UCHWAŁA NR 69/IX/2011
RADY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD
z dnia 23 listopada 2011 r.

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako obliczenie podstawy wymiaru podatku
rolnego na terenie gminy Wyszogród w 2012 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - O samorządzie gminym ( tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z póź. zm. ) oraz art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - O podatku
rolnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 z póź zm. ).
Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala, co następuje:
§ 1. Obniżyć średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszonego w Komunikacje Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 październiak 2011r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2011 r. /M.P. Nr 95, poz. 969/ z kwoty 74,18 za 1 dt do kwoty 41,40 za 1 q.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.
§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 232/XXXII/2010 z dnia 9 listopad 2010 rok.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego, z moca obowiązująca od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
i Miasta Wyszogród
Maryś Maciej Mieszkowski
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-12-01 15:01:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-01 15:01:29
  • Liczba odsłon: 741
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671275]

przewiń do góry