UCHWAŁA NR 116/XIII/2004

RADY GMINY I MIASTA W WYSZOGRODZIE

                                            z dnia 30 września 2004 r.

w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6, art. 18 ust. 2 pkt. 9, litera h, art. 40 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 16 i art. 110 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z 2004r. z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta w Wyszogrodzie uchwala, co nasępuje:

§ 1

Nadaje Statut Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Wyszogrodzie.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 56/X/90 z dnia 10.05.1990r. Miejsko-Gminnej Rady Narodowej w Wyszogrodzie w sprawie zatwierdzenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 

 

 

STATUT

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W WYSZOGRODZIE

 

§ 1

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną gminy utworzoną do realizowania zadań własnych i zleconych w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz ustaleniami Rady Gminy i Miasta.

Ośrodek realizuje również zadania z zakresu świadczeń rodzinnych.

§ 2

Ośrodek działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z 2004r. z późn. zmianami ),

2. Ustawy z dnia 22marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami),

3. Uchwały Miejsko-Gminnej Rady Narodowej w Wyszogrodzie z dnia 06.03.1990r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie.

4. Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z 2003r. z późniejszymi zmianami.

5. Niniejszego statutu.

§ 3

 1. Obszarem działania Ośrodka jest Gmina i Miasto Wyszogród.
 2. Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy i miasta, finansowaną w zakresie zadań własnych z budżetu gminno-miejskiego Wyszogród, a w zakresie zadań zleconych z budżetu Państwa.
 3. Siedziba Ośrodka mieści się w budynku Centrum Medycznego w miejscowości Wyszogród ul. Płocka 29.

 

 

 

 

Rozdział II

Cele i zadania Ośrodka Pomocy Społecznej

 

§ 4

Celem działania Ośrodka jest:

 1. Realizowanie zadań wynikających z przepisów o pomocy społecznej, w tym szczególnie umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
 2. Doprowadzenie w miarę możliwości do osiągnięcia samodzielności socjalnej i społecznej przez osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

§ 5

Zadania Ośrodka w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:

 1. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
 2. prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 3. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 4. realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 5. rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
 6. analiza potrzeb mieszkańców gminy w zakresie pomocy społecznej,
 7. pobudzenie społecznej aktywności w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
 8. pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi,
 9. wytaczanie na rzecz podopiecznych powództw o roszczenia alimentacyjne,
 10. kierowania wniosków o ustalenie o niezdolności do pracy i niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

§ 6

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej należą:

 1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
 2. Przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
 3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
 4. Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

§ 7

Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należą:

 1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 2. sporządzenie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
 3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 8. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
 9. opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką ojcem lub rodzeństwem;
 10. praca socjalna;
 11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 12. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
 13. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
 14. dożywianie dzieci;
 15. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 16. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

17. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;

18. utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

§ 8

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o

powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia,

3. organizowanie i świadczenie, specjalistycznych usług opiekuńczych w

miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków

związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

5. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy

dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

6. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej

mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych

oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

§ 9

W celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi

Rozdział III

Organizacja i tryb pracy

§ 10

 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.
 2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Gminy i Miasta.
 3. Kierownik Ośrodka obowiązany jest do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni:

  pierwsze w terminie 30 dni od dnia powołania, kolejne do 30 kwietnia każdego roku.

 4. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu, o którym mowa w

  ust.3 powoduje odpowiedzialność na podstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego.

 5. Nie złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust.3 powoduje utratę

wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinno być złożone oświadczenie do dnia jego złożenia.

§ 11

 1. Kierownik jest pracodawcą dla pracowników Ośrodka.
 2. Kierownik organizuje pracę Ośrodka i sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez jego pracowników.

§ 12

Kierownik i pracownicy ośrodka powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

§ 13

 1. Wynagrodzenie dla kierownika ustala Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie obowiązujących przepisów.
 2. Wynagrodzenia pracowników ustala Kierownik Ośrodka na podstawie obowiązujących dla pracowników Ośrodka przepisów prawa i w granicach posiadanych środków finansowych.

Limit środków finansowych określa budżet Gminy.

§ 14

 1. Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez Wojewodę oraz zadania własne gminy zgodnie z ustaleniami Rady Gminy.
 2. Burmistrz Gminy i Miasta udziela kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
 3. Upoważnienie takie może być udzielone innej osobie na wniosek kierownika ośrodka.
 4. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej składa Radzie Gminy i Miasta oraz Wojewodzie coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka, przed którymi odpowiada za prawidłowe i racjonalne wykonywanie planów finansowych oraz przedstawia potrzeby mieszkańców gminy w zakresie pomocy społecznej.
 5. Kierownik Ośrodka przygotowuje materiały do opracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

§ 15

 1. Zakres czynności Kierownikowi Ośrodka ustala Burmistrz Gminy i Miasta
 2. Zakres czynności dla pracowników Ośrodka opracowuje Kierownik Ośrodka.

§ 16

 1. Każdy pracownik obowiązany jest wykonywać sumiennie i prawidłowo powierzone mu obowiązki i polecenia.
 2. W miejscu pracy każdy pracownik Ośrodka zobowiązany jest do ochrony majątku Ośrodka, przestrzegania regulaminu pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa Ośrodka

§ 17

 1. Ośrodek jest finansowany z budżetu Gminy i Miasta i budżetu Wojewody Mazowieckiego.
 2. Obsługę finansowo-księgową Ośrodka w zakresie zadań własnych i w zakresie zadań zleconych prowadzi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
 3. W drodze odrębnych porozumień obsługę finansowo-księgową prowadzi Urząd Gminy i Miasta.
 4. Dokumentacja finansowa Ośrodka przechowywana jest w Urzędzie Gminy i Miasta i w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 18

Ośrodek posługuje się pieczątką podłużną, nagłówkową o treści;

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK

POMOCY SPOŁECZNEJ

w Wyszogrodzie

§ 19

Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 20

Zmiany w statucie dokonywane są w trybie właściwym do jego uchwalenia.

§ 21

W sprawach nie uregulowanych w statucie zastosowanie mają przepisy prawne wymienione w § 2 oraz ich przepisy wykonawcze.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-10-08 11:51:37
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2004-10-08 11:55:27
 • Liczba odsłon: 834
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2675007]

przewiń do góry