Zarządzenie nr 30 /2008

Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

z dnia 27.08.2008r.

W sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy i Miasta w

Wyszogrodzie za I półrocze 2008 rok.

Na podstawie art.198 ust.1 Ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2005 roku Nr. 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

Nr. 263/XXVIII/2002 z dnia 25.09.2002r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta za I półrocze

i Uchwałą Nr. 218/XXVII/2006 z dnia 29.06.2006. w sprawie:

określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez Samorządowe Instytucje Kultury za I półrocze.

 

postanawiam:

 

§ 1

 

Zatwierdzić do przedłożenia Radzie Gminy i Miasta w Wyszogrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku informacji z realizacji budżetu Gminy i Miasta oraz przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Samorządowej za I półrocze 2008 roku w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

Informacja

z wykonania budżetu

Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie

za

I półrocze

2008 roku

 

 

 

 

 

Wyszogród dnia 11.08.2008 rok.

 

 

 

 

Informacja

z wykonania budżetu Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie

za I półrocze 2008 roku

Plan budżetu na 2008 r. został zatwierdzony Uchwałą Nr.72/X/2007

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 19.12.2007 na kwoty

dochody - 11 439 391,- 

wydatki - 11 515 271,-

W I półroczu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie Uchwał Rady Gminy i Miasta i Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta .

Plan, wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2008 r. wynosi:

Plan Wykonanie %

Dochody - 11 712 842,- 6 549 949,- 55,9

w tym:

- dochody własne 3 731 404,- 1 942 862,- 50,7

-

 • dotacje 2 497 929,- 1 454 857,- 58,2

w tym:

  • Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan 2 016 596- wykonanie 1 097 643,-

  • Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan 324 333,- wykonanie 207 214,-

  • Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t
  • Plan 2 000,- wykonanie -
  • Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t

Plan 5 000,- wykonanie -

  • Dotacje i wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na podstawie porozumień

Plan 150 000,- wykonanie 150 000,-

- subwencje 5 483 509,- 3 152 230,- 57,5

Wydatki - 14 819 722,- 6 119 299,- 41,3

w tym:

- wydatki bieżące 10 859 722,- 5 828 454,- 53,7

- wydatki inwestycyjne 3 960 000,- 290 845,- 7,3

 

 

I Dochody własne:

Plan - 3 731 404.- Wykonanie – 1 942 862.- tj. 50,7 %

1. Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano kwotę 6 000 zł na dzierżawy rolne i tenutę dzierżawną. W dziale tym wpłynęła kwota 3 250 zł z tyt. wpłat rolników za przyłącza wodociągowe z miejscowości Wilczkowo i Słomin (wpłaty rozłożone na raty dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej).

Wpływy z tyt. dzierżaw rolnych i tenuty nastąpią w II pólroczu b.r.

 

2. Transport i łączność

Wpłynęła kwota 156 zł za zajęcie pasa drogowego.

 

3. Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanej kwoty 84 000 zł wpłynęło 74 483 zł tj 88,7 % Kwota tych dochodów składa się z:

- wieczystego użytkowania gruntów - 16 575,-

- najem i dzierżawy - 10 389,-

- sprzedaży mienia gminnego - 47 372,-

- odsetki od nieterminowych wpłat - 147,-

4. Administracja publiczna

Z planowanej kwoty 18 224 zł osiągnięto dochody za I półrocze 2008 r w
wysokości 5 397 zł tj. 29,6 % - są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy, zwrotu za rozmowy telefoniczne, oraz 5% od wpływu za wydane dowody osobiste.

W związku z ekspertyzą drugiego budynku Urzędu Gminy i Miasta / budynek nie nadaje się do eksploatacji/ zostały rozwiązane umowy za najem lokali.

Plan zostanie skorygowany w II półroczu b.r.

 

 

 

 

5. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Z planowanej kwoty 3 469 680 zł osiągnięto dochody w wysokości 1 778 070

tj. 51,2%

w tym podatki i opłaty:

  • od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

z planowanej kwoty 1 152 500 zł wpłynęło 569 025 zł tj. 49,4 %

z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 536 156,-

- podatku rolnego - 16 587,-

- podatku leśnego - 5 203,-

- podatku od środków transportowych - 7 956,-

- podatku od czynności cywilnoprawnych - 2 601,-

- odsetki od nieterminowych wpłat - 522,-

  • od osób fizycznych z planowanej kwoty 924 000

wpłynęło 522 713 zł tj . 56,6 %

z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 194 410,-

- podatku rolnego - 214 293,-

- podatku od środków transportowych - 8 943,-

- podatku od spadków i darowizn - 3 056,-

- opłaty targowej - 29 614,-

- podatku od czynności cywilno-prawnych - 63 402,-

- karty podatkowej - 5 396,-

- odsetki od nieterminowych wpłat - 3 599,-

  • opłata skarbowa plan 20 000 wykonanie 12 275 zł 61,4 %
  • opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych plan 60 000 wykonanie 61 966 zł

  • udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

- plan 1 293 180 zł wpłynęło 600 961 zł tj. 46,5%

  • udziały w podatku od osób prawnych

- plan 20 000 wykonanie 11 130 zł tj. 55,6%

 

6. Oświata i wychowanie

Z planowanej kwoty 98 500 zł osiągnięto dochody 64 452 zł tj. 65,4 %

z tytułu:

- dopłat do wyżywienia w stołówce szkolnej 30 960,-

- wpłaty rodziców w Przedszkolu

za wyżywienie dzieci, opłaty stałe 33 377,-

/opłaty za zajęcia muzyczne, korekcyjne,

naukę języka niemieckiego/

- opłat za wydanie legitymacji szkolnej 115,-

7. Pomoc społeczna

Wpływ kwoty 555 zł z tytułu ściągniętych przez komornika alimentów od dłużników.

8. Kultura fizyczna i sport

Z planowanej kwoty 55 000 zł osiągnięto dochody 16 498 zł tj. 30 % z tytułu wpłat za wynajem Hali Sportowej. Wpływy za I półrocze niskie ponieważ Starostwo Powiatowe za wynajem Hali dla LO dokonuje wpłaty w m-cu lipcu.

 

 

II. Dotacje

Plan 2 497 929 zł, wykonanie 1 454 857 zł tj. 58,2%

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Plan 2 016 596 zł, wykonanie 1 097 643 zł tj. 54,4 %

- administracja samorządowa - wpłynęła kwota - 35 210

na wynagrodzenia i pochodne pracowników OC i USC

- obrona cywilna – wpłynęła kwota - 500

na konserwację sprzętu OC

- opieka społeczna – wpłynęła kwota - 945 257
na:

- świadczenia rodzinne 836 657 zł

- ubezpieczenia zdrowotne 10 700 zł

- zasiłki stałe 97 900 zł

- aktualizacja list wyborców - 460

- zwrot akcyzy za zakupione paliwo przez rolników - 116 216

 

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Plan 324 333 zł wykonanie 207 214 zł tj. 63,9%

 • dotacja na wyżywienie dzieci 40 500 zł

- pomoc materialna dla uczniów 40 633 zł

/ stypendia/

- zasiłki i pomoc w naturze 43 400 zł

/zasiłki okresowe/

- środki dla MGOPS 82 681 zł

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy j.st

Plan 2 000 zł wykonanie po otrzymaniu dotacji. Dotacja przeznaczona na

remont grobów żołnierzy poległych w II wojnie światowej.

 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące na podstawie porozumień między j.s.t

Plan 5 000 zł wykonanie po otrzymaniu dotacji.

Dotacja przeznaczona na zadanie pn. „Festyn sportowa rekreacyjny dla samorządowców”

 

Dotacje i wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na podstawie porozumień

Plan 150 000,- wykonanie 150 000,-

- środki przyznane przez Urząd Marszałkowski z przeznaczeniem na:

  • budowę sieci wodociągowej Rostkowice Pruszczyn – 50 000 zł.
  • przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębowo – 100 000 zł.

 

 

 

III. Subwencje

Z planowanej kwoty subwencji 5 483 509 zł wpłynęła kwota 3 152 230 zł tj. 57,5 % w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 3 557 494 zł wpłynęło 2 189 224 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej ,, 1 926 015 zł ,, 963 006 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjaśnienie dotyczące wykonania dochodów własnych poniżej 50%

 1. Rolnictwo i łowiectwo

- dzierżawy rolne – wpływy w III kwartale

2. Administracja publiczna

- dochody z najmu i dzierżawy – wykonanie 26,8%

Dzierżawa targowiska przez spółkę SIS zaległość

na kwotę – 9 200 zł – toczy się postępowanie sądowe.

 1. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

w tym:

- od osób prawnych:

podatek od czynności cywilno prawnych – wykonanie 26 %

- dochody realizowane przez Urząd Skarbowy – mniejsza ilość zawieranych transferów

- od osób fizycznych:

  • udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 46,5% realizowane przez Ministerstwo Finansów .

Brakująca kwota do 50% realizacji wynosi 45 629 zł.

- dochody z wynajmu Hali Sportowej - 30%

Wpływy za I półrocze niskie ponieważ Starostwo Powiatowe

za wynajem Hali dla LO dokonuje wpłaty w m-cu lipcu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych i rozłożeń na raty za I półrocze 2008 r.

wynoszą 388 700 zł.

w tym :

obniżenie górnych stawek podatkowych - 341 908 zł

z tytułu:

 • podatku od nieruchomości 152 009 zł
 • podatku rolnego 183 710 zł
 • podatku od środków transport. 6 189 zł
 • skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych - 17 726 zł

z tytułu:

 • podatku od nieruchomości 17 265 zł
 • podatku leśnego 461 zł
 • skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowej 27 449 zł

- podatek od nieruchomości 27 449 zł

 

 • skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu rozłożenia na raty , odroczenia terminu płatności 1 617 zł

 • podatek od nieruchomości 978 zł

- podatek rolny 639 zł

 

 

 

 

Zaległości i nadpłaty

w tym: zaległości -486 917 zł nadpłaty –19 575 zł

 • wieczyste użytkowanie gruntów 2 983,- 29,-
 • dzierżawy komunalne 10 844,- -
 • należności z tyt. dzierż. 12 078,-

przystanki autobusowego.

 • podatek dochodowy opłacany 7 283,- 2 296,-

w formie karty podatkowej

 • podatek od nieruchomości 258 384,- 224,-
 • podatek rolny 21 095,- 535,-
 • podatek leśny 5,- -
 • podatek od środków transportowych 712,- -
 • podatek od spadków i darowizn 97,- -
 • podatek od czynności cywilno-prawnych 140,- 16 491,-

- zaliczki alimentacyjne 173 296,- -

ściągane od dłużników

Ogółem zaległości za I półrocze 2008 r. wynoszą 486 917 zł.

Na zaległości:

- w wieczystym użytkowaniu gruntów wpłynęła zaległość 39 podatników

na łączną kwotę 2 983 zł.

- w dzierżawach komunalnych wpłynęła zaległość

na kwotę 10 844 zł - / dzierżawa targowiska przez spółkę SIS

na kwotę – 9 200 zł – postępowanie sądowe; oraz drobne zaległości

3 podatników na kwotę 1 644 zł/.

- dochody z najmu i dzierżawy – dzierżawa przystanku autobusowego

przez spółkę Expres na kwotę 12 078 zł.

Obecnie toczy się postępowanie sądowe.

- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej

zaległość na kwotę 7 283 zł – dochody realizowane przez

Urząd Skarbowy.

- w podatku od nieruchomości zaległość 1 podatnika dla którego

ustanowiona jest hipoteka przymusowa na kwotę 191 405 zł,

zaległość 4 jednostek uspołecznionych na kwotę 24 390 zł ,

zaległość 9 podatników /indywidualni/powyżej 1 000 zł na

kwotę 25 882 zł oraz zaległości 35 podatników powyżej 100 zł .

Łącznie na kwotę - 258 384 zł.

- w podatku rolnym/indywidualni/ zaległości 2 podatników

powyżej 1 000 zł, 4 podatników powyżej 500 zł oraz 24 podatników

powyżej 100 zł łącznie na kwotę 21 095 zł.

- w podatku leśnym – 5 zł

- w podatku od środków transportowych zaległość 1 podatnika

na kwotę 712 zł.

