszyscy zainteresowani mogą się zapoznać z dokumentacją sprawy, w tym raportem o oddziaływaniu na środowisko w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37 ( pokój nr 3) w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski w ww. sprawie można składać w formie pisemnej i ustnej w urzędzie Gminy i miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, pok.nr 3 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: k.rogulska@wyszogrd.pl w terminie 21 dni tj. od dnia 17.04.2015r(data wywieszenia obwieszczenia + 1 dzień ) do dnia 11.05.2015r

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wyszogród, na tablicy ogłoszeń sołectwa Rębowo oraz na stronie internetowej pod adresem; www.wyszogrod.pl

Wywieszono dnia …………………


Zdjęto dnia ………………………..
Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty:

  1. Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, sołectwo: Rębowo

  2. Strony postępowania wg rozdzielnika znajdującego się a aktach sprawy;


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-17 19:40:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-17 19:40:39
  • Liczba odsłon: 651
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674981]

przewiń do góry