Wyszogród, 25.01.2018r.

 

UGiM.271.3.2018

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.:

„Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Drwały”

1)      Zamawiający:

Gmina i Miasto Wyszogród

Ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

NIP: 774-32-11-407

REGON: 611015508

 

2)      Podstawa wszczęcia postępowania:

- Art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579, z późn. zm.);

- §5 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2016 z dn. 09.02.2016r. Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych.

3)      Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej, wewnętrznej o długości: 1200mb, w miejscowości Drwały, gm. Wyszogród, położonej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 72 i 75 obręb geodezyjny 0004 Drwały.

Zakres robót:

- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na powierzchni ok. 4800 m2;

- wykonanie nawierzchni żwirowej na powierzchni ok. 4335 m2 – grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm;

- stabilizacja mechaniczna walcem drogowym na całej długości i szerokości drogi.

 

4)      Termin realizacji zamówienia – do 30 czerwca 2018r.

 

 

 

5)      Warunki uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

a)      Dysponowanie odpowiednim sprzętem do realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności: pojazdów ciężarowych do transportu ładunków o masie całkowitej do 25 ton, wyposażonych w wywrotkę hydrauliczną, równiarki drogowej samojezdnej, walca drogowego i innych sprzętów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia;

b)      Posiadanie wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu robót drogowych o charakterze odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia;

c)       Materiał przeznaczony do wbudowania – żwir drogowy o frakcji od 0,16 do 0,31 mm z domieszką iłu i pisaku odpowiadający wszelkim normom technicznym.

 

6)      Miejsce i termin składania ofert:

Oferty wg załączonego wzoru (załącznik nr 1)  wraz z parafowanym projektem umowy (załącznik nr 2) należy przesyłać lub składać w terminie do dnia 14 lutego 2018r. do godz. 10:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na: Modernizację drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Drwały. Nie otwierać przed 14.02.2018r. przed godz. 10:15”, na adres siedziby Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu w pok. Nr 6 (I piętro) o godz. 10:15.

7)      Osobą do kontaktu w przedmiocie niniejszego zamówienia jest:

Pan Artur Kaźmierczak – tel.: 24-267-26-15, e-mail: a.kazmierczak@wyszogrod.pl

8)      Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

9)      Uwaga: do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579, z późn. zm.). Zamówienie udzielone będzie w oparciu o §5 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych.

 

 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1;
  2. Projekt Umowy – załącznik nr 2;

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Jan Boszkozalacznik_nr_1_-_formularz_ofertowy
zalacznik_nr_2_-_projekt_umowyWyszogród, dn. 06.03.2018r.

 

 

UGiM.271.3.2018

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Modernizacja drogi gminnej, wewnętrznej w miejscowości Drwały”.

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Zamawiający - Gmina i Miasto Wyszogród - zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli swoje oferty w przedmiotowym postępowaniu, co następuje:

 

1.      W dniu 14.02.2018r., dokonano publicznego otwarcia otrzymanych i niepodlegających odrzuceniu ofert. W przewidzianym w ogłoszeniu terminie (tj. do dnia 14.02.2018r. do godz. 10:00) do siedziby Zamawiającego wpłynęły 3 oferty:

 

Lp

Nazwa Wykonawcy

Adres

Oferowana cena brutto

1.

U.S.T Handel Żwirem

Mariusz Guziński

Nowy Podleck 20

09-454 Bulkowo

24 600,00 zł

2.

PPHU RAWI-KRUSZ

Waldemar Jędraszczak

Ul. Składowa 15

09-100 Płońsk

49 077,00 zł

3.

REN-TRANS

Renata Zych

Drwały 5

09-450 Wyszogród

30 750,00 zł

 

2.      Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert.

 

3.      Po przeanalizowaniu rzeczonych ofert, jako najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1:

 

U.S.T. Handel Żwirem

Mariusz Guziński

Nowy Podleck 20

09-454 Bulkowo

 

4.      Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza do zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 

5.      Zamawiający podkreśla, że dla przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2015.2164, z późn. zm.). Zamówienie udzielone będzie w oparciu o §5 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu przetargowym.

 

 

/-/ Jan Boszko                       

Burmistrz Gminy i Miasta WyszogródInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-25 12:08:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-06 09:54:43
  • Liczba odsłon: 674
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680816]

przewiń do góry