Wyszogród, dn. 03.01.2018r.

UGiM.271.1.2018

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

I.     ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

NIP: 774-32-11-407, REGON: 611015508

 

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.      Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi gminnej ul. Czerwińska w m. Wyszogród – projekt budowlany i prace geodezyjne.

 

2.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej w trybie spec ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji dla budowy drogi gminnej ulicy Czerwińskiej ( nr ewd działki 732 ) na odcinku od ul. Niepodległości  w miejscowości Wyszogród do wysokości działki  o  nr ew. 662/17 tj. na na odcinku od km 0+000,00 do km 1+950,00 o długości ok. 1950 mb.

Zakres opracowania obejmuje dokumentację potrzebną do uzyskania pozwolenia na budowę w trybie spec ustawy w tym:

1) opracowanie koncepcji drogi z naniesionymi liniami rozgraniczającymi,

2) wykonanie projektu budowlanego drogi utwardzonej na mapach do celów projektowych

(4 egzemplarze) w tym 2 egzemplarze na oryginałach map,

3) przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, bez inwentaryzacji zieleni (2 egzemplarze),

4) mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi,

z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie

terenu,

5) analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,

6) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

7) opracowanie dokumentacji podziałowej na całej długości drogi wraz z projektami podziału

nieruchomości opracowanymi w trybie spec ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji,

8) konieczne uzgodnienia,w szczególności:

a) Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

b) Starostwo Powiatowe w Płocku,

d) Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

e) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,

f) inne wymagane instytucje,

9)pomiary geodezyjne terenu – niwelacja co 100 m,

11) kosztorysy inwestorskie i przedmiar robót,

12) szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,

13) o pracowanie operatu wodno-prawnego,

14) opracowanie stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

1)udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące wykonanej dokumentacji w trakcie realizacji inwestycji oraz na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty

budowlane.

2) przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie prace, materiały, pomiary, opinie i uzgodnienia

niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej opracowanej w trybie

spec ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji dla budowy drogi.

3) W celu prawidłowego wykonania dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić

wizję w terenie,

4) Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w całości. Wykonawca

i Zamawiający postanawiają, że nie będzie potrzebna zgoda Wykonawcy na wykonanie zależnego prawa autorskiego oraz że na Zamawiającego przejdzie własność dokumentów i materiałów zawartych w wykonanej dokumentacji projektowo -kosztorysowej,

5) Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia przekazanej dokumentacji, w

szczególności jej prawidłowości i kompletności. Odpowiedzialność za jakość przekazywanej dokumentacji ponosi Wykonawca.

6) Zamawiający w czasie prac geodezyjnych wymaga utrwalenia stałych znaków granicznych na gruncie.

7) W dniu odbioru Wykonawca przekaże dokumentację w formie papierowej oraz na

elektronicznym nośniku informacji wraz oświadczeniem, że dokumentacja został a

wykonana zgodnie z przepisami, zasadami wiedzy technicznej, że jest kompletna i

przydatna do realizacji inwestycji, której dotyczy.

 

 

 

3.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

4.   Zamówienie należy wykonać w terminie do  31 październik  2018 r.

 

 

III. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres email,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

 

IV. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA <MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.                               Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 – formularz oferty do niniejszego zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy/ów.

2.                               Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena brutto za całość realizacji zamówienia.

3.                               Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w tym upusty i rabaty.

4.                               Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.

5.                               Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.                               Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

7.                               Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.

8.                               Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze lub rachunku w ciągu  30 dni  od  dnia  otrzymania  przez  zamawiającego  prawidłowo  wystawionej  faktury  lub rachunku przez Wykonawcę, na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Wykonawcą i Zamawiającego.

9.                               Wynagrodzenie należne wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.

10.                          Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

11.                          Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe lub zgłosili się do zamawiającego oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

12.                          Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego oraz przekracza wartość kwoty przeznaczonej na realizację zadania przez Zamawiającego.

13.                          Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

14.                          Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty w zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia.

