Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2012

Nr 78/X/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy i Miasta uchwala, co następuje


§ 1.


Dochody w łącznej kwocie 16 742 800 zł, w tym:

 1. dochody bieżące w kwocie: 15 209 862 .zł,

 2. dochody majątkowe w kwocie: 1 532 938 zł,

 • zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2.


1. Wydatki w łącznej kwocie 17 202 000 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące w kwocie 14 338 582 zł,

 2. wydatki majątkowe w kwocie 2 863 418.zł,

 • zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.


2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 459 200, który zostanie pokryty przychodami z:

a) kredytów w kwocie 459 200

2. Przychody budżetu w wysokości 876 400.zł, rozchody w wysokości 417 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.§ 4.


Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł,

 2. sfinansowanie planowanego deficytu 459 200 zł,

 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 417 200 zł,


§ 5.


1. Rezerwę ogólną w wysokości 25 959 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 34 041 zł,

w tym na:

a) rezerwę kryzysową w wysokości 34 041 zł,§ 6.


 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.


 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst.

zgodnie z załącznikiem nr. 4a do niniejszej uchwały.


§ 7.


 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.


§ 8.


 1. Dotacje podmiotowe dla:

 1. Samorządowej Instytucji Kultury

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały


 1. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 8.

§ 9.Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 152 084 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 152 084 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.


§ 11.


Upoważnia się Burmistrza do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 4 uchwały,

 2. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł,

 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

 4. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy z

wyłączeniem przeniesień miedzy działami.

5) dokonywania zmian w ramach planu zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i

rezygnacji z zadań przyjętych


§ 12.


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.


§ 13.


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.Przewodniczący Rady Gminy


BUDŻET

GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

na 2012 rok

Budżet opracowano na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, Ustawy z dnia 13 maja 2010 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 80, poz. 526/, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241/, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.06.2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /Dz. U. z 2006 roku Nr 107, poz. 726 z późniejszymi zmianami/, pisma Ministerstwa Finansów w sprawie ustalenia wysokości subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego w sprawie ustalenia wysokości dotacji na zadania zlecone, oraz wykonania planu budżetu za 9 miesięcy bieżącego roku.


Ogółem dochody budżetu Gminy i Miasta zostały zaplanowane na kwotę 16 742 800 zł.


w tym:

 • dochody majątkowe 1 532 938 zł


 • dochody bieżące 15 209 862 zł


z podziałem na:

 1. Dochody własne 7 744 549 zł 46,26 %


 1. Subwencje 6 412 907 zł 38,30%


 1. Dotacje 2 585 344 zł 15,44%


Ogółem wydatki budżetu Gminy i Miasta zostały zaplanowane na kwotę: 17 202 000 zł


w tym:


 1. Wydatki bieżące 14 338 582 zł 83,35%


 1. Wydatki majątkowe 2 863 418 zł 16,65%
I. Dochody - planowane na kwotę 16 742 800 zł


w tym:

 • dochody majątkowe planowana kwota 1 532 938 zł

w tym:

 • sprzedaż mienia – 832 600 zł

 • zmiana z wieczystego użytkowanie na własność – 25 000 zł

 • pomoc finansowa w ramach działania odnowa i rozwój wsi objętego PROW - 365 338 zł

 • wpływ dotacji ze Starostwa Powiatu na modernizację dróg

- 310 000 zł


 • dochody bieżące planowana kwota 15 209 862 złDział 010 Rolnictwo i łowiectwoplanowana kwota 368 338 zł

W tym:

- dochody majątkowe – 365 338 zł

 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

  • pomoc finansowa w ramach działania odnowa i rozwój wsi objętego PROW z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Nabrzeże wiślane w Wyszogrodzie” – umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego podpisana 06.10.2011 r.

