Ogłoszenie Nr …. /2012 z dnia 8 sierpnia 2012 roku


Gmina Miasto Wyszogród/Przedszkole Samorządowe w Wyszogrodzie

ul. Niepodległości 7a

09-450 Wyszogród

tel.: (0-24) 23 11 053

fax: (0-24) 23 11 024

e-mail: przedszkolewyszogrod@wp.plogłasza konkurs:na stanowisko: lektora zajęć „Zabawy z językiem” w ramach projektu „Przedszkole szansą na wszechstronny rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty.


Do zakresu wykonywanych zadań należeć będzie:

 1. przeprowadzenie zajęć z języka niemieckiego dla dwóch grup przedszkolaków w wieku od 3 do 5 lat w łącznej liczbie 33 godzin zegarowych ( 30 minut-na każdą grupę).

 2. prowadzenie zajęć na podstawie zatwierdzonego programu w okresie od miesiąca września 2012 do 30 czerwca 2013 zgodnie z ustalonym harmonogramem,

 3. realizacja zajęć z wykorzystaniem zakupionych do projektu pomocy dydaktycznych,

 4. bieżące informowanie rodziców o postępach dziecka,

 5. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny obowiązujących na terenie przedszkola,

 6. dbanie o powierzone pomoce dydaktyczne

 7. uczestniczenie w ewaluacji projektu,

 8. współpraca z kierowniczką i animatorką projektu,

 9. zapoznanie się z celami projektu „ Przedszkole szansą na wszechstronny rozwój”Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe: pedagogika wczesnoszkolna z językiem niemieckim
  lub wykształcenie wyższe - germanistyka,

 2. Posiadane przygotowanie pedagogiczne,

 3. Doświadczenie zawodowe w realizacji zajęć językowych z udziałem dzieci w wieku przedszkolnym,

 4. Doświadczenie w realizacji programów własnych (autorskich),

 5. Mile widziane dodatkowe kursy, warsztaty, studia podnoszące kwalifikacje.Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. życiorys (CV)

 2. list motywacyjny

 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 4. kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych

 5. oświadczenie kandydata o niekaralności ,

 6. oświadczenie o doświadczeniu zawodowym zawierające opis czynności
  na zajmowanych stanowiskach

 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznychOferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko lektora do prowadzenia zajęć ”Zabawy z językiem” w ramach projektu pn. ”Przedszkole szansą na wszechstronny rozwój” Gmina Miasto Wyszogród/Przedszkole Samorządowe
w Wyszogrodzie ul. Niepodległości 7a; 09-450 Wyszogród – pok. Nr 18 w terminie
do 17 sierpnia 2012r do godz.10.00.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.


Zatwierdzam

Burmistrz Gminy/Miasta Wyszogród

Mariusz Bieniek


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-08-08 12:51:48
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-08 12:51:48
 • Liczba odsłon: 925
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672083]

przewiń do góry