Wyszogród,  20.02.2015 r

 

UGiM.6220.1.7.2014

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 33, art. 34 i art. 79 ust. 1 oraz w związku z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm., dalej: ustawa OOŚ) informuje się o złożeniu w urzędzie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Uruchomieniu skupu złomu” w m. Wyszogród.”

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został złożony przez P.P.H.U. „BINPOL” Paweł Bińkowski, ul. Błońska 1, 96-315 Wiskitki.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) przedmiotowa inwestycja polegająca na uruchomieniu punktu złomu kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ, dla których, zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy OOŚ obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, zaś organami biorącymi udział w ocenie jest:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku.

Zgodnie z uzyskanymi opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (znak: WOOŚ-II.4240.443.2014.AK.1 z dnia 22.04.2014 r. /wpłynęło dnia 28.04.2014/.) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku (znak: PPIS/ZNS/451/43/GB/2350/2014 z dnia 18.04.2014 r. /wpłynęło dnia 15.05.2014/) wydał postanowienie (znak: UGiM.6220.1.3.2014 z dnia 16.05.2014 r r.) po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz określił zakres koniecznego do przygotowania raportu o oddziaływaniu na środowisko – postanowieniem z dnia Wyszogród, dn.16.05.2014 r   znak: UGiM.6220.1.3.2014.

 

Do czasu przedłożenia przez P.P.H.U. „BINPOL” Paweł Bińkowski, ul. Błońska 1, 96-315 Wiskitki raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko organ prowadzący zawiesił postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanowieniem z dnia 20.05.2014 r  znak: UGiM.6220.1.4.2014. W dniu 29 sierpnia 2014 r., pełnomocnik Inwestora złożył wymagany raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, a organ prowadzący postanowieniem 01 września 2014 r., podjął zawieszone postępowanie.

 

Podaje się do publicznej wiadomości, że postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa i każdy ma prawo składania uwag i wniosków.

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, w tym raportem o oddziaływaniu na środowisko w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37 (pokój nr 3), w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Uwagi i wnioski w ww. sprawie można składać w formie pisemnej i ustnej w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, pok. nr 3 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: a.wachaczyk@wyszogrod.pl w terminie 21 dni tj. od dnia 21.02.2015 r do dnia 16.03.2015 r.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez poinformowanie stron postępowania,  zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wyszogród, oraz na stronie internetowej pod adresem: www.wyszogrod.pl

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

Wywieszono dnia …………………

 

Zdjęto dnia ………………………..

 

 

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-20 12:38:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-20 12:38:35
  • Liczba odsłon: 593
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674619]

przewiń do góry