- podatku od spadków i czynności cywilnoprawnych realizowanych przez

Urzędy Skarbowe 237 zł.

- w zaliczkach alimentacyjnych ściąganych przez komornika od

dłużników na kwotę 173 296 zł.

MGOPS przesyła do komornika decyzje o przyznaniu zaliczek alimentacyjnych oraz pisma z prośbą o ściągalność alimentów od dłużników.

Na nadpłaty:

- w wieczystym użytkowaniu gruntów wpłynęła kwota 1 podatnika

w wysokości - 29 zł.

- w podatku od nieruchomości wpłynęła kwota - 224 zł

- w podatku rolnym wpłynęła kwota - 535 zł

- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej

wpłynęła kwota - 2 296 zł

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy

- w podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęła kwota - 16 491 zł

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy

 

W I półroczu 2008 roku wystawiono

 • 454 upomnień.

w tym:

- 402 szt. na podatek rolny i podatek od nieruchomości - 232 362,-

- 50 szt. na wieczyste użytkowanie gruntów - 3 137,-

- 2 szt. na podatek od nieruchomości j.g.u - 11 176,-

 • 37 decyzji

w tym:

- 22 szt. dec. umorz. na podatek rolny i nieruchomości

indywidualni - 8 732,-

- 2 szt. dec. umorz. na podatek od nieruchomości j.g.u - 18 716,-

- 1 szt. dec. o umorzeniu odsetek

- 11 szt. dec. o przesunięciu terminu płatności

- 1 szt. dec. rozłożenia na raty

W I półroczu b.r. dokonano wpisu do hipoteki przymusowej jednego podatnika na kwotę 20 442 zł z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości.

Tytuły wykonawcze – w I półroczu wysłano tytuły wykonawcze dla

9 podatników na kwotę 36 378 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki

Ogółem plan wydatków wynosi 14 819 722 zł, wykonanie 6 119 299 zł tj.41,3%

1. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym z planowanej kwoty 374 216 zł wydatkowano kwotę

168 307 zł co stanowi 45,0 % planu.

w tym:

 • na zadania inwestycyjne z planowanej kwoty 250 000 zł wydatkowano

50 000 zł tj. 20%

- rozbudowa sieci wodociągowej Rostkowice Pruszczyn – z planowanej kwoty 50 000 zł wydatkowano kwotę 50 000 zł tj. 100%

- na przyłączenie do nowej Stacji Uzdatniania Wody w Kobylnikach.

Są to środki przyznane z Urzędu Marszałkowskiego na dokończenie zadania polegającego na przyłączeniu do nowej stacji SUW istniejącej sieci wodociągowej.

- wodociąg wsi Ciućkowo III etap, Wilczkowi II etap

– Zaplanowano kwotę 200 000 zł.

Budowa ostatniego etapu sieci wodociągowej o długości 3 km. Przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 50 000 zł.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu b.r.

 • wydatki bieżące z zaplanowanej kwoty 124 216 zł wydatkowano

kwotę 118 307 zł tj. 95,2 %.

w tym:

- 2% wpływu podatku rolnego - należność do Izby Rolniczej

plan 8 000 zł przekazano 4 370

- zwrot akcyzy od zakupionego paliwa przez rolników wykorzystywanego

do produkcji rolnej.

plan 116 216 zł wykonanie 113 937 zł

 

 

 

 

 

2. Transport i łączność

Z planowanej kwoty wydatków 2 786 000 zł wydatkowano kwotę 377 715 zł co stanowi 13,6 %.

W ramach w/w kwoty:

 • wydatki inwestycyjne:

Z zaplanowanej kwoty 2 575 000 zł wydatkowano 217 806 8,5%

w tym:

- współfinansowanie modernizacji nawierzchni drogi powiatowej w miejscowości Rakowo zaplanowano

kwotę 300 000 zł /środki pochodzić będę z kredytu /.

Zakres planowanych prac – położenie nawierzchni asfaltowej /2 warstwy/ wraz z podbudową na długości 1,111 km o szerokości istniejącego pasa drogi.

Wydatki będą realizowane w II półroczu 2008 roku.

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębowo

Zaplanowano kwotę 235 000 zł .

Środki własne to kwota 135 000 zł.

100 000 zł otrzymaliśmy dotację z Województwa Mazowieckiego ze środków Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych.

Z planowanej kwoty w I półroczu wydatkowano 166 717 zł - końcowe rozliczenie z wykonania zadania nastąpi w m-cu sierpniu zgodnie z podpisana umową.

Zakres prac to położenie nawierzchni asfaltowej /2 warstwy/ wraz z podbudową z tłucznia kamiennego na odcinku 1 km o szerokości istniejącego pasa drogowego.

- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pruszczyn

Założono plan realizacji zadania na kwotę 470 000 zł ze środków pochodzących z kredytu. Na to zadania mamy przyznaną dotację z Urzędu Mazowieckiego w wysokości 100 000 zł. Zadanie polegać będzie na położeniu nawierzchni asfaltowej na długości 1,81 km o szerokości istniejącego pasa drogowego.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.

- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ciućkowo

Założono plan realizacji zadania na kwotę 200 000 zł ze środków pochodzących z kredytu. Plan zostanie skorygowany w II półroczu b.r ponieważ na to zadanie mamy przyznaną dotację w Urzędzie Mazowieckim na kwotę 50 000 zł. Modernizacja drogi będzie wykonywana etapowo w miarę posiadania środków własnych.

I etap prac polegał będzie na wykonaniu podbudowy żwirowej wraz z tłuczniem na odcinku 1,05 km o szerokości istniejącego pasa drogi.

 

- modernizacja nawierzchni dróg gminnych

Z planowanej kwoty 120 000 zł wydatkowano kwotę 51 089 zł na opracowanie

dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji dróg gminnych.

Zakres prac to opracowanie dokumentacji na przebudowę lub modernizację 8 km dróg gminnych oraz chodników w ul. Czerwińskiej.

Drogi zaplanowane do przebudowy to:

  • Słomin – 2,1 km
  • Kobylniki – 1,62 km
  • Drwały - 1,9 km
  • Ciućkowo – 1,05 km
  • Rębowo – 1,25 km

Zadanie jest przygotowywane do aplikacji w ramach RPOWM w naborze trwającym od 30 czerwca do 15 września 2008 roku.

- modernizacja jezdni i chodników wraz z budową oświetlenia ulicznego w ul. Klasztornej.

Zaplanowana kwota - 1 250 000 zł :

środki własne – 50 000 zł , środki z kredytu 1 200 000 zł

Plan zostanie skorygowany w II półroczu b.r o kwotę 1 200 000 zł ponieważ zadanie to jest przygotowywane do aplikacji w ramach RPOWM w naborze planowanym na przełom II/IV kwartału 2008 roku . Zakres prac polega na położeniu nawierzchni i przebudowy oświetlenia .

W ramach programu możemy skorzystać z dotacji 85% kosztów.

 

 • wydatki bieżące

- remonty dróg gminnych plan 211 000 zł wykonanie 159 909

tj. 75,8% zł

w tym:

 • wyprofilowano drogi gminne o nawierzchni żwirowej i gruntowej na terenie sołectw w miejscach wskazanych przez sołtysów

na kwotę - 16 082 zł .

 • remont cząsteczkowy jezdni dróg gminnych - 2 000 zł
 • nawiezienie pospółki i destruktu asfaltowego na nawierzchnię dróg gminnych - 31 153 zł zł.
 • remont chodników w mieście – 110 033 zł /w tym materiały – 50 033 zł/
 • decyzje środowiskowe - 641 zł

 

 

 

 

3. Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanej kwoty 100 000 zł wydatkowano 54 729 zł tj. 54,7 %

Z kwoty powyższej dokonano wydatki na wyceny nieruchomości i działek, wypisy z rejestru gruntów, mapy do celów opiniodawczych, podział nieruchomości oraz na przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w spółkę Gminy na kwotę – 48 219 zł.

 

4. Działalność usługowa

Z planowanej kwoty 262 000 zł wydatkowano 11 623 zł tj. 4,4 %.

wydatki inwestycyjne plan 170 000 zł wykonanie 3 538 zł tj 2,1%

 • opracowanie planu rewitalizacji rynku i ulic w mieście Wyszogród i odnowy wsi Rębowo - zaplanowano kwotę 170 000 zł wykonano 3 538 zł

w tym :

 • rewitalizacja rynku i ulic w mieście Wyszogród plan 120 000 zł wykonanie 3 538 zł na opracowanie planu odnowy miejscowości Wyszogród

Zadanie jest przygotowane do aplikacji w ramach RPOWM w naborze planowanym na przełom III/IV kwartału 2008 r.

Zakres prac to przebudowa lub modernizacja ulic, chodników, oświetlenia, nasadzeń /ulice: Ogrodowa, Płocka, Wiślana, Tkacka, Niepodległości, Kilińskiego/.

 • odnowa wsi Rębowo - plan 50 000 zł

Zadanie polegające na adaptacji dzisiejszej strażnicy OSP na wielofunkcyjny Dom Kultury, w którym będzie również siedziba OSP jest przygotowywane do aplikacji w ramach pierwszego naboru RPOW w 2008 r.

wydatki bieżące plan 92 000 zł wykonanie 8 085 zł tj. 8.8%

 • zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego .

Plan 90 000 zł wykonanie 8 085 zł

W/w kwotę wydatkowano na opracowanie projektów decyzji o

warunkach zabudowy dla terenu miasta i wsi.

II etap planu zagospodarowania przestrzennego w trakcie opracowania.

 • remont grobów poległych żołnierzy w II wojnie światowej zaplanowano kwotę 2000 zł na– przyznana dotacja z Urzędu Mazowieckiego.

Wydatki będą realizowane w II półroczu b.r. po otrzymaniu dotacji.

5. Administracja publiczna

Z planowanej kwoty 2 494 677 zł wydatkowano 984 160 zł tj. 39,4 %.

Urzędy Wojewódzkie – pracownicy zleceni

Plan 115 577 zł wydatkowanie 65 513 tj. 56,7%

W/w kwota została wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników USC i OC

W tym:

dotacja – 35 207 zł.

środki samorządowe - 30 306 zł.

 

Rada Gminy i Miasta

Na plan 56 000 zł wydatkowano kwotę 24 712 zł tj. 44,1 %

Kwotę powyższą wydatkowano na diety radnych za udział w posiedzeniach i drobne wydatki .

 

Urząd Gminy i Miasta

Z planowanej kwoty 2 192 000 zł wydatkowano kwotę 800 877 zł. tj. 36,5 %

 1. wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz

fundusz świadczeń socjalnych pracowników samorządowych

- 615 684

b - wydatki rzeczowe – wydatkowano kwotę - 185 193

w tym:

- wpłaty na Państwowy Fundusz

Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych 1 821 zł

- wynagrodzenie bezosobowe pracowników 15 493 zł

/m.in. wynagrodzenie radcy prawnego i informatyka /

- zakup materiałów 21 675 zł

/ opał, materiały kancelaryjne,

środki czystości/,

- energia 7 503 zł

- usługi remontowe 54 687 zł

/remont pomieszczeń biurowych

w budynku Urzędu, konserwacja

kserokopiarki/

 

- usługi pozostałe 37 185 zł

/monitoring Urzędu, prenumeraty czasopism,

znaczki, , usługi informatyczne,

BIP, obsługa bankowa /

- zakup usług dostępu do sieci Internet 1 237 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych 2 807 zł

telefonii komórkowej

- zakup usług telekomunikacyjnych 5 496 zł

telefonii stacjonarnej

- delegacje 11 568 zł

/ ryczałty Burmistrza ,zwrot za delegacje pracowników Urzędu /

- wydatki dotyczące funkcjonowania 9 452 zł

sprzętu komputerowego i urządzeń

kserograficznych /papier ksero, tusze,

tonery, taśmy, programy komputerowe/

- szkolenia pracowników 8 725 zł

- wykonanie ekspertyzy II budynku 1 464 zł

należącego do UGiM

- wydatki pozostałe 6 080 zł

/ubezpieczenie majątku Urzędu i składki na związki gmin/

d - wydatki inwestycyjne –rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Miasta

– zaplanowano kwotę 480 000 zł – środki z kredytu bankowego.