- dochody bieżące - 3 000 zł

 • Pozostała działalność

 • dochody z najmu i dzierżaw rolnych


Dział 600 Transport i łącznośćplanowana kwota 310 000 zł


 • Drogi publiczne gminne


 • dochody majątkowe planowana kwota 310 000 zł


 • wpływ dotacji ze Starostwa Powiatu – zmiana kategorii dróg

porozumienie ze Starostwem


Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - planowana kwota 902 600 zł


 • Gospodarka gruntami i nieruchomościami 902 600 zł


w tym:


 • dochody majątkowe planowana kwota 857 600 zł

 • sprzedaż działek i mieszkań 332 600 zł

 • częściowa sprzedaż udziałów spólki z.o.o ZGKiM 500 000 zł

 • zmiany z wieczystego użytkowania na własność 25 000 zł


 • dochody bieżące planowana kwota 45 000 zł

 • wieczyste użytkowanie nieruchomościami 34 000 zł

 • dochody z najmu i dzierżaw( czynsze komunalne) 10 000 zł

 • pozostałe odsetki 1 000 zł


Dział 750 Administracja publicznaplanowana kwota 119 087 zł


 • Urzędy Wojewódzkie 67 969 zł


w tym:

 • dotacja celowa na zadania zlecone /USC i OC/ 67 944 zł

 • wpływy 5% za udostępnienie danych osobowych 25 zł

 • Urzędy gmin 51 118 zł


w tym:


 • dochody z najmu i dzierżawy(Policja, Centrum Medyczne BMC)

- 51 000 zł

 • pozostałe odsetki od lokat krótkoterminowych 118 złDział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa - planowana kwota 1 021 zł


 • Dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców


Dział 752 Obrona narodowa

- planowana kwota 500 zł


 • Dotacja celowa na pozostałe wydatki obronneDział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - planowana kwota 200 zł


 • Dotacja celowa na obronę cywilną.


Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - planowana kwota 6 096 447 zł


 • Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 100 zł

w tym:


 • podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych

opłacany w formie karty podatkowej – 15 000 zł

 • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 zł

 • Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku

od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat

lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych 1 476 300 zł


w tym:

 • podatek od nieruchomości 1 400 000 zł

 • podatek rolny 50 000 zł

 • podatek leśny 10 000 zł

 • podatek od środków transportowych 16 000 zł

 • podatek od czynności cywilno-prawnych 200 zł

 • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 zł • Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku

od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-

prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób

fizycznych 1 391 000 zł


w tym:

 • podatek od nieruchomości 600 000 zł

 • podatek rolny 600 000 zł

 • podatek od środków transportowych 50 000 zł

 • podatek od spadków i darowizn 10 000 zł

 • wpływy z opłaty targowej 60 000 zł

 • podatek od czynności cywilno-prawnych 70 000 zł

 • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000 zł

 • Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 105 000 zł


w tym:


 • wpływy z opłaty skarbowej 15 000 zł

 • opłata eksploatacyjna 1 000 000 zł

 • wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 90 000 zł


 • Udział gmin w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa 2 109 047 zł


w tym:


 • udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 059 047 zł

 • udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 50 000 złDział 758 Różne rozliczenia - planowana kwota 6 412 907 zł


 • Subwencja ogólna z budżetu państwa 6 412 907 zł

w tym:


 • cześć oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t 4 097 034 zł

 • cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 315 873 złDział 801 Oświata i wychowanie - planowana kwota 175 000 zł


 • Przedszkola 100 000 zł

w tym :

 • wpłaty na wyżywienie w Przedszkolu, - 70 000 zł

wpłaty rodziców na zajęcia dodatkowe – 30 000 • Stołówki szkolne i przedszkolne 75 000 zł


w tym:

 • odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej 75 000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna - planowana kwota 2 236 700 zł


 • Dotacje celowe 2 206 700 zł

w tym:


 • Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 751 000 zł


 • Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej 27 700 zł

 • Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenie emerytalne i rentowe 75 000 zł


 • Zasiłki stałe 197 000 zł


 • Ośrodki pomocy społecznej 106 000 zł


 • Pozostała działalność 50 000 zł


 • Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tyt.

