Rejestr  instytucji kultury dla których organizatorem jest Gmina i Miasto Wyszogród

Podstawą prawną  prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina i Miasto Wyszogród, jest art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz.406) oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r w sprawie sposobu prowadzenia rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012r. poz.  189).

Zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu, z dniem wpisu uzyskują osobowość prawną.

Rejestr Instytucji Kultury dla , których organizatorem jest Gmina i Miasto Wyszogród obejmuje następujące instytucje kultury:

1.       Centrum Kultury „Wisła” w Wyszogrodzie,

2.       Miejska i  Gminna Biblioteka  Publiczna w Wyszogrodzie.

Rejestr Instytucji Kultury prowadzi Referat Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród.

Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco. Zmiany wpisu dokonuje się z urzędu albo na wniosek Dyrektora instytucji Kultury lub osoby przez niego upoważnionej.

Dane  zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1.       Otwarty dostęp do zawartości rejestru(bezpłatnie przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród),

2.       Wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

Organizator prowadzący rejestr wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Odpis z rejestru instytucji  może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów

Dokonanych w księdze rejestrowej, odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Odpis  przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku , na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje osobiście wnioskodawcy lub osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany  również w formie dokumentu elektronicznego.

Wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej  w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony, zgodnie z art.4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (D.U. z 2006r Nr 225,poz.16356 ze zm.).

Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć  dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej  albo uwierzytelnionej kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty ( chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia).

Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z §3 ust 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r w sprawie zapłaty opłaty skarbowej Dz.U. z 2007r. nr 187,poz 1330). Opłatę należy uiścić na konto bankowe  Gminy i Miasta Wyszogród w Banku Spółdzielczym „Vistula „ nr konta 65 5011 0005 0000 0101 2000 0010.   

 

Załącznik_nr_1
Załącznik_nr_2 odpis_skrócony
Załącznik_nr_3 odpis_pełny
Zarządzenie_nr_31

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY - Biblioteka
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY - Muzeum
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY - Muzeum

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-07-05 00:04:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-20 12:19:25
  • Liczba odsłon: 847
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2675021]

przewiń do góry