U C H W A Ł A Nr 54/VI/07

R a d y G m i n y i Miasta w Wyszogrodzie

z dnia 25 czerwca 2007 roku

 

 

w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego w miejscowości Wilczkowo, gmina Wyszogród.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zmianami ), art. 14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717, z poźn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przystąpić do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wilczkowo, gmina Wyszogród obejmującego działki gruntu o nr ewid.97/1 i 98/1 o powierzchni ok. 6 ha, określonych na załączniku mapowym do niniejszej uchwały, stanowiących jej integralną część z terenów rolnych i częściowo przeznaczonych pod zalesianie na tereny usługowo-mieszkalne.

§ 2.

Przedmiotem ustaleń planu jest określenie zasad zagospodarowania terenów w zakresie problematyki wymienionej w art.15 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717; z 2004r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz.1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz.1087; z 2006 r. Nr 45, poz.319).

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5.

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród oraz poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej urzędu (BIP).

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-07-06 08:36:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-06 08:36:19
  • Liczba odsłon: 632
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681331]

przewiń do góry