Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (12.02.2021r.):

IKR.6221.1.2021

Wyszogród, dnia 12.02.2021roku

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn.zm) zwanym dalej K.P.a., oraz art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.1439) w związku z art. 21 ust. 1 i 2 pkt. 27, art. 33, art. 39 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn.zm) zawiadamiam, że na wniosek WCTRON Sp. z o.o z siedzibą przy ulicy Wyb. J. Słowackiego 9, 50-406 Wrocław zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji – zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród.

W związku z powyższym informuje, ze zgodnie z art. 10 ustawy K.p.a – strony tego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród ( w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród.

Jednocześnie informuje, że o zmianie adresu strona jest zobowiązana powiadomić tutejszy Urząd Gminy i Miasta Wyszogród. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku pismo przesłane  na wskazany adres uważa się za doręczone.

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca: WCTRON Sp.z o.o z siedzibą przy ulicy Wyb. J. Słowackiego 9, 50-406
  2. Tablica ogłoszeń UGiM Wyszogród;
  3. BIP UGiM Wyszogród;

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informuję, iż:

1.Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy ( ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.)

2.Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta Wyszogród z siedzibą przy ul. Rębowskiej 37, 09-450 Wyszogród, reprezentowany przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród. Kontakt z administratorem możliwy jest w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród pod nr telefonu (24) 267 26 00 lub na adres e-mail: ugim@wyszogrod.pl

3.Informujemy, że Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą mailową na adres: iod@wyszogrod.pl lub pisemnie na adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród.

4.Dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane  w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa.

5.Udostępnianie danych osobowych odbywa się wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.

6.Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia,  lub ograniczenia przetwarzania.

7.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Administratora, inspektora ochrony danych osobowych lub organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą  w Warszawie, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-02-12 12:36:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-12 12:39:04
  • Liczba odsłon: 417
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674587]

przewiń do góry