INFORMACJA

 

Zaproszenie do udziału w konkursie na
wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych

 

Gmina i Miasto

Wyszogród

 

21 kwietnia 2016 roku

 

                                                                                                    Wyszogród, 21 kwietnia 2016 r.

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

działając na podstawie § 7 uchwały Nr 108/XVIII/2016 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zaprasza się do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę i Miasto Wyszogród.

 

Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu, w tym kryterium oceny otrzymanych ofert zostały opisane w Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych , załączonym do niniejszego zaproszenia.

 

Kopię załączonej specyfikacji odnajdą Państwo również na stronie internetowej ugimwyszogrod.bip.org.pl , w zakładce Konkursy, wraz z Pakietem Informacyjnym oraz pozostałymi danymi potrzebnymi do oceny finansowej Jednostki.

 

Jako organizator konkursu zastrzegamy sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych .

 

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

 

I.                     Organizator konkursu – Emitent

Gmina i Miasto Wyszogród

Ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

 

tel.: (24) 267 26 00

e-mail: ugim@wyszogrod.pl

https://ugimwyszogrod.bip.org.pl/

 

II.                   Określenie przedmiotu konkursu

1.       Przedmiot zamówienia

Gmina i Miasto Wyszogród, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr 108/XVIII/2016 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy i Miasta Wyszogród na kwotę 8.507.000 zł (słownie: osiem milionów pięćset siedem tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Środki pozyskane z emisji obligacji nie wpłyną na konto Emitenta, lecz zostaną przelane na wskazane konta dotychczasowych Wierzycieli.

 

Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji:

1)       Seria A16 o wartości 100.000 zł - emitowana do 30 maja 2016 r.;

2)       Seria B16 o wartości 100.000 zł - emitowana do 30 maja 2016 r.;

3)       Seria C16 o wartości 234.000 zł - emitowana do 30 maja 2016 r.;

4)       Seria D16 o wartości 200.000 zł - emitowana do 30 maja 2016 r.;

5)       Seria E16 o wartości 200.000 zł - emitowana do 30 maja 2016 r.;

6)       Seria F16 o wartości 250.000 zł - emitowana do 30 maja 2016 r.;

7)       Seria G16 o wartości 250.000 zł - emitowana do 30 maja 2016 r.;

8)       Seria H16 o wartości 250.000 zł – emitowana do 30 maja 2016 r.;

9)       Seria I16 o wartości 323.000 zł – emitowana do 30 maja 2016 r.;

10)    Seria J16 o wartości 400.000 zł – emitowana do 30 maja 2016 r.;

11)    Seria K16 o wartości 400.000 zł – emitowana do 30 maja 2016 r.;

12)    Seria L16 o wartości 450.000 zł – emitowana do 30 maja 2016 r.;

13)    Seria M16 o wartości 450.000 zł – emitowana do 30 maja 2016 r.;

14)    Seria N16 o wartości 450.000 zł – emitowana do 30 maja 2016 r.;

15)    Seria O16 o wartości 450.000 zł – emitowana do 30 maja 2016 r.;

16)    Seria P16 o wartości 500.000 zł – emitowana do 30 maja 2016 r.;

17)    Seria R16 o wartości 500.000 zł – emitowana do 30 maja 2016 r.;

18)    Seria S16 o wartości 500.000 zł – emitowana do 30 maja 2016 r.;

19)    Seria T16 o wartości 500.000 zł – emitowana do 30 maja 2016 r.;

20)    Seria U16 o wartości 500.000 zł – emitowana do 30 maja 2016 r.;

21)    Seria W16 o wartości 500.000 zł – emitowana do 30 maja 2016 r.;

22)    Seria Y16 o wartości 500.000 zł – emitowana do 30 maja 2016 r.;

23)    Seria Z16 o wartości 500.000 zł – emitowana do 30 maja 2016 r.;

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

·          W 2019 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii A16;

·          W 2020 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii B16;

·          W 2021 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii C16;

·          W 2022 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii D16, E16;

·          W 2023 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii F16, G16;

·          W 2024 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii H16, I16;

·          W 2025 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii J16, K16;

·          W 2026 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii L16, M16;

·          W 2027 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii N16, O16;

·          W 2028 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii P16, R16;

·          W 2029 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii S16, T16;

·          W 2030 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii U16, W16;

·          W 2031 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii Y16, Z16;

Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę. Stawka WIBOR 6M będzie ustalana na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni.

