Wyszogród, dnia 29.01.2018 r.

PP.6730.51.2017

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 49 i 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)  oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.).

zawiadamia się

iż na wniosek Pana Arkadiusza Piechna z dnia 28.12.2017 r. (data wpływu 29.12.2017 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji obejmującej:

budowę 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych i budynku usługowego z parkingiem na działce Nr ewid. 931 w mieście Wyszogród

W związku z powyższym informuję wszystkie osoby, którym przysługuje status strony w postępowaniu o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także ewentualnego wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia uwag.

Niezbędne informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród (parter, pok.3), lub pod numerem tel. 24 267 26 15.

W trakcie postępowania strony mogą składać uwagi i wnioski w sprawie wszczętego postępowania na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród.

Zgodnie z art. 49 w/w ustawy „zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-01 08:54:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-01 08:54:30
  • Liczba odsłon: 730
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2668988]

przewiń do góry