UGiM .6220.3.1.2012
Wyszogród, dnia 10.04.2012 r


OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm., dalej „Kpa”) oraz art. 75 ust.1, 3, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm., dalej „uoś”)

zawiadamiam strony postępowania


o wszczęciu w dniu 10.04.2012 r. na wniosek spółki Masovia Wind Farm I Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17B, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Szymczaka – prokurenta, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie linii elektroenergetycznej WN 110 kV zlokalizowanego na terenie gminy Wyszogródw okolicy miejscowości Wyszogród, Rębowo, na terenie:

- obrębu Wyszogród, działki nr ew.: 5/1, 5/2, 10/3, 10/4, 10/5, 15/3, 15/2, 20/3, 26/3, 36/5, 40/3, 45/4, 51/3, 56/3, 61/3, 66/3, 71/3, 77/3, 83/3, 88/5, 94/6, 99/6, 99/3, 104/6, 104/3, 1354/1

- obrębu Rębowo, działki nr ew.: 269, 270, 276, 747,281, 750,

Celem prowadzonego postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia przez określenie, analizę oraz ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.


W związku z faktem, iż większy obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie gminy Wyszogród, Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach .

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20 zgodnie z art. 74 ust. 3 uoś stosuje się przepisy art. 49 Kpa - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród – www.wyszogrod.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wyszogród, oraz na tablicach ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego udziału w każdym jego stadium, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu dowodowym. Z aktami sprawy w powyższej sprawie można zapoznawać się w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul Rębowskiej 37, 09 - 450 Wyszogród, pok. nr 3, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30.


Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r., nr 213, poz.1397) postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku. W związku z powyższym Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród wystąpił o wydanie opinii do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Mariusz Bieniek

Burmistrz Gminy i Miasta

WyszogródOtrzymują :

  1. Wnioskodawca,

  2. Strony przez obwieszczenie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, oraz na tablicach ogłoszeń sołectw: Rębowo, Wyszogród,

  3. a/a.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-04-13 21:54:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-13 21:54:07
  • Liczba odsłon: 563
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671397]

przewiń do góry