Oprocentowanie wypłaca się w dniu następującym po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu obligacji tj. przed datą wykupu, pod warunkiem powiadomienia Agenta Emisji co najmniej na 14 dni przed datą wcześniejszego wykupu. Wykup obligacji w tym przypadku nastąpi po cenie równej wartości nominalnej obligacji. Zastrzega się brak prowizji ze strony Agenta Emisji za skorzystanie przez Emitenta z opcji wcześniejszego wykupu obligacji. W przypadku gdy data wcześniejszego wykupu obligacji nie przypada na koniec okresu odsetkowego, emitent pokryje odsetki dla tych obligacji narosłe od zakończenia ostatniego okresu odsetkowego do dnia wcześniejszego wykupu.

2.       Zadania Agenta Emisji

Do zadań wyłonionego w niniejszym konkursie Agenta Emisji należeć będzie:

·          Zagwarantowanie sprzedaży całej emisji obligacji, poprzez objęcie obligacji na własny rachunek lub poprzez rozprowadzenie ich wśród inwestorów,

·          Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji),

·          Organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po ówczesnym zawiadomieniu Agenta przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni,

·          Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania,

·          Prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r.

 

III.                 Warunki udziału w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące wymagania:

·          Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,

·          Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu,

·          Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

·          Są bankiem lub domem maklerskim,

·          Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,

·          Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

 

IV.                Warunki prowadzenia konkursu

Organizator konkursu ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:

·          Organizator wysyła Ogłoszenie o konkursie wraz z Pakietem Informacyjnym Oferentom na piśmie, faksem lub poprzez e-mail;

·          Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w konkursie, a którzy nie otrzymali od Organizatora Ogłoszenia o konkursie wraz z Pakietem Informacyjny, mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Organizatora;

·          W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia Oferent może zwrócić się na piśmie, faksem lub poprzez e-mail do Organizatora o wyjaśnienia;

·          Powyższy punkt znajduje zastosowanie również do danych finansowych potrzebnych Oferentowi do oceny finansowej Emitenta w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, których Oferent nie odnajdzie na stronie BIP Emitenta;

·          Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone jednemu z Oferentów zostaną przekazane również innym Oferentom;

·          Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Organizator przekażę informację o zmianie Oferentom; Oferenci, którzy złożyli swoją ofertę przed ogłoszeniem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert;

·          W celu zapewnienia równości dostępu do informacji przyjmuje się, że umieszczenie wyjaśnień, dodatkowych danych lub informacji na stronie na stronie BIP Organizatora jest równoznaczne z poinformowaniem każdego z Oferentów;

·          Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych postanowień niniejszego Ogłoszenia o konkursie, jeżeli jest to w interesie Organizatora i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji.

Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami:

·          Doradca Emitenta: Aesco Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 86/59, 00-815 Warszawa, tel. +48 22 213 81 60, Fax +48 22 213 81 66, w imieniu której projekt realizuje:

Michał Drygajło tel. +48 22 127 15 05, e-mail: Michal.Drygajlo@aesco.com.pl

·          Ze strony Emitenta: Barbara Kopańska - Skarbnik Gminy i Miasta Wyszogród,

Dane kontaktowe: tel. +48 24 267 26 11, e-mail: barbara.kopanska@wyszogrod.pl

 

V.                  Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu

1.       Warunki sporządzenia i przesłania ofert

Oferenci biorący udział w konkursie zobowiązani są, pod rygorem odrzucenia oferty, do zachowania poniższych warunków:

·          Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem z przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr 108/XVIII/2016 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 12 kwietnia 2016 roku;

·          Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającego stosowne upoważnienie wystawione przez Oferenta. Miejsca oferty, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta;

·          Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim;

·          Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;

·          Na kopercie należy umieścić następujące informacje: Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy i Miasto Wyszogród. Nie otwierać przed dniem 16  maja 2015 r. godz.12:00 .

