Wyszogród 08.09.2017r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie  z art. 17 pkt. 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  z 2017r.  poz. 1073),  art.  54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r.  poz. 1405) oraz Uchwały Nr  293/XXXIX/2014 Rady Gminy i Miasta Wyszogród  z dnia 16.06.2014r.,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Drwały i Rakowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20.09.2017r.  do 11.10.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie  ul. Rębowska 37, w godz. od 800 do 1500 oraz na stronie internetowej gminy www.wyszogrod.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się  w dniu  9.10.2017r.  w siedzibie  Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, o godz.1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu i prognozie, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród  lub w formie  elektronicznej na adres ugim@wyszogrod.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.10.2017r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy i Miasta.

 




drwaly_1
rakowo_1
drwaly_rakowo_-_prognoza
drwaly_rakowo_-_uchwala

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-09-11 09:46:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-18 19:54:05
  • Liczba odsłon: 541
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671439]

przewiń do góry