15.                          Ofertę w postaci  załącznika  nr  1  do  zapytania  ofertowego  (formularz  oferty)  należy  złożyć  do  dnia  19.01.2018r.   do   godz.   10:00   w   Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród przy ul. Rębowskiej 37 w pok. nr 4 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres k.caban@wyszogrod.pl. Oferta  musi  być złożona  w   trwale   zamkniętym opakowaniu zaadresowanym   na adres zamawiającego z napisem na kopercie „SPEC USTAWA - Czerwińska” oraz nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów wykonawcy (dopuszcza się pieczątkę wykonawcy – liczy się data wpływu do tut. Urzędu.)

16.                          Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej zamawiającego, zaś wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

17.                          W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda załączenia do oferty:

17.1.       oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

 

 

V. DODATKOWE INFORMACJE

 

Mapę z przedmiotową działką drogową  można uzyskać z gminnego portalu mapowego ,inne dodatkowe informacje w siedzibie: Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37 - pokój nr 3.

 

  Dodatkowych informacji udziela :

- Artur Kaźmierczak pod numerem telefonu 24 267 26 15, kom. 512 050 993 oraz adresem email:       a.kazmierczak@wyszogrod.pl

 

 

 

                                                                                                         Zatwierdzam.

                                                                                                          

                   

                                                                                                      Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                                        Jan Boszko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pieczęć wykonawcy)

 

 


Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego UGiM.272.1.2018


 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

W odpowiedzi na ogłoszenie Gminy i Miasta Wyszogród w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej opracowanej w trybie spec ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji dla budowy drogi gminnej ulicy Czerwińskiej ( nr ewd działki 732 ) na odcinku od ul. Niepodległości  w miejscowości Wyszogród do wysokości działki  o  nr ew. 662/17 tj. na na odcinku od km 0+000,00 do km 1+950,00 o długości ok. 1950 mb. składamy niniejszą ofertę, oświadczając że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.

 

Nazwa wykonawcy:…………………………………………………………………………………………………………………………….…… Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tel/ Fax: ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… REGON: …………………………………………………… NIP: ………………………………………………….……………………………………

 

Oferujemy/oferuję wykonanie ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapytania ofertowego za kwotę: …………………………………………………………………………………………………… netto ….% VAT, brutto

……………………………………………… słownie ( ………………………………………………………………………………..……).

 

 

 Oświadczenia i informacje dla wykonawcy:

1.      W przypadku niezgodności ceny napisanej cyfrowo i ceny napisanej słownie rozstrzygająca będzie cena napisana słownie.

2.      Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

3.      Oświadczamy, że:

1)     powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty;

2)     w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

3)     dysponuje/my* środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji całego zamówienia;

4)     zdobyłem/liśmy* konieczne informacje do przygotowania oferty;

5)     zapoznałem(y)* się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę/imy * do niej zastrzeżeń;

6)     zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty;

7)     oferujemy                     wykonanie       w        całości       przedmiotu       zamówienia       w              terminie od ………………………………………………………..……………… do ……………………………………………………………………;

8)     jeżeli nastąpią jakiekolwiek znaczne zmiany przedstawione w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast powiadomimy o nich zamawiającego;

9)     faktury/rachunki* będą płatne w terminie ……. dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku* do siedziby zamawiającego:

4.      Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty :


1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ;

2) ……………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………….… .

5. Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………….. zam. ………………………………………. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wykonywanym zamówieniem publicznym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).**

 

 

 

 

 

 

………………………………                                  ……………………………….

(miejscowość) (data)                                                (podpis oraz pieczęć Wykonawcy)

 

 

 


Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego UGiM.272.1.2018

 

 

(pieczęć wykonawcy)

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina i Miasto Wyszogród

 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu na wykonanie dokumentacji projektowej opracowanej w trybie spec ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji dla budowy drogi gminnej ulicy Czerwińskiej ( nr ewd działki 732 ) na odcinku od ul. Niepodległości  w miejscowości Wyszogród do wysokości działki  o  nr ew. 662/17 tj. na na odcinku od km 0+000,00 do km 1+950,00 o długości ok. 1950 mb.spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w zapytaniu ofertowym i

 

OŚWIADCZAM(Y)*, ŻE:

wskazany(i) powyżej wykonawca(y) spełnia(ją) warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1.                   posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2.                   posiadania wiedzy i doświadczenia;

3.                   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4.                   sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

 

 

….....................................                                              …......................................................

