Wyszogród, dn. 13.11.2015 r.

 

UGiM.7031.MB.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród zaprasza do składania ofert na zadanie p.n.:

 

„Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród oraz jednostek podległych”

 

Miejsce składania ofert: Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, w godz. 7:30 – 15:30 ( poniedziałek, wtorek, czwartek ,piątek ) 9:00 – 17:00 (środa ).

 

Forma składania: pisemna, na formularzu ofertowym- zał. nr.1 (Kancelaria Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37 pok. nr 4 ) – na kopercie umieścić zapis – „Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród oraz jednostek podległych” – Nie otwierać przed dniem 25.11.2015r. – godz. 10.15.

 

Termin składania ofert : 25.11.2015r. , godz. 10.00

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są pod adresem: UGiM Wyszogród
ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, pok. nr 3., tel. 512 050 993

Kryteria wyboru: najniższa cena.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30000 euro.

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup wraz z dostawą środków czystościowych - określonych w formularzu cenowym (zał. nr 2 do przedmiotowego zapytania)

 

W  przypadku oferowania produktów równoważnych wymienionych w ofercie Wykonawca ma obowiązek udokumentowania, że produkty te spełniają te same wymogi i posiadają parametry odpowiadające typom produktów wymienionych w formularzu cenowym.

Ponadto:

- rodzaj i ilość towarów stanowiących przedmiot każdorazowej dostawy określony będzie w zamówieniach stosownie do potrzeb Zamawiającego.

- przewiduje się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości artykułów o 10% wymienionych w formularzu cenowym, w związku z koniecznością dostosowania do potrzeb Zamawiającego, 

- termin realizacji sukcesywnych dostaw w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia jednostkowego w godzinach 800-1400,

- dostawy zamówionych partii towarów dokonuje Wykonawca na koszt własny,

- w przypadku dostarczenia artykułów z wadami lub brakami Wykonawca dokona wymiany lub ich  uzupełnienia  na artykuły wolne od wad na swój koszt w terminie 24 godzin od otrzymania reklamacji,

- za nieterminowe dostawy Zamawiający ma prawo żądać kary w wysokości 0,3 % za każdy dzień zwłoki, liczony od wartości zamówionej partii towaru.

OCENA OFERT:

 

1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz poprawi omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę którego oferta została poprawiona.

2.  W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów

Lp.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1.

Cena

100%

 

Suma

100%

 

Kryterium Cena = 100%

Zamawiający przy obliczeniu tego kryterium będzie brał pod uwagę całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt. Przemnożonych przez wagę kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:

 

                                 Najniższa cena ofertowa

   Kryterium cena =-------------------------------- x 100pkt x 100%

                                  Cena oferty badanej   

 

3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najwyższa w oparciu o podane kryterium wyboru.

 

Wymagany termin realizacji usługi: 01.01.2016r.  do 31.12.2016 r.

 

Wykaz dokumentów:

 

1. Oferta wykonawcy.

2. Formularz cenowy.

3. Projekt umowy.

 

                                                                                                 

                                                                                   Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                 Jan Boszko
formularz_cenowy
oferta
projekt_umowy


 

UGiM.7031.MB.2015

Wyszogród, 27.11.2015r. 

Gmina i Miasto Wyszogród

Ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy : Dostawy materiałów biurowych dla Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród oraz jednostek podległych.

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  Dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród  oraz jednostek podległych  wpłynęła 1 oferta.

 

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:

 

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta

Wartość zamówienia netto

Podatek VAT

Wartość zamówienia brutto

1

Xeroserwis

Ireneusz Golatowski

ul. Dworcowa 12B

09-402 Płock

28.566,07

6570,20

35.136,27

 

 

Po analizie ofert wniesionych do dnia 25 listopada 2015 r., do godz. 10.00, Zamawiający stwierdził, że  oferta złożona przez dostawcę spełniała wymogi określone w  zapytaniu ofertowym i będzie podlegała ocenie, i   nie została wykluczona  z postępowania.

 

 

 

Zamawiający przy obliczaniu kryterium cena = 100% brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzymała 100 pkt przemnożonych przez wagę kryterium i została przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru: 

 

                                            Najniższa cena oferty

Kryterium cena= ------------------------------ x 100 pkt x 100 %

                                             Cena badanej oferty

 

Tabela oceny złożonych ofert

 

Numer

oferty

Liczba pkt w kryterium:

cena 100% (max. 100 pkt.)

Liczba pkt w kryterium:

RAZEM:

1

 100 pkt

                            100pkt

100 pkt

 

Zamówienie  zostało udzielone firmie:

Xeroserwis Ireneusz Golatowski

ul. Dworcowa 12B

09-402 Płock

 

 

Z poważaniem

Jan Boszko

Burmistrz Gminy i Miasta

Wyszogród


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-11-13 15:27:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-03 07:03:58
  • Liczba odsłon: 875
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674532]

przewiń do góry