Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (10.03.2021r.):

POBIERZ


Informacja z otwarcia ofert (03.03.2021r.):

POBIERZ


Informacja nr 2 do zaproszenia (16.02.2021r.):

Zamawiający informuje, że część II Opis przedmiotu zamówienia/Uwagi/pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Preferowana gramatura materiału przeznaczonego do wbudowania – destrukt bitumiczny( asfaltowy ) – frakcja od 0 do 30 mm."


Informacja do zaproszenia (12.02.2021r.):

Zamawiający informuje o sprostowaniu omyłki pisarskiej dotyczącej nazwy miejscowości.

W opisie przedmiotu zamówienia: część I otrzymuje brzmienie:

Modernizacja drogi gminnej nr 291514W w miejscowości Wiązówka

Zamawiający zamieszcza zaktualizowany formularz ofertowy: POBIERZ


Uzupełnienie załączników do zaproszenia (12.02.2021r.):

Zamawiający informuje, że uzupełniono załączniki do zaproszenia o brakujące przedmiary robót dla części: I i II.

POBIERZ


Ogłoszenie o zamówieniu (04.02.2021r.):

Miejsce Wyszogród , data 04.02.2021 r.

Znak sprawy: IKR.271.3.2021

Zaproszenie do składania ofert

I.     ZAMAWIAJĄCY :

Gmina i Miasto Wyszogród

ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

NIP : 774 321 14 07

Podstawa wszczęcia postępowania:

- art. 2 ust 1 pkt 1 a contrario ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami) – zwolnienie przedmiotowe,

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród  realizowanych w ramach środków własnych oraz funduszu sołeckiego na rok 2021 .

Część 1 : Modernizacja drogi gminnej nr 291514 W w miejscowości Marcjanka.

Część 2 : Modernizacja drogi gminnej o nr 291503 W w miejscowości Słomin.

Część 3 : Modernizacja drogi gminnej o nr 291505 W w miejscowości Rostkowice.

Część 4 : Modernizacja drogi gminnej o nr 291515 W w miejscowości Wiązówka.

Część 5 : Modernizacja drogi gminnej o nr 291547 W o długości 200 mb w miejscowości Marcjanka.

Część 6 : Modernizacja drogi gminnej o nr 291547 W w miejscowości Wilczkowo.

Opis przedmiotu zamówienia:

Lokalizacja: teren Gminy i Miasta Wyszogród , sołectwa :

 • Wiązówka
 • Słomin
 • Rostkowice
 • Marcjanka
 • Wilczkowo
 1. Zamówienie swym zakresem obejmuje roboty budowlane zgodnie z zakresami przedmiarów robót dla poszczególnych zadań stanowiących załączniki do niejszego zapytania.
 2. Wbudowanie destruktu bitumicznego (asfaltowego ) należy wykonać za pomocą rozściełacza samojezdnego.
 3. Zagęszczenie nawierzchni należy wykonać przy użyciu walca drogowego.                                                                                                 

UWAGI :

1. Materiał oraz koszty transportu do miejsca realizacji zamówienia  należy wliczyć w cenę całkowitej wartości realizacji danej części zamówienia.

2. Preferowana gramatura materiału przeznaczonego do wbudowania – destrukt bitumiczny( asfaltowy ) – frakcja od 0,16 do 0,21 mm.

3. Roboty   powinny być  wykonywane przy sprzyjających temperaturze  powyżej 20 stopni C.

4. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji robót objętych zamówieniem : 24 miesiące.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2021 roku.

III. MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 Teren Gminy i Miasta Wyszogród według lokalizacji wskazanych w pkt. II

IV. DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:

Zamawiający  wymaga, aby wraz z ofertą przedłożyć:

- wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy według załączonego wzoru (załącznik nr 1 do zaproszenia),

- dokumenty rejestrowe firmy:

* wypis z CEIDG

* wykonawcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej, w której jednoznacznie będzie wskazany sposób reprezentowania spółki).

V. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

a)  Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

b) Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną  z dopuszczeniem możliwości przekazywania  oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faksu lub środków komunikacji elektronicznej – należy przez to rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami).

c) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

d) W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w Zaproszeniu do składania ofert.

Korespondencję przekazaną za pomocą poczty elektronicznej należy przesyłać pod adres: artur.kazmierczak@wyszogrod.pl 

e) osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Artur Kaźmierczak tel. 24/267 26 15, poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.00 – 15.00, środa w godz. 9.00 – 16.00. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień wezwań oraz informacji nie może ograniczać konkurencji: zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

VI. MIEJSCE, FORMA ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać do dnia 2 marca 2021 roku, do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego (adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, punkt informacji -parter).

2. Z uwagi na wyjątkową sytuację związaną z COVID – 19, Zamawiający dopuszcza złożenia oferty w formie papierowej (listownie) oraz formie elektronicznej, przesyłając ją na adres: ugim@wyszogrod.pl (należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt 4 przedmiotowego zaproszenia), dopuszcza się również złożenie oferty za pomocą platformy ePAUP na elektroniczną skrzynkę podawczą  : /wyszogrodugim/zamowienia .

VII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA/ ROZPATRZENIA  OFERT

Rozpatrzenie ofert nastąpi dnia 2 marca 2021 roku, do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego (adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, Rębowska 37, 09-450 Wyszogród).

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze  lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający  jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Dokumenty mogą być podpisane podpisem kwalifikowalnym lub Profilem Zaufanym. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

3) Oferta winna być sporządzona według formularza ofertowego stanowiącego załącznik  nr 1 do Zaproszenia do składania ofert.

4) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

5) Wykonawca opisuje zamieszcza ofertę  w następujący sposób:

Zapytanie ofertowe: Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród  realizowanych w ramach środków własnych oraz funduszu sołeckie na rok 2021.

IX. KRYTERIUM OCENY OFERT

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia:

Kryterium:

Cena 100% 

X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1) Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy mowa jest o cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178 z późniejszymi zmianami), nawet jeżeli jest płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą

2) Podstawą obliczenia ceny ofertowej jest Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2  do niniejszego Zapytania ofertowego. W odpowiednich rubrykach wykonawcy winni przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie usługi oraz podać wysokość stawki podatku VAT.

3) Wszystkie ceny winny być podawane w złotych polskich liczbowo i słownie  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia: poniżej 5 końcówkę należy pominąć, równe i powyżej 5 należy zaokrąglić w górę).

4) Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

5) Cena powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym zysk Wykonawcy.

6) Ceny podane przez Wykonawcę pozostaną przez cały okres realizacji umowy niezmienne.

7) Nie dopuszcza się zmiany ceny wykonania usługi w okresie pomiędzy otwarciem ofert, a podpisaniem zlecenia/umowy.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

2) Bieg terminu  związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem otwarcia ofert.

XII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

1) Zamawiający przyzna zamówienie temu Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona  jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru oferty.

2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle do wszystkich Wykonawców biorących udział w postepowaniu – drogą elektroniczną – Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

XII.    INFORMACJE DODATKOWE

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zapytania na każdym jego etapie prowadzenia bez podania przyczyny.

2) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem,  że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

3)  Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia dodatkowych negocjacji w przypadku, złożenia  dwóch lub więcej ofert o takiej samej (najniższej) cenie.

4) Do przeprowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.

5) Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych  Zamawiającego, przy jednoczesnym braku zastosowań regulacji wynikających z ustawy Prawo Zamówień publicznych, a zapytanie nie stanowi zobowiązania Gminy i Miasta Wyszogród do zawarcia umowy.

6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru żadnej oferty.

7) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się  od zawarcia umowy w sprawie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert  bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Iwona Gortat

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-02-04 11:01:48
 • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-10 08:46:11
 • Liczba odsłon: 863
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674495]

przewiń do góry