2b926ed4-4fdd-4ac8-bf24-45a7a8154871.pdf -uchwała nr 176/XXIV/2009

 

Budżet Gminy i Miasta

Wyszogród na 2010 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDŻET

GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

na 2010 rok

Budżet opracowano na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ Dz.U.z 2001 roku Nr.142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/, Ustawy z dnia 13.10.2003 roku o dochodach jednostek samorządowych /Dz.U.Nr.203 poz.1966/z późniejszymi zmianami, Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych/ Dz.U z 2005 roku Nr.249 poz.2104 z późniejszymi zmianami/, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.06.2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych / Dz.U z 2006 roku.Nr.107,poz.726 z późniejszymi zmianami, pisma Ministerstwa Finansów w sprawie ustalenia wysokości subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego w sprawie ustalenia wysokości dotacji na zadania zlecone, sprawozdań z wykonania budżetu za dziewięć miesięcy bieżącego roku .

Ogółem dochody budżetu Gminy i Miasta zostały zaplanowane na kwotę 12 907 898 zł

w tym:

- dochody bieżące 12 455 976 zł

- dochody majątkowe 451 922 zł

z podziałem na:

1. Dochody własne 4 454 744 zł 34,6 %

W tym : dochody bieżące - 4 304 744 zł

dochody majątkowe - 150 000 zł

2. Subwencje 6 120 880 zł 47,4 %

3. Dotacje 2 030 352 zł 15,7 %

4. Wpływy z tyt. pomocy finansowej

udzielanej między j.s.t 301 922 zł 2,3%

Ogółem wydatki budżetu Gminy i Miasta zostały zaplanowane na kwotę : 15 259 518 zł

W tym:

1. Wydatki bieżące 12 417 596 zł 81,4 %

2. Wydatki majątkowe 2 841 922 zł 18,6 %

Dochody ogółem zaplanowano na kwotę 12 907 898 zł.

w tym:

I. Dochody własne:

Dochody własne zostały zaplanowane na ogólną kwotę 4 454 744 zł

w tym:

- dochody majątkowe - 150 000 zł

- dochody bieżące - 4 304 744 zł

 

1. Dochody majątkowe 150 000 zł

 • dochody ze sprzedaży mienia gminnego - 150 000 zł

 • w tym:

 • planowana jest sprzedaż 1 działki /działka przy moście/
 • zmiany wieczystego użytkowania na własność.
 • wpływy za wywłaszczone grunty mienia gminnego pod drogę krajową nr.50

2. Dochody bieżące 4 304 744 zł

 • Dochody z tyt. dzierżaw i najmu 138 500 zł

- dochody z tytułu dzierżaw rolnych 3 000 zł

- dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 40 000 zł

- dochody z dzierżaw i czynszów komunalnych 15 000 zł

Dochody stanowią wpływy za czynsze roczne , miesięczne,

za dzierżawione place i targowisko gminne.

- wpływy z najmu lokali 15 000 zł

Dochody zaplanowano z tytułu najmu lokali przez: Policję ,

KRUS, Agroma.

- dochody z tyt. najmu i dzierżawy składników

majątku j.s.t 60 000 zł

wpływy za wynajem hali sportowej

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

5 500 zł

 • Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy 62 000 zł

 • podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 10 000 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 51 000 zł

- wpływy z podatku od spadków i darowizn 1 000 zł

Podstawą do ustalenia planu dochodów na 2010 rok stanowi realizacja dochodów 2009 r. za III kwartał.

 

 • Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i oplat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz od osób fizycznych - 2 434 500 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości 1 610 000 zł

 • osoby prawne - 1 240 0000 zł

 • osoby fizyczne - 370 000 zł

- podatek rolny 510 000 zł

 • osoby prawne - 30 000 zł

 • osoby fizyczne - 480 000 zł

- podatek leśny – osoby prawne 9 000 zł

- podatek od środków transportowych 45 000 zł

 • osoby prawne - 20 000 zł

 • osoby fizyczne - 25 000 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat 10 500 zł

- wpływy z opłaty targowej 60 000 zł

- wpływy z wydanych zezwoleń. na sprzedaż alkoholu

70 000 zł

- opłata eksploatacyjna 100 000 zł

- wpływy z opłaty skarbowej 20 000 zł

Przy ustalaniu kwoty dochodów uwzględniono wykonanie planu za

3 kwartały 2009 roku.

