UGiM.6220.1.1.2015                                                            Wyszogród, dnia 10.02.2015 r. 

 

 

Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających

Na podstawie:

-     art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ),

-     art. 71 ust. 1, art.72,ust.1, art. 73 ust.1, art. 74 ust.1, art. 75 ust.1 pkt 4  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227), organ

 

zawiadamia

że na wniosek Pana Pawła Góreckiego, zam. Rębowo 51, 09-450 Wyszogród zostało wszczęte z dniem 10.02.2015r postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie chlewni do 1900 sztuk tuczników i 2 zbiorników na gnojownicę o poj. 700m2  każdy  zlokalizowanej na działce o nr.ewid. 410, 409 , obręb wsi Rębowo, gmina Wyszogród.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród.

Celem prowadzonego postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia przez określenie, analizę ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Strony mogą zapoznać się z aktami w/w przedsięwzięcia, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród (pokój nr 3) w terminie 7 dni od chwili otrzymania niniejszego zawiadomienia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród.

Zgodnie art. 77 ust.1, pkt.1 i 2 ustawy z dnia 03 października 2008r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływani na środowisko w związku z §2 ust 1 pkt 51 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.nr 213, poz.1397) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarny w Płocku.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii.

Zgodnie z art. 35§5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo  przyczyn niezależnych od organów.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu: zgodnie z §2 w razie zaniedbywania określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

- strony postępowania wg rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy;

- tablica ogłoszeń sołectwa Rębowo, tablica ogłoszeń UGiM Wyszogród,

- BIP UGiM Wyszogród, wykaz danych o środowisku;

- Paweł Górecki, Rębowo 51, 09-450 Wyszogród;

- a/a.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-11 18:16:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-11 18:16:33
  • Liczba odsłon: 561
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674536]

przewiń do góry