·          Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert;

·          Oferta może być indykatywna, pod warunkiem, że Oferent składając tę ofertę deklaruje, że będzie gotów złożyć wiążącą ofertę na nie gorszych warunkach w ciągu 5 dni roboczych od dnia poinformowania go o wygranej w konkursie.

Oferta powinna składać się z:

·          Oferty cenowej – Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia – organizator dopuszcza jedynie te elementy wynagrodzenia, które są określone w Załączniku nr 1;

·          Oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;

·          Niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta;

·          Projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37 09-450 Wyszogród, nie później niż do dnia 16 maja 2015 r. do godziny 11:45 .

Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Oferentów.

2.       Rozstrzygnięcie konkursu

W celu wybrania najkorzystniejszej oferty Organizator ustala następujące warunki oceny otrzymanych ofert:

·          Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37 09-450 Wyszogród, w dniu 16 maja 2015 r. o godzinie 12:00 w sposób jawny.

·          Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszej Ogłoszeniu i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia i uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania;

·          Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.

·          Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanym rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.

3.       Wybór najkorzystniejszej oferty

·          Podstawą oceny merytorycznej ofert jest porównanie stopy IRR przepływów pieniężnych ze wszystkich serii obligacji zawierających wpływy z emisji, wysokość i daty zapłaty prowizji, wysokość oprocentowania zaproponowanych przez każdego Oferenta oraz spłaty poszczególnych serii.

·          W celu zachowania porównywalności ofert do wyliczenia stopy IRR przyjmuje się stawkę WIBOR 6M z dnia 18 kwietnia 2015 r., wynoszącą 1,74%.

·          Organizator konkursu dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się najniższą stopą IRR, jednocześnie biorąc pod uwagę warunki umowne w zaproponowanym przez Oferenta wzorze umowy emisyjnej. Organizator zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany niekorzystnych dla Organizatora zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty. Ewentualne odrzucenie Organizator uzasadni pisemnie.

·          W przypadku złożenia dwóch ofert z taką samą stopą IRR Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających (w których Oferenci muszą zaoferować stopę IRR niższą niż zaoferowaną w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty) lub wybór oferty z korzystniejszym dla Organizatora wzorem umowy.

 

VI.                Zawarcie umowy

Organizator konkursu określa następujące warunki podpisania umowy:

·          Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej;

·          Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie;

·          Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 10 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W przeciwnym przypadku lub jeśli ww. Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

 

VII.              Załączniki

1.       Formularz ofertowy

2.       Oświadczenie Oferenta

3.       Pakiet Informacyjny


 

Formularz ofertowy

 

W imieniu ……………………………………………………………………………………………………(nazwa i adres Oferenta)

Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy i Miasta Wyszogród na kwotę 8.507.000,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset siedem tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplanowania na poniższych warunkach:

 

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

………………% - dla serii A16;           ………………% - dla serii I16;             ………………% - dla serii R16;

………………% - dla serii B16;           ………………% - dla serii J16;            ………………% - dla serii S16;

………………% - dla serii C16;           ………………% - dla serii K16;           ………………% - dla serii T16;

………………% - dla serii D16;           ………………% - dla serii L16;            ………………% - dla serii U16;

………………% - dla serii E16;            ………………% - dla serii M16;          ………………% - dla serii W16;

………………% - dla serii F16;            ………………% - dla serii N16;           ………………% - dla serii Y16;

………………% - dla serii G16;           ………………% - dla serii O16;           ………………% - dla serii Z16;

………………% - dla serii H16;           ………………% - dla serii P16;          

 

Agent Emisji za oferowane w ofercie usługi pobierze od Emitenta prowizję w wysokości ………………… zł, co stanowi ………% wartości emitowanych obligacji.

