Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Pobierz
____________________________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert: Pobierz
____________________________________________________________________________________

Wyszogród, dn. 07.03.2019 r.


UGiM.271.4.2019

Zaproszenie do składania ofert.

 

I.      ZAMAWIAJĄCY :

Gmina i Miasto Wyszogród

Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

NIP: 774 321 14 07,

 

Podstawa wszczęcia postępowania:

- Art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986, z późn. zm.);

- §5 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2016 z dn. 09.02.2016r. Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych do kwoty 30 000,00 tys. euro.

 

II.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Zakup i dostawa destruktu asfaltowego wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem na drogach gminnych   w ramach funduszu sołeckiego 2019 r. - sołectwa Kobylniki, Drwały, Rostkowice, Pozarzyn”

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Zamówienie obejmuje swym zakresem dostawę destruktu asfaltowego wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem w ramach remontu bieżącego dróg   gminnych w sołectwach Kobylniki , Drwały,   Rostkowice, Pozarzyn.

 

Bazowa ilość – 500 ton . Zamawiający informuję, że liczba ta jest szacunkowa i może ulec zwiększeniu ( w przypadku uzyskania ceny jednostkowej 1 tony materiału niższej od kwoty przeznaczonej do wykonania w/w usługi przez zamawiającego) lub zmniejszeniu ( w przypadku uzyskania ceny jednostkowej 1 tony materiału wyższej od kwoty przeznaczonej do wykonania w/w usługi przez zamawiającego).

Cena jednostkowa musi obejmować koszt zakupu 1 tony destruktu z transportem , wbudowaniem i zagęszczeniem walcem drogowym w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

 

Remonty dróg takim typem materiału przewidziany jest w następujących sołectwach:

 

- Kobylniki

- Rostkowice,

- Drwały,

- Pozarzyn

 

UWAGA :

 

1. Konieczność przeprofilowania fragmentów dróg przeznaczonych do remontu - koryto do 4 cm głębokości.

 

2.   Prace polegające na remoncie bieżącym   dróg   powinny być   wykonywane przy sprzyjających temperaturach od 22 do 25 stopni C.

 

  • Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia :   do dnia 31.07.2019 roku.

 

UWAGA : za nieterminowe wykonanie usługi obejmującej przedmiot zamówienia,   Zamawiający będzie miał   prawo żądać kary umownej w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia, liczony od wartości brutto udzielonego zamówienia – zapis konieczny umowy.

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

 

a) Dysponowanie odpowiednim sprzętem do realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności: pojazdów ciężarowych do transportu ładunków o masie całkowitej do min. 25 ton, wyposażonych w wywrotkę hydrauliczną, równiarki drogowej samojezdnej, walca drogowego i innych sprzętów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia;

b) Posiadanie wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu robót drogowych o charakterze odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia;

 

c) Materiał przeznaczony do wbudowania – destrukt asfaltowy o frakcji od 0,16 do 0,21 mm

 

III. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres email,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1 .     Ofertę można złożyć na zał. nr 1 do niniejszego zapytania, osobiście w siedzibie Zamawiającego – Wyszogród , ul. Rębowska 37 lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres email: k.rogulska @wyszogrod.pl albo za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród. (liczy się data wpływu do urzędu) – pok. nr 4 – kancelaria ogólna.

2.     Oferty można składać do dnia 27.03.2019r , do godz.10.00 , w zamkniętej opieczętowanej   kopercie z dopiskiem – Oferta na wykonanie zadania p.n. - ,, Zakup i dostawa destruktu asfaltowego wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem na drogach gminnych   w ramach funduszu sołeckiego 2019 r. - sołectwa Kobylniki, Drwały, Rostkowice, Pozarzyn - nie otwierać przed dniem 27.03.2019r , godz. 10.30 – w pok. nr. 4 – kancelaria ogólna ( dotyczy oferty składanej osobiście lub za pośrednictwem   poczty   tradycyjnej).

3.     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.   Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.     W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

V. OCENA OFERT

1. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.03.2019r – godz. 10.30 w siedzibie urzędu ( pok. 6 – pierwsze piętro )

 

 

2. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz poprawi omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę którego oferta została poprawiona.

4.   W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów

 

Lp.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1.

Cena

100%

 

Suma

100%

Kryterium Cena = 100%

Zamawiający przy obliczeniu tego kryterium będzie brał pod uwagę całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt. Przemnożonych przez wagę kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:

 

                                  Najniższa cena ofertowa

   Kryterium cena =--------------------------------   x 100%

                                  Cena oferty badanej   

 

5. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najwyższa w oparciu o podane kryterium wyboru.

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej oraz zamieści taką informację na stronie BIP UGIM Wyszogród oraz tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny .

 

2.   Zamawiający nie dopuszcza   składania ofert częściowych.

 

3. Dodatkowych informacji dotyczących niniejszego zapytania, można uzyskać pod numerem tel – 24 267 26 15

 

Wykaz załączników do zapytania :

1.   Zał. nr 1 – Wzór oferty.             Pobierz Załącznik nr 1

2    Zał. nr 2 – Projekt umowy.       Pobierz Załącznik nr 2


Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród
/-/ Iwona Gortat
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-03-08 12:39:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-03 12:29:32
  • Liczba odsłon: 836
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2675083]

przewiń do góry