Uchwała Nr 112/XVI/08

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 12 listopada 2008 r.

 

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wyszogród, Gmina i Miasto Wyszogród.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 , Nr 214 poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80 poz. 717 , Nr 162 poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz.1806, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) w związku z § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowy
ch warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 38 poz. 220 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Wyszogród, Gmina i Miasto Wyszogród

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                   Przewodniczący Rady GiM

 

                                                                            Wyszogród

 

                                                                    Józef Zbigniew Boszko

 

UZASADNIENIE

Plan Odnowy Miejscowości Wyszogród, Gmina i Miasto Wyszogród, opracowany został
z inicjatywy mieszkańców miasta jako dokument niezbędny do potencjalnego aplikowania przez
Gminę, instytucję kultury, organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego, kościół lub związki wyznaniowe, o środki możliwe do pozyskania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie Osi 3 „Odnowa i rozwój wsi”. Bazą wyjściową do sporządzenia Planu były dane własne Urzędu Gminy i Miasta. Plan Odnowy Miejscowości uchwalony został przez Zebrania Rad Osiedlowych dnia 7 listopada 2008 r.

Uchwała Rady Gminy i Miasta Wyszogród zatwierdzająca przyjęty uchwałami Zebrania Rad Osiedlowych Plan Odnowy Miejscowości Wyszogród, Gmina i Miasto Wyszogród, jest jednym
z niezbędnych dokumentów koniecznych do złożenia ewentualnego wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE.

 

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

WYSZOGRÓD

GMINA I MIASTO WYSZOGRÓD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYSZOGRÓD 2008

SPIS TREŚCI

 

 

1. Wstęp *

2. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza gminy i miasta Wyszogród *

2.1. Położenie, powierzchnia, ludność *

2.2. Uwarunkowania przyrodnicze *

2.3. Turystyka i rekreacja *

3. Charakterystyka miejscowości Wyszogród *

3.1. Historia *

3.2. Sytuacja demograficzna *

3.3. Szkolnictwo, kultura, sport, ochrona zdrowia *

3.4. Infrastruktura techniczna *

3.5. Gospodarka *

3.6. Bezrobocie, pomoc społeczna *

3.7. Zabytki *

4. Analiza SWOT *

5. Planowane kierunki rozwoju *

6. Opis planowanych przedsięwzięć *

7. Zarządzanie *

8. Spis tabel *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wstęp

Opracowanie Planu Odnowy Miejscowości jest niezbędne w celu pozyskania środków finansowych z funduszy oferowanych przez Unię Europejską oraz funduszy rządowych. Struktura i cele tego dokumentu wynikają z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Punktem wyjścia do stworzenia omawianego dokumentu jest stworzenie swoistego bilansu zasobów miejscowości i zaplanowanie konkretnych działań, które pozwolą na jej zrównoważony rozwój i spowodują podniesienie jakości życia mieszkańców.

Plan opracowują jednostki samorządu terytorialnego w porozumieniu z lokalną społecznością. Dzięki aktywności i chęci działania zainteresowanych opartych na wzajemnej współpracy możliwe jest dokonanie pozytywnych zmian otoczenia.

 

2. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza gminy i miasta Wyszogród

2.1. Położenie, powierzchnia, ludność

Gmina miejsko-wiejska Wyszogród położona jest w powiecie płockim w północno -zachodniej części województwa mazowieckiego nad północnym brzegiem Wisły. Graniczy:

 • od zachodu z gminą Mała Wieś (powiat płocki),

 • od wschodu z gminą Czerwińsk nad Wisłą (powiat płoński),

 • od północnego - wschodu z gminą Naruszewo (powiat płoński),

 • od południa z gminami Iłów, Młodzieszyn, Brochów (powiat sochaczewski).

 

Wyszogród posiada bardzo dobre połączenia komunikacyjne, odległość do Płocka wynosi 40 km, do Warszawy – 70 km.

 

Gminę tworzy 1 miejscowość bez statutu sołectwa oraz 17 sołectw.

Tabela 1. Dane dotyczące gminy i miasta Wyszogród

Charakterystyka

Gmina Wyszogród

Miasto Wyszogród

Powierzchnia

96 km 2 /9565 ha

13 km 2 /1296 ha

Liczba mieszkańców

3355

2768

Gęstość zaludnienia na km 2

34,9

212,9

Źródło: UG Wyszogród 2007

 

2.2. Uwarunkowania przyrodnicze

Geologia

Według klasyfikacji J. Kondrackiego gmina Wyszogród leży na pograniczu dwóch mezoregionów: Wysoczyzny Płońskiej i Kotliny Warszawskiej, makroregionu Nizina Środkowomazowiecka, podprowincji Nizina Środkowopolska, prowincji Niż Środkowoeuropejski.

Wysoczyzna Płońska to obszar o zróżnicowanym ukształtowaniu powierzchni (równina morenowa z łańcuchem wzgórz morenowych i kemowych) powstały w wyniku zlodowacenia środkowopolskiego. Różnica wysokości dochodzi miejscami do ponad 80 metrów.

Charakterystycznym elementem krajobrazu jest położenie na wysokim brzegu Wisły, skąd pochodzi nazwa Wyszogrodu („wysoki gród”).

Klimat

Według podziału W. Okołowicza obszar gminy znajduje się na pograniczu Regionu Mazowiecko-Podlaskiego oraz Środkowopolskiego. Charakterystyczne właściwości klimatu:

 • Średnia roczna temperatura powietrza: 7,2 ¸ 7,9 ° C,

 • Średnia temperatura w lutym: - 2,9 ¸ -3,7 ° C,

 • Średnia temperatura w lipcu: 17,9 ¸ 18,6 ° C,

 • Liczba dni w roku z temperaturą poniżej 0 ° C: 42,

 • Przeważające wiatry zachodnie,

 • Roczna suma opadów: 500-550 mm.

