Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko urzędnicze:
Podinspektor ds. księgowości podatkowej i działalności gospodarczej
w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród

I. Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria formalne:

Wymagania niezbędne /konieczne/:
1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
    publicznych.
3. Wykształcenie wyższe. Preferowane: finanse i rachunkowość.
4. Doświadczenie zawodowe: min. 3 lata w zakresie obsługi biurowo-księgowej.
5. Znajomość przepisów z zakresu: Ordynacji podatkowej, Ustawy o samorządzie gminnym,
    Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Ustawy o podatku rolnym, Ustawy o padatku
    leśnym, Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Ustawy o swobodzie
    działalności gospodarczej, Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
    alkoholizmowi, Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
6. Znajomość obsługi programów księgowych.

Wymagania dodatkowe:
1. Umiejętność interpretowania i korzystania z przepisów prawa.
2. Dokładność i systematyczność,
3. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, terminowość, komunikatywność.

II. Do głównych zadań wykonywanych na w/w stanowisku należeć będzie:

1. Księgowanie wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych tj. podatku rolnego, podatku od
    nieruchomości, podatku leśnego, podatku transportowego.
2. Prowadzenie egzekucji poprzez wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych
    w zakresie podatków.
3. Rozliczanie sołtysów z inkasa należności oraz naliczanie prowizji dla sołtysów.
4. Sporządzanie sprawozdań z zakresu realizacji podatków.
5. Prowadzenie kasy Urzędu Gminy.
6. Realizacja zadań wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
7. Prowadzenie spraw związanych z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniu   
    alkoholizmowi z zakresu jst.

III. Warunki pracy na w/w stanowisku:

Praca w siedzibie Urzędu, praca przy komputerze, stanowisko pracy na parterze, brak dostosowania toalet dla potrzeb niepełnosprawnych, brak windy.

IV. Inne informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
c) kserokopie świadectw pracy,
d) dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów),
e) dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie
    zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i
    korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla
    celów rekrutacji,
h) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
    przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
    (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia
    zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
i) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy
   zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, jeżeli znajdą się w gronie
   najlepszych kandydatów.

VI. Po upływie terminu składania ofert zostanie ogłoszona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu lista kandydatów spełniających wymagania formalne.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej oraz w przypadku dużej liczby kandydatów - testu sprawdzającego wiedzę.
Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1202 z późn. zm./.
Zastrzegamy sobie prawo, w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia umowy na czas określony.
Komplet dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. księgowości podatkowej  i działalności gospodarczej”,  z podaniem adresu do korespondencji i numeru telefonu, należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, w Kancelarii Ogólnej pok. nr 4 lub drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2015r. do godz. 1000  (liczy się data wpływu do Urzędu).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą
rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.ugimwyszogrod.bip.org.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu, ul. Rębowska 37.

                                               Burmistrz
                                                                                Gminy i Miasta Wyszogród
                                                                                             Jan Boszko

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
określone w ogłoszeniu o naborze
na stanowisko
Podinspektor ds. księgowości podatkowej i działalności gospodarczej

w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród

 

I. Ilość złożonych ofert: 7

    Liczba kandydatów spełniających wymagania formalne: 3

 

 II. Kandydaci spełniający wymagania formalne na w/w stanowisko:

      1. Katarzyna Buciarska – Bieliny

      2. Marta Tomkiewicz – Wyszogród

      3. Agnieszka Zaorska - Wyszogród

 

 

III. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu  
       kwalifikacyjnego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
      
      

                                                             15.12.2015r.  Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                    Anna Kossakowska

                                                                        /data i podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej/

 

 
 

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
ul. Rębowska 37
09-450 Wyszogród

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
Podinspektor ds.  księgowości podatkowej i działalności gospodarczej

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: Podinspektor ds. księgowości podatkowej i działalności gospodarczej wybrana została do zatrudnienia Pani Marta Tomkiewicz zam. Wyszogród.

 

Uzasadnienie:

Pani Marta Tomkiewicz spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko: Podinspektor ds. księgowości podatkowej i działalności gospodarczej. Pani Tomkiewicz ukończyła studia wyższe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek finanse i rachunkowość, posiada ponad trzyletnie doświadczenie zawodowe w pracy                   w księgowości. W teście kwalifikacyjnym wykazała się dużą wiedzą i przygotowaniem merytorycznym do pracy na w/w stanowisku, co w pełni zaspokaja oczekiwania Pracodawcy.

 

 

 

                                                           22.12.2015r. Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

                                                                               Anna Kossakowska

 Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-02 14:49:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-22 09:27:27
  • Liczba odsłon: 2509
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681226]

przewiń do góry