Plan zostanie skorygowany w II półroczu w związku z niewyjaśnioną

sytuacja prawną dotyczącą budynku.

e - zakupy inwestycyjne –zaplanowano kwotę 40 000 zł na zakup

serwera z oprogramowaniem, skrzynki podawczej w ramach informatyzacji

Urzędu /E-Urząd/.

Realizacja zakupów inwestycyjnych nastąpi w II półroczu b.r.

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Z planowanej kwoty 44 000 zł wydatkowano 29 788 zł tj. 67,7%

 

 

 

 

 

 

Promocja Gminy

 • zorganizowanie XXVIII DNI WISŁY.

- wydatkowano kwotę 20 900 zł na:

opłacenie występujących zespołów i artystów, dyskoteki, nagrody dla uczestników konkursów wędkarskich i rozgrywek piłkarskich, nagłośnienie i zadaszenie amfiteatru, promocja miasta w prasie

Rozliczenie końcowe nastąpi w miesiącu lipcu.

Przewidywany koszt całkowity zorganizowanej imprezy wyniesie

około 44 350 zł.

w tym:

 • środki własne – 32 050 zł
 • środki ze Starostwa – 3 000 zł
 • środki ze Związku Miast Nadwiślańskich – 2 000 zł
 • środki od sponsorów - 7 300 zł
 • wynagrodzenie kapelmistrza orkiestry strażackiej - 4 147 zł
 • dofinansowanie zakupu sztandaru z okazji 100-lecia OSP Rębowo – 1 000 zł
 • dofinansowanie zakupu sztandaru dla Gimnazjum z okazji nadania imienia „Bohaterów bitwy nad Bzurą” – 1 402 zł
 • zakup pucharów na zawody wędkarskie o puchar Burmistrza – 444 zł
 • Dzień Pracownika Samorządowego – 1 000 zł

 • tablice promujące Miasto i Gminę - 895zł

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 87 100 zł wydatkowano 63 270 zł tj. 72,6 %

w tym:

 • Gminne Centrum Informacji - wykonanie 31 946 zł

- wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi od wynagrodzeń

– 28 378 zł

 • wydatki materialne – 3 568 zł

kwotę powyższą wydatkowano na zakup materiałów kancelaryjnych, na koszty podróży służbowych, rozmowy telefoniczne, Internet.

 • prace interwencyjne – wykonanie – 22 761 zł

zwrot z Urzędu Pracy kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne po złożeniu rozliczenia.

 • pozostałe wydatki - 8 563 zł

wydatki związane z organizowanymi spotkaniami dotyczącymi realizacji inwestycji.

6. Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej

Zaplanowano kwotę 886 zł z przeznaczeniem na aktualizację spisu

wyborców - dotacja

7. Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P. Pożarowa

W dziale tym z planowanej kwoty 141 100 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 88 476 zł tj. 62,7 %

- jednostki OSP – z planowanej kwoty 140 600 zł wydatkowano kwotę
88 476 zł tj. 62,9 %

w tym:

a/ OSP Wyszogród . Z planowanej kwoty wydatków 89 800 zł wydatkowano kwotę 56 50762,9 % na:

- wynagrodzenia kierowcy OSP 16 648 zł

- udział w akcjach pożarniczych strażaków 12 070 zł

- pozostałe wydatki 27 789 zł

/ zakup paliwa do wozów bojowych, części do samochodu, opłaty za

energie , drobne remonty samochodów, ubezpieczenia strażaków,

telefony, przegląd sprzętu ratowniczego/.

b/ jednostki w terenie . Z zaplanowanej kwoty 45 000 zł wydatkowano

28 869 zł tj. 64,2 %.

W tym :

 • OSP Rębowo plan 15 000 zł wydatkowano 15 000 zł . Powyższą kwotę wydatkowano na remont strażnicy, oczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego, uzupełnienie umundurowania.
 • Pozostałe jednostki OSP /6 jednostek/

plan 30 000 zł wykonanie 13 869 zł

Kwotę powyższą przeznaczono na remonty strażnic, samochodów strażackich, motopompy, przeglądy techniczne samochodów strażackich, ubezpieczenia wozów strażackich, strażaków, zakup paliwa i opłatę za energię.

c/ zarząd OSP . Z zaplanowanej kwoty 5 800 zł wydatkowano 3 100 zł zł tj.53,4%

- wynagrodzenie komendanta – 1 500 zł

- zawody strażackie , konkursy wiedzy pożarniczej - 1 600 zł

- obrona OC

Przyznana dotacja w wysokości 500 zł zostanie wydatkowana w II półroczu.

8. Wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat

Z planowanej kwoty 30 000 zł wydatkowano w I półroczu 13 317 zł tj. 44,4 % są to wynagrodzenia dla sołtysów za pobory podatków, dostarczenie nakazów płatniczych na terenie miasta.

 

9. Obsługa długu publicznego

Z zaplanowanej kwoty 80 000 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 31 065 zł tj. 38,8 %

10. Rezerwa ogólna – plan 14 816 zł – w I półroczu 2008 r. nie została rozdysponowana

 

11. Oświata i wychowanie

Z planowanej kwoty na wydatki w wysokości 4 612 854 zł wydatkowano 2 634 832 zł tj. 57,1%

w tym:

Szkoły Podstawowe

Z planowanej kwoty 2 527 431 zł wydatkowano 1 456 114tj. 57,5%

w tym:

 • Szkoła podstawowa Wyszogród

Plan 1 374 671 zł wykonanie 750 795 zł tj. 54,4 %

- wynagrodzenia i pochodne , dodatki socjalne oraz fundusz świadczeń

socjalnych - 692 666 zł

- wydatki rzeczowe - 27 656 zł

/ środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół

tj. materiały kancelaryjne, środki czystości, telefony, Internet, akcesoria

komputerowe, drobne remonty, usługi informatyczne, energia, delegacje,

ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości/.

 

- zakup środków żywności na stołówkę - 30 473 zł

plan -50 000 zł

 

 

 • Szkoła podstawowa Kobylniki

Plan 684 280 zł wykonanie 401 047 zł tj. 58,6 %

- wynagrodzenia i pochodne , dodatki socjalne oraz fundusz świadczeń

socjalnych - 384 396 zł

- wydatki rzeczowe - 16 651 zł

/ środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół

tj. zakup opału, materiałów kancelaryjnych,

pomocy naukowych, środków czystości, energii, telefony, Internet,

akcesoria komputerowe, usługi informatyczne, delegacje, ubezpieczenie

mienia, wywóz nieczystości/.

 • Szkoła podstawowa Rębowo

Plan 468 480 zł wykonanie 304 272 zł tj. 64,9 %

- wynagrodzenia i pochodne , dodatki socjalne oraz fundusz świadczeń

socjalnych - 282 844 zł

- wydatki rzeczowe - 21 428 zł

/ środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół

tj. opał, materiały kancelaryjne, pomoce naukowe, akcesoria komputerowe,

środki czystości, rozmowy telefoniczne, Internet, usługi informatyczne,

energia, delegacje, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości/.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Z zaplanowanej kwoty 113 284 zł wydatkowano kwotę 55 980 zł tj . 49,4%

Wydatki zostały przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych wraz z pochodnymi oraz drobne wydatki rzeczowe

- 4 458 zł.

 

 

Przedszkola

Z zaplanowanej kwoty 403 016 zł wydatkowano kwotę 227 051 zł tj . 56,3%

- płace i pochodne , dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i

fund.św.socj. pracowników i nauczycieli Przedszkola - 191 052 zł

- wydatki materialne - 13 873 zł

 • zakupiono materiały i dokonano drobnych napraw zużytych elementów instalacji hydraulicznej i elektrycznej oraz sprzętów i urządzeń przedszkolnych
 • uzupełniono braki w glazurze w łazienkach bloku żywieniowego.
 • zakup materiału na ocieplenie ściany szczytowej budynku przedszkola, które zostanie wykonane w czasie wakacji

- wydatki bieżące tj. zakup opału, prenumerata, telefony, Internet,

akcesoria komputerowe, energia, materiały kancelaryjne, monitoring,

pomoce dydaktyczne, wywóz nieczystości, i drobne zakupy/.

- wyżywienie dzieci 22 126 zł

/ wpłaty rodziców /

W czasie wakacji planowana jest wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami na całym budynku placówki ze środków własnych oraz z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego /dotacja - 31 688 zł/.

Gimnazjum

Z zaplanowanej kwoty 1 309 600 zł wydatkowano złotych 713 362 tj. 54,5 %

 • wynagrodzenia i pochodne , dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz świadczeń socjalnych 695 769 zł

- wydatki rzeczowe 17 593 zł

/ materiały kancelaryjne, środki czystości, energia, telefony, Internet,

akcesoria komputerowe, opłaty za usługi internetowe, ubezpieczenia

mienia, delegacje, wywóz nieczystości/.

W okresie wakacyjnym planowany jest remont pokrycia dachowego na budynku szkolnym. Zadanie to będzie wykonywane ze środków własnych oraz ze środków pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

 

 

 

 

Dowożenie dzieci

Z planowanej kwoty 150 000 zł w I półroczu wydatkowano 97 844 zł tj. 65,2 %

Są to opłaty za wynajem autobusów oraz zwrot za bilety dojeżdżających do

szkół uczniów.

Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Z planowanej kwoty 20 210w I półroczu wydatkowano kwotę 860 zł tj. 4,3 % na zwrot poniesionych kosztów dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 89 313 zł wydatkowano w I półroczu 83 621 zł tj. 93,6% Są to środki przeznaczone na:

- zakup oleju do kotłowni do Zespołu Szkół, konserwację i ubezpieczenie.

Rozliczenie ze Starostwem Powiatu zakupu oleju opałowego dla Liceum nastąpi w II półroczu b.r.

Wydatki na oświatę w I półroczu 2008 roku łącznie ze świetlicą szkolną wyniosły 2 677 981 zł i zostały pokryte ze źródeł:

- subwencja oświatowa - 2 189 224 zł

- środki własne - 488 757 zł

Subwencja oświatowa przyznana na 2008 rok nie pokrywa kosztów płacowych nauczycieli , dlatego też Gmina zmuszona jest zaciągnąć kredyt w wysokości 350 000 zł. Kredyt zostanie zaciągnięty w II półroczu b.r.

 

12. Ochrona zdrowia

Z planowanej kwoty 81 600 zł wydatkowano kwotę 35 631 zł tj. 43,7 %

Wydatki dotyczą funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej oraz gabinetu fizykoterapii i ginekologicznego

w tym:

- zwalczanie narkomanii – plan – 4 000 zł wykonanie 2 350

Przeprowadzono program profilaktyczny dla młodzieży „Przeciw narkotykom ku afirmacji życia”, szkolenie dla nauczycieli ”Bezpieczna szkoła” oraz spotkanie z rodzicami „Ustrzec dziecko od alkoholu, narkotyków”.

- świetlica socjoterapeutyczna z planowanej kwoty 58 000 zł wydatkowano

kwotę 23 682 zł na :

 • wynagrodzenie koordynatora i pracowników świetlicy 14 224 zł
 • wydatki rzeczowe : 9 458 zł

- energia, wynagrodzenie psychologa, diety członków komisji P.działania alkoholizmowi , badania psychologiczne uzależnionych, delegacje, ubezpieczenie klubu, środki czystości, zorganizowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka, słodycze i nagrody dla dzieci występujące na Dni Wisły, wycieczka do Warszawy, synagoga – marsz żywych, Internet.

- pozostałe wydatki – z planowanej kwoty 19 600 zł wydatkowano 9 599 zł na zakup oleju opałowego, wywóz nieczystości, opłacenie energii i wody zużytej w gabinecie fizykoterapii, oraz zwrot kosztów dojazdu lekarza do poradni „K”.

 

13. Pomoc społeczna

Z planowanej kwoty 2 430 100 zł wydatkowano 1 165 312 zł tj. 48,0 %

- Domy Pomocy Społecznej - plan 66 500 zł wydatkowano 22 829 zł

tj. 34,3%

/częściowo pokrywamy koszty pobytu 3 osób samotnych w Domu Pomocy Społecznej/.

