Urząd Gminy i Miasta Wyszogród Wyszogród, 9.05.2012r.


Zapytanie ofertowe


Urząd Gminy i Miasta Wyszogród,09-450 Wyszogród, ul. Rębowska 37, zaprasza do składania oferty na wykonanie i montaż wiaty – zadaszenia ekspozycji plenerowej przy Muzeum Wisły w Wyszogrodzie przy ul. Rynek 22.


Termin składania ofert : 16 maja 2012 roku do godziny 11-tej.


Miejsce składania ofert: Centrum Kultury Wisła w Wyszogrodzie, ul. Płocka 12 / I-piętro /, 09-450 Wyszogród.


Forma składania oferty : pisemna.

Informacje szczegółowe zamówienia dostępne są:

Centrum Kultury Wisła, ul. Płocka 12, 09-450 Wyszogród tel. 24/23 12 179, kom. 508 049 100 – Dyrektor Centrum – Zdzisław Leszczyński.


Kryterium wyboru: najniższa cena, solidność wykonani i estetyka


Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 14 000 euro, obowiązującym w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż :


Wiata drewniana o wym. 7,00 x 4,00 m i wysokości do 4,00 m. / jeden moduł / - do wykonania i montażu 2 szt. Dach dwuspadowy niesymetryczny – pokryty do wyboru wykonawcy / musi być technologia ekologiczna/

Wiata drewniana złożona z solidnych elementów drewniany : słupy o przekroju 16x16cm, płatwie 16x 18cm krokwie 5 x 14 cm., posadowiona na stabilnych płytach w sposób uniemożliwiająca ich kradzież, z zgodnie z załączonymi szkicami. Wszystkie elementy drewniane wiaty muszą być zabezpieczone trzykrotnie impregnatem / drewnochronem w kolorze naturalnych drewna/..


Termin realizacji zamówienia: do 28 / poniedziałek / maja 2012 roku.


Warunki płatności: Przelew 14 dni od dnia otrzymania faktury.


Ofertę należy złożyć wg formularza / wzór w załączeniu / w zamkniętej kopercie z opisem: Wiata zadaszenie ekspozycji plenerowych – nie otwierać przed 16 maja 2012 r do godz. 11:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 maja 2012 roku o godzinie 11:30 w siedzibie Centrum Kultury Wisła w Wyszogrodzie przy ul. Płockiej 12.


W załączeniu:

1.formularz oferty

2.wzór umowy

3.mapa lokalizacyjna

4. szkic jednego modułu wiaty.


Zał. nr 1

/ data / …......................................
…................................................

…................................................

…................................................Formularz ofertyW odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie – dostawę i montaż wiaty – zadaszenia ekspozycji plenerowych w ilości 2szt, zobowiązujemy się zrealizować zamówienie za cenę:


Cena jednostkowa modułu: netto …......................................... zł/ szt.

tj. brutto …......................................................zł/szt.


Razem brutto …......................................zł.


Oferowana cena zawiera cenę materiału, wykonania, dostawę i montaż w miejscu docelowej lokalizacji wskazanej przez zamawiającego.


Zobowiązujemy się do realizacji w/w do dnia 28 maja 2012 roku.….............................................

podpis osoby upoważnionej

Zał. nr 2

UMOWA O DZIEŁO

zawarta dnia …..................................2012 roku w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród,

pomiędzy:

Urzędem Gminy i Miasta Wyszogród z siedzibą w Wyszogrodzie

reprezentowanym przez: Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród – Mariusza Bieńka,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

reprezentowanym przez: …..................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Zamawiającemu następujących robót : wykonanie wraz z dostawą i montażem 2 szt wiaty drewnianej na ekspozycje plenerowe przy Muzeum Wisły w Wyszogrodzie ul. Rynek 22.

§ 2.

Terminy zakończenia określa się na : 28 maja 2012 roku.

§ 3.

Roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

§ 4

1.Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się wg kosztorysu ofertowego na kwotę

................................................................................................................./ brutto/.

  1. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie faktury końcowej, po dokonaniu odbioru zadania .

  2. Termin płatności wynosi 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.


§ 5.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za szkody wynikłe na terenie obiektu i działki - w okresie od chwili przejęcia terenu od Zamawiającego do chwili odbioru końcowego obiektu.
§ 6.

1. W razie stwierdzenia istnienia wady zmniejszającej wartość lub użyteczność robót Zamawiający obowiązany jest zawiadomić pisemnie Wykonawcę w terminie 2 dni od daty wykrycia wady.

2. Istnienie wady stwierdza się protokołem, po przeprowadzeniu oględzin, w których mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez strony.

3. W razie stwierdzenia wady, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokołem.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, a wada nie jest istotna, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w §5 niniejszej umowy.

§ 7.

Strony zastrzegają następujące kary umowne:

- strony odstępują od naliczania kar.

§ 8.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 24 miesięcy.

§ 9.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 10.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają : Kodeks Cywilny i Prawo Budowlane.

§ 11.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


................................................ .....................................

Zamawiający Wykonawca


Załącznik 1
Załącznik 2
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-05-10 10:47:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-10 10:47:21
  • Liczba odsłon: 712
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681310]

przewiń do góry