PP.6730.29.2018                                                                           Wyszogród, dnia 30.07.2018r

 

 

OBWIESZCZENIE

o  wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r.,  poz. 1073). 

 

zawiadamia się

iż w dniu 23.07.2018r zostało wszczęte postępowanie na wniosek Energa – Operator SA  ul Marynarki Polskiej 130 , 80-557 Gdańsk w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowie linii napowietrzno- kablowej SN 15 kV po nowej trasie, w m. Kobylniki, gm Wyszogród, dz. 156, 158, 159, 160/1, 161, 163, 165, 310/1, 331, 332 , 333, 334, 335, 336.

 

W związku z powyższym informuję wszystkie strony postępowania o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszeń żądań.

 

W związku z powyższym w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród                     ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród ( parter, pok.3), można uzyskać niezbędne informacje.

 

W trakcie postępowania strony mogą składać uwagi i wnioski w sprawie wszczętego postępowania na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród.

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

- strony postępowania wg. rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy

- a/a;

 

Sprawę prowadzi: Katarzyna Rogulska, Tel. 24 267 26 15

 

 

 

 Wyszogród, dnia 20.09.2018 r.

 

PP.6730.29.2018

 

Obwieszczenie

o zebranym materiale dowodowym

 

 

Działając zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1073 z późn. zm.) w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek firmy Energa Operator Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 130 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej:

Budowę sieci ( linii) napowietrzno - kablowej SN 15kV, po nowej trasie, w m. Kobylniki, gm Wyszogród, dz. 156,159,163,165,333,334,335,336  niniejszym informuje, że:

·   został opracowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

·   został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym obwieszczeniu.

W związku z powyższym strony mogą się zapoznać z aktami przedmiotowej sprawy a także wypowiedzieć się, co do zebranych materiałów oraz zgłosić uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród  (siedziba urzędu: Wyszogród, ul. Rębowska 37 (pokój nr 3) w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 7.30-15.30) w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

 

Otrzymują:

- wg rozdzielnika

 

 

Sprawę prowadzi: Katarzyna Rogulska

tel. 24 267-26-15

 

 Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-07-31 13:32:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-20 10:38:15
  • Liczba odsłon: 719
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671939]

przewiń do góry