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

ogółem plan 1 655 000 wykonanie 780 177 zł tj. 47,1 %

/ dotacja – 1 650 000 zł, środki samorządowe – 5 000 zł/

w tym:

  • wypłata świadczeń rodzinnych - 744 395 zł

w tym:

- zasiłki rodzinne – 839 rodzin i osób na kwotę - 305 604 zł

- dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę - 369 801 zł

/ tj. z tyt. urodzenia dziecka, samotnego wychowania

dziecka, kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka,

rozpoczęcia roku szkolnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie

pielęgnacyjne - liczba osób 324 /

- zaliczki alimentacyjne - liczba osób 49 na kwotę - 68 990 zł

 

  • składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane od osób pobierających świadczenia rodzinne - 4 930 zł
  • opłaty pocztowe od wypłaconych świadczeń - 2 514 zł
  • wydatki związane z utrzymaniem stanowiska obsługującego świadczenia rodzinne - 28 338 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi i zakł. fund. świadcz. socj.

- 24 325 zł

- wydatki rzeczowe - 4 013 zł

/energia, olej opałowy, telefony, Internet, materiały kancelaryjne, usługi informatyczne, akcesoria komputerowe/

 

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan 18 600 zł wykonanie 10 164 zł tj. 54,6%

Składki odprowadzone od 57 osób.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 301 881 zł wykonanie 146 941 zł tj. 48,7%

w tym:

- środki z dotacji - 125 268

  • zasiłki stałe / dotacja/ - 94 055 zł

/z zasiłków skorzystało 49 osób i rodzin /

  • zasiłki okresowe /dotacja/ - 31 213 zł

/ z zasiłków skorzystało 24 osób i rodzin/

 

- środki samorządowe - 21 673

  • zasiłki celowe - 18 734 zł

/pomoc na żywność, odzież, opał, lekarstwa;

- z zasiłków skorzystało 35 osób, rodzin/.

  • opłaty pocztowe /śr. samorządowe/ - 2 939 zł

 

- dodatki mieszkaniowe

Plan 54 400 zł wykonanie 23 443 zł tj. 43,1%

Dodatki mieszkaniowe pobrało w I półroczu 2008 r. 32 rodziny.

- ośrodek pomocy społecznej

Z planowanej kwoty 191 919 zł /udział środków samorządowych

- 44 919 zł, dotacja 147 000 zł/ wydatkowano w I półroczu b.r. 102   266 zł tj. 53,3 %.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości - 91 345 zł

- wydatki materialne - 10 921 zł

opłaty za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, telefony, Internet,

zakup oleju opałowego, delegacje, usługi informatyczne, materiały biurowe,

akcesoria komputerowe

- pozostała działalność

Z planowanej kwoty 141 800 zł /dotacja – 51 700 zł, środki samorządowe –

90 100 zł/ w I półroczu wydatkowano kwotę 79 492

tj. 56,1 %

w tym:

  • ze środków samorządowych - 62 852 zł
  • z dotacji - 16 640 zł

Planowane środki zostały wydatkowane na:

- dożywianie dzieci - 42 201 zł

Tą formą pomocy objęto 211 uczniów ze Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola

- zasiłki celowe wypłacone z dożywiania dla 60 osób i rodzin na tzw. „Posiłek

dla potrzebujących” - 16 640 zł.

- prace społecznie użyteczne - 12 967 zł

Gmina zorganizowała prace społecznie użyteczne dla 30 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej – zwrot przez Powiatowy Urząd Pracy - 60%

- wydatki związane z eksploatacją samochodu do przewozu osób

niepełnosprawnych - 7 684 zł

/ paliwo, przegląd techniczny, ubezpieczenie samochodu/.

14. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 103 473 zł wykonanie 82 612 zł tj . 79,8 %

 • świetlica przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie

Z planowanej kwoty 62 840 zł wydatkowano kwotę 43 149 zł tj. 68,7 % na:

- wynagrodzenie pracownika świetlicy dodatki socjalne, dodatkowe

wynagrodzenie roczne, odprawę emerytalną i fundusz świadczeń socjalnych.

 • pomoc materialna dla uczniów

Z planowanej kwoty 40 633 zł wydatkowano 39 463 zł tj . 97,1 %

- dotacja na stypendia dla uczniów.

Powołana komisja podzieliła przyznane środki z dotacji między uczniów spełniających kryterium dochodowe.

15. Gospodarka komunalna

Z planowanej kwoty 765 000 zł wydatkowano kwotę 226 134 zł tj. 29,6 %

w tym:

- wydatki inwestycyjne –planowana kwota 445 000 zł

wydatki 19 501 zł tj. 4,4%

W tym:

 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Wyszogrodzie

Z zaplanowanej kwoty 105 000 zł – środki pochodzące z częściowo umorzonej pożyczki z WFOŚiGW wydatkowano 3 000 zł na wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie objętym przepisami Prawo ochrony środowiska.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.

 • budowa i modernizacja systemu gospodarki wodno ściekowej w mieście, kanalizacja Stare Miasto i ulicy Rybaki

Z zaplanowanej kwoty 110 000 zł wydatkowano 5 277 zł na

wykonanie mapy do celów projektowych

Realizacja inwestycji obejmowałaby lata 2008 – 2010.

Inwestycja polega na budowie sieci kanalizacyjnej obejmującej teren Starego

Miasta i ul. Rybaki.

Zadanie jest przygotowywane do aplikacji w ramach pierwszego naboru

PROW, planowanym na przełom III/IV kwartału 2008 roku.

W ramach PROW można uzyskać dotację w wysokości 75% kosztów

inwestycji.

 • składowisko odpadów w Wilczkowie plan 50 000 zł

wykonanie 11 224 – za sporządzenie Raportu oddziaływania na

środowisko projektowanego boksu do przeładunku odpadów na

składowisku odpadów komunalnych.

Realizacja zadania II półrocze b.r.

 • budowa i modernizacja przestrzeni publicznej w mieście –

zieleńce i plac zabaw w mieście - zaplanowana kwota 180 000 zł

zostanie wydatkowana w II półroczu b.r

Zakres zadania :

- budowa placu zabaw dla dzieci „Smyk” – 80 000 zł

Plac zlokalizowany będzie na dzisiejszym zieleńcu znajdującym się

pomiędzy ul. Rębowską, Płocką i Wąską.

- budowa parku /zieleńca/ „Zamkowa” w Wyszogrodzie – 100 000 zł

Inwestycja polega na zmodernizowaniu istniejącego parku na teren

rekreacyjny, kształtujący nowy wizerunek centrum miasta oraz polepszający

jakość życia mieszkańców.

Zadanie jest przygotowywane do aplikacji w ramach pierwszego naboru

PROW, planowanym na przełom III/IV kwartału 2008 roku.

W ramach PROW można uzyskać dotację w wysokości 75% kosztów

inwestycji.

- wydatki bieżące :

plan 320 000 zł wydatkowano 206 633 zł tj . 64,6%

 • oczyszczanie miast i wsi .

Z planowanej kwoty 148 000 zł wydatkowano kwotę 116 781 zł tj. 78,9%

w tym:

- znaki drogowe i odblaskowe na kwotę - 4 579 zł

- zakupiono deski na molo - 439 zł

- remont cząsteczkowy jezdni dróg gminnych

na terenie miasta - 24 901 zł

- wymalowano pasy przejścia dla pieszych - 4 600 zł

- naprawiono ławki i na terenie amfiteatru - 1 775 zł

- w oparciu o umowę z ZGKiM opłacono faktury na kwotę - 80 487zł

za:

 • oczyszczanie i omiatanie ulic i chodników w mieście

opróżnianie pojemników z terenów wiejskich - 63 684 zł

 • odśnieżanie „ akcja zima” - 16 803 zł
 • zieleń w mieście – z planowanej kwoty 19 000 zł wydatkowano kwotę

7 461 zł tj. 39,3 % na obcięcie chwastów i utrzymanie trawników.

 

 

 • oświetlenie ulic

Z zaplanowanej kwoty 120 000 zł wydatkowano 74 349 zł tj. 62% na:

opłacenie rachunków za zużytą energię elektryczną miasta i wsi oraz

konserwację oświetlenia.

 • usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zabezpieczenie skarpy wiślanej przed usuwiskiem

Z zaplanowanej kwoty 10 000 zł wydatkowano 3 660 zł za sporządzenie opinii technicznej w sprawie zabezpieczenia skarpy wiślanej od erozji Wisły.

Realizacja następnego etapu zadania obejmuje zakres wykonania:

  • opasek zabezpieczających skarpę na różnych wysokościach wraz z kamienną tamą podłużną,
  • ciągów spacerowych wraz z nasadzeniami
  • zatoki dla łodzi

Zadanie finansowane ze środków EBI , instytucja zarządzająca - MSWiA, instytucja odpowiedzialna za realizację - RZGW w Warszawie.

 • pozostała działalność – z planowanej kwoty 23 000 zł wydatkowano w I półroczu kwotę 4 382 zł tj. 19,1%

z tego na:

  • targowisko miejskie – plan 12 200 zł wykonanie 4 114 zł

– wynagrodzenie prowizyjne inkasenta opłaty targowej

  • utylizacja padłych zwierząt - plan 800 zł . – brak wykonania wydatków - nie wystąpiły przypadki chorób zwierząt związanych z „ptasią grypą”
  • grobownictwo - plan 2 000 wykonanie 268 – zakup zniczy i wieńców
  • wyłapywanie bezdomnych psów - plan 8 000 zł.

– brak wykonania wydatków ponieważ nie było takiej konieczności.

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

 • Biblioteka Samorządowa

Z zaplanowanej kwoty 150 000 zł wydatkowano 60 000 zł tj. 40 %.

Według sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2008r. złożonego przez Dyrektora Biblioteki Publicznej przekazaną dotację wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

- zakup 167 książek głównie literatury pięknej, prenumeratę czasopism,

- zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, opału,

- zakup artykułów papierniczych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć

plastycznych, konkursów,

- zakup energii, opłata za monitoring i rozmowy telefoniczne

- zakup zestawu komputerowego

- zakup krzeseł i biurek

- wyremontowano i przystosowano odpowiednio pomieszczenie na salę

komputerową

Należności i zobowiązania w I półroczu nie wystąpiły.

 

 

17. Kultura fizyczna i sport

Z planowanej kwoty 393 000 zł wydatkowano kwotę 185 386 zł tj. 47,2%

w tym:

 • obiekty sportowe plan 266 900 zł wykonanie 118 648 tj . 44,5%

- wynagrodzenia, składki ZUS - 74 605 zł.

- wydatki rzeczowe: - 44 043 zł

/zakup oleju opałowego, środków czystości, energii i wody, monitoring, rozmowy telefoniczne, Internet, monitoring, delegacje, wywóz nieczystości/

Z hali sportowej w Wyszogrodzie systematycznie korzystają uczniowie Szkoły Podstawowe, Gimnazjum oraz Zespołu Szkół, okazjonalnie według potrzeb uczniowie szkół w Kobylnikach i Rębowie. Jest to w sumie około 600 osób w godzinach 8 00 -16 00 . W godzinach popołudniowych 16 00 -21 00

z hali korzysta około 120 osób – są to grupy i osoby wynajmujące odpłatnie obiekt na siłowni, do gry w piłkę nożną i siatkową oraz tenisa stołowego a także kobiety ćwiczące fitness oraz taekewondo.

W II półroczu b.r przystępujemy do budowy boiska do piłki nożnej z trawy naturalnej /w rolkach/ wraz z budową wjazdu i parkingów.

Przewidywany koszt budowy 100 000 zł z tego 50 000 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – SIWRM

 

 

 

 

 • zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu .

plan 126 100 zł wykonanie 66 738 zł tj. 52,9%

w tym:

  • dotacja celowa dla Stowarzyszenia LKS „Stegny” Wyszogród.

plan 116 100 zł wykonanie 63 800 zł tj. 55,0%

Stowarzyszenie LKS „Stegny” wygrało konkurs na realizację

zadania publicznego – prowadzenie dla dzieci i młodzieży Miasta i Gminy Wyszogród zajęć sportowo szkoleniowych ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej.

W/w kwotę Stowarzyszenie wydatkowało na:

- organizowanie imprez sportowych w rozgrywkach piłki nożnej - 47 400 zł

- zorganizowanie rozgrywek lekkoatletycznych międzyszkolnych - 1 200 zł

memoriał J.Grzegorzewskiego

- zorganizowanie zawodów wędkarskich dla dzieci - 1 200 zł

- dodatkowe zajęcia sportowe prowadzone z dziećmi i młodzieżą

przygotowujące do udziału w rozgrywkach międzyszkolnych - 9 000 zł

 

  • utrzymanie boiska na stadionie plan 5 000 zł wydatkowano 2 938 zł

na opłacenie energii.