 (miejscowość)(data)                                                          (podpis oraz pieczęć wykonawcy)

 

 

 

 

 

  zalacznik_nr_1_oferta.odt

  zalacznik_nr_2_oswiadczenie.odt

 

 Wyszogród 08.01.2018r

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego UGiM..271.1. 2018 z dnia 03.01.2018r

 

1) Czy teren ten objęty jest ochroną konserwatorską lub ochroną przyrodniczą (Natura 2000)

2) Co Zamawiający przewiduje w ramach tego zadania prócz drogi: budowę chodników, ścieżek rowerowych itp?

3)Kto będzie płatnikiem podziału nieruchomości.

4) Ile szacunkowo planuje się podzielić działek

5) Jakie jest proponowane odprowadzenie wód opadowych? Czy maja być zaprojektowane studnie chłonne czy wody maja być odprowadzone do kanalizacji lub w pobocza ?

6) Czy przewiduje się przebudowę uzbrojenia terenu?

7)Czy projekt przewiduje budowę infrastruktury towarzyszącej, np. oświetlenia, kanalizacji sanitarnej, deszczowej itp.

8) Czy projektant ma przewidzieć złożenie kompletnych materiałów do ZRID w terminie realizacji inwestycji czy termin określony na stronie BIP jest terminem w jakim trzeba uzyskać prawomocną decyzję ZRID?

9) Czy Zamawiający przewiduje kolizje z sieciami(wod-kan, energetycznymi, TP, itp) w związku projektowana drogą

10) Czy zamawiający przewiduje wykonanie operatu wodno-prawnego?

11)Czy termin wykonania zadania może ulec wydłużeniu z uwagi na przeciągające się terminy wydania decyzji, opinii itp, np. decyzja środowiskowa

12) Czy na projektowany odcinek obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

13)Proszę o załączenie orientacyjnego przebiegu drogi w formie mapki.

 

 Odpowiedzi :

 

Ad.1 – Tak teren objęty jest ochroną przyrodniczą Natura 2000

Ad. 2 – Nie.

Ad. 3 -  Wykonawca projektu.

Ad. 4 - 40 szt.

Ad. 5 – Na przyległy teren.

Ad. 6 – Nie.

Ad. 7 – Nie.

Ad. 8 – W terminie określonym na BIP.

Ad. 9 – Tak.

Ad. 10 – Jeżeli będzie wymagany do projektu to tak.

Ad. 11 – Tak

Ad. 12 – Na części tak .

Ad. 13 – Mapa zamieszczona pod odpowiedziami.

 

  Przebieg ul. Rybaki

 

 

 

UGiM.272.1.2. 2018                                                                         Wyszogrod,dn.22.01.2018r

 

INFORMACJA  O  UNIEWAŻNIENIU   POSTĘPOWANIA

- Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia – wszyscy

 

Dotyczy: zapytania ofertowego na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej opracowanej w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji dla budowy drogi gminnej ulicy Czerwińskiej ( nr ewd działki 732 ) na odcinku od ul. Niepodległości w miejscowości Wyszogród do wysokości działki o nr ew. 662/17 tj. na odcinku od km 0+000,00 do km 1+950,00 o długości ok. 1950 mb.

 

Zamawiający Gmina i Miasto Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, informuje o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego na   "Wykonanie dokumentacji projektowej opracowanej w trybie  ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji dla budowy drogi gminnej ulicy Czerwińskiej ( nr ewd działki 732 ) na odcinku od ul. Niepodległości w miejscowości Wyszogród do wysokości działki o nr ew. 662/17 tj. na na odcinku od km 0+000,00 do km 1+950,00 o długości ok. 1950 mb. ogłoszonego w dniu 03.01.2018r, ponieważ cena  najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

   Burmistrz                

Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                                     Jan Boszko                 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-03 15:38:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-23 17:35:03
  • Liczba odsłon: 1074
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2668972]

przewiń do góry