Agent Emisji wymaga płatności prowizji w terminie:

……………………………………

Agent Emisji nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej wymienionymi i zapewni, iż emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni, tj. najpóźniej 5 dnia od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdą się na rachunku Emitenta.

Oferta jest ostateczna / indykatywna [1] (z zastrzeżeniem rozdz. V pkt. 1 tiret 7 „Ogłoszenia o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji”).

 

 

__________________                                                                                                              __________________
data                                                                                                                                     podpis


 

 

Oświadczenie Oferenta

 

Oferent oświadcza, że:

·          Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa;

·          Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, wynikających z ustawy o obligacjach;

·          Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu;

·          Jest bankiem lub domem maklerskim;

·          Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty;

·          Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji;

·          Akceptuje warunki postępowania, określone w Ogłoszeniu o konkursie ofert.

 

 

 

__________________                                                                                                              __________________
data                                                                                                                                     podpis

 

(osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)

 [1] Niepotrzebne skreślić.
Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

Jan BoszkoPakiet informacyjny
Załącznik nr 1 - dokumenty dodatkowe


Pytania i odpowiedzi   do konkursu na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych

1.       Czy Gmina potwierdzi, że nie posiada żadnych zobowiązań wobec ZUS i US oraz czy Gmina dopuszcza dostarczenie przed podpisaniem umowy emisji obligacji  z Bankiem aktualnych zaświadczeń o niezaleganiu z płatnościami wobec US i ZUS ?

Gmina i Miasto Wyszogród nie posiada żadnych zobowiązań wobec ZUS i US. Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i US, Gmina i Miasto Wyszogród dostarczy najpóźniej przed podpisaniem umowy emisji obligacji z bankiem

2.       Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Gmina musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy o dofinansowanie. Jeżeli tak, prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich 2 lat budżetowych.

Gmina i Miasto Wyszogród na chwilę obecną jest w trakcie zwrotu środków pozyskanych z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy o dofinansowanie w kwocie 32 478,00 zł – spłata w ratach do 30.09.2016r.

3.       Prosimy o informację o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Gminę (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:

Brak realizowanych i zaplanowanych dofinansowań ze środków UE w roku bieżącym

a.       wartość zawartych umów (w TPLN), w tym. wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym(w TPLN).
Brak

b.       wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w TPLN), w tym wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym(w TPLN).
Brak

4.       Prosimy o podanie wielkości dochodów własnych oraz dochodów ze sprzedaży majątku za poszczególne lata: 2013-2015 i za 1Q2016r.

Rok 2013:
Dochody własne (bieżące): 6 201 859,65 zł
Dochody majątkowe: 712 907,70 zł
Rok 2014:
Dochody własne (bieżące): 7 734 493,20 zł
Dochody majątkowe: 525 200,00 zł
Rok 2015:
Dochody własne (bieżące): 6 557 334,43 zł
Dochody majątkowe: 100 000,00 zł


1Q2016:
Dochody własne (bieżące): 1 746 312,22 zł
Dochody majątkowe: 22 220,00 zł

5.       Prosimy o podanie zabezpieczeń prawnych funkcjonujących  kredytów,  pożyczek i umowy z firmą Magellan (czego dotyczy zobowiązanie wobec firmy Magellan?).

Funkcjonujące kredyty i pożyczki zabezpieczone są wekslem in blanco.

Umowa z firmą Magellan dotyczy przejęcia drogą subrogacji, tj. na zasadach art. 518 §1 pkt. 3 KC oraz restrukturyzacji zobowiązań powstałych w wyniku usług remontowych i budowlanych wobec spółek:
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Rydmar” Ryszard Chłystek
- Energa Oświetlenie
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie
- U.S.T Handel Żwirem, Mariusz Guziński

 

6.       Czy Gmina posiada zadłużenie z tytułu:
leasingu, faktoringu, forfaitingu (jeśli tak, prosimy o podanie na dzień 31.03.2016r. kwot
zadłużenia z wymienionych tytułów, dat wygaśnięcia zobowiązania, harmonogram spłat, wysokości rat).