Obszar wysoczyzny charakteryzuje się dobrymi warunkami termicznymi, przeciętnym nasłonecznieniem, małą wilgotnością względną, korzystną wymianą powietrza. Łagodzący wpływ na warunki klimatu lokalnego mają duże kompleksy leśne.

Gleby

Na terenie wysoczyzny przeważają dobre i bardzo dobre gleby klasy II-IVa. Na obszarach niżej położonych, a przez to narażonych na nadmierne uwilgotnienie występują gleby klasy IVa i IVb, niekiedy klasy III lub V.

Kopaliny

Na terenie gminy występują ubogie złoża surowców w postaci piasku, pospółki, gliny i żwiru.

Wody powierzchniowe i podziemne

Wisła i jej dopływy Struga i Gawarek oraz bezimienne cieki stanowią wody powierzchniowe gminy. Na Wiśle w miejscowości Rakowo i Drwały zbudowano zbiorniki retencyjne. Na terenie gminy nie ma jezior.

Zasoby wód podziemnych w gminie Wyszogród to wody czwartorzędowe. Nie mają one specjalnego wykorzystania.

Kompleksy leśne

Gmina leży w strefie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (dolina Wisły). Dużą jej część zajmują lasy o bogatej szacie roślinnej z licznymi gatunkami drzew - dominuje sosna, brzozy, dęby, świerki, olchy. Lasy rozciągają się na powierzchni 804 ha. Są to siedliska boru świeżego i świeżego mieszanego, rzadziej boru suchego z fragmentami lasu świeżego i lasu mieszanego oraz lasu mieszanego wilgotnego i olsu.

Na terenie gminy znajdują się dwa rezerwaty przyrody:

 • „Kępa Rakowska" o powierzchni 120 ha, położony również na terenie gminy Iłów,

 • „Kępa Antonińska" o powierzchni 475 ha, położony również na terenie gminy Iłów i Mała Wieś.

Kępy są siedliskiem i ostoją lęgową rzadkich gatunków ptaków, min. sieweczki rzecznej, sieweczki obrożnej, zimorodka, podgorzałki, podróżniczka, płaskonosa, krwawodzioba, ostrygojada, śmieszki, odmian rybitwy i mewy. W okresie wędrówek w rezerwatach zatrzymuje się bocian czarny. Rezerwaty te noszą miano rezerwatów ornitologicznych.

2.3. Turystyka i rekreacja

Atrakcyjne położenie Ziemi Wyszogrodzkiej stwarza ogromne możliwości rozwoju turystyki i rekreacji. Sąsiedztwo Wisły, przy odpowiednio rozbudowanej infrastrukturze, może zostać wykorzystane do organizowania rejsów po rzece i spływów kajakowych. Istnienie rezerwatów przyrody, kęp i starorzeczy, jak również zabytków jest bodźcem do rozkwitu turystyki kwalifikowanej i weekendowej. Duże znaczenie odgrywa szlak rowerowy Płock – Wyszogród przebiegający równolegle do Wisły na odcinku Drwały - Wyszogród.

Zabytkowy charakter mają układy urbanistyczne centrum Wyszogrodu oraz zabudowania w Drwałach i Rębowie. Teren gminy obfituje również w obiekty zabytkowe – liczne kościoły i dworki.

Gmina stale rozwija zaplecze gastronomiczno-noclegowe, powstają nowe hotele, bary, gospodarstwa agroturystyczne. W Drwałach i Wyszogrodzie znajdują się pojedyncze domki letniskowe działające sezonowo. W ciągu roku turyści mogą zatrzymać się w Wyszogrodzie (10 miejsc noclegowych) oraz w motelu w Kobylnikach (15 miejsc noclegowych).

 

 

 

3. Charakterystyka miejscowości Wyszogród

Miasto Wyszogród należy do Związku Miast Nadwiślańskich ukierunkowanych na wszechstronny rozwój związany z rzeką Wisłą. Wyszogród posiada przeprawę mostową przez Wisłę na wysokim na 30 metrów brzegu rzeki.

Plan miasta

 

3.1. Historia

Historia Wyszogrodu liczy ponad tysiąc lat. Nazwa pochodzi od grodu i podgrodzia zlokalizowanych na 30-metrowej skarpie, tzw. górze zamkowej i u jej podnóża. Pierwsza wzmianka o Wyszogrodzie pochodzi z 1065 roku. Na początku XIII wieku książę Konrad I Mazowiecki wzniósł tu zamek drewniany, później Kazimierz Wielki – zamek murowany. W tym ostatnim znajdowała się późniejsza siedziba starostów królewskich.

W 1398 roku Wyszogród otrzymał prawa miejskie za sprawą księcia Janusza I – syna Siemowita III, dzięki czemu nastąpiły czasy świetności i bogactwa grodu. Miasto było jednym z większych ośrodków sukiennictwa na Mazowszu oraz rzemiosła i handlu wiślanego w Polsce. Dzięki istniejącemu wówczas portowi handlowemu rozwijał się handel zbożem, cukrem i wyrobami drewnianymi drogą wodną.