  • środki z dotacji na zorganizowanie Festynu Sportowo-Rekreacyjnego – plan 5 000 zł . Wydatki w II półroczu b.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem wydatki budżetu w poszczególnych działach zostały wykonane w wysokości prawie 50% z wyjątkiem:

Wydatki budżetu nie wykonane w wysokości 50 % to głównie wydatki inwestycyjne:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie wydatków 20%

 • wodociąg wsi Ciućkowo III etap, wodociąg wsi Wilczkowo II etap

Realizacja zadania II półrocze b.r.

- dział 600 - Transport i łączność - wykonanie wydatków 8,5%

 • współfinansowanie i modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Rakowo – wydatki będą realizowane w II półroczu b.r – środki pochodzić będą z kredytu bankowego – 300 000 zł.
 • modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pruszczyn – wydatki będą realizowane w II półroczu b.r – środki pochodzić będą z kredytu bankowego 470 000 zł plus przyznana dotacja w wysokości 100 000 zł z Urzędu Mazowieckiego.
 • modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ciućkowo– wydatki będą realizowane w II półroczu b.r – środki pochodzić będą z kredytu bankowego 200 000 zł.
 • modernizacja nawierzchni dróg gminnych – wykonanie planu 42,6% na opracowanie dokumentacji. Zadanie przygotowywane do aplikacji w ramach RPOWM.
 • modernizacja jezdni i chodników wraz z budową świetlenia ulicznego w ul. Klasztornej – środki własne – 50 000 zł , środki z kredytu bankowego 1 200 000 zł.

Plan zostanie skorygowany w II półroczu b.r o kwotę 1 200 000 zł

ponieważ zadanie jest przygotowywane do aplikacji w ramach

RPOWM w naborze planowanym na przełom II/IV kwartału 2008

- dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie planu 2,1%

 • opracowanie planu rewitalizacji rynku i ulic w mieście

Wyszogród i odnowy wsi Rębowo - wykonanie planu 2,1%.

Zadanie jest przygotowywane do aplikacji w ramach

RPOWM w naborze planowanym na przełom II/IV kwartału 2008

- dział 750 – Administracja publiczna - brak wykonania planu

 • zakup serwera z oprogramowaniem, skrzynki podawczej w ramach informatyzacji Urzędu /E-Urząd/.

Realizacja zakupów inwestycyjnych nastąpi w II półroczu b.r .

 • rozbudowa budynku UGiM – środki z kredytu bankowego

480 000 zł.

Plan zostanie skorygowany w II półroczu w związku z niewyjaśnioną

sytuacja prawną dotyczącą budynku.

- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wykonanie planu – 4,4%

 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Wyszogrodzie – wykonanie planu 2,9% . Realizacja zadania w II półroczu b.r.
 • budowa i modernizacja systemu gospodarki wodno ściekowej w mieście, kanalizacja Stare Miasto - wykonanie planu 4,8%

Realizacja zadania w II półroczu b.r.

Zadanie jest przygotowywane do aplikacji w ramach pierwszego

naboru PROW, planowanym na przełom III/IV kwartału 2008 roku.

 • składowisko odpadów w Wilczkowie wykonanie planu – 22,4%

Realizacja zadania w II półroczu b.r.

 • budowa i modernizacja przestrzeni publicznej w mieście – zieleńce i plac zabaw – brak wykonania planu.

Zadanie jest przygotowywane do aplikacji w ramach pierwszego

naboru PROW, planowanym na przełom III/IV kwartału 2008 roku.

Wydatki bieżące

- dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie planu 9%

 • przetarg na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmianę studium – wykonanie planu 9%

II etap planu zagospodarowania przestrzennego w trakcie

opracowywania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki budżetu wykonane w wysokości powyżej 50 % to głównie wydatki w działach:

- dział 700 Transport i łączność

 • Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie wydatków 54,7% w związku z przekształceniem ZGKiM.

- dział 750 Administracja publiczna –

 • Promocja Gminy – wykonanie wydatków 67,7 % w związku z organizacją XXVIII Dni Wisły
 • Gminne Centrum Informacji – pozostała działalność – wykonanie wydatków 72,6% w związku ze zwrotem wynagrodzenia z Urzędu Pracy za pracownika , który następuje w późniejszym okresie

- dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

 • jednostki OSP - wykonanie wydatków 62,9% w związku z obchodami 100 -lecia OSP w Rębowie.

- dział 801 Oświata i wychowanie - wykonanie wydatków 57,1%

 • szkoły podstawowe, gimnazjum, przedszkole

- związane z wypłatą wynagrodzeń nauczycieli naliczanych z góry,

z wypłatą nagród jubileuszowych.

 • pozostała działalność - wykonanie wydatków 93,6% w związku z tym, że rozliczenie zakupu oleju opałowego ze Starostwem Powiatu nastąpi w II półroczu b.r.

- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

 • świetlica - wykonanie wydatków 68,7 % w związku z wypłatą odprawy emerytalnej, wypłata stypendiów dla uczniów/dotacja/.
 • pomoc materialna dla uczniów - wykonanie wydatków 97,1% -w związku z wypłaconymi stypendiami dla uczniów /dotacja/. /

Stan środków pieniężnych na kontach Gminy i Miasta na

dzień 30.06.2008 r. wynosi:

 • rachunek bankowy dochodów 648 638,21zł
 • rachunek bankowy wydatków UGiM 4 462,07 zł
 • rachunek bankowy wydatków Oświaty 10 823,10 zł
 • rachunek bankowy wydatków MGOPS 58 043,27 zł
 • rachunek bankowy funduszu świadczeń socjalnych 277 269,32 zł
 • rachunek depozytowy 5 629,73 zł
 • rachunek bankowy funduszu ochrony środowiska 31 612,07 zł

 

 

 

INFORMACJA

z realizacji planu inwestycji za I półrocze 2008 rok.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Z planowanej kwoty 250 000 zł wydatkowano 50 000 zł tj. 20 %

W ramach w/w kwoty:

- rozbudowa sieci wodociągowej Rostkowice Pruszczyn – z planowanej kwoty 50 000 zł wydatkowano kwotę 50 000 zł tj. 100%

- na przyłączenie do nowej Stacji Uzdatniania Wody w Kobylnikach.

Są to środki przyznane z Urzędu Marszałkowskiego na dokończenie zadania polegającego na przyłączeniu do nowej stacji SUW istniejącej sieci wodociągowej.

- wodociąg wsi Ciućkowo III etap, Wilczkowi II etap

– Zaplanowano kwotę 200 000 zł.

Budowa ostatniego etapu sieci wodociągowej o długości 3 km. Przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 50 000 zł.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu b.r.

 

Dział 600 Transport i łączność

Z zaplanowanej kwoty 2 575 000 zł wydatkowano 217 806 tj. 8,5%

w tym:

- współfinansowanie modernizacji nawierzchni drogi powiatowej w miejscowości Rakowo zaplanowano kwotę 300 000 zł

/środki pochodzić będę z kredytu /.

Zakres planowanych prac – położenie nawierzchni asfaltowej /2 warstwy/ wraz z podbudową na długości 1,111 km o szerokości istniejącego pasa drogi.

Wydatki będą realizowane w II półroczu 2008 roku.

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębowo

Zaplanowano kwotę 235 000 zł .

Środki własne to kwota 135 000 zł.

100 000 zł otrzymaliśmy dotację z Województwa Mazowieckiego ze środków Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych. Z kwoty planowanej w I półroczu wydatkowano 166 717 zł - końcowe rozliczenie z wykonania zadania nastąpi w m-cu sierpniu zgodnie z podpisana umową.

Zakres prac to położenie nawierzchni asfaltowej /2 warstwy/ wraz z podbudową z tłucznia kamiennego na odcinku 1 km o szerokości istniejącego pasa drogowego.

- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pruszczyn

Założono plan realizacji zadania na kwotę 470 000 zł ze środków pochodzących z kredytu. Na to zadania mamy przyznaną dotację z Urzędu Mazowieckiego w wysokości 100 000 zł. Zadanie polegać będzie na położeniu nawierzchni asfaltowej na długości 1,81 km o szerokości istniejącego pasa drogowego.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.

- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ciućkowo

Założono plan realizacji zadania na kwotę 200 000 zł ze środków pochodzących z kredytu. Plan zostanie skorygowany w II półroczu b.r ponieważ na to zadanie mamy przyznaną dotację w Urzędzie Mazowieckim na kwotę 50 000 zł. Modernizacja drogi będzie wykonywana etapowo w miarę posiadania środków własnych.

I etap prac polegał będzie na wykonaniu podbudowy żwirowej wraz z tłuczniem na odcinku 1,05 km o szerokości istniejącego pasa drogi.

 

- modernizacja nawierzchni dróg gminnych

Z planowanej kwoty 120 000 zł wydatkowano kwotę 51 089 zł na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji dróg gminnych.

Zakres prac to opracowanie dokumentacji na przebudowę lub modernizację 8 km dróg gminnych oraz chodników w ul. Czerwińskiej.

Drogi zaplanowane do przebudowy to:

  • Słomin – 2,1 km
  • Kobylniki – 1,62 km
  • Drwały - 1,9 km
  • Ciućkowo – 1,05 km
  • Rębowo – 1,25 km

Zadanie jest przygotowywane do aplikacji w ramach RPOWM w naborze trwającym od 30 czerwca do 15 września 2008 roku.

- modernizacja jezdni i chodników wraz z budową oświetlenia ulicznego w ul. Klasztornej.

Z zaplanowanej kwoty 1 250 000 zł :

środki własne – 50 000 zł , środki z kredytu 1 200 000 zł

Plan zostanie skorygowany w II półroczu b.r o kwotę 1 200 000 zł ponieważ zadanie jest przygotowywane do aplikacji w ramach RPOWM w naborze planowanym na przełom II/IV kwartału 2008 roku . Zakres prac polega na położeniu nawierzchni i przebudowy oświetlenia .

W ramach programu możemy skorzystać z 85% dotacji.

 

 

Dział 710 Działalność usługowa

Z planowanej kwoty 170 000 zł wydatkowano 3 538 zł tj. 2,1%

 • opracowanie planu rewitalizacji rynku i ulic w mieście Wyszogród i odnowy wsi Rębowo - zaplanowano kwotę 170 000 zł wykonano 3 538 zł

w tym :

 • rewitalizacja rynku i ulic w mieście Wyszogród plan 120 000 zł wykonanie 3 538 zł na opracowanie planu odnowy miejscowości Wyszogród

Zadanie jest przygotowane do aplikacji w ramach RPOWM w naborze planowanym na przełom III/IV kwartału 2008 r.

Zakres prac to przebudowa lub modernizacja ulic, chodników, oświetlenia, nasadzeń /ulice: Ogrodowa, Płocka, Wiślana, Tkacka, Niepodległości, Kilińskiego/.

 • odnowa wsi Rębowo - plan 50 000 zł

Zadanie polegające na adaptacji dzisiejszej strażnicy OSP na wielofunkcyjny Dom Kultury, w którym będzie również siedziba OSP jest przygotowywane do aplikacji w ramach pierwszego naboru RPOW w 2008 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowana kwota to 520 000 zł - brak wykonania planu

w tym:

 • rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Miasta

– zaplanowano kwotę 480 000 zł – środki z kredytu bankowego.

Plan zostanie skorygowany w II półroczu w związku z niewyjaśnioną

sytuacją prawną dotyczącą budynku Urzędu.

 • zakupy inwestycyjne –zaplanowano kwotę 40 000 zł na zakup

serwera z oprogramowaniem, skrzynki podawczej w ramach

informatyzacji Urzędu /E-Urząd/.

Realizacja zakupów inwestycyjnych nastąpi w II półroczu b.r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planowanej kwoty 445 000 zł wydatkowan0 19 501 zł tj. 4,4 %

W tym:

 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Wyszogrodzie

Z zaplanowanej kwoty 105 000 zł – środki pochodzące z częściowo umorzonej pożyczki z WFOŚiGW wydatkowano 3 000 zł na wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie objętym przepisami Prawo ochrony środowiska.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.