 

Gmina i Miasto Wyszogród z tytułu leasingu, faktoringu, forfaitingu nie posiada zadłużenia.

7.       Czy Gmina posiada podpisane umowy o charakterze publiczno-prywatnym, mające wpływ na poziom długu publicznego?(jeśli tak to w jakiej kwocie).

Gmina i Miasto Wyszogród nie posiada podpisanych umów o charakterze publiczno-prawnym.

8.       Czy Gmina posiada zadłużenie z tytułu umów z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23.12.2010r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o podanie kwot zadłużenia, wierzycieli oraz terminów obowiązywania umów, harmonogramu spłat zadłużenia.

Gmina posiada zadłużenie z tytułu umowy z odroczonym terminem płatności dłuższym niż rok z firmą Magellan. Zobowiązanie zostało opisane w odpowiedzi na pytanie nr 5.

Kwota zadłużenia w dniu podpisania umowy wynosiła 628 306,24 zł. Na koniec I kw. 2016 roku zadłużenie wyniosło 431 960,59 zł.

 

Harmonogram spłaty tego zadłużenia jest następujący:

termin

zadłużenie na koniec okresu

spłata kapitału

30.04.2016

418 870,88

13 089,71

31.05.2016

405 781,17

13 089,71

30.06.2016

392 691,46

13 089,71

31.07.2016

379 601,75

13 089,71

31.08.2016

366 512,04

13 089,71

30.09.2016

353 422,33

13 089,71

31.10.2016

340 332,62

13 089,71

30.11.2016

327 242,91

13 089,71

31.12.2016

314 153,20

13 089,71

31.01.2017

301 063,49

13 089,71

28.02.2017

287 973,78

13 089,71

31.03.2017

274 884,07

13 089,71

30.04.2017

261 794,36

13 089,71

31.05.2017

248 704,65

13 089,71

30.06.2017

235 614,94

13 089,71

31.07.2017

222 525,23

13 089,71

31.08.2017

209 435,52

13 089,71

30.09.2017

196 345,81

13 089,71

31.10.2017

183 256,10

13 089,71

30.11.2017

170 166,39

13 089,71

31.12.2017

157 076,68

13 089,71

31.01.2018

143 986,97

13 089,71

28.02.2018

130 897,26

13 089,71

31.03.2018

117 807,55

13 089,71

30.04.2018

104 717,84

13 089,71

31.05.2018

91 628,13

13 089,71

30.06.2018

78 538,42

13 089,71

31.07.2018

65 448,71

13 089,71

31.08.2018

52 359,00

13 089,71

30.09.2018

39 269,29

13 089,71

31.10.2018

26 179,58

13 089,71

30.11.2018

13 089,87

13 089,71

31.12.2018

0,00

13 089,87

 

SUMA:

431 960,59

Termin obowiązywania umowy upływa wraz ze spłatą zobowiązania w dniu 31 grudnia 2018 r.

 

9.       Czy Gmina wyemitowała papiery wierzycielskie, jeśli tak to kto jest agentem emisji, jaki to rodzaj zobowiązania, kwota zobowiązania i na jaki okres jest to zobowiązanie (od kiedy do kiedy)?

Gmina i Miasto Wyszogród nie wyemitowała papierów wierzycielskich.

10.   Prosimy o podanie przyczyn wystąpienia wymagalnych zobowiązań (na 31.03.2016r.) w kwocie 105.265,98PLN.

Zobowiązania wymagalne występujące na 31.03.2016r. dotyczą zobowiązań na rzecz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 94 195,98 zł oraz wobec kontrahenta MAG CONSULTING na kwotę 11 070,00 zł w związku z przejściowymi trudnościami finansowymi

11.   Prosimy o udostępnienie sprawozdań finansowych za 2015r. spółek zależnych: „FRESH MARKET Wyszogród” Sp. z o.o.  i Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie Sp. z o.o.

Sprawozdania finansowe za 2015r. spółek zależnych: „FRESH MARKET Wyszogród” Sp. z o.o. i Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie Sp. z o.o. zostaną niezwłocznie udostępnione.