 

 • Dochody pozostałe 142 550 zł

- wpłaty za wyżywienie w Przedszkolu 50 000 zł

Rodzice pokrywają pełne koszty wyżywienia dziecka.

- wpłaty rodziców na rzecz Przedszkola / 17 zł/ 27 500 zł

Środki te wykorzystywane są na zakupy materialne.

- odpłatność za wyżywienie 50 000 zł


Kwotę tę stanowią wpłaty rodziców oraz wpłaty Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za korzystanie z posiłku przez młodzież szkolną w stołówce przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie i dożywianie dzieci w Sz.P. w Rębowie i w Kobylnikach.

- udział Gminy w dochodach realizowanych na rzecz
budżetu Państwa z zakresu administracji rządowej 15 050 zł

  • 5% wpłat za wydane dowody osobiste - 50 zł

  • Udział gminy w zwróconych przez dłużnika należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

- 15 000 zł

 • Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

i prawnych - 1 527 194 zł

w tym:

- od osób fizycznych - 1 502 194 zł

- od osób prawnych - 25 000 zł

Planowane udziały w podatku dochodowym zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów w wysokości 36,72 %.

Jest to kwota wstępna , która może ulec podwyższeniu lub obniżeniu. Ostateczne dane zostaną przekazane do Gmin, po uchwaleniu budżetu Państwa.

II. Subwencje: 6 120 880 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej 3 757 054 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 363 826 zł

Ustalone kwoty są kwotami wstępnymi .

Ostateczne kwoty zostaną podane po uchwaleniu Budżetu Państwa.

 

III. Dotacje ogółem: 2 030 352 zł

 

1. Dotacje celowe z budzetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom ustawami 1 688 952 zł

- celowa z budżetu Państwa na zadania z
zakresu administracji rządowej 67 944 zł

/pracownicy zleceni, OC,USC/

- aktualizacja spisu wyborców 1 008 zł

- obrona cywilna 300 zł

- cmentarze 5 000 zł

- pomoc społeczna 1 614 700 zł

w tym:

 • dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

- 1 612 000 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej

- 2 700 zł

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 341 400 zł

- pomoc społeczna 341 400 zł

w tym:

- zasiłki okresowe i stałe 223 000 zł

- ośrodek pomocy społecznej 106 000 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

uczestniczące w zajęciach integracji społecznej 12 400 zł

3. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy j.s.t – 301 922 zł

środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

 

 

 

Przy sporządzaniu budżetu na rok 2010 do planu dochodów wzięto pod uwagę wykonanie dochodów za III kwartał 2009 roku.

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki:

Z planowanej kwoty wydatków bieżących 12 417 596 zł przeznacza się na:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 500 zł

w tym:

- wpłata Gminy na rzecz Izby Rolniczej 8 500 zł

/2 % wpływu podatku rolnego/

Dział 600 T ransport i łączność 350 320 zł

w tym:

  • wydatki bieżące 350 320 zł

w tym:

- remonty dróg gminnych 250 320 zł

  • remonty dróg gminnych wg sporządzonego harmonogramu uzgodnionego z sołectwami - 50 000 zł
  • fundusz sołecki - 77 320 zł (dokumentacja, remonty dróg, wykonanie 2 wiat przystankowych)
  • odśnieżanie dróg gminnych - 20 000 zł
  • remont cząsteczkowy uszkodzonych nawierzchni asfaltowych w drogach - 25 000 zł
  • nawiezienie destruktu asfaltowego na drogę gminną Wyszogród – ul. Zamieście - 30 000 zł
  • opracowanie dokumentacji na remont dróg w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków FORG - 30 000 zł
  • wykonanie projektu na przebudowę ulic w osiedlu Mickiewicza - 18 000 zł

- remont chodników w ulicy Niepodległości 100 000 zł

/na długości szkół/

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 25 000 zł

Kwotę powyższą zaplanowano na:

- wykonanie wycen, podziałów, opłaty notarialne, opłaty ksiąg

wieczystych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów itp. – 25 000 zł

Dział 710 Działalność usługowa 30 000 zł

- wydawanie decyzji uzgodnieniowych dla terenów dla których, nie

ma planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego- 10 000 zł

- zagospodarowanie terenu nad Wisłą – opracowanie dokumentacji koncepcyjno scenariuszowej do utworzenia muzeum Wisły – I etap 15 000 zł - cmentarze 5 000 zł

Dział 750 Administracja publiczna 2 368 992 zł

w tym:

  • pracownicy zleceni /USC, OC/ 133 650 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 131 450 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200 zł

Przyznana dotacja w wysokości 67 944 zł stanowi pokrycie wydatków w 50,8 %, pozostałą kwotę pokrywamy ze środków własnych.