Potop szwedzki (1655-1660), a następnie ogromny pożar przyczyniły się do upadku miasta. Spalony został wówczas zamek. Po drugim rozbiorze Polski miasto znalazło się pod zaborem pruskim. Zaborca w 1798 roku przeznaczył na rozbiórkę pozostałości zamku. Do 1870 roku istniała jeszcze ośmioboczna ceglana wieża zamkowa. Dziś po zamku nie zachowały się niestety żadne pozostałości. Prawdopodobnie było to założenie czworoboczne z wieżą. Nie istnieją żadne rysunki, które mogłyby być dowodem na to, jak w rzeczywistości wyglądała warownia.

W XIX wieku dzięki rozbudowie zakładów przemysłowych i handlu zbożem nastąpił rozwój gospodarki.

W okresie II wojny światowej miasto uległo poważnym zniszczeniom, część ludności wymordowano, a po drugiej stronie Wisły miała miejsce bitwa nad Bzurą. Dla upamiętnienia żołnierzy poległych w tej bitwie w Wyszogrodzie postawiono pomnik ku czci ich pamięci. W latach międzywojennych wzrosła liczba mieszkańców Wyszogrodu - w 1939 roku wynosiła ona 6379.

Atrakcją turystyczną był znajdujący się w Wyszogrodzie najdłuższy w Europie, liczący 1285 metrów i 60 przęseł, drewniany most na Wiśle, zbudowany przez Niemców w 1916 roku. Wykonano go z drewna pochodzącego z Puszczy Kampinoskiej. Rozebrano go w 1999 roku wraz z otwarciem nowopowstałego mostu stalowego – najdłuższego w Polsce (1200 metrów) i liczącego 17 przęseł. Pozostałością są dwa przęsła na prawym brzegu Wisły pełniące dziś funkcję mola widokowego.

 

3.2. Sytuacja demograficzna

Miasto Wyszogród zajmuje powierzchnię 14 km 2 , obecnie zamieszkuje je 2768 mieszkańców (dane UMG Wyszogród na rok 2007).

 

Tabela 2. Liczba mieszkańców Wyszogrodu na przestrzeni lat

Rok

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

2000

2902

1427

1475

2001

2864

1423

1441

2002

2883

1427

1456

2003

2862

1421

1441

2004

2793

1395

1398

2005

2770

1382

1388

2006

2779

1388

1391

Źródło: GUS

Biorąc pod uwagę dane gminy z 2007 r. liczba mieszkańców Wyszogrodu nieznacznie uległa zmniejszeniu.

Tabela 3. Wielkość populacji i jej zmiany w czasie

Rok

Liczba ludności

Urodzenia

Zgony

Przyrost naturalny

Saldo migracji

2000

2902

24

43

-19

14

2001

2864

24

40

-16

11

2002

2883

30

30

0

9

2003

2862

24

38

-14

0

2004

2793

27

42

-15

-18

2005

2770

22

35

-13

-4

2006

2779

21

20

1

-3

Źródło: GUS

 

Z danych statystycznych ujętych w tabeli nr 7 wynika, że w przeciągu ostatnich sześciu lat występował ujemny przyrost naturalny. Saldo migracji w ostatnich latach przyjmuje również wartości ujemne. Ma na to wpływ emigracja ludzi młodych do większych miast, min. Płocka, Warszawy w poszukiwaniu lepszych warunków zatrudnienia. Zauważalna jest również tendencja spadkowa liczby urodzeń związana z wydłużeniem czasu decydowania się na założenie rodziny.

 

 

 

 

 

Tabela 4. Struktura wiekowa mieszkańców Wyszogrodu

Przedziały wiekowe

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

0-4

126

66

60

5-9

135

63

72

10-14

187

86

101

15-19

205

95

110

20-24

202

92

110

25-29

220

115

105

30-34

222

112

110

35-39

182

87

95

40-44

184

87

97

45-49

204

96

108

50-54

223

121

102

55-59

190

88

102

60-64

106

56

50

65-69

119

67

52

70 i więcej

274

170

104

Razem

2779

1391

1388

Źródło: GUS 2006

 

Największą grupę ludności stanowią ludzie powyżej 70 lat, co wskazuje na występowanie niekorzystnego zjawiska starzenia się społeczeństwa. Niepokojącym zdaje się fakt stosunkowo małej liczby osób młodych w populacji wyszogrodzkiej. Jest to efekt wspomnianego już odpływu do większych miast.

Liczba osób w wieku produkcyjnym wynosi 1756, przedprodukcyjnym – 574, a poprodukcyjnym 449. Wskaźnik obciążenia demograficznego, a mianowicie stosunek ludności w wieku nieprodukcyjnym do 100 osób w wieku produkcyjnym wynosi 58,3%. Innymi słowy na dwie osoby w wieku produkcyjnym przypada więcej niż jedna osoba młodsza lub starsza.

 

 

 

 

Tabela 5. Poziom wykształcenia mieszkańców Wyszogrodu

Wykształcenie

Wyższe

Policealne i średnie

Zasadnicze zawodowe

Podstawowe

Niepełne podst. i bez wykształcenia

Ogółem

180

750

529

833

109

Mężczyźni

71

324

335

402

47

Kobiety

109

426

194

431

62

Źródło: GUS 2002

Z danych ujętych w tabeli nr 9 wynika, że większą grupę mieszkańców z wyższym wykształceniem stanowią kobiety. Najwięcej Wyszogrodzian posiada wykształcenie średnie i policealne.

 

3.3. Szkolnictwo, kultura, sport , ochrona zdrowia

Na terenie miasta Wyszogród działają następujące placówki oświatowe i dydaktyczne:

 • Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego,

 • Gimnazjum im. Bitwy nad Bzurą,

 • Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,

 • Przedszkole Samorządowe,

 • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszogrodzie,

 • Miejsko-Gminna Hala Sportowa.