12.   Prosimy o udzielenie informacji czy Gmina udzieliła poręczeń, gwarancji, jeśli tak to komu i na jaką kwotę?

Gmina i Miasto Wyszogród nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

13.   Czy Gmina posiada akcje, udziały w innych podmiotach ( oprócz w/w -jeśli tak, to prosimy o podanie nazwy podmiotu, jego REGON, wartość udziałów, procent w ogólnej liczbie głosów na WZA, procent udziału w kapitale podmiotu, jeśli udział ten jest powyżej 50%, prosimy o udostępnienie sprawozdań finansowych tych podmiotów za 2015r.).

Gmina i Miasta Wyszogród nie posiada akcji oraz udziałów w innych podmiotach.

14.   Czy Gmina dopuszcza w czasie obowiązywania umowy emisyjnej zobowiązanie się do:

składania w Banku (lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych Miasta) w terminie 30 dni od ich sporządzenia:

- kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych RbNDS, RbN, RbZ, Rb27s, Rb28s

- rocznych i półrocznych sprawozdań opisowych z wykonania budżetu Miasta wraz z opiniami RIO

- projektów budżetów i projektów WPF (w kolejnych latach) wraz z opiniami RIO oraz uchwał budżetowych i uchwał w sprawie WPF – po ich zatwierdzeniu

- uchwał w sprawie wyboru Burmistrza oraz powołania Skarbnika Gminy – w przypadku zmian.

Gmina i Miasto Wyszogród w czasie obwiązywania umowy emisyjnej zobowiązuje się do składania w Banku:


- kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych RbNDS, RbN, RbZ, Rb27s, Rb28s

- rocznych i półrocznych sprawozdań opisowych z wykonania budżetu Miasta wraz z opiniami RIO

- projektów budżetów i projektów WPF (w kolejnych latach) wraz z opiniami RIO oraz uchwał budżetowych i uchwał w sprawie WPF – po ich zatwierdzeniu

- uchwał w sprawie wyboru Burmistrza oraz powołania Skarbnika Gminy – w przypadku zmian.

15.   Opinię RIO o możliwości wykupu przedmiotowych obligacji.

Opinia RIO o możliwości wykupu przedmiotowych obligacji zostanie umieszczona   na Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie po jej otrzymaniu.

16.   Opinię RIO dotyczącą wykonania budżetu za 2015r.

Opinia RIO dotycząca wykonania budżetu za 2015r. została zamieszczona na Biuletynie Informacji Publicznej

17.   Prośba o informację czy Gminie w  latach 2013-2015 umarzano spłatę części pożyczek?(jeśli tak to w jakich kwotach w poszczególnych latach).

Gmina i Miasto Wyszogród miała umorzoną pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 29 647,92 zł   w 2013r.

18.   Czy po 12.04.2016r. były podejmowane Uchwały Rady Miejskiej w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2016r., i w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2040?(jeśli tak prośba o te Uchwały).

Po 12.04.2016.r, nie były podejmowane Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2016r., i w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2040.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko


Uchwała RIO

Bilans z wykonania budżetu 2015rZgodnie z zapisem z rozdziału IV, tiret 6 Organizator konkursu na wybór Agenta emisji obligacji komunalnych zmienia warunki konkursu, a dokładnie treść rozdziału V, tiret 7, który przyjmuje brzmienie:

„Dopuszcza się złożenie oferty indykatywnej. W przypadku złożenia oferty indykatywnej wymagane jest by w ciągu 5 dni od zakończenia terminu składania ofert została dosłana oferta wiążąca, potwierdzająca przesłaną wcześniej ofertę indykatywną. Brak złożenia potwierdzającej oferty wiążącej będzie jednoznaczny z wykluczeniem oferty indykatywnej z konkursu. W przypadku zwycięstwa oferty indykatywnej, która nie zostanie potwierdzona, zostanie wybrana następna w kolejności oferta, która została potwierdzona lub złożona jako wiążąca.”

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-04-21 11:41:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-15 18:17:23
  • Liczba odsłon: 959
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2669039]

przewiń do góry