  • Rada Gminy 92 800 zł

Diety dla Radnych i sołtysów, drobne zakupy, ryczałt Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego Rady.

  • Urząd Gminy 2 043 322 zł

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe 1 790 290 zł

Są to: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wypłata 6 nagród jubileuszowych, 3 odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

- wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ 5 000 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urzędu

248 032 zł

w tym:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 000 zł

- wydatki materialne 226 032 zł

- zakup opału i energii, materiałów kancelaryjnych,

środków czystości, papieru do drukarek i ksero,

akcesoriów komputerowych, itp. - 61 032 zł

- podróże służbowe - 30 000 zł

- opłaty za usługi informatyczne, opłaty pocztowe- 50 000 zł

- drobne remonty - 2 000 zł

- ubezpieczenie majątku - 2 000 zł

- opłaty za usługi telekomunikacyjne, Internet - 24 000 zł

- szkolenie pracowników - 7 000 zł

- składki na PFRON - 35 000 zł

- energia - 15 000 zł

  • Promocja jednostek samorządu terytorialnego 80 000 zł

Kwotę powyższą przeznacza się między innymi na organizowanie imprez tj. „Dni Wisły” oraz promowanie Miasta i Gminy.

  • Pozostała działalność 19 220 zł

- wynagrodzenie kapelmistrza - 9 220 zł

- składki do Związku Gmin - 10 000 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa 1 008 zł

Środki przeznaczone dla Kierownika USC za wykonaną aktualizację spisów wyborców - środki z dotacji.

 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

171 352 zł

w tym:

  • wydatki bieżące 171 352 zł
  • Ochotnicze Straże Pożarne 104 200 zł

w tym:

- dla OSP w Wyszogrodzie zaplanowano środki na:

- wynagrodzenie i pochodne kierowcy - 53 100 zł

- odpis na zakładowy fundusz świad. socjalnych - 1 100 zł

- zakup paliwa do wozów bojowych - 18 000 zł

- energia - 5 000 zł

- remont strażnicy - 5 000 zł

/strażnica znajduje się w ewidencji środków trwałych Gminy/

- podróże służbowe - 400 zł

- ubezpieczenia pojazdów i strażaków - 4 000 zł

- udział w akcjach pożarniczych - 10 000 zł

- usługi pozostałe - 6 100 zł

- rozmowy telefoniczne - 1 500 zł

- OSP - jednostki w terenie 50 000 zł

Dla jednostek OSP w terenie zaplanowano środki po 6 000 zł na remonty strażnic i pojazdów, motopomp, uzupełnienie umundurowania, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenia oraz zakup paliwa, natomiast OSP Kobylniki i Rakowo po 10 000 zł.

Strażnice jednostek OSP w terenie znajduje się w ewidencji środków trwałych Gminy.

- zarząd miejsko - gminny OSP 3 360 zł

ryczałt komendanta OSP

  • Fundusz sołecki 13 492 zł - remonty strażnic /znajdują się w ewidencji środków trwałych Gminy/
  • Obrona cywilna 300 zł Przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej pracownika OC - środki z dotacji.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki zawiązane z ich poborem 35 000 zł

Wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 150 000 zł

Kwotę w wysokości 150 000 zł zaplanowano na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia 20 534 zł

- rezerwa ogólna - 15 534 zł

/zgodnie z ustawą o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może

być wyższa niż 1% wydatków budżetu/

- rezerwa kryzysowa - 5 000 zł

/tj. 1% wydatków budżetu jst pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu/

Dział 801 Oświata i wychowanie 5 534 940 zł

  • Szkoły podstawowe 2 789 350 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników szkół podstawowych

2 292 850 zł

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 125 000 zł

/ dodatki mieszkaniowe i wiejskie/

-wydatki pozostałe 371 500 zł

w tym:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 151 200 zł

/w kwocie tej uwzględniono środki na wypłaty świadczeń dla nauczycieli emerytów i rencistów tj. 5% pobieranych przez nich emerytur i rent/

 

 • wydatki na bieżące funkcjonowanie szkół tj. zakupu energii, opału, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, akcesoriów komputerowych, pomocy naukowych i dydaktycznych itp.