 • budowa i modernizacja systemu gospodarki wodno ściekowej

w mieście, kanalizacja Stare Miasto i ulicy Rybaki

Z zaplanowanej kwoty 110 000 zł wydatkowano 5 277 zł na

wykonanie mapy do celów projektowych

Realizacja inwestycji obejmowałaby lata 2008 – 2010.

Inwestycja polega na budowie sieci kanalizacyjnej obejmującej teren

Starego Miasta i ul. Rybaki.

Zadanie jest przygotowywane do aplikacji w ramach pierwszego naboru

PROW, planowanym na przełom III/IV kwartału 2008 roku.

W ramach PROW można uzyskać dotację w wysokości 75% kosztów

inwestycji.

 • składowisko odpadów w Wilczkowie

Plan 50 000 zł wykonanie 11 224 zł – za sporządzenie Raportu oddziaływania na środowisko projektowanego boksu do przeładunku odpadów na składowisku odpadów komunalnych.

Realizacja zadania II półrocze b.r.

 • budowa i modernizacja przestrzeni publicznej w mieście –

zieleńce i plac zabaw w mieście

Zaplanowana kwota 180 000 zł zostanie wydatkowana w II półroczu b.r

Zakres zadania :

- budowa placu zabaw dla dzieci „Smyk” 80 000 zł

Plac zlokalizowany będzie na dzisiejszym zieleńcu znajdującym się

pomiędzy ul. Rębowską, Płocką i Wąską.

- budowa parku /zieleńca/ „Zamkowa” w Wyszogrodzie 100 000 zł

Inwestycja polega na zmodernizowaniu istniejącego parku na teren rekreacyjny, kształtujący nowy wizerunek centrum miasta oraz polepszający jakość życia mieszkańców.

Zadanie jest przygotowywane do aplikacji w ramach pierwszego naboru

PROW, planowanym na przełom III/IV kwartału 2008 roku.

W ramach PROW można uzyskać dotację w wysokości 75% kosztów

inwestycji.

 

Ogółem na zadania inwestycyjne z planowanej kwoty 3 960 000 zł wydatkowano 290 845 zł tj. 7,3% w stosunku do planowanych

wydatków ogółem.

Wyjaśnienia przyczyn niskiego wykonania wydatków inwestycyjnych są podane przy poszczególnych zadaniach .

 

 

 

 

 

Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta za I półrocze 2008 roku.

 

Przychody z tytułu wolnych środków z 2007 roku –plan 561 000 zł wykonanie – 639 318,83 zł.

Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek– 3 000 000 zł wykonanie – brak /plan skorygowany w II półroczu b.r na kwotę 1 100 000 zł/.

Rozchody w I półroczu 2008 roku z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek /bez odsetek/ wyniosły 266 453 zł

kredyty pożyczki

PKO - 88 000 zł WFOŚiGW - 50 000 zł

BOŚ - 60 000 zł WFOŚiGW - 20 000 zł

BGK - 36 073 zł WFOŚiGW - 12 380 zł

------------------ -----------------------

82 380 zł 184 073 zł

 

- z kwoty przypadającej do spłaty w 2008 roku w wysokości 454 120 zł /bez odsetek/ spłacono kwotę 266 453 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja

z wykonania wydatków z przyznanych dotacji na zadania zlecone

z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2008 roku

 

010 – 01095 plan 116 216 zł wykonanie 113 937 zł

- zwrot akcyzy za paliwo dla rolników -

750 – 75011 plan 65 394 zł wykonanie 35 207 zł środki przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń pracowników USC i OC

751 - 75101 plan 886 zł wykonanie 0zł

wypłata dla kierownika USC za aktualizację spisu wyborców –

wydatki zostaną poniesione w II półroczu b.r.

754 – 75414 plan 500 zł wykonanie 0 zł

obrona cywilna - wydatki zostaną poniesione w II półroczu b.r

Dział 852

852 - 85212 - plan 1 650 000 zł wykonanie 776 581 zł

wypłaty świadczeń rodzinnych, składki emerytalne i rentowe,

wynagrodzenie dla pracowników,

852 – 85213 plan 18 600 zł wykonanie 10 164 zł

składki na ubezpieczenia zdrowotne,

852 – 85214 plan 165 000 zł wykonanie 94 056 zł

zasiłki stałe i okresowe

------------------- ---------------------

2 016 596 zł 1 029 945 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja

 

z realizacji planu przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej osiągnął w I półroczu 2008 r. :

Plan 1 337 000 zł

- przychody w wysokości - 610 503 zł

- koszty w wysokości - 654 162 zł

 

Należności z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 209 082 zł.

Zobowiązania wg. tytułów dłużnych w Zakładzie nie wystąpiły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja

z realizacji zadania ze środków za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2008 r.

 

Z zaplanowanej kwoty 62 000 zł wydatkowano kwotę 26 032 zł

W tym:

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii plan - 4 000

wykonanie - 2 350

Przeprowadzono program profilaktyczny dla młodzieży „Przeciw narkotykom ku afirmacji życia”, szkolenie dla nauczycieli ”Bezpieczna szkoła” oraz spotkanie z rodzicami „Ustrzec dziecko od alkoholu, narkotyków”.

Rozdział 85154 plan 58 000 zł wykonanie 23 682 zł

- świetlica socjoterapeutyczna na:

 • wynagrodzenie koordynatora i pracowników świetlicy 14 224 zł
 • wydatki rzeczowe : 9 458 zł

energia, wynagrodzenie psychologa, diety członków komisji P.działania alkoholizmowi , badania psychologiczne uzależnionych, delegacje, ubezpieczenie klubu, środki czystości, zorganizowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka, słodycze i nagrody dla dzieci występujące na Dni Wisły, wycieczka do Warszawy, synagoga – mars z żywych, Internet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja

Z realizacji wykonania planu finansowego

Samorządowej Instytucji Kultury

za I półrocze 2008r.

Według sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2008r. złożonego przez Dyrektora Biblioteki Publicznej przekazaną dotację wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 80 262 zł

- zakup nowych pozycji literatury 669 książek głównie literatury pięknej

- 5 170 zł

- materiałów kancelaryjnych, środków czystości, biurek krzeseł, gaśnic proszkowych oraz artykułów papierniczych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć plastycznych, konkursów - 4 926 zł

- zakup opału - 1 714 zł

- zakup energii - 1 233 zł

- opłata za monitoring , prenumeratę czasopism,

publikację w prasie, imprezy rozrywkowe dla dzieci - 2 021 zł

- rozmowy telefoniczne, Internet - 928 zł

- ubezpieczenie majątkowe - 144 zł

- podróże służbowe - 97 zł

- zakup zestawu komputerowego, - 2 141 zł

papieru do drukarki i kserokopiarki

- remont pomieszczenia na salę komputerową 1 395 zł

-------------------------

100 031 zł

Z zaplanowanej dotacji 150 000 zł przekazano na konto Biblioteki kwotę

60 000 zł

Różnica między przekazaną dotacją a wydatkami w wysokości 40 031 zł została wydatkowana z pozostałości środków na rachunku bankowym z roku ubiegłego /50 631,19 /zł.

Saldo na rachunku bankowym na koniec I półrocza 2008 roku

– 10 600,58 zł

Należności i zobowiązania w I półroczu nie wystąpiły.

Do końca czerwca 2008 roku zarejestrowano w bibliotece Wyszogród i Rębowo 743 czytelników, którzy wypożyczyli 11 200 książki i 5 210 czasopism.

Z czytelni skorzystało 1 700 czytelników, którym udostępniono 3 790 książek z księgozbioru podręcznego oraz czasopisma bieżące,

łącznie 1 735 szt.

Biblioteka przeprowadziła:

- szereg konkursów,

- lekcji bibliotecznych,

- trzy przedstawienia teatralne dla najmłodszych czytelników, które miały

charakter edukacyjny

- zorganizowała wystawę fotograficzną pt. ”Wyszogród na starej

fotografii- zabytki, ludzie, wydarzenia”

Zakupiono 167 nowych pozycji książkowych, głównie literatury pięknej oraz z takich dziedzin wiedzy jak: medycyna, psychologia, pedagogika i zarządzanie.

 

Pracownicy Biblioteki byli również głównymi koordynatorami XXVIII Dni Wisły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja

z realizacji dotacji celowej na zadania w zakresie

kultury fizycznej i sportu dla Stowarzyszeń za I półrocze 2008 r..

Stowarzyszenie LKS „Stegny” wygrało konkurs na realizację zadania publicznego – prowadzenie dla dzieci i młodzieży Miasta i Gminy Wyszogród zajęć sportowo szkoleniowych ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród

Z planowanej dotacji w wysokości 116 100 zł wydatkowano kwotę 63 800 zł

na:

- organizowanie imprez sportowych w rozgrywkach piłki nożnej - 52 400 zł

- zorganizowanie rozgrywek lekkoatletycznych międzyszkolnych - 1 200 zł

memoriał J.Grzegorzewskiego

- zorganizowanie zawodów wędkarskich dla dzieci - 1 200 zł

- dodatkowe zajęcia sportowe prowadzone z dziećmi i młodzieżą

przygotowujące do udziału w rozgrywkach międzyszkolnych - 9 000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja

z realizacji planu finansowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2008 rok

Fundusz ochrony środowiska – założono plan 20 000 zł

Saldo rachunku bankowego na początku roku – 55 660,26 zł

 

Wpływy – 8 162 zł

w tym:

- wpłaty z Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego na FOŚ – 7 316 zł

- opłaty eksploatacyjne za wydobytą kopalinę - 846 zł

 

 

Wydatki - 32 210 zł

- opróżnianie pojemników oraz utylizację odpadów - 7 638 zł

- zakup pojemników metalowych do gromadzenia surowców wtórnych

- 6 015 zł

- zakup pojemników plastykowych do gromadzenia odpadów – 14 698 zł

- zakup worków do segregacji odpadów - 2 586 zł

- aktualizacja gminnego planu gospodarki odpadami - 1 273 zł

 

Saldo rachunku bankowego na 30.06.2007r. – 31 612,07 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prognoza kwoty długu i spłat na dzień 30.06.2008 rok

 

Stan zadłużenia na 30.06.2008 rok wynosi - 884 953 zł

z tytułów:

- kredytów –  754 220 zł

PKO – pozostało do spłaty - 616 000 zł

Zaciągnięto kredyt w 2006 roku w wysokości 880 000 zł na pokrycie założonego deficytu – okres spłaty 31.03.2007 do 31.12.2011.

 

BOŚ - pozostało do spłaty - 30 000 zł

Zaciągnięto kredyt w 2002 w wysokości 600 000 zł na współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych - okres spłaty 20.10.2003 do 21.07.2008

BGK - pozostało do spłaty - 108 220 zł

Zaciągnięto kredyt w 2006 w wysokości 180 367 zł na budowę stacji uzdatniania wody w Kobylnikach - okres spłaty 05.09.2007 do 07.12.2009

 

- pożyczek – 130 733 zł

WFOŚiGW - pozostało do spłaty - 80 000 zł

Zaciągnięto pożyczkę w 2004 w wysokości 200 000 zł na budowę sieci wodociągowej w 6 miejscowościach

- okres spłaty 30.11.2005 do 31.05.2010

Pożyczka nieumarzalna

WFOŚiGW - pozostało do spłaty - 50 733 zł

Zaciągnięto pożyczkę w 2006 w wysokości 92 852 zł na budowę stacji uzdatniania wody w Kobylnikach

- okres spłaty 30.11.2006 do 31.05.2010

Pożyczka nieumarzalna

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

za I półrocze 2008r.

 

 

  • wpłaty z tytułu wydanych dowodów osobistych

plan 19 927 zł wykonanie 5 252 zł

Dochody Gminy tj. 5 % wpłat za wydane dowody osobiste

wyniosły 263 zł.

 

 

 

  • zwrot ściągniętych przez komornika od dłużników zaliczek alimentacyjnych w kwocie 1 110 zł z tego :

50 % - 555,00 zł należność dla budżetu państwa

50% - 555,00 zł należność dla budżetu Gminy

 

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów i wydatków

budżetu Gminy za I półrocze 2008 r.