Biblioteka oprócz swojej podstawowej funkcji prowadzi również działalność kulturalną, edukacyjną, oświatową – jest organizatorem lekcji bibliotecznych, wycieczek poznawczych, dyskusji, wystaw tematycznych i licznych konkursów.

W Wyszogrodzie od 30 lat prowadzi działalność Oddział Towarzystwa Naukowego Płockiego, który jest organizatorem konferencji naukowych, sympozjów, wystaw artystycznych oraz Klub Środowiskowy oferujący pomoc i opiekę młodzieży pochodzącej z rodzin patologicznych (organizacja gier, zabaw, zajęć plastycznych i muzycznych).

Infrastruktura sportowa w Wyszogrodzie stoi na wysokim poziomie. Wyszogrodzianie mogą korzystać ze stadionu sportowego LKS „Stegny”, gdzie odbywają się mecze piłki nożnej i imprezy masowe, m.in. coroczne zawody strażackie z okazji Dnia Strażaka oraz z nowoczesnej hali sportowej umożliwiającej wszystkim mieszkańcom oraz przyjezdnym spędzanie czasu na aktywnym wypoczynku.

W Wyszogrodzie działają dwa kluby sportowe: „Stegny” i „Skarpa”.

W okresie letnim odbywają się imprezy w amfiteatrze nad Wisłą na świeżym powietrzu. Co roku świętuje się Dni Wisły, organizowany jest Memoriał im. Janusza Grzegorzewskiego, akcje „Lato w Mieście” i „Ferie w Mieście”. Z Tarasu Widokowego nad rzeką można uczestniczyć w licznych koncertach i występach artystycznych jednocześnie podziwiając panoramę miasta. W celu uatrakcyjnienia miejsca planuje się szereg inwestycji między innymi: przystań dla jachtów i łodzi, budowę hotelu, baru i kawiarni. Rozbudowany zostanie również amfiteatr, wybudowany bulwar nadwiślański biegnący od „starego” do „nowego” mostu, powstaną nowe trasy widokowe.

Życie Wyszogrodzian uświetniają różnego rodzaju imprezy na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, min. w roku 2006 w Wyszogrodzie odbyły się „Dożynki Województwa Mazowieckiego i Diecezji Płockiej”, a w 2007 – Festiwal Sztuki Otwartej „Wisłostrada 2007”.

Usługi zdrowotne dla mieszkańców miasta świadczy pogotowie ratunkowe w Wyszogrodzie oraz Centrum Medyczne Bartoszek, Michalczewski, Celiński Sp. z o.o., w ramach którego, oprócz podstawowej opieki zdrowotnej, funkcjonuje laboratorium diagnostyczne, pracownia RTG, poradnia chirurgiczna i poradnia K.

W mieście działają dwie apteki – „Cefarm Łódź” i „Galerika s.c.”

 

3.4. Infrastruktura techniczna

Gospodarka wodna

Wyszogród posiada dobrze rozbudowaną sieć wodociągową i własną stację uzdatniania wody. Do dyspozycji ma cztery studnie głębinowe o wydajności 35 m 3 /h, z czego jedna nie jest eksploatowana i stanowi rezerwę. Pobór wody z ujęcia miejskiego wynosi 300 - 350 m 3 /dobę, natomiast wydajność stacji wodociągowej stanowi około 800 m 3 /dobę.

Miasto jest prawie w 100% zwodociągowane, długość czynnej sieci rozdzielczej wynosi ponad 16 km.

Gospodarka ściekowa

Wyszogród jest skanalizowany w 50%. Sieć kanalizacji sanitarnej stanowią dwa główne kolektory. W pierwszym kolektorze przyjmowane są ścieki z całego miasta i doprowadzane do pompowni i do oczyszczalni w zachodniej peryferyjnej części miasta przy ul. Kościuszki, natomiast drugi kolektor przebiega przez centralną część miasta i odprowadza ścieki z mieszkalnictwa kwaterunkowego i spółdzielczego osiedla „Niepodległości" oraz innych obiektów.

Ścieki trafiają do znajdującej się przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej nowoczesnej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków działającej na zasadzie osadu czynnego. Jej przepustowość to 1050 m 3 ścieków/dobę. Część ścieków trafia bezpośrednio do Wisły.

Na terenach śródmieścia (ul. Rębowska, Płocka, Rynek) rolę kanalizacji deszczowej pełni kanalizacja ogólnospławna, służąca do odprowadzania ścieków sanitarnych oraz do odwadniania głównych ciągów komunikacyjnych.

Tabela 6. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Wyszogrodu

Rok

Długość czynnej sieci rozdzielczej [km]

Połączenia do budynków mieszkalnych [szt.]

Woda dostarczona gospodarstwom domowym

[dam 3 ]

Ścieki odprowa-dzone [dam 3 ]

Ludność korzystająca z sieci

Woda

Kanali-zacja

Woda

Kanali-zacja

Woda

Kanalizacja

2004

14,9

9,0

467

364

78,9

73,5

2347

1856

2005

14,9

9,0

474

364

66,9

78,0

2341

1841

2006

16,1

10,7

476

364

71,6

67,5

2350

1847

Źródło: GUS

 

Gospodarka odpadami

Odpady komunalne z Wyszogrodu i całej gminy są usuwane na składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Drwały. Odbiorem i wywozem odpadów komunalnych zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Potrzeby miasta w zakresie selektywnej zbiórki odpadów są niezaspokojone.