realizowania zadań administracji rządowej -świadczenia

alimentacyjne ściągnięte przez komornika od dłużników

udział Gminy 10 000 zł


- Wpłaty za usługi opiekuńcze - 20 000 złDział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - planowana

kwota 60 000 zł


 • Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar

za korzystanie ze środowiska 60 000 złDział 926 Kultura fizyczna i sportu - planowana kwota 60 000 zł


 • Obiekty sportowe 60 000 zł


w tym:


 • środki pochodzące z wynajmu hali sportowej 60 000 zł


Wydatki


Planowana kwota wydatków ogółem 17 202 000 zł


w tym:


 • wydatki majątkowe 2 863 418 zł


 • wydatki bieżące 14 338 582


Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – planowana kwota 620 338 zł


w tym:


- wydatki majątkowe 605 338 zł

 • Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Modernizacja nabrzeża wiślanego w Wyszogrodzie - 605 338 zł

 • Izby Rolnicze

- wydatki bieżące

 • wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczej 15 000 zł

/2% wpływy podatku rolnego/


Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę – planowana kwota 100 000 zł

- dopłata do 1 m3 wody i ścieków


Dział 600 Transport i łączność – planowana kwota 1 279 545 000 zł


 • Drogi publiczne gminne 1 279 545 zł

W tym:

 • wydatki majątkowe 810 000 zł


 • modernizacja systemu dróg gminnych - 500 000 zł

wymiana nawierzchni 4 dróg gminnych -7 km

/Ciućkowo-Marcjanka-Drwały, Rębowo, Słomin,

Kobylniki-Rostkowice/

zadanie realizowane wspólnie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego

przy wsparciu środków z PROWM.

 • modernizacja dróg gminnych - 310 000 zł

/modernizacja dróg przejętych od Starostwa Powiatu zgodnie z porozumieniem/

 • wydatki bieżące 469 545 zł


 • utrzymanie dróg gminnych - 332 600 zł

/remonty nawierzchni, odśnieżanie/

 • fundusz sołecki - 136 945 zł

(wydatki związane z remontem dróg gminnych, z budową parkingu przy cmentarzu w Rębowie na działce będącej własnością gminy – udział 3 sołectw zgodnie ze złożonymi wnioskami przez radę solecką)


Dział 630 Turystyka – planowana kwota 100 000 zł


 • Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 100 000 zł

- wydatki inwestycyjne

Wzrost atrakcyjności turystycznej Miasta Wyszogród”


Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowana kwota 360 000 zł


 • Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 000 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne 350 000 zł

Urządzanie przestrzeni publicznej w Gminie i Mieście Wyszogród

w tym:

 • przebudowa zajezdni autobusowej w Wyszogrodzie – 200 000 zł

 • zagospodarowanie terenu wokół świetlicy środowiskowej we wsi Grodkowo – 50 000 zł

 • zagospodarowanie centrum wsi Kobylniki - 100 000 zł

- wydatki bieżące 10 000 zł


wykonanie wycen, podziałów, opłaty notarialne, opłaty ksiąg

wieczystych, mapy opłaty za wypisy z rejestru gruntów itp.


Dział 710 Działalność usługowa – planowana kwota 220 000


 • Plan zagospodarowania przestrzennego 100 000 zł

 • wydatki bieżące 100 000 zł


sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wiązówka, Grodkowo, Bolino i częściowo Rębowa - 60 000 zł

 • wydanie decyzji uzgodnieniowych dla terenów dla których, nie

ma planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego- 40 000 zł • Pozostała działalność 120 000 zł

w tym:

 • wydatki inwestycyjne 120 000 zł

 • Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Płockiej

-120 000 zł

Dział 750 Administracja publiczna - planowana kwota 2 663 280 zł

W tym:


 • wydatki majątkowe – dotacja na wydatki inwestycyjne do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - 8 080 zł

 • wydatki bieżące 2 655 200 zł


 • pracownicy zleceni /USC, OC/ 136 200 zł

/Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz

fundusz świadczeń socjalnych/

- środki z dotacji – 67 944 zł

- środki samorządowe – 68 256 zł


 • Rada Gminy 110 000 zł

Diety dla Radnych, drobne zakupy, ryczałt przewodniczącego Rady i zastępcy.


