UCHWAŁA Nr 66/IX/2007

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

z dnia 28.XI.2007 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź zm.) oraz art. 8, art. 10 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z póź. zm.), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (M. P. z 2007r. Nr. 47, poz. 557) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008r. (M. P. Z 2007 roku Nr. 76 poz. 813).

Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta i gminy Wyszogród na 2008 rok:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

  1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 440 zł.;
  2. powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 620 zł.,
  3. powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 712 zł.;

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton różnicuje się stawki podatku uzależniając je od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej i ich rodzaju zawieszenia, wg. następujących zasad :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)

Stawka podatku w złotych.

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

543

866

13

14

589

921

14

15

1013

1082

15

Powyżej

1230

1265

Trzy osie

12

17

498

525

17

19

997

587

19

21

1133

666

21

23

1333

1421

23

25

1547

1593

25

Powyżej

2176

1593

Cztery osie i więcej

12

25

847

902

25

27

955

1015

27

29

1052

1671

29

31

2107

2477

31

Powyżej

2261

2477

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej, zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 712 zł.

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyżej niż 12 ton w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia, wg. następujących zasad,:

Liczba osi i dopuszczalna masa

Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik

siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy

+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

261

442

18

25

690

486

25

31

1133

1470

31

Powyżej

1427

1953

Trzy osie

12

40

1527

1848

40

Powyżej

1740

2527

5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 712 zł.

6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia, wg. zasad określonych poniżej:

Liczba osi i dopuszczalna masa

Całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd

silnikowy (w tonach)

Stawka podatku w złotych.

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

204

352

18

25

284

490

25

Powyżej

323

568

Dwie osie

12

28

213

1068

28

33

620

1268

33

38

858

1448

38

Powyżej

1668

1717

Trzy osie i więcej

12

38

1096

1448

38

Powyżej

1256

1294

7. Autobusów, o ilości miejsc do siedzenia:

 1. mniejszej niż 30 miejsc - 548 zł.;
 2. równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1207 zł.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-12-07 09:01:32
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-07 09:01:32
 • Liczba odsłon: 627
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680794]

przewiń do góry