Gospodarka energetyczna

Potrzeby mieszkańców w zakresie dostaw energii elektrycznej zaspokaja Zakład Energetyczny Płock S.A.. W mieście znajduje się posterunek energetyczny - stacja 110/15 kV, zasilana linią napowietrzną 110 kV relacji GPZ 400/110 Płock - Kruszczewo - GPZ 110/15 kV Wyszogród - GPZ 220/110/15 kV Sochaczew.

Na terenie Wyszogrodu planowana jest budowa sieci gazowej o długości 32,1 km, będącej fragmentem gazociągu przewidzianego do gminy Czerwińsk.

 

Telekomunikacja

Na terenie Wyszogrodu usługi telekomunikacyjne oferuje sieć telefonii stacjonarnej Telekomunikacja Polska S.A.. Duża liczba mieszkańców korzysta z usług operatorów telefonii komórkowej (PTK Centertel, Plus GSM, Era GSM).

Dostęp do Internetu jest możliwy jedynie poprzez istniejącą sieć telefonii stacjonarnej oraz komórkowej. Skutkiem jest często słaba jakość odbioru i przekazu danych oraz wysokie koszty.

Szacuje się, że z sieci korzysta około 30 % mieszkańców gminy i miasta Wyszogród.

 

Komunikacja

Wyszogród leży na skrzyżowaniu dwóch dróg krajowych: nr 62 relacji Zakroczym - Płock -Włocławek i nr 50 Sochaczew - Płońsk.

Bardzo dobrze rozwinięta jest komunikacja autobusowa. Kursują autobusy PPKS Płock, Polski Express, Komfort Bus. Częste i odbywające się o różnych porach kursy zapewniają połączenia we wszystkich kierunkach w kraju.

Najbliższa stacja PKP znajduje się w oddalonym o 22 km Sochaczewie.

Tabela 7. Drogi miejskie na terenie miasta Wyszogród

Lp.

Nr ulicy

Nazwa ulicy

Długość odcinka [km]

Nawierzchnia

twarda

gruntowa

1

06001

Czerwińska

0,495

0,495

-

2

06002

Kilińskiego

0,280

0,280

-

3

06003

Klasztorna

0,370

0,370

-

4

06004

Kościelna

0,080

0,080

-

5

06005

Kościuszki

0,595

0,595

-

6

06006

Krótka

0,076

0,076

-

7

06007

Mickiewicza

0,265

0,265

-

8

06008

Narutowicza

0,420

0,420

-

9

06009

Niepodległości

1,030

1,030

-

10

08010

Ogrodowa

0,216

0,216

-

11

08011

Okólna

0,530

0,530

-

12

06012

Płocka

1,077

1,077

-

13

08013

Pokoju

0,320

0,320

-

14

08014

Przechodnia

0,108

0,108

-

15

06014

Rynek

0,240

0,240

-

16

06016

Tkacka

0,070

-

0,070

17

08017

Wąska

0,067

0,067

-

18

06018

Wiślana

0,300

0,300

-

19

06019

Zamieście/ bocz.

0,360

-

0,360

20

08020

Droga do stadionu

2,170

2,170

-

21

Wiślana - Boczna

0,094

0,094

-

22

Zamieście

0,748

0,748

-

23

Rębowska

0,681

0,681

-

24

Sienkiewicza

0,180

0,180

25

Baczyńskiego

0,150

0,150

26

Broniewskiego

0,150

0,150

27

Gałczyńskiego

0,060

0,060

-

28

Prusa

0,060

0,060

-

29

Grabowskiego

0,170

0,170

-

30

Słowackiego

0,100

0,100

-

31

Żeromskiego

0,060

0,060

-

32

Konopnickiej

0,110

0,110

-

33

Asnyka

0,090

0,090

-

34

Poniatowskiego

0,320

0,320

-

35

Słoneczna

0,520

0,520

-

36

Szkolna

0,200

0,200

-

37

Rybaki

0,100

-

0,100

Razem ulice

12,862

12,332

0,530

 

Stan techniczny ulic jest zróżnicowany i wymaga poprawy w zakresie utrzymania nawierzchni asfaltowych oraz modernizacji odcinków ulic nieutwardzonych.

Istniejący most stalowy w Wyszogrodzie zapewniający przeprawę przez Wisłę ma długość 1200 m i szerokość 12,37 m, w tym chodniki 1,50 i 0,75 m. Nawierzchnia jezdni jest asfaltowa, nośność mostu wynosi 15 ton na oś.

 

3.5. Gospodarka

Na terenie miasta Wyszogród powierzchnia użytków rolnych wynosi 809 ha, z czego grunty orne stanowią 728 ha, sady – 25, łąki – 40, pastwiska – 16. Lasy zajmują 18 ha, a pozostałe grunty i nieużytki – 560 ha. Przeważają gleby klasy III i IV.

W Wyszogrodzie działa wiele przedsiębiorstw produkcyjnych oraz z branży usługowo– handlowej. Najważniejsze z nich to:

 • „Vitesse Sportswear” Sp. z o.o. – producent strojów sportowych dla kolarzy, zatrudniający około 50 osób,

 • „Kaltrus” – przetwórstwo owocowo-warzywne,

 • Marpold M. Cichocki – kostka brukowa, galanteria betonowa, brukarstwo

 • „Boruta Motors”,

 • Nadwiślański Bank Spółdzielczy,

 • Barbara Kasztelan - mechanika i diagnostyka pojazdowa

 • „Magnus I” Wiesław Magnuszewski - stolarstwo

Ponadto działają mniejsze firmy, sklepy spożywcze i przemysłowe.