142 550 zł

 • usługi remontowe 77 750 zł

  • remont 2 sal dydaktycznych i wymiana nawierzchni na korytarzach górnych w Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie. Wydzielona kwota 26 000 zł stanowi udział własny w celu uzyskania dodatkowych środków z rezerwy oświatowej lub funduszy unijnych

  • remont sali gimnastycznej, elewacja budynków A i B, obrynnowanie w Szkole Podstawowej w Kobylnikach.

Wydzielona kwota 35 000 zł stanowi udział własny w celu uzyskania dodatkowych środków z rezerwy oświatowej lub
funduszy unijnych

  • docieplenie i tynkowanie budynku szkoły, malowanie korytarzy, magazynu sportowego i pomieszczeń kuchenno-socjalnych w Szkole Podstawowej w Rębowie. Wydzielona kwota 16 750 zł stanowi udział własny w celu uzyskania dodatkowych środków z rezerwy oświatowej lub funduszy unijnych.

 

  • Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

119 600 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Rębowie i Kobylnikach

106 630 zł

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 7 610 zł

/ dodatki mieszkaniowe i wiejskie/

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 360 zł

  • Przedszkola 666 150 zł

Planowane wydatki obejmują koszty utrzymania Przedszkola w Wyszogrodzie

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 496 750 zł

W planowanej kwocie uwzględniono nagrody na DEN, awans

zawodowy nauczycieli, 2 nagrody jubileuszowe

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 18 720 zł

/ dodatki mieszkaniowe i wiejskie/

- wydatki pozostałe 100 680 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 680 zł
- wydatki materialne 78 000 zł

w tym:

  • na zakup opału, materiały kancelaryjne, opłaty za energię elektryczną i wodę, wyjazdy służbowe pracowników ubezpieczenie mienia 55 300 zł

  • wydatki remontowe 22 700 zł

Przygotowanie dokumentacji do wymiany stolarki okiennej, wymiana stolarki okiennej w budynku Przedszkola.

Wydzielona kwota stanowi udział środków własnych celem pozyskania dodatkowych funduszy.

- zakup środków żywności 50 000 zł

Środki na zakup żywności pokrywane są z wpłat rodziców oraz ze środków Pomocy Społecznej dla dzieci kwalifikujących się do pomocy w formie dożywiania.

 

  • Gimnazjum 1 409 750 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników

Gimnazjum 1 171 950 zł

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 73 000 zł

/ dodatki mieszkaniowe i wiejskie/

- wydatki na realizację zadań statutowych szkoły 164 800

w tym:

 • odpisy na zakładowy fundusz socjalny 65 800 zł
 • wydatki materialne 99 000 zł

- zakup energii, opału, środków czystości, materiałów

kancelaryjnych, akcesoriów komputerowych, pomocy naukowych

i dydaktycznych itp. – 59 000 zł

- usługi remontowe - 40 000 zł

Budowa klatki schodowej z windą, malowanie pomieszczeń.

Wydzielona kwota 40 000 zł stanowi udział środków własnych w celu pozyskania dodatkowych środków z rezerwy oświatowej, funduszy unijnych i PFRON.

  • Dowożenie uczniów do szkół 180 000 zł

W/w kwota przeznaczona jest na zabezpieczenie kosztów dowożenia dzieci do szkół.

  • Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28 780 zł

Środki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli .

  • Szkoły podstawowe i gimnazjum 26 750 zł

  • Oddziały przedszkolne i przedszkole 2 030 zł

  • Stołówki szkolne 50 000 zł

- zakup środków żywności do stołówki przy szkole podstawowej w Wyszogrodzie.

 • Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

236 310 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników

207 010 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 5 000 zł

-wydatki pozostałe 24 300 zł

  • Pozostała działalność 55 000 zł

w tym:

  • Dotacja celowa 951 zł

- środki przekazane na obsługę członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty w Płocku.

