UGiM.6220.1.4. 2015                                                                          Wyszogród, dnia 11.05.2015r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)  ) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm., dalej: ustawa OOŚ) w powiązaniu z art. 9 i 10 k. p. a. , Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa chlewni do 1900 sztuk tuczników i 2 zbiorników na gnojowicę o poj. 700m2 każdy zlokalizowany na działce o nr.ewid. 410,409, obręb Rębowo, gmina Wyszogród informuje, iż został zgromadzony materiał dowodowy umożliwiający merytoryczne rozpatrzenie sprawy.

Jednocześnie zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, przy ul. Rębowska 37 (pokój nr 3), w  godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, pokój nr 3, Tel. 24 267 26 15

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

- strony postępowania wg rozdzielnika sprawy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Rębowo;

- tablica ogłoszeń i BIP GiM  Wyszogród;

- Wnioskodawca;

- a/a

 

 

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-11 21:24:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-11 21:24:13
  • Liczba odsłon: 525
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671971]

przewiń do góry