Tabela 8. Podmioty gospodarcze miasta Wyszogród

Ogółem

Sektor

Z liczby ogółem

Publiczny

Prywatny

Spółki handlowe

Spół-dzielnie

Fundacje,

stowarzy-szenia i organizacje

społeczne

Osoby

fizyczne

prowadzące

działalność

gospodarczą

Razem

W tym z udziałem

kapitału

zagranicznego

Miasto Wyszogród

201

12

189

9

2

4

4

154

Źródło: GUS 2006

 

3.6. Bezrobocie, pomoc społeczna

Największe bezrobocie mieszkańców Wyszogrodu występuje w przedziale wiekowym 18 – 24 lata i dotyczy absolwentów szkół średnich i ludzi młodych, którzy nie podjęli jeszcze żadnej pracy.

Stopa bezrobocia w powiecie płockim pod koniec grudnia 2006 r. wynosiła 26 %, natomiast w sierpniu 2007 - 22,4 % (zarejestrowano 8,2 tysiąca bezrobotnych).

Według danych GUS z 2006 r. w Wyszogrodzie zatrudnionych było 413 mieszkańców, z czego 226 osób to kobiety.

 

Tabela 9. Liczba bezrobotnych w gminie Wyszogród

Data

Liczba bezrobotnych

Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku

Liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku

ogółem

kobiet

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

I.2007 r.

528

249

73

20

455

229

2006 r.

621

283

bd

bd

bd

bd

Źródło: UMG Wyszogród

Dane ujęte w tabeli 12 pokazują, że bezrobocie w gminie spada.

Ważnym parametrem bezrobocia jest poziom wykształcenia bezrobotnych. Osoby wykształcone o wiele łatwiej znajdują pracę i mają szansę związać się z pracodawcą na dłuższy okres, dlatego bezrobocie w tej grupie jest najmniejsze (tabela 13).

Tabela 10. Bezrobotni w zależności od wieku i wykształcenia

Wiek

Liczba bezrobotnych

W tym kobiety

18 - 24

133

63

25 - 34

180

86

35 - 44

138

67

45 - 54

134

59

55 - 59

33

8

60 - 64 lata

3

-

Ogółem

621

283

Wykształcenie

Wyższe

18

11

Policealne i średnie
zawodowe

104

58

Średnie ogólnokształcące

61

44

Zasadnicze zawodowe

168

67

Gimnazjalne i poniżej

270

103

Ogółem

621

283

Źródło: UMG Wyszogród (2005 i 2006 r.)

 

Problemami związanymi m.in. z bezrobociem zajmuje się w mieście Ośrodek Pomocy Społecznej. Na terenie miasta zlokalizowany jest również Dom Pomocy Społecznej.

Dużą aktywnością wykazuje się Gminne Centrum Informacji funkcjonujące od marca 2005 r., do którego zadań należy m.in. pomoc bezrobotnym w poszukiwaniu pracy, pomoc przy przygotowaniu niezbędnych dokumentów, w tym aplikacji CV, pomoc w wypełnianiu wniosków, aktualizacja informacji na stronie internetowej miasta i gminy Wyszogród.

 

3.7. Zabytki

W Wyszogrodzie znajduje się późnobarokowy kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy (1773 – 1786 r.) oraz kościół i klasztor OO Franciszkanów (1408r.).

Kościół pw. Św. Trójcy zbudowano według projektu Samuela Fischera z Gdańska. W 1837 r. podwyższono wieże kościoła, a w latach 1889, 1909, 1946 oraz 1978-1979 był on restaurowany. Zabytkami sakralnymi są: monstrancja gotycka z XV w., chrzcielnica barokowa puklowana z XVIII – XIX w., rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego – późnogotycka z XVI w. oraz barokowa z końca XVII w.

Kościół franciszkański wybudowano w stylu gotyckim. W XVI w. dobudowano do niego kaplicę św. Anny. Nawa kościoła i wyposażenie wnętrza, pochodzące przeważnie z XVII i XVIII w., są utrzymane w stylu barokowym. Od 1804 do 1945 r. kościół był kościołem ewangelickim.

Kościół p.w. Św. Trójcy

 

Kościół OO Franciszkanów

 

Wyszogród może poszczycić się zabytkową zabudową miejską. Są to domy mieszkalne przy następujących ulicach:

 • ul. Czerwińska - dom nr 4, murowany, koniec XIX w.,

 • ul. Kilińskiego - dom nr 3/5, murowany, koniec XIX w.; dom nr 17, drewniany, lata 30 XX w.,

 • ul. Klasztorna - dom nr 4, murowany, lata 30 XX w.; dom nr 5 murowany, lata 30 XX w.,

 • ul. Rębowska:

- dom nr 10 murowany, k. XIX w., przebudowany w XX w.,

- dom nr 20 murowany, 4 ćw. XIX w.,

- dom nr 23, murowany, lata 20 XX w.,

- dom nr 25, murowany, lata 20 XX w.,

- dom nr 27, murowany, lata 20 XX w.,

- dom nr 28, murowany, 4 ćw. XIX w.,

- dom nr 31, murowany, lata 20 XX w.,

- dom nr 33, murowany, XIX/XX w.,

- dom nr 35, murowany, XIX/XX w.,

- dom nr 42, murowany, koniec XIX w.,

- dom nr 53, drewniany, XVIII/XIX w.,

- dom nr 67, murowany, lata 20 XX w.,

 • Rynek - dom nr 12, murowany, początek XX w.; dom nr 16, murowany, lata 20 XX w.,

 • ul. Wiślana - dom nr 8, murowany, ok. 1925 r.,

 • ul. Czerwińska - młyn, murowany, 1929 r.,

 • ul. Zamieście nr 63 - wiatrak paltrak, drewniany, ok. poł. XIX w. oraz taras widokowy na byłym drewnianym moście.