 • Urząd Gminy i Miasta 2 134 280 zł

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na :


 • wynagrodzenia osobowe - 1 806 400 zł


Środki na wynagrodzenia, składki ZUS, fundusz pracy dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów.


 • wydatki bieżące - 327 880 zł


Są przeznaczone na zakup opału energii, składki na PEFRON, opłaty za usługi telekomunikacyjne, Internet, szkolenie pracowników, opłaty pocztowe, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS.

 • Promocja jednostek samorządu terytorialnego 200 000 zł


- organizowanie imprez tj. „Dni Wisły” oraz promowanie Miasta i Gminy

 • Pozostała działalność 82 800 zł


dotacja na wydatki inwestycyjne do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - 8 080 złwydatki bieżące - 74 720 zł

Środki przeznaczone na wypłatę składek członkowskich dla

Związków Gmin, diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych biorących udział w posiedzeniach rady i pozostałe wydatki.


Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa - planowana kwota 1 021 zł


 • środki pochodzące z dotacji – 1 021 zł

/na aktualizację spisów wyborców/


Dział 752 Obrona narodowa - planowana kwota 500 zł


 • środki pochodzące z dotacji – 500 zł

/na pozostałe wydatki obronne/Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - planowana kwota 367 200 zł


 • Ochotnicza Straż Pożarna 367 000 zł

w tym:

 • wydatki inwestycyjne 175 000 zł

 • termomodernizację budynku OSP Wyszogród, który jest własnością gminy - 25 000 zł

 • Zakup samochodu dla OSP w Wyszogrodzie - 150 000 zł

 • wydatki bieżące 192 000 zł


 • OSP Wyszogród – 150 000 zł

Są przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne kierowców,

zakup paliwa , energii itp.


 • jednostki w terenie - 42 000 zł


 • obrona cywilna 200 złDział 757 Obsługa długu publicznego – planowana kwota 260 000 zł


Odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek.


Dział 758 Różne rozliczenia - planowana kwota 60 000 zł


 • rezerwa ogólna 25 959 zł

/zgodnie z ustawą o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu/.

 • rezerwa kryzysowa 34 041 zł

/tj. 0,5% wydatków budżetu j.s.t pomniejszonych o wydatki inwestycyjne,

wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu/.

Dział 801 Oświata i wychowanie planowana kwota 6 113 418 zł


 • szkoły podstawowe 2 966 618 zł


 • wynagrodzenia osobowe - 2 405 264 zł


Środki na wynagrodzenia, składki ZUS, fundusz pracy dodatkowe wynagrodzenia roczne.


 • wydatki bieżące - 561 354 zł


Są przeznaczone na zakup opału energii, składki na PEFRON, opłaty za usługi telekomunikacyjne, Internet, szkolenie pracowników, opłaty pocztowe, podróże służbowe, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na ZFŚS.

 • oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 107 032 zł

 • Środki na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, fundusz pracy dodatkowe wynagrodzenia roczne - 93 242 zł

 • dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na ZFŚS 13 790 zł

 • przedszkole 814 344 zł

 • wynagrodzenia osobowe - 602 687 zł


Środki na wynagrodzenia, składki ZUS, fundusz pracy dodatkowe wynagrodzenia roczne.


 • wydatki bieżące - 211 657 zł

/w tym: 70 000 zł na zakup środków żywności/


Są przeznaczone na zakup opału energii, opłaty za usługi telekomunikacyjne, Internet, szkolenie pracowników, opłaty pocztowe, podróże służbowe, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na ZFŚS.

 • gimnazjum 1 597 199 zł

 • wynagrodzenia osobowe - 1 363 193 zł

Środki na wynagrodzenia, składki ZUS, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne.