  • Wydatki materialne 54 049 zł

- zakup oleju do kotłowni dla Zespołu Szkół /koszty ogrzewania kotłowni są rozliczane wspólnie ze Starostwem Powiatu/ oraz konserwacja okresowa - 51 049 zł

- partycypacja w kosztach utrzymania pracownika ZNP

3 000 zł

W budżecie na 2010 rok na oświatę i wychowanie zaplanowano kwotę 5 584 540 zł łącznie ze świetlicą szkolną

w tym:

- subwencja oświatowa - 3 757 054 zł co stanowi 67,2 %

- środki samorządowe - 1 837 486 zł co stanowi 32,8 %

Środki samorządowe przeznacza się na zadania własne

takie jak:

- dowożenie uczniów

- oddziały przedszkolne

- przedszkole

- zakup oleju do kotłowni przy zespole szkół

- prace remontowe w szkołach - udział własny

- wydatki nowo powstałego Zespoły d/s Oświaty

Dział 851 Ochrona zdrowia 78 000 zł

Z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na :

  • Przeciwdziałanie narkomanii 2 000 zł

  • Przeciwdziałanie alkoholizmowi 68 000 zł

w tym :

- wynagrodzenia pracowników świetlicy socjoterapeutyczne 33 300 zł

- wydatki materialne 34 700 zł

Wydatki będą realizowane zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 • Utrzymanie gabinetu lekarskiego 8 000 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na ogrzewanie, energię i wywóz nieczystości

Dział 852 Pomoc społeczna 2 454 840 zł

w tym:

- dotacja – 1 956 100 zł tj. 79,7% ogólnych wydatków

- środki samorządowe – 498 740 zł tj. 20,3 % ogólnych wydatków

Wydatki z dotacji: 1 956 100 zł

w tym:

 • świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego 1 552 690 zł
 • składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane od osób pobierających świadczenia rodzinne 10 950 zł

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 15 100 zł

 • zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (okresowe) 52 000 zł

 • zasiłki stałe 171 000 zł

 • wydatki dotyczące finansowania pracownika /obsługa świadczeń rodzinnych/ 48 360 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 47 260 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 100 zł

 • ośrodek pomocy społecznej 106 000 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 103 000 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000 zł

 

Wydatki ze środków samorządowych 498 740 zł

w tym:

 • domy pomocy społecznej 145 100 zł

Są to środki przeznaczone na opłacenie pobytu osób samotnych z terenu naszego Miasta i Gminy.

 • świadczenia rodzinne 15 000 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 7 440 zł

- pozostałe wydatki - 7 560 zł

 • zasiłki celowe i opłaty pocztowe 60 000 zł

 • dodatki mieszkaniowe 50 000 zł

W związku z tym, że dofinansowanie dodatków mieszkaniowych dla osób najuboższych stało się zadaniem własnym Gminy nie dotowanym z budżetu państwa konieczne stało się zabezpieczenie środków własnych.

 • ośrodek pomocy społecznej 128 040 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 106 760 zł

- pozostałe wydatki - 21 280 zł

Przyznana dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 106 000 zł, zaś wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz utrzymanie bieżące wynosić będzie 234 040 zł.

 • pozostała działalność 100 600 zł

  • dożywianie uczniów w szkołach - 75 000 zł

Do zadań własnych Gminy od 2004 roku należy dożywianie uczniów w szkołach. Na ten cel ze środków własnych wydzielono powyższą kwotę wg informacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

  • wydatki związane z utrzymaniem samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych-
  1. 15 000 zł

w tym

- zakup paliwa - 8 000 zł

- diagnostyka - 2 000 zł

- ubezpieczenie - 5 000 zł

  • prace społecznie użyteczne - 10 600 zł

Zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych /udział Gminy 40% , PUP – 60%/.

Ogółem wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w wysokości 2 454 840 zł w tym udział środków samorządowych – 498 740 zł

tj. 20,3%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 49 600 zł

- Świetlica szkolna 49 600 zł

- wynagrodzenia i pochodne pracownika świetlicy szkolnej - 41 600 zł

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4 000 zł

/ dodatki mieszkaniowe i wiejskie/

- odpisy na Z.F.Ś.S. 4 000 zł

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 400 zł

Środki z subwencji oświatowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 389 000 zł

 • Oczyszczanie miast i wsi 165 000 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- oczyszczanie miasta

- wywóz nieczystości na wsi /kontenery/

- zakup znaków drogowych

 • Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 12 000 zł

 • Oświetlenie ulic placów i dróg 175 000 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na:

- opłacenie faktur za zużytą energię - oświetlenie ulic i dróg

 • Pozostała działalność 37 000 zł

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne inkasenta - 24 000 zł

- pozostałe wydatki - 13 000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 281 500 zł

 • domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - fundusz sołecki

29 892 zł

(remonty świetlic sołeckich i zakup mebli)

 • dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury dla Biblioteki Samorządowej w wysokości 244 000 zł
 • pozostała działalność - fundusz sołecki 7 608 zł

/remont figurki i krzyży znajdujących się na gruncie sołeckim/

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 469 010 zł

 • Obiekty sportowe - Hala sportowa 351 210 zł

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

 • wynagrodzenia osobowe 242 310 zł

Są to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odprawa emerytalna

 • wydatki pozostałe 108 900 zł

w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 400 zł

- fundusz sołecki – utwardzenie terenu pod budowę boiska

9 500 zł

- wydatki materialne 95 000 zł

zakup oleju opałowego - 56 300 zł

opłaty za energię, wodę - 27 200 zł

monitoring, ubezpieczenie majątku, zakup środków

czystości, rozmowy telefoniczne, Internet, zakup

akcesoriów komputerowych - 11 500 zł

  • Ustalono dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości

117 800 zł

Środki w formie dotacji planuje się przekazać do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Szczegółowy plan imprez zostanie sporządzony po zatwierdzeniu budżetu Gminy i Miasta na 2010 rok.

Założony został deficyt w wysokości 2 351 620 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym.

Zobowiązania Gminy w 2010 roku wynosić będą 188 380 zł /raty kredytów i pożyczki/ oraz kwota 150 000 zł odsetek.

Aby zabezpieczyć niezbędne wydatki bieżące nie ma możliwości wydzielenia środków na inwestycje.

Planowane wydatki inwestycyjne nie znalazły pokrycia w planowanej kwocie dochodów, dlatego też został założony deficyt budżetu na 2010 rok w wysokości 2 351 620 zł.

Planowane inwestycje stanowią przede wszystkim kontynuację rozpoczętych zadań w roku 2009.

Gmina ubiega się również o dofinansowanie inwestycji ze wszystkich możliwych źródeł (fundusze unijne, Urząd Marszałkowski, fundusze celowe)

\

Planowana realizacja zadań inwestycyjnych

w latach 2010 - 2011

I Wydatki inwestycyjne - 2 841 922 zł

w tym:

1 . Modernizacja systemu dróg gminnych - 7 00 000 zł

Wymiana nawierzchni 4 dróg gminnych spełniających kryteria dostępności w ramach działania 3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Koszt całkowity realizacji zadania 2 700 000 zł /w tym koszt Gminy - 700 000 zł/. Inwestycja realizowana przy udziale 5 gmin.

2. Ulica Klasztorna - 80 000 zł

W ramach zaplanowanej kwoty zostanie wykonane zejście (schody + barierka) na teren spacerowy na nabrzeżu Wisły.

3. Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w mieście - kanalizacja Starego Miasta i ul. Rybaki – sieć wodociągowa

- 850 000 zł

-zadanie to obejmuje całe osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z budową przepompowni. Teren objęty budową to ulice: Szkolna, Poniatowskiego, Słoneczna, Niepodległości, Rybaki.

Przewidywany koszt zadanie – 2 160 000 zł.

Środki do pozyskania – 1 310 000 zł

4. Rekultywacja Składowiska odpadów we wsi Wilczkowo

- 200 000 zł

Okres realizacji zadania 2010-2011.

Całkowity koszt zadania 1 161 000 zł.

Udział środków samorządowych w przeciągu 2 lat – 400 000 zł

-pozostała kwota (85%) to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

 

 

5. Budowa parku Zamkowa - 501 922 zł

Prace polegające na nasadzeniu roślin, drzew i krzewów oraz montaż systemu monitoringu.

Zaplanowana kwota stanowi udział środków własnych w wysokości 200 000 zł,

udział środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Odnowa i Rozwój Wsi 301 922 zł.

Została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

6. Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych – 500 000 zł

ze wskazaniem na:

- droga Rakowo 500 000 zł

Zadanie będzie realizowane po uzgodnieniu porozumienia ze Starostwem Powiatu.

Realizacja zamierzonych zadań inwestycyjnych będzie możliwa wyłącznie po pozyskaniu zewnętrznych środków wsparcia

II. Zakupy inwestycyjne

1. Zakup zestawów komputerowych w UGiM - 10 000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-01-13 08:33:30
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-15 09:24:42
 • Liczba odsłon: 691
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2669084]

przewiń do góry