Na terenie miasta zachowały się również zabytkowe pomniki przyrody:

 • Wiąz szypułkowy nr 327 o wysokości 12 m i obwodzie 337 cm,

 • Dwa kasztanowce białe o wysokości kolejno 27 i 17 m oraz obwodzie 334 i 275 cm,

 • Jesion wyniosły nr 191 o wysokości 18 m i obwodzie 375 cm.

4. Analiza SWOT

Wewnętrzne (mocne i słabe strony) i zewnętrzne (szanse i zagrożenia) uwarunkowania rozwoju miejscowości Wyszogród ujęto w różnych sferach życia miasta.

Uwarunkowania ogólne

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

 1. Atrakcyjne położenie nad wysokim brzegiem Wisły - niepowtarzalny krajobraz z widokiem na Puszczę Kampinoską.

 2. Niekwestionowane walory estetyczne środowiska naturalnego – sąsiedztwo dwóch rezerwatów przyrody – „Kępy Rakowskiej” i „Kępy Antonińskiej”.

 1. Brak bogactw naturalnych.

 2. Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura turystyczna wykorzystująca obecność rzeki.

SZANSE

ZAGROŻENIA

 1. Członkostwo kraju w UE – możliwość korzystania z funduszy strukturalnych.

 1. Niepewna polityka finansów Państwa.

 2. Duża konkurencja sąsiednich gmin w zabieganiu o lokowanie kapitału zewnętrznego.

 

Infrastruktura techniczna i transportowa

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

 1. Bardzo dobrze rozwinięta sieć transportowa z dwiema drogami krajowymi na czele.

 2. Nieduża odległość od Warszawy, Sochaczewa, Płońska i Płocka – dogodne połączenia autobusowe.

 3. Przeprawa mostowa przez Wisłę z najdłuższym mostem w Polsce.

 4. Bardzo dobrze rozwinięta sieć dróg dojazdowych do mostu.

 5. Funkcjonująca oczyszczalnia ścieków.

 6. Własna stacja uzdatniania wody.

 1. Niedostateczny rozwój sieci kanalizacji sanitarnej.

 2. Niedostatecznie rozwiązany problem gospodarki odpadami – niewystarczająca ilość pojemników do segregacji odpadów.

 3. Brak sieci gazowej.

 4. Niewystarczająca dbałość o stan techniczny chodników i ścieżek rowerowych.

 5. Mała konkurencja firm oferujących usługi internetowe.

SZANSE

ZAGROŻENIA

 1. Członkostwo kraju w UE – możliwość korzystania z funduszy strukturalnych.

 1. Niepewna polityka finansów Państwa.

 2. Duża konkurencja sąsiednich gmin w zabieganiu o lokowanie kapitału zewnętrznego.

 3. Niedostateczna ilość środków własnych potrzebnych do rozpoczęcia lub realizacji inwestycji.

Gospodarka i turystyka

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

 1. Możliwości rozwoju turystyki weekendowej i pobytowej.

 2. Możliwości dalszego rozwoju agroturystyki dzięki walorom krajobrazu naturalnego.

 3. Istnienie zabytkowego układu urbanistycznego miasta i obiektów dziedzictwa kulturowego.

 4. Taras widokowy na „starym” moście na Wiśle.

 5. Dysponowanie wolnymi terenami pod rozwój budownictwa mieszkaniowego, letniskowego oraz pod inwestycje.

 1. Słaby rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej.

 2. Niewystarczające zainteresowanie inwestorów zewnętrznych terenami Wyszogrodu.

 3. Brak rozwiniętej i spełniającej oczekiwania turystów bazy noclegowej i gastronomicznej.

 4. Niewystarczająca ilość gospodarstw agroturystycznych.

 5. Brak zorganizowanych szlaków rowerowych, pieszych i konnych.

 6. Niezagospodarowane tereny sąsiadujące z Wisłą (bulwary) i niewykorzystanie w pełni funkcji turystycznych rzeki - brak zorganizowanych przystani dla łodzi i jachtów, rejsów i spływów kajakowych po rzece.

 

SZANSE

ZAGROŻENIA

 1. Członkostwo kraju w UE – możliwość korzystania z funduszy strukturalnych.

 2. Moda na agroturystykę i aktywny wypoczynek z dala od dużych aglomeracji miejskich.

 3. Popularność wycieczek weekendowych.

 1. Często zmieniające się przepisy prawne.

 2. Niepewna polityka finansów Państwa.

 3. Duża konkurencja innych gmin w zabieganiu inwestorów zewnętrznych.

 4. Wysoki poziom bezrobocia.

 

 

Kultura, rekreacja, sport

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

 1. Bogata historia miasta i zabytkowa architektura atutami służącymi promocji miasta.

 2. Bardzo dobry dostęp do placówek oświatowych.

 3. Działalność klubów sportowych.

 4. Cykliczne imprezy kulturalne w amfiteatrze nad malowniczym brzegiem Wisły.

 1. Niedostateczne nakłady na bieżące modernizacje budynków o wartości historycznej.

 2. Brak modernizacji i pełnego wykorzystania walorów „starego” mostu na Wiśle, będącego wizytówką i charakterystycznym punktem miasta.

