UGiM.6220.1.8.2018                                                                             Wyszogród, dnia  31.08.2018r

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa elektrowni fotowoltaicznych Rębowo A i Rębowo B o mocy do 1MW każda, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia”. niniejszym zawiadamia strony postępowania o:

·         wydaniu postanowienia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród znak: UGiM.6220.1.6.2018 z dnia 31.08.2018r w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji

·         wystąpieniu w dniu 31.08.2018r do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o określenie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku o wydanie opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 52, lit.b Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz.U.2016 poz. 71 z późn.zm) przedmiotowa  inwestycja polegająca na „Budowa elektrowni fotowoltaicznych Rębowo A i Rębowo B o mocy do 1MW każda, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia”. kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w art. 59 ust.1 pkt.2 ustawy OOŚ, dla których zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza , w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z uzyskanymi opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie –(znak: WOOŚ-II.4220.615.2018.AS z dnia 25 lipca 2018r) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku – (znak: PPIS/ZNS/451/43/MW/5035/2018 z dnia 27.07.2018r) po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz określił zakres koniecznego do przygotowania raportu o oddziaływaniu na środowisko – postanowieniem z dnia 06.08.2018r znak: UGiM.6220.1.4.2018

Do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko organ zawiesił postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanowieniem z dnia 06.08.2018r, znak: UGiM.6220.1.5.2018. W dniu 30.08.2018r Inwestor złożył wymagany raport o oddziaływaniu na środowisko. W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie wydał postanowienie z dnia 31.08.2018r o podjęciu zawieszonego postępowania.

Jednocześnie stosownie do wymogów art. 77 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy OOŚ Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród pismem z dnia 31.08.2018r zwrócił się o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz wydanie opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku.

Z treścią wszystkich postanowień można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, przy ul. Rębowska 37 (pokój nr 3), w  godzinach pracy Urzędu. 

 

Zawiadomienie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                             

 

Wywieszono dnia …………………

 

Zdjęto dnia ………………………..

 

 

 

Otrzymują;

- Strony postepowania wg. rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy;

- Tablica ogłoszeń UGiM Wyszogród,  sołectwa Rębowo BIP GiM Wyszogród,Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-08-31 11:13:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-31 11:13:51
  • Liczba odsłon: 810
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2669031]

przewiń do góry