Ogłoszenie o naborze (27.04.2021r.):


Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na stanowisko urzędnicze:
Referent ds. Funduszu Alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie

/na czas zastępstwa/


I. Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria formalne:

Wymagania niezbędne /konieczne/:

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Wykształcenie wyższe: administracja, prawo, praca socjalna, pedagogika.
4. Doświadczenie zawodowe: min. 6 miesięcy na stanowisku obsługi biura.
5. Znajomość przepisów z zakresu: Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
    Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w  administracji, Ustawy o pomocy państwa
    w wychowywaniu dzieci, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawy o samorządzie
    gminnym, Ustawy o pracownikach samorządowych.
6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 
    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office.

Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność interpretowania i korzystania z przepisów prawa.
2. Łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich.
3. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, terminowość, komunikatywność.
4. Umiejętność pisania i redagowania tekstów.

II. Do głównych zadań wykonywanych na w/w stanowisku należeć będzie:

1. Przyjmowanie wniosków w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
2. Kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowania w sprawach o przyznanie
    świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
3. Przygotowywanie decyzji przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
4. Przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych i odbieranie oświadczeń majątkowych,
     prowadzenie postępowania z dłużnikami alimentacyjnymi.
5. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji w sprawie o przyznanie
    świadczenia wychowawczego, prowadzenie postępowania administracyjnego i udzielanie 
    informacji o trybie postępowania w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego. 
6. Współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania
    i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do świadczenia
    wychowawczego.
7. Przygotowywanie projektów decyzji, sporządzanie list wypłat zgodnie z wydanymi
    decyzjami administracyjnymi.
III. Warunki pracy na w/w stanowisku:

Praca w siedzibie MGOPS Wyszogród, praca przy komputerze, stanowisko pracy na parterze, brak dostosowania toalet dla potrzeb niepełnosprawnych.

IV. Inne informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MGOPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
c) kserokopie świadectw pracy,
d) dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów),
e) dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie  zaświadczeń
    o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
    z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów
    rekrutacji,
h) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
    przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
    (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia
    z Krajowego Rejestru Karnego),
i) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy
   zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, jeżeli znajdą się w gronie najlepszych
   kandydatów.

VI. Rekrutacja prowadzona będzie w formie rozmowy kwalifikacyjnej i testu
       sprawdzającego wiedzę.

Po upływie terminu składania ofert zostanie ogłoszona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lista kandydatów spełniających wymagania formalne.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej i testu sprawdzającego wiedzę.
Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1202 z późn. zm./.
Zastrzegamy sobie prawo, w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia umowy na czas określony.
Komplet dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. Funduszu Alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych”,  z podaniem adresu do korespondencji i numeru telefonu, należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, w Kancelarii Ogólnej pok. nr 4 lub drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.05.2021r. do godz. 10:00  (liczy się data wpływu do Urzędu).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą
rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.ugimwyszogrod.bip.org.pl oraz na tablicy informacyjnej w MGOPS Wyszogród, ul. Rębowska 42.

Kierownik Miejsko-Gminnego
Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie
Grażyna Piotrowska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-04-27 14:54:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-27 14:55:47
  • Liczba odsłon: 759
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672177]

przewiń do góry