Dochody

Dział

Roz-

dział

§

Treść

Plan

Wykonanie

%

1

2

3

4

5

6

7

Ogółem dochody

11 712 842,00

6 549 949,10

55,9

010

Rolnictwo i łowiectwo

172 216,00

169 466,00

98,4

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

50 000,00

53 250,00

106,5

6290

Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

-

3 250,00

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

50 000,00

50 000,00

100,0

01095

Pozostała działalność

122 216,00

116 216,00

95,1

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składnik majątk.oraz inn.umów o podobn.charakt.

6 000,00

-

2010

Dotacja celowa otrzym.z budż.państ. na realiz.zadań bieżąc.z zakr.adm.rząd.oraz innych zadań zlec. gminom ustawami

116 216,00

116 216,00

100,0

600

Transport i łączność

100 000,00

100 156,16

100,0

60016

Drogi publiczne gminne

100 000,00

100 156,16

100,0

0690

Wpływy z różnych opłat

-

156,16

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

100 000,00

100 000,00

100,0

700

Gospodarka mieszkaniowa

84 000,00

74 483,26

88,7

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

84 000,00

74 483,26

88,7

 

 

 

 

 

 

 

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytk. i użytkowanie wieczyste nieruchomości

15 000,00

16 575,16

110,5

0750

Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych j.s.t

19 000,00

10 388,60

54,7

0770

Wpływy z tytułu opłaty nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

50 000,00

47 372,80

94,7

0920

Pozostałe odsetki

146,70

710

Działalność usługowa

2 000

-

71035

Cmentarze

2 000

-

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

2 000

-

750

Administracja publiczna

83 618,00

40 607,10

48,6

75011

Urzędy Wojewódzkie

65 618,00

35 472,58

54,1

2010

Dotacja celowa otrzym.z budż.państ. na realiz.zadań bieżąc.z zakr.adm.rząd.oraz innych zadań zlec. gminie ustawami

65 394,00

35 210,00

53,8

2360

Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej-5% od wpływów za wydane dowody osobiste

224,00

262,58

117,2

75023

Urzędy Gmin

18 000,00

5 134,52

28,5

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składnik.majatk j.s.t– wpływy z czynszów

18 000,00

4 820,00

26,8

0830

Wpływy z usług – zwrot za rozmowy telefoniczne

-

314,52

751

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

886,00

460,00

51,9

75101

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa

886,00

460,00

51,9

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządow. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami

886,00

460,00

51,9

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

500,00

500,00

100,0

75414

Obrona cywilna

500,00

500,00

100,0

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rzadow. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami

500,00

500,00

100,0

756

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem

3 469 680,00

1 778 070,08

51,2

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

10 000,00

5 395,96

53,9

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fiz.opłacany w formie karty podatkowej

10 000,00

5 395,96

53,9

75615

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawn.i innych jedn.organiz.

1 152 500,00

569 025,25

49,4

0310

Podatek od nieruchomości

1 100 000,00

536 155,68

48,7

0320

Podatek rolny

29 000,00

16 587,50

57,2

0330

Podatek leśny

9 000,00

5 203,00

57,8

0340

Podatek od śr. transportowych

3 500,00

7 956,50

0500

Podatek od czynności cywilno- prawnych

10 000,00

2 600,97

26,0

0910

Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat

1 000,00

521,60

52,2

75616

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokaln. od osób fizycznych

914 000,00

517 317,43

56,6

0310

Podatek od nieruchomości

320 000,00

194 409,92

60,8

0320

Podatek rolny

429 000,00

214 292,60

50,0

0340

Podatek od środk.transport.

30 000,00

8 943,00

29,8

0360

Podatek od spadków i darowizn

4 000,00

3 056,00

76,4

0430

Wpływy z opłaty targowej

60 000,00

29 613,80

49,4

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

70 000,00

63 402,13

90,6

0910

Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatk. i opłat

1 000,00

3 599,98

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw

80 000,00

74 241,04

92,8

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

20 000,00

12 275,00

61,4

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

60 000,00

61 966,04

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1 313 180,00

612 090,40

46,6

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1 293 180,00

600 961,00

46,5

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

20 000,00

11 129,40

55,6

758

Różne rozliczenia

5 483 509,00

3 152 230,00

57,5

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t

3 557 494,00

2 189 224,00

61,5

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3 557 494,00

2 189 224,00

61,5

75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

1 926 015,00

963 006,00

50,0

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1 926 015,00

963 006,00

50,0

801

Oświata i wychowanie

98 500,00

64 452,10

65,4

80104

Przedszkola

48 500,00

33 491,70

69,1

0690

Wpływy z różnych usług

-

115,00

0830

Wpływy z usług

48 500,00

33 376,70

68,8

80148

Stołówki szkolne

50 000,00

30 960,40

61,9

0830

Wpływy z usług

50 000,00

30 960,40

61,9

852

Pomoc społeczna

2 117 300,00

1 112 392,99

52,5

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego

1 650 000,00

837 211,99

50,7

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1 650 000,00

836 657,00

50,7

2360

Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej-5% od wpływów za wydane dowody osobiste

-

554,99

85213

Składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

18 600,00

10 700,00

57,5

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

18 600,00

10 700,00

57,5

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne

250 000,00

141 300,00

56,5

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

165 000,00

97 900,00

59,3

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin

85 000,00

43 400,00

51,1

85219

Ośrodki Pomocy Społecznej

147 000,00

82 681,00

56,2

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin

147 000,00

82 681,00

56,2

85295

Pozostała działalność

51 700,00

40 500,00

78,3

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

51 700,00

40 500,00

78,3

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

40 633,00

40 633,00

100,0

85415

Pomoc materialna dla uczniów

40 633,00

40 633,00

100,0

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżąc.gmin

40 633,00

40 633,00

100,0

926

Kultura fizyczna i sport

60 000,00

16 498,41

27,5

92601

Obiekty sportowe

55 000,00

16 498,41

30,0

0750

Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn. samorządu teryt.

55 000,00

16 498,41

30,0

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

5 000,00

-

2320

Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t

5 000,00

-

Ogółem

11 712 842,00

6 549 949,10

55,9

WYDATKI

 

 

Dz.

Rozd.

§

Treść

     
     

Ogółem wydatki

14 819 722,00

6 119 299,02

41,3

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

374 216,00

168 306,99

45,0

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

250 000,00

50 000,00

20,0

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej

250 000,00

50 000,00

20,0

01030

 

Izby rolnicze

8 000,00

4 370,00

54,6

 

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

z podatku rolnego

8 000,00

4 370,00

54,6

01095

 

Pozostała działalność

116 216,00

113 936,99

98,0

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 279,00

-

 

4430

Różne opłaty i składki

113 937,00

113 936,99

100,0

600

   

Transport i łączność

2 786 000,00

377 714,82

13,6

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

300 000,00

-

 
 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej

300 000,00

   

60016

 

Drogi publiczne gminne

2 486 000,00

377 714,82

15,2

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

61 000,00

54 400,29

89,2

4270

Zakup usług remontowych

69 000,00

62 000,00

89,9

4300

Zakup usług pozostałych

80 000,00

42 867,47

53,6

4430

Różne opłaty i składki

1 000,00

641,43

64,1

6050

Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej

2 275 000,00

217 805,63

9,6

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

100 000,00

54 728,51

54,7

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

100 000,00

54 728,51

54,7

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 720,00

4 720,00

100,0

4270

Zakup usług remontowych

20 000,00

-

 

4300

Zakup usług pozostałych

75 280,00

50 008,51

66,4

710

   

Działalność usługowa

262 000,00

11 623,42

4,4

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

90 000,00

8 085,42

9,0

 

4300

Zakup usług pozostałych

90 000,00

8 085,42

9,0

71035

 

Cmentarze

2 000,00

-

 
 

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

-

 

71095

 

Pozostała działalność

170 000,00

3 538,00

2,1

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej

170 000,00

3 538,00

2,1

750

   

Administracja publiczna

2 494 677,00

984 160,38

39,4

 

75011

 

Urzędy Wojewódzkie

115 577,00

65 513,32

56,7

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

87 769,00

48 750,37

55,5

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 114,00

6 123,71

86,1

4110

Składki na ub. Społeczne

16 329,00

7 950,29

48,7

4120

Składki na fundusz Pracy

2 327,00

1 190,56

51,2

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

224,00

138,47

61,8

4440

Odpisy na Zakł. F.ŚSocjal.

1 814,00

1 359,92

75,0

75022

 

Rady Gmin

56 000,00

24 711,68

44,1

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

55 000,00

24 295,00

44,2

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

229,48

45,9

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

187,20

37,4

75023

 

Urzędy Gmin

2 192 000,00

800 876,84

36,5

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 155 199,00

453 226,31

39,2

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

66 847,00

60 206,10

90,1

4110

Składki na ub. Społeczne

156 875,00

77 763,23

49,6

4120

Składki na Fundusz Pracy

27 346,00

12 249,24

44,8

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

3 500,00

1 821,00

52,0

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

30 240,00

15 492,92

51,2

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

34 700,00

21 675,22

62,5

4260

Zakup energii

10 000,00

7 502,90

75,0

4270

Zakup usług remontowych

57 700,00

54 686,84

94,8

4300

Zakup usług pozostałych

39 350,00

37 184,89

94,5

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2 000,00

1 237,08

61,9

4360

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

55 00,00

2 806,79

51,0

4370

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

8 000,00

5 496,49

68,7

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

1 500,00

1 464,00

97,6

4410

Podróże służbowe krajowe

22 824,00

11 567,73

50,7

4430

Różne opłaty i składki

13 100,00

6 079,81

46,4

4440

Odpisy na Zakł. F Ś Socjal.

16 319,00

12 239,24

75,0

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

9 500,00

8 725,40

91,8

4740

Zakup papierów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

3 000,00

1 896,36

63,2

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

8 500,00

7 555,29

88,9

6050

Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej

480 000,00

-

 

6060

Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych

40 000,00

-

 
 

75075

 

Promocja jedn.samorz.terytor.

44 000,00

29 788,49

67,7

 

4110

Składki na ubezpiecz. społeczn.

1 300,00

546,84

42,1

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

7 560,00

3 600,00

47,6

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

4 952,17

99,0

4300

Zakup usług pozostałych

30 140,00

20 689,48

68,6

75095

 

Pozostała działalność

87 100,00

63 270,05

72,6

 

4010

Wynagr.osobowe pracowników

52 800,00

37 658,80

71,3

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 561,00

4 560,80

100,0

4110

Składki na ubezpiecz. Społeczn.

9 809,00

6 720,74

68,5

4120

Składki na fundusz pracy

1 398,00

1 008,22

72,1

4210

Zakup materiał. i wyposażenia

3 326,00

2 056,28

61,8

4300

Zakup usług pozostałych

8 500,00

7 843,88

92,3

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

3 000,00

1 676,28

55,9

4370

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 000,00

324,42

32,4

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

230,7

46,1

4440

Odpisy na Zakł.F.Ś.Socj.

1 587,00

1 189,93

74,9

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

619,00

-

 

751

   

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

886,00

-

 
 

75101

 

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa

886,00

-

 
 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

886,00

-

 

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

141 100,00

88 476,04

62,7

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

140 600,00

88 476,04

62,9

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

15 070,00

13 570,00

90,0

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

24 488,00

11 796,00

48,2

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 977,00

1 809,24

91,5

4110

Składki na ub. Społeczne

4 558,00

2 066,65

45,3

4120

Składki na F.Pracy

650,00

295,67

45,5

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 130,00

-

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

28 000,00

24 435,10

87,3

4260

Zakup energii

9 000,00

4 553,87

50,6

4270

Zakup usług remontowych

26 000,00

19 494,16

75,0

4300

Zakup usług pozostałych

13 800,00

6 094,92

44,2

4370

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2 020,00

526,47

26,1

4410

Podróże służbowe krajowe

2 000,00

-

 

4430

Różne opłaty i składki

7 000,00

3 154,00

45,1

4440

Odpisy na Zakł.F.Ś.Socj.

