Wyszogród, 20.02.2018r.

 

UGiM.271.5.2018

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.:

„„Zakupie i dostawie destruktu asfaltowego wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem na drogach gminnych  w ramach funduszu sołeckiego 2018 r. - sołectwa Kobylniki, Drwały, Rostkowice”

1)      Zamawiający:

Gmina i Miasto Wyszogród

Ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

NIP: 774-32-11-407

REGON: 611015508

 

2)      Podstawa wszczęcia postępowania:

- Art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579, z późn. zm.);

- §5 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2016 z dn. 09.02.2016r. Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych.

3)      Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje swym zakresem dostawę destruktu asfaltowego wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem w ramach remontu bieżącego dróg  gminnych w sołectwach Kobylniki – kolonia Bziny, Drwały,  Rostkowice.

 

Bazowa ilość – 340 ton. Zamawiający informuję, że liczba ta jest szacunkowa i może ulec zwiększeniu ( w przypadku uzyskania ceny niższej od kwoty przeznaczonej do wykonania w/w usługi przez zamawiającego) lub zmniejszeniu ( w przypadku uzyskania ceny wyższej od kwoty przeznaczonej do wykonania w/w usługi przez zamawiającego).

Cena jednostkowa musi obejmować koszt zakupu 1 tony destruktu z transportem, wbudowaniem i zagęszczeniem walcem drogowym w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

UWAGA : Konieczność przeprofilowania fragmentów dróg przeznaczonych do remontu -  koryto do 4 cm głębokości.

 

Remonty drogi takim typem materiału przewidziany jest w następującym sołectwie:

 

- Kobylniki – kolonia  ,, Bziny ,,

- Rostkowice,

- Drwały.

 

4)      Termin realizacji zamówienia – do 30 sierpnia  2018r.

Uwaga : Prace polegające na remoncie bieżącym  dróg  powinny być  wykonywane przy sprzyjających temperaturach powyżej 22 -25 stopni C ,w okresie od 01.06.2018 r. do 30.08.2018 r. Dokładny termin, miejsce oraz długość odcinków dróg przeznaczonych do remontu wskaże Zamawiający.

 

 

 

5)      Warunki uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

a)      Dysponowanie odpowiednim sprzętem do realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności: pojazdów ciężarowych do transportu ładunków o masie całkowitej do 25 ton, wyposażonych w wywrotkę hydrauliczną, równiarki drogowej samojezdnej, walca drogowego i innych sprzętów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia;

b)      Posiadanie wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu robót drogowych o charakterze odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia;

c)       Materiał przeznaczony do wbudowania – destrukt asfaltowy o frakcji od 0,16 do 0,21 mm .

 

6)      Miejsce i termin składania ofert:

Oferty wg załączonego wzoru (załącznik nr 1)  wraz z parafowanym projektem umowy (załącznik nr 2) należy przesyłać lub składać w terminie do dnia 7 marca 2018r. do godz. 10:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na: Zakup i dostawę destruktu asfaltowego wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem na drogach gminnych  w ramach funduszu sołeckiego 2018 r. - sołectwa Kobylniki, Drwały, Rostkowice . Nie otwierać przed 07.03.2018r. przed godz. 10:15”, na adres siedziby Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu w pok. Nr 6 (I piętro) o godz. 10:15.

7)      Osobą do kontaktu w przedmiocie niniejszego zamówienia jest:

Pan Artur Kaźmierczak – tel.: 24-267-26-15, e-mail: a.kazmierczak@wyszogrod.pl

8)      Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

9)       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

10)   Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

11)   W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

12)   Uwaga: do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579, z późn. zm.). Zamówienie udzielone będzie w oparciu o §5 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych.

 

 

 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1;
  2. Projekt Umowy – załącznik nr 2;

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Jan Boszko


ogloszenie_o_zamowieniu_destrukt
oferta_-_zalacznik_nr_1
zalacznik_nr_2_-_projekt_umowy

Wyszogród, 8 marzec 2018 r. 

UGiM.271.5.1.2018

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy:  „Zakupu i dostawy destruktu asfaltowego wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem na drogach gminnych w ramach funduszu sołeckiego 2018  r.  – sołectwa Kobylniki, Drwały, Rostkowice”.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu z dnia 20.02.2018r  na zadanie pod nazwą-  „Zakup i dostawa destruktu asfaltowego wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem na drogach gminnych w ramach funduszu sołeckiego 2018  r.  – sołectwa Kobylniki, Drwały, Rostkowice” wpłynęły 2 oferty.

 

 

Ofertę złożyły następujące firmy:

 

1.      Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„RYDMMAR”

Ryszard Chłystek

96-512 Młodzieszyn, Juliopol 96

 

2.      Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

„ARENA”

Łukasz Wasek

09-410 Płock, ul. Batalionu Parasol 55

 

Po analizie ofert  wniesionych w terminie, tj. do  dnia 7 marca 2018r. do godz. 10:00, zleceniodawca stwierdził poprawność ofert pod względem formalno-prawnym.

 

Zamawiający zgodnie z warunkami zapytania , przy obliczaniu kryterium cena brał pod uwagę cenę za realizację przedmiotu zamówienia 100%. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbyła  się wg wzoru: 

                                             

                                                   Najniższa cena oferty

          Kryterium cena    =      ------------------------------ x 100 pkt.

                                                   Cena badanej oferty

 

 

 

 

 

 

 

Tabela oceny złożonych ofert

 

Numer

Oferty

Liczba pkt w kryterium:

najniższa cena 100 pkt

1

100 pkt

2

83 pkt

 

Do realizacji zadania została wybrana następująca firma:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„RYDMMAR”
Ryszard Chłystek
96-512 Młodzieszyn, Juliopol 96

 

Wartość udzielonego zamówienia : 34 850,00 zł brutto, słownie: trzydzieści czery tysiące osiemset pięćdziesiąt  złotych 00/100).

 

 

 

 

                                  Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

Wyszogród                
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-20 09:44:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-08 10:47:23
  • Liczba odsłon: 699
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671461]

przewiń do góry