 • wydatki bieżące - 234 006 zł


Są przeznaczone na zakup opału energii, opłaty za usługi telekomunikacyjne, Internet, szkolenie pracowników, opłaty pocztowe, podróże służbowe, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na ZFŚS.


 • dowożenie uczniów do szkół 220 000 zł
 • zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 220 260 zł

 • wynagrodzenia osobowe - 196 720 zł


Środki na wynagrodzenia, składki ZUS, fundusz pracy dodatkowe wynagrodzenia roczne.

 • wydatki bieżące - 23 540 zł


Są przeznaczone na zakup opału, energii, opłaty za usługi telekomunikacyjne, Internet, szkolenie pracowników, opłaty pocztowe, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS.


 • dokształcania i doskonalenie nauczycieli 29 465 zł


 • stołówki szkolne 75 000 zł

/zakup środków żywności/


 • pozostała działalność 83 500 zł


 • zakup oleju do kotłowni dla Zespołu Szkół, opłata za konserwację

i przeglądy urządzeń kotłowni 82 400 zł


 • dotacja za prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej pracowników oświaty - 1 100 zł


Planowane wydatki na oświatę w wysokości 6 171 234 zł została pozyskana z subwencji oświatowej w wysokości 4 097 034 oraz środków własnych 2 074 200 zł .

Przyznana subwencja oświatowa nie pokrywa w pełni wydatków na funkcjonowanie jednostek oświatowych stąd tak duża kwota musi być przekazana ze środków własnych.


Dział 851 Ochrona zdrowia- planowana kwota 100 000 zł. • Zwalczanie narkomanii 4 000 zł


 • Przeciwdziałanie alkoholizmowi 86 000 zł

/ bieżące utrzymanie świetlicy środowiskowa, dyżury psychologa/

 • Pozostała działalność 10 000 zł

/wydatki związane z funkcjonowaniem gabinetu

lekarskiego/


Dział 852 Pomoc społeczna – planowana kwota 2 848 643 zł


 • Dom Pomocy Społecznej 180 300 zł

/opłaty za pobyt osób samotnych w DPS/


 • świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wydatki związane z utrzymaniem stanowiska obsługującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny ogółem 1 775 758 zł

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 31 520 zł


 • zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /w tym: zabezpieczono środki 10 000 zł na udział własny realizacji projektu POKL- Program aktywacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie i Mieście Wyszogród/ - dotacje i środki samorządowe 145 000 zł

 • dodatki mieszkaniowe 40 000 zł


 • zasiłki stałe 236 400 zł

 • ośrodki pomocy społecznej 245 360 zł

 • wynagrodzenia osobowe - 213 204 zł

Środki na wynagrodzenia, składki ZUS, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne.


 • wydatki bieżące - 32 156 zł


Są przeznaczone na zakup opału, energii, opłaty za usługi telekomunikacyjne, Internet, opłaty pocztowe, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS.


 • usługi opiekuńcze 74 305 zł /Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych opiekunek osób wymagających pomocy./


 • pozostała działalność 120 000 zł

 • dożywianie dzieci - 110 000 zł

/dotacja – 50 000 zł , środki samorządowe – 60 000 zł/.

 • wydatki związane z utrzymaniem samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych - 10 000 zł

Realizacja wydatków pomocy społecznej została zaplanowana z

  • dotacji – 2 206 700 zł,

  • środków samorządowych – 611 943 zł

  • funduszu alimentacyjnego 10 000 zł (udziały gmin)

  • zwrot za usługi opiekuńcze – 20 000 zł.


Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – planowana kwota 57 816 zł

 • świetlice szkolne 57 446 zł

płace i pochodne pracowników świetlicy szkolnej/


 • dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 370 złDział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska– planowana kwota

1 000 000 zł


w tym:

wydatki inwestycyjne 405 000 zł :

 • Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie i

Mieście Wyszogród” - 355 000 zł

 • rozbudowa wodociągu w ul. Warszawskiej - 50 000 zł

 • przydomowe oczyszczalnie ścieków - 5 000 zł

 • kanalizacja ul. Kościuszki - 300 000 zł


 • Gospodarka odpadami

Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Wilczkowie”

- 25 000 zł

- Pozostała działalność

Modernizacja targowiska miejskiego” – 25 000 złwydatki bieżące - 595 000 zł :


- Gospodarka wodno-ściekowa 20 000 zł

 • Oczyszczanie Miasta i wsi 200 000 zł


 • Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 10 000 zł


 • Oświetlenie ulic, placów i dróg 250 000 zł


 • Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. Z o o 50 000 zł

/wydatki związane ze sprzedażą udziałów/


 • Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków i opłat za korzystanie ze środowiska 45 000 zł


- Pozostała działalność 20 000 zł

-bieżące utrzymanie targowiska, opłata za miejsce w schronisku dla bezpańskich psów.


Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowana kwota 603 139 zł


- Biblioteka – dotacja przedmiotowa na funkcjonowanie biblioteki samorządowej – 198 000 zł


- Pozostałe zadania w zakresie kultury -100 000 zł

- inicjowanie i animacja życia kulturalnego

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 305 139 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne:

Rębowski Dom Kultury - 290 000 zł

wydatki bieżące:

- fundusz sołecki – remont świetlic w Kobylnikach i Grodkowie - 15 139 złDział 926 Kultura fizyczna i sport – planowana kwota 447 100 zł


 • obiekty sportowe / Hala sportowa/ 337 100 zł


 • wynagrodzenia osobowe - 252 380 zł

Środki na wynagrodzenia, składki ZUS, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne.


 • wydatki bieżące - 84 720 zł


Są przeznaczone na zakup oleju opałowego, energii, wody, opłaty za usługi telekomunikacyjne, Internet, usługi remontowe, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS.


 • zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 110 000 zł

/dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej do realizacji stowarzyszeniom/Planowana realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2012 – 2013 roku


 • wydatki inwestycyjne - planowana kwota - 2 863 418 zł


1. Urządzanie nabrzeża wiślanego - 605 338 zł


Przedsięwzięcie uzyskało w roku 2011 dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013., oś IV LEDER Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju „Odnowa wsi”. Zakres projektu obejmuje remont chodnika w ul. Wiślanej, odnowę zniszczonego amfiteatru, uporządkowanie terenu, utworzenie miejsc parkingowych oraz wyposażenie tego miejsca w elementy małej architektury tj. ławki, stojaki rowerowe, kosze.


Środki własne- 240 000 zł, środki PROW – 365 338 zł /podpisana umowa/


2. Modernizacja systemu dróg gminnych - 500 000 zł

(wymiana nawierzchni 4 dróg gminnych: Ciućkowo-Marcjanka-Drwały, Rębowo, Słomin, Kobylniki-Rostkowice - 7 km

zadanie realizowane wspólnie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego przy wsparciu środków z RPOWM)


3. Modernizacja dróg gminnych: Wilczkowo-Marcjanka, Dzierżanowo-Słomin, Grodkowo-Bolino - 310 000 zł

- drogi przejęte od Starostwa Powiatu zgodnie z porozumieniem.4. Wzrost atrakcyjności turystycznej Miasta Wyszogród - 100 000 zł -

W ramach zadania przewidziano dostawę i montaż pływającej przystani do cumowania niewielkich jednostek pływających na rzece Wiśle, zakup łodzi do turystycznych rejsów. Na realizację przedmiotowego zadania GiM ubiega się o dofinansowanie z LGD Razem dla rozwoju, wdrażającej Lokalną Strategię Rozwoju w ramach osi 4 LEDER PROW na lata 2007-2013

Koszt całkowity realizacji zadania – 250 000 zł

Środki do pozyskania z PROW – 150 000 zł

5. Urządzanie przestrzeni publicznej w Gminie i Mieście Wyszogród

- 350 000 zł

Zadanie obejmuje:

 • przebudowę zajezdni autobusowej w Wyszogrodzie – 200 000 zł

- wymianę nawierzchni , wyposażenie w elementy małej architektury

tj. w wiatę przystankową, toaletę publiczną, kosze uliczne, ławki.


