UCHWA Ł A NR 172/XXIII/2009

  RADY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie:  okre ś lenie wysoko ś ci stawek podatku od środków transportowych na 2010     rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorzą dzie gminnym

  ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. , Nr 142, poz. 1591 z pó póź . zm. ) oraz art. 8, art. 10 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. O podatkach i  opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr    121, poz 844 z pó póź . zm.), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie górnic granic stawek kwotowych podatków i  opłat lokalnych w 2010r. ( M.P.    z 2009r., Nr 52, poz 742 ) oraz Obwieszczenia Ministar Finansów z dnia 6 paź dziernika 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowią zuj cych w 2010r. ( M.P. z 2009r., Nr 67, poz. 872 ).

Rada Gminy i Miasta uchwala co nastę puje:

§ 1. Uchwala  si ę   nast ę puj pują ce stawki podatku od  środków transportowych  obowiązujące ce na terenie Gminy i Miasta Wyszogród na 2010 rok:

1) od samochodów  ciężarowych o dopuszczalnej masie cał kowitej:

a) powyż ej 3,5 tony do 5,5 tony  w łą cznie  - 462  z ł ,

b) powyż ej 5,5 tony do 9 tony w  włą cznie  - 651 zł

c) powy żej 9 tony do poniżej 12 ton - 748 zł ,

5) 2. Od samochodów  ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyż szej ni ż 12 ton ró róż nicuje się stawki podatku  uzale ż niaj je od osi, dopuszczalnej masy  ca łkowitej i ich rodzaju zawieszenia, wg nastę puj cych  zasad:

Liczba osi i dopuszczalna masa

ca ł kowita (w tonach)                                    Stawka podatku

                                           w zł otych 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nie mniej ni ż                  Mniej      Oś jezdna z zaw. pneumat.                 Inny system zawieszenia

                                  niż         lub zaw. uzn. za równow.       osi jezdnych

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

         1                                              2                                   3                                                   4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                 Dwie osie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     12                          13               570                               909

     13                          14               618                               967

     15                      Powy ż ej                    1292                                                    1328

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                 Trzy osie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     12                          17               523                               551

     17                          19              1047                              616

     19                          21              1190                              699

     21                          23              1400                             1492

     23                          25              1624                             1673

     25                      Powy ż ej                   2285                                                   1673

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   Cztery osie i wię cej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     12                          25               889                               947

     25                          27              1003                             1066

     27                          29              1105                             1755

     21                          23              1400                             1492

     23                          25              1624                             1673

     25                      Powy ż ej                   2285                                                   1673

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Cztery osie i wię cej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     12                          25               889                              947

     25                          27              1003                            1066

     27                          29              1105                             1755

     29                          31              2212                             2601

     31                      Powy ż ej                    2374                                                  2601

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6) 3. Od ci ą gnika siod łowego i balastowego przystosowanego do  uż ywania  łącznie z  naczepą  lub  przyczep ą o dopuszczalnej masie cał kowitej, zespo łu pojazdu od 3,5 tony i poniż ej 12 ton  - 748  z ł .

7) 4. Od ci ągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uż ywania łącznie z  naczepą  przyczep ą o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub   wyż szej ni ż  12 ton w z ależności od liczby osi, dopuszczalnej masy ca łkowitej i rodzaju zawieszenia, wg nastę puj cych zasad:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba osi i dopuszczalna masa               stawki podatku

cał kowita zespo ł u pojazdów: cią gnik                          w zł

siod ł owy+naczepa, ci ą gnik balastowy+

przyczepa(w tonach)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nie mniej ni ż                               Mniej   O ś jezdna (osie jezdne)      Inny

                                                 niż    z zawiesz. pneumat.        system

pneumatycznym lub zawieszeniem                      lub uznanym za równow.       zawiesz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1                                            2                     3                     4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                   Dwie osie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     12                                        18                    274                  464

     18                                         25                   725                  510

     25                                         31                  1190                1544

     31                                     Powyż ej                          1498                               2051

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                Trzy osie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     12                                         40                  1603                 1940

     40                                      Powyż ej                         1827                              2653

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8) 5. Przyczepy i naczepy, które  łącznie z pojazdem silnikowym  posiadają   dopuszczaln ą mas ę ca ł kowitą od 7 ton    poniżej 12 ton wyją tkiem  zanych wył acznie z  dział alno ś ci ą rolnicz ą  prowadzon ą przez podatnika podatku rolnego - 748 z ł .

9) 6. Przyczepy i naczepy, które  łącznie z pojazdem silnikowym posiadają  dopuszczalną   mas ę   ca ł kowit ą równą lub wyższ ą niż 12 ton, z  wyją tkiem   zwi ązanych z  dział alno ści ą rolnicz ą prowadzona przez podatnika podatku rolnego

w  zależ no no ś ci od liczby osi, dopuszczalnej masy cał kowitej i rodzaju zawieszenia, wg zasad okreś lonych poni żej:

-------------------------------------------------------------------------

Liczba osi i dopuszczalna masa                 Stawki podatku         

 ca kowita zespo ł u pojazdów:                            w zł

naczepa/przyczepa+pojazd silnikowy

  w tonach)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nie mniej niż                            Mniej niż   Oś jezdna z zaw. pneumat.            inny syst.

                                                                                              lub zaw. uzn. za równoważne        zawiesz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                              Jedna o ś

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

          1                                                     2                     3                         4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

       12                                        18               214                 370

       18                                         25              298                  515

       25                                     Powyż ej                    339                               596

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                Dwie osie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

       12                                         28              224                   1121

       28                                         33               651                  1331

       33                                         38               901                  1520

       38                                     Powyż ej                    1751                               1803

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                          Trzy osie i  wię cej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        12                                        38               1151                 1520

        38                                    Powyż ej                     1319                               1359

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10) 7. Autobusów, o ilości miejsc do siedzenia:

11) a. mniejszej niż 30 miejsc         -  575 zł

12) b. równej lub wyższej niż 30 miejsc  - 1267 zł.

 

§ 2. Wykonanie Uchwał y powierza si ę Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 3.  Uchwa ła Nr 110/XVI/2008 z dnia 12 listopada 2008r.

  § 4. Uchwa ła wchodzi w ż ycie po upł ywie 14 dni od dnia og łoszenia w dzienniku

Urz ędowym Województwa Mazowieckiego, z  mocą  obowi ą zuj ą od dnia 1 stycznia 2010 roku.

 Przewodniczą cy Rady

Gminy i Miasta

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-12-16 11:11:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-16 13:08:39
  • Liczba odsłon: 597
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671466]

przewiń do góry