Uchwała nr 95/XII/2008

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

z dnia 25.04.3008 r.

w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminy

przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwał zarząd

 

Na podstawie art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t : Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Gminy i Miasta w Wyszogrodzie ustala szczegółowe warunki korzystania z nieruchomości oddanych w trwał zarząd:

§ 1.

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Wyszogród mogą być oddawane w trwały zarząd jedynie gminnym jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym, których celem statutowym jest działalność kulturalna, oświatowo – wychowawcza, sportowo – turystyczna oraz administracja nieruchomościami budynkowymi mieszkalnymi, użytkowymi oraz obiektów infrastruktury technicznej.

§ 2.

 1. Zarządca ma prawo zabudowy nieruchomości tylko wówczas, jeżeli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod obiekty, w których będzie prowadzona jego działalność statutowa.
 2. Zabudowa, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja obiektów budowlanych na nieruchomości może być dokonywana tylko wówczas, gdy zarządca własnym staraniem uzyska środki finansowe pozwalając sfinansować zaplanowaną inwestycję. W każdym z przedstawionych przypadków na zagospodarowanie nieruchomości wymagana jest zgoda Burmistrza Gminy i Miasta.

§ 3.

 1. Zarządca za zgodą Burmistrza gminy i Miasta ma prawo do oddania części nieruchomości do odpłatnego korzystania w ramach umów obligacyjnych osobom trzecim, których działalność statutowa jest zbliżona do działalności zarządcy.
 2. Burmistrz Gminy i Miasta wyraża zgodę, o której mowa w ust. 1 w formie zarządzenia na okres dłuższy niż czas trwania zarządu, a w przypadku ustanowienia zarządu na czas nieoznaczony na okres 5 lat.
 3. Jednostka organizacyjna sprawująca trwały zarząd nieruchomością może wypowiedzieć każdą umowę najmu i dzierżawy za zgodą Burmistrza Gminy i Miasta z zachowaniem 3- miesięcznego wypowiedzenia jedynie wtedy, gdy okaże się, że zajmowana przez najemcę powierzchnia jest niezbędna zarządcy do realizacji celów statutowych.
 4. Bez zgody Burmistrza Gminy i Miasta jednostka organizacyjna może rozwiązać umowę najmu lub dzierżawy ze skutkiem natychmiastowym, gdy najemca lub dzierżawca korzysta z przedmiotu najmu w sposób oczywiście sprzeczny z jego przeznaczeniem oraz gdy zalega z zapłatą czynszu przekraczającą dwa pełne okresy płatności.
 5. Dotacje z budżetu gminy dla jednostki organizacyjnej wynajmującej lub wydzierżawiającej część nieruchomości w danym roku budżetowym będą pomniejszone o taką kwotę, jaką zarządca uzyskał tytułem pożytków z nieruchomości.

§ 4.

Użyczenie zbędnej dla zarządcy części nieruchomości może nastąpić tylko na rzecz gminnej jednostki organizacyjnej za uprzednią zgodą Burmistrza gminy i Miasta Wyszogród.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi gminy i Miasta Wyszogród.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                Przewodniczący Rady GiM Wyszogród

                                                                      Józef Zbigniew Boszko

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-05-21 10:07:15
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-21 10:07:15
 • Liczba odsłon: 555
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672128]

przewiń do góry