 • zagospodarowanie centrum wsi Kobylniki - 100 000 zł

- budowę boiska i placu zabaw w m. Kobylniki/

 • zagospodarowanie terenu wokół świetlicy środowiskowej we

wsi Grodkowo - 50 000 zł

- budowę placu zabaw przy osiedlu budynków wielorodzinnych w m.

Grodkowo

W 2010 roku złożony został wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich działanie „Odnowa wsi”.

Koszt całkowity realizacji zadania – 1 200 000 zł

Środki do pozyskania z PROW – 850 000 zł


6. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Płockiej – 120 000 zł

- wykonanie dokumentacji technicznej, docieplenie ścian, remont pokrycia dachowego


7. Zakup samochodu dla OSP w Wyszogrodzie – 150 000 zł

Koszt zakupu – 600 000 zł

Środki do pozyskania – 450 000 zł

Środki do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej


8. Termomodernizacja budynku OSP w Wyszogrodzie - 25 000 zł

Zadanie realizowane jest w partnerstwie w ramach ZGRP. Swoim zakresem obejmuje wykonanie docieplenia ścian, remont instalacji CO poprzez montaż kotła opalanego odnawialnymi źródłami energii, remont pokrycia dachowego.
Wniosek złożono o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i w chwili obecnej podlega ocenie wykonalności.

Koszt całkowity realizacji zadania – 500 000 zł

Środki do pozyskania z PROW – 425 000 zł


Zadanie realizowane w latach 2012-2013


9. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie i Mieście Wyszogród - 355 000 zł

Zadanie obejmuje:

 • rozbudowę wodociągu w ul. Warszawskiej - 50 000 zł


 • budowę przydomowych oczyszczalni ścieków /64 szt/ - 5 000 zł

 • kanalizację ul. Kościuszki - 300 000 zł

- wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej o długości 1,5 km.


Na realizację przedmiotowego zadania GiM ubiega się o dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013, działanie Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej. Przewidywany poziom uzyskanego dofinansowania wynosi 75% , pozostałe 25% stanowi wkład własny Gminy i Miasta oraz w przypadku budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wkład własny mieszkańców.

Koszt całkowity realizacji zadania – 4 450 000 zł

Środki do pozyskania z PROW – 3 445 000 zł

Zadanie realizowane w latach 2012-2013


10. Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Wilczkowie

- 25 000

Wydatki promocyjne i doradcze związane z zakończeniem zadania realizowanego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego.


11. Modernizacja targowiska miejskiego – 25 000 zł

- budowa zadaszonych stoisk handlowych

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Mój rynek” finansowanego z PROW na lata 2007-2013, działanie Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej.


W ramach projektu zaprojektowano wykonanie kompleksowej modernizacji oraz dostosowanie go do obowiązujących wymogów prawnych w zakresie handlu żywymi zwierzętami. Przewiduje się budowę zadaszonych stoisk handlowych, utwardzenie nawierzchni, budowę miejsc parkingowych, niezbędnego zaplecza sanitarnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej.

Koszt całkowity realizacji zadania – 1 275 000 zł

Środki do pozyskania z PROW – 975 000 zł

Zadanie realizowane w latach 2012-2013

12. Dotacja na zadanie inwestycyjne dla Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Mazowieckiego - 8 080 zł

w tym:

 • 3 637 zł – „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

 • 4 443 zł – „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu’Planowane zadania inwestycyjne przy udziale środków pomocowych , na które zostały złożone wnioski będą realizowane pod warunkiem ich uzyskania.

Maryś Mieszkowski


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-03 12:34:47
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-03 12:34:47
 • Liczba odsłon: 842
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2668910]

przewiń do góry