 3. Niewystarczający rozwój infrastruktury sportowej – brak boisk, basenu.

 4. Niewystarczająca ilość obiektów do uprawiania rekreacji – parków, deptaków, ścieżek rowerowych.

 5. Niewystarczający budżet na realizację zamierzonych inwestycji.

SZANSE

ZAGROŻENIA

 1. Członkostwo kraju w UE – możliwość korzystania z funduszy strukturalnych.

 2. Istniejąca tendencja „ucieczki” mieszkańców dużych miast do mniejszych miast i wsi.

 3. Moda na aktywny wypoczynek z dala od dużych aglomeracji miejskich.

 1. Często zmieniające się przepisy prawne.

 2. Niepewna polityka finansów Państwa.

 3. Niewystarczające nakłady na kulturę i oświatę.

 4. Duża konkurencja innych gmin w zabieganiu o lokowanie kapitału zewnętrznego.

 

 

 

 

 

 

5. Planowane kierunki rozwoju

Potrzeby mieszkańców Wyszogrodu w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej nie są w pełni zaspokojone. Planowane jest zmodernizowanie i rozbudowa sieci kanalizacyjnej, usprawnienie gospodarki odpadami w mieście, poprawa stanu technicznego ulic, chodników i ścieżek rowerowych.

Walory środowiska naturalnego są potencjałem zapewniającymi rozwój turystyki. Wyszogród to miasto z historią i charakterem, warte odwiedzenia i bliższego poznania. Dysponuje możliwościami, by stać się centrum rekreacji i turystyki, miejscem wypoczynku mieszkańców gminy, ale również takich miast jak Płock czy Warszawa. Ma temu służyć skupienie działań na poprawie infrastruktury turystycznej i skonkretyzowaniu produktu turystycznego.

AKTUALNA SYTUACJA

SYTUACJA DOCELOWA

Co wyróżnia Wyszogród?

Atrakcyjne położenie nad wysokim brzegiem Wisły, walory przyrodnicze, bogata historia

Co ma wyróżniać Wyszogród?

Ma być centrum aktywnego wypoczynku i rekreacji z nowoczesną infrastrukturą sportową i turystyczną oraz ośrodkiem kultury mieszkańców

Jakie funkcje pełni Wyszogród?

Mieszkaniowo-gospodarczą, administracyjną, agroturystyczną

Jakie funkcje ma pełnić Wyszogród?

Głównie kulturalną, rekreacyjną, turystyczną, agroturystyczną,

Kim są mieszkańcy Wyszogrodu?

Dzieci, młodzież, dorośli aktywni zawodowo, emeryci, renciści

Kim mają być mieszkańcy Wyszogrodu?

Mają być wykształceni, aktywni zawodowo i społecznie, a ich potrzeby kulturalne, oświatowe, społeczne - zaspokojone

Co daje mieszkańcom Wyszogrodu utrzymanie?

Praca w pozarolniczych gałęziach gospodarki, praca w okolicznych miastach, emerytury, renty, pomoc społeczna (zasiłki dla bezrobotnych)

Co ma dać mieszkańcom Wyszogrodu utrzymanie?

Praca w sferze produkcyjnej, handlowej, usługowej, różnorodna działalność gospodarcza, turystyka, agroturystyka

Jak zorganizowany jest Wyszogród?

Burmistrz, Rada Miasta, członkostwo w Związku Miast Nadwiślańskich, Oddział Towarzystwa Naukowego Płockiego, kluby sportowe

W jaki sposób ma być zorganizowany Wyszogród?

Burmistrz, Rada Miasta, członkostwo w Związku Miast Nadwiślańskich, Oddział Towarzystwa Naukowego Płockiego, stowarzyszenia, kółka zainteresowań, kluby sportowe, zespoły

Co Wyszogród proponuje dzieciom i młodzieży?

Dostęp do placówek oświatowych, zajęcia pozaszkolne, wyposażone biblioteki, stadion sportowy, sezonowe imprezy kulturalne

Co Wyszogród zaproponuje dzieciom i młodzieży?

Place zabaw, nowoczesne kompleksy sportowe, parki, deptaki, ośrodki kultury, amfiteatr

W jaki sposób są rozwiązywane problemy w Wyszogrodzie?

Sesje Rady Miasta, indywidualne interwencje u władz miasta

W jaki sposób mają być rozwiązywane problemy w Wyszogrodzie?

Sesje Rady Miasta, spotkania z władzami miasta, większy przepływ informacji wśród społeczności, informatyzacja pracy urzędu miasta, dostęp do potrzebnych aplikacji przez Internet

Jakie obyczaje są pielęgnowane i rozwijane w Wyszogrodzie

Coroczne imprezy i święta (Dzień Strażaka, Dni Wisły, Memoriał im . Janusza Grzegorzewskiego), koncerty, działalność klubu piłkarskiego „Stegny” i „Skarpa”

Jakie obyczaje będą pielęgnowane w Wyszogrodzie?

Coroczne, cykliczne imprezy, występy krajowych zespołów muzycznych, koncerty, organizacja zawodów sportowych na większą skalę – imprezy służące integracji mieszkańców Wyszogrodu

Jak wygląda Wyszogród? Jaki jest stan otoczenia i środowiska?

Zabudowa jednorodzinna, zabytkowa architektura, taras widokowy, usytuowanie na wysokim brzegu Wisły, sąsiedztwo rezerwatów przyrody i Puszczy Kampinoskiej, dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna

Jak ma wyglądać Wyszogród? Jaki ma