Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2019

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 10 lipca 2019 roku 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie

ul. Niepodległości 7A, 09-450 Wyszogród

 


 

I.  Wskazanie wymagań wobec kandydata.

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające
z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia  2017 roku
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r poz. 1597 )

1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola może zajmować nauczyciel mianowany  lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

3)  posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4)  uzyskał:

a)  co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)  pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)  w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy
w okresie ostatnich  czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,
a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12  ustawy
z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5)   spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6)   ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7)  nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz.1189),  a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r. poz.1842, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

8)  nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)  nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego,

10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  (Dz. U. z 2017r. poz. 1311 ).

11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2011r. poz. 224 i 455, z 2015r. poz. 1132 oraz z 2017r. poz. 60).

2. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, z wyjątkiem przedszkola specjalnego, oraz stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny,  oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej, oraz

2)  spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-11 cytowanego rozporządzenia

3.  Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i publicznej placówki oraz zespołu publicznych przedszkoli, publicznych szkół lub publicznych placówek może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1)    posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

2)   posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3)  posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

4)   nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

5)   spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11

4. Stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu, publicznej szkole i publicznej placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek może zajmować również:

1)  nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

2)  nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015r. poz. 1881)

- spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.


II.   Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r., poz 1587 z późn. zm.) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1.  uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania
i rozwoju publicznego przedszkola,

2.   życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a)  stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

b)  stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo

c)  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym –
w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

a)     imię (imiona) i nazwisko

b)    datę i miejsce urodzenia

c)    obywatelstwo

d)    miejsce zamieszkania ( adres do korespondencji)

4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6.  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim ( Dz. U. z 2011r. poz. 224 i 455, z 2015r. poz. 1132 oraz z 2017r. poz 60)- w przypadku cudzoziemca,

7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia  lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8.  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9.  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem
za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa  w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1311),

11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym  mowa w art. 7 ust. 1 i  3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r., poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.,

12. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela

13. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w  przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.z 2017r. poz. 1189 ) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r. poz.1842, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15.  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

III. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej

IV. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem: ,,Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie” w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród pok. nr 4 lub pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród w terminie do dnia 25 lipca  2019 roku do godz. 15.00

V. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród.

VI. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie .


KLAUZULA RODO

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informuję, że:

1. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przesłanki art. 6 ust. 1 lit. c RODO, dotyczącej realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy kodeks pracy w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 i 2, ustawy o pracownikach samorządowych oraz na podstawie przesłanki z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku danych wykraczających poza wskazany powyżej zakres wynikający z przepisu prawa, w celu realizacji procesu rekrutacji.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu przetwarzania

tj. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w

Wyszogrodzie.

3. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina i Miasto Wyszogród z siedzibą ul.

Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, adres e-mail: ugim@wyszogrod.pl, tel. (24) 267-26-00.

4. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą mailową na adres iod@wyszogrod.pl lub pisemnie na adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród,

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa.

6. Udostępnianie danych osobowych odbywa się wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych; prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.


Załącznik:

1. Zarządzenie nr 76/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród: Pobierz


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-07-10 14:35:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-10 14:35:40
  • Liczba odsłon: 1017
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680675]

przewiń do góry