907,00

679,96

75,0

75414

 

Obrona cywilna

500,00

-

 

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

-

 

756

   

Dochody od osób prawn.,od osób fizyczn. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

30 000,00

13 316,62

44,4

 

75647

 

Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

30 000,00

13 316,62

44,4

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

27 690,00

11 011,00

39,8

   

4300

Zakup usług pozostałych

2 300,00

2 300,00

100,0

   

4610

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

10,00

5,62

50,0

757

   

Obsługa długu publicznego

80 000,00

31 065,31

38,8

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t

80 000,00

31 065,31

38,8

 

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek

80 000,00

31 065,31

38,8

758

   

Różne rozliczenia

14 816,00

-

 
 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

14 816,00

-

 
   

4810

Rezerwy

14 816,00

-

 

801

   

Oświata i wychowanie

4 612 854,00

2 634 831,88

57,1

 

80101

 

Szkoły Podstawowe

2 477 431,00

1 425 640,98

57,5

 

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

108 650,00

56 898,82

52,4

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 650 211,00

897 964,86

54,4

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

125 735,00

123 195,32

98,0

4110

Składki na ub. Społeczne

303 945,00

163 099,34

53,7

4120

Składki na F.Pracy

48 340,00

25 837,31

53,4

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

41 100,00

27 308,45

66,4

4240

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

1 200,00

526,99

43,9

4260

Zakup energii

25 885,00

13 842,92

53,5

4270

Zakup usług remontowych

9 200,00

2 494,80

27,1

4300

Zakup usług pozostałych

17 820,00

12 997,49

72,9

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 300,00

14,63

1,1

4370

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

4 100,00

2 404,93

58,6

4410

Podróże służbowe krajowe

3 300,00

1 477,30

49,2

4430

Różne opłaty i składkI

2 715,00

1 872,49

69,0

4440

Odpisy na Z.F.Ś.Socjalnych

128 190,00

92 909,34

72,5

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

360,00

180,00

50,0

4740

Zakup papierów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1 790,00

395,80

22,1

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

3 590,00

2 220,19

61,8

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

113 284,00

55 979,66

49,4

 

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

6 068,00

3 088,32

50,9

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

75 361,00

35 869,30

47,6

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 298,00

5 297,89

100,0

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

15 148,00

6 722,41

44,4

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 159,00

1 084,25

50,2

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 458,00

324,01

7,3

4440

Odpisy na Zakł. F.Ś.Socj.

4 792,00

3 593,48

75,0

80104

 

Przedszkola

403 016,00

227 050,83

56,3

 

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

12 317,00

5 897,04

47,9

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

231 017,00

129 055,69

55,9

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

17 426,00

17 390,00

99,8

4110

Składki na ubezp. społeczne

42 232,00

22 750,81

53,9

4120

Składki na Fundusz Pracy

6 357,00

3 628,63

57,1

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 566,00

6 154,85

81,3

4220

Zakup środków żywności

34 000,00

22 126,54

65,1

4240

Zakup pomocy naukow.dydakt.i książek

100,00

83,99

83,0

4260

Zakup energii

5 000,00

3 852,69

77,0

4270

Zakup usług remontowych

25 000,00

-

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 500,00

1 815,22

72,6

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

850,00

500,87

58,9

4370

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

400,00

312,81

78,2

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

252,00

50,0

4430

Różne opłaty i składki

760,00

759,25

100,0

4440

Odpisy na Z.F.Ś.Socjalnych

16 441,00

12 330,40

75,0

 

4740

Zakup papierów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

200,00

-

 
 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

350,00

140,04

40,0

80110

 

Gimnazja

1 309 600,00

713 362,48

54,5

 

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

65 440,00

34 083,24

52,1

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

883 933,00

459 508,47

52,0

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

60 307,00

60 306,31

100,0

4110

Składki na ubezp. społeczne

160 030,00

84 207,24

52,6

4120

Składki na Fundusz Pracy

25 200,00

13 346,97

53,0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 610,00

4 539,76

68,7

4240

Zakup pomocy naukow.dydakt.i książek

900,00

140,00

15,5

4260

Zakup energii

5 000,00

2 982,73

59,7

4270

Zakup usług remontowych

20 000,00

-

 

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

3 839,18

76,8

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 200,00

435,58

36,3

4370

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 500,00

810,80

54,0

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

1 890,00

1 830,00

96,7

4410

Podróże służbowe krajowe

1 500,00

618,80

41,2

4430

Różne opłaty i składki

1 400,00

1 386,26

99,0

4440

Odpis na Zakł.F.Ś.Socjalnych

65 690,00

44 317,13

67,5

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

91,40

9,1

4740

Zakup papierów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1 000,00

326,91

32,7

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

2 000,00

591,70

29,5

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

150 000,00

97 843,67

65,2

4300

Zakup usług pozostałych

150 000,00

97 843,67

65,2

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

20 210,00

860,30

4,3

 

4300

Zakup usług pozostałych

17 410,00

200,00

1,1

4410

Podróże służbowe krajowe

2 800,00

660,30

23,6

80148

 

Stołówki szkolne

50 000,00

30 473,03

60,9

 

4220

Zakup środków żywności

50 000,00

30 473,03

60,9

80195

 

Pozostała działalność

89 313,00

83 620,93

93,6

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t

1 329,00

1 329,00

100,0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia /olej/

81 000,00

80 092,50

100,0

4300

Zakup usług pozostałych

6 431,00

1 646,43

25,6

 

4430

Różne opłaty i składki

553,00

553,00

100,0

851

   

Ochrona zdrowia

81 600,00

35 630,94

43,7

 

85153

 

Zwalczanie narkomanii

4 000,00

2 350,00

58,7

 

4300

Zakup usług pozostałych

4 000,00

2 350,00

58,7

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

58 000,00

23 681,79

40,8

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

22 344,00

12 546,00

56,1

4110

Składki na ubezp. społeczne

3 841,00

1 677,90

43,7

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 500,00

642,96

42,9

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 000,00

2 202,13

27,5

4260

Zakup energii

7 000,00

1 427,37

20,4

4270

Zakup usług remontowych

1 000,00

-

 

4300

Zakup usług pozostałych

12 415,00

4 317,03

34,7

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

280,00

39,00

13,9

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000,00

353,40

35,3

4430

Rożne opłaty i składki

400,00

256,00

64,0

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

220,00

220,00

100,0

85195

 

Pozostała działalność

19 600,00

9 599,15

49,0

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

3 703,05

74,1

4260

Zakup energii

3 000,00

1 048,93

35,0

4300

Zakup usług pozostałych

11 600,00

4 847,17

41,8

852

   

Pomoc społeczna

2 430 100,00

1 165 312,50

48,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

66 500,00

22 829,67

34,3

 

4330

Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t

66 500,00

22 829,67

34,3

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ub.emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 655 000,00

780 176,88

47,1

 

3110

Świadczenia społeczne

1 593 300,00

744 394,80

46,7

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

34 190,00

17 008,35

49,7

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 513,00

2 512,77

100,0

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

13 382,00

7 895,57

59,0

4120

Składki na Fundusz Pracy

919,00

478,25

52,0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

1 499,21

75,0

4260

Zakup energii

500,00

299,36

59,9

4300

Zakup usług pozostałych

4 250,00

3 612,36

85,0

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

400,00

164,79

41,2

4370

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 032,00

647,94

62,8

4410

Podróże służbowe krajowe

200,00

-

 

4440

Odpisy na Zakł.F.Ś.Socj.

1 814,00

1 359,92

75,0

4740

Zakup papierów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

100,00

-

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

400,00

303,56

75,9

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

18 600,00

10 163,84

54,6

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

18 600,00

10 163,84

54,6

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne

301 881,00

146 941,59

48,7

 

3110

Świadczenia społeczne

296 881,00

144 002,81

48,5

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

2 938,78

58,8

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

54 400,00

23 442,70

43,1

 

3110

Świadczenia społeczne

54 400,00

23 442,70

43,1

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

191 919,00

102 265,69

53,3

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

135 150,00

65 359,69

48,4

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10 230,00

10 013,80

97,9

4110

Składki na ubezp. społeczne

24 800,00

11 411,37

46,0

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 534,00

1840,58

52,1

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 641,00

3 697,59

79,7

4260

Zakup energii

1 286,00

596,43

46,4

4300

Zakup usług pozostałych

4 337,00

3 732,93

86,1

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

300,00

112,00

37,3

4370

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 200,00

683,92

57,0

4410

Podróże służbowe krajowe

300,00

200,00

66,7

4430

Różne opłaty i składki

214,00

213,75

100,0

4440

Odpis na Zakł.F.Ś.Socjal.

3 627,00

2 719,83

75,0

4740

Zakup papierów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

600,00

417,84

69,6

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1 700,00

1 265,96

74,5

85295

 

Pozostała działalność

141 800,00

79 492,13

56,1

 

3110

Świadczenia społeczne-dożywianie

131 700,00

71 807,79

54,5

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 284,00

2 518,34

76,7

4300

Zakup usług pozostałych

3 200,00

1 550,00

48,4

4430

Różne opłaty i składki

3 616,00

3 616,00

100,0

854

   

Edukacyjna opieka wychowawcza

103 473,00

82 612,38

79,8

 

 

 

 

 

85401

 

Świetlice szkolne

62 840,00

43 149,18

68,7

 

 

 

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

3 430,00

1 770,00

51,6

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

45 400,00

31 623,91

69,7

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 160,00

3 118,96

98,7

4110

Składki na ubezp. społeczne

7 640,00

3 868,63

50,6

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 050,00

613,07

58,4

4440

Odpis na Zakł.F.Ś.Socjal.

2 160,00

2 154,61

99,7

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

40 633,00

39 463,20

97,1

 

3240

Stypendia dla uczniów

40 633,00

39 463,20

97,1

900

   

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

765 000,00

226 133,63

29,6

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

215 000,00

8 276,50

3,8

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

215 000,00

8 276,50

3,8

90002

 

Gospodarka odpadami

50 000,00

11 224,00

22,4

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

11 224,00

22,4

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

148 000,00

116 780,89

78,9

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 100,00

5 018,59

82,3

4270

Zakup usług remontowych

24 910,00

24 901,00

100,0

4300

Zakup usług pozostałych

116 990,00

86 861,30

74,2

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

199 000,00

7 461,55

3,7

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

285,83

57,1

 

4300

Zakup usług pozostałych

18 500,00

7 175,72

38,8

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

180 000,00

-

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

120 000,00

74 348,75

61,9

 

4260

Zakup energii

120 000,00

74 348,75

61,9

90078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

10 000,00

3 660,00

36,6

 

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

3 660,00

36,6

90095

 

Pozostała działalność

23 000,00

4 381,94

19,1

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

12 000,00

3 924,80

32,7

4260

Zakup energii

200,00

189,14

94,6

4300

Zakup usług pozostałych

10 800,00

268,00

2,5

921

   

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

150 000,00

60 000,00

40,0

 

92116

 

Biblioteki

150 000,00

60 000,00

40,0

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

150 000,00

60 000,00

40,0

926

   

Kultura fizyczna i sport

393 000,00

185 385,60

47,2

92601

Obiekty sportowe

266 900,00

118 647,45

44,5

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

106 115,00

53 338,00

50,3

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

8 531,00

8 346,47

97,8

4110

Składki na ubezp. społeczne

19 581,00

9 369,91

47,8

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 791,00

1 511,23

54,1

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

62 662,00

22 917,19

36,6

4240

Zakup pomocy naukow.dydakt.i książek

13 000,00

-

 

4260

Zakup energii

20 000,00

13 387,16

66,9

4270

Zakup usług remontowych

6 000,00

-

 

4300

Zakup usług pozostałych

14 500,00

2 516,09

17,3

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2 000,00

724,68

36,2

4370

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2 000,00

757,28

37,9

4410

Podróże służbowe krajowe

2 000,00

632,80

31,6

4430

Różne opłaty i składki

3 000,00

2 302,00

76,7

4440

Odpis na Zakł.F.Ś.Socjalnych

2 720,00

2 039,87

75,0

4740

Zakup papierów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

500,00

40,54

8,1

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1 500,00

764,23

50,9

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

126 100,00

66 738,15

52,9

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

116 100,00

63 800,00

55,0

4260

Zakup energii

4 200,00

2 938,15

70,0

4300

Zakup usług pozostałych

5 800,00

-

 

Ogółem

14 819 722,00

6 119 299,02

41,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-09-17 09:47:51
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-17 09:52:59
 • Liczba odsłon: 541
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674497]

przewiń do góry