UGiM.6220.2.12.2012 Wyszogród, dn 09.07.2012

Obwieszczenie


Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)


informuję

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie linii elektroenergetycznej WN 110 kV zlokalizowanego na terenie gmin Mała Wieś i Wyszogród” planowanego do realizacji na terenie:


- obrębu Orszymowo, działki nr ew.: 30/4, 31/1, 31/3, 31/7, 31/6, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 97, 133, 134, 135, 144, 161, 163, 174, 175, 280, 176, 177/2, 177/3, 179, 180/4, 180/3, 181, 182, 183, 184, 185, 233, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 257, 258, 262, 272, 273; oraz


- obrębu Rębowo, działki nr ew.: 284, 285, 340, 341, 342, 343, 344/1, 344/2, 345, 346, 347, 348, 350, 351, 352, 33, 86, 89, 90, 119, 120, 142, 144, 166, 168, 181, 182, 205, 206, 215, 255, 256, 260, 261, 262, 266;


położonego w okolicy miejscowości Wyszogród, Rębowo, Orszymowo, Mała Wieś na terenie gmin Mała Wieś i Wyszogród.


w porozumieniu z Wójtem Gminy Mała Wieś znak UGiM.6220.2.12.2012


Decyzja została wydana na wniosek spółki Masovia Wind Farm I sp. z o.o. w Warszawie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku wnioskował o odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia (opinia sanitarna z dnia 09.03.2012 znak: ZNS.7170-131-50/12.GB oraz opinia sanitarna z dnia 14.05.2012 roku znak: ZNS.7170-275-94/12.GB).


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyraził opinię o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia (pismem z dnia 02.03.2012 r., znak: WOOŚ-II.4240.242.2012.EW oraz pismo z dnia 17.05.2012 r., znak: WOOŚ-II.4240.597.2012.EW).


Na podstawie przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji a także opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie analizując uwarunkowania określone w art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z odpowiednimi organami ochrony środowiska, można zapozna

się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, pok. nr 3 w godzinach 8.00-15.00, w terminie 21 dni od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości:

 • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Wyszogrodzie –www.ugim.wyszogrod.bip.org

 • w publicznie dostępnym wykazie informacji o środowisku,

 • przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Wyszogrodzie oraz na tablicach ogłoszeń sołectw Rębowo i w Gminie Wyszogród,

 • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mała Wieś,

 • przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mała Wieś, na tablicy ogłoszeń sołectwa Orszymowo w Gminie Mała Wieś.


Mariusz Bieniek

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród


Otrzymują : 1. Masovia Wind Farm I Sp. z o. o., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa

 2. Towarzystwo Ochrony Przyrody, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa;

 3. publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku;

 4. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród,

 5. strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród,

 6. tablicach ogłoszeń sołectw Rębowo, w gminie Wyszogród,

 7. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Mała Wieś,

 8. strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mała Wieś,

 9. tablica ogłoszeń sołectwa Orszymowo w gminie Mała Wieś,

 10. a/a.Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-07-10 08:23:01
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-10 08:23:01
 • Liczba odsłon: 625
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674611]

przewiń do góry