UGiM. 6220.6.23.2012                                                                    Wyszogród, dnia 16.11.2012 r. 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 33, art. 34 i art. 79 ust. 1 oraz w związku z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm., dalej: ustawa OOŚ) informuje się o złożeniu w urzędzie Aneksu nr 1 – Uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz o postępowaniu z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa Farmy Wiatrowej „Wyszogród”, składającej się z 13 elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW każda, o maksymalnej całkowitej wysokości do 150 m n.p.t. wraz z przyłączem kablowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą.

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został złożony przez Masovia Wind Farm I Sp. z o.o.  reprezentowaną przez Pełnomocnika Pana Łukasza Wacława Nowaka.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) przedmiotowa inwestycja polegająca na budowie instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ, dla których, zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy OOŚ obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, zaś organami biorącymi udział w ocenie jest:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku.

Ze względu na fakt, że przedmiotowa inwestycja  będzie realizowana na terenie gminy Wyszogród i Mała Wieś Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród wyda decyzję w porozumieniu z Wójtem Gminy Mała Wieś.

Zgodnie z uzyskanymi opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie -   postanowienie z dnia  23.07.2012 r. (znak: RDOŚ-  WOOŚ-II.4240.848.2012.JC) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku - pismo z dnia 20.07.2012 r, (znak: ZNS.7170-482-158/12.MW) po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz określił zakres koniecznego do przygotowania raportu o oddziaływaniu na środowisko – postanowieniem z dnia 01.08.2012  znak: UGiM.6220.6.3.2012.

Do czasu przedłożenia przez Masovia Wind Farm I Sp. z o.o. w Warszawie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko organ prowadzący zawiesił postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanowieniem z dnia 01.08.2012, znak: UGiM.6220.6.4.2012. W dniu 27.08.2012 r. pełnomocnik Inwestora złożył wymagany raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, a organ prowadzący postępowanie postanowieniem z dnia 27.08.2012 r. podjął zawieszone postępowanie. Stosownie do wymogów art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy OOŚ Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród pismem z dnia 27.08.2012 r. zwrócił się o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz wydanie opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku wydał w dniu 28.09.2012 r. Opinię Sanitarną znak: ZNS.7170-612-210/12.MW. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 03.10.2012 r. znak: WOOŚ-II.4242.304.2012.UW wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko. W związku z powyższym Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród pismem z dnia 04.10.2012 r. znak: UGiM.6220.6.15.2012 wezwał Masovia Wind Farm I Sp. z o.o. do przekazania uzupełnionego raportu o oddziaływaniu na środowisko. W dniu 16.09.2012 r. do UGiM Wyszogród został złożony Aneks nr 1 – Uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko. Dnia 16.10.2012 r. Aneks nr 1 – Uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko został przekazany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku. Pismem z dnia 29.10.2012 r. znak: ZNS.7175-749-38/11.MW Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny podtrzymał swoją wcześniejszą opinię sanitarną z dnia 02.10.2012 r. (ZNS.7170-612-2010/12.MW).  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 09.11.2012 r. wydał postanowienie znak: WOOŚ-II.4242.304.2012.UW uzgadniające realizację przedsięwzięcia i określające warunki jej realizacji.

 

Podaje się do publicznej wiadomości, że postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa i każdy ma prawo składania uwag i wniosków.

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, w tym raportem o oddziaływaniu na środowisko oraz jego uzupełnieniem (Aneks nr 1) w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37 (pokój nr 3), w godzinach pracy Urzędu.

 

Uwagi i wnioski w ww. sprawie można składać w formie pisemnej i ustnej w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, pok. nr 3 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: a.wachaczyk@wyszogrod.pl, w terminie 21 dni (od dnia 19.11.2012r. do dnia 11.12.2012 r .).

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie zawierać informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę, i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

 

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wyszogród, Mała Wieś, Naruszewo i Czerwińsk nad Wisłą oraz we wszystkich sołectwach (w zakresie odpowiadającym zasięgowi oddziaływania planowanej inwestycji).

 

 

                                                                                              Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                  

 

Wywieszono dnia …………………

 

Zdjęto dnia ………………………..

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty:

1.      Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, sołectwa: Słomin, Kobylniki, Rostkowice, Pruszczyn, Grodkowo

2.      Urząd Gminy Mała Wieś, sołectwa: Lasocin, Główczyn, Orszymowo

3.      Urząd Gminy Czerwińsk n/Wisłą, sołectwo Raszewo Dworskie

4.      Urząd Gminy Naruszewo, sołectwo Stary Nacpolsk

 

 

Po obwieszczeniu (21 dni) należy niezwłocznie odesłać na adres:

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-11-16 17:27:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-16 17:27:08
  • Liczba odsłon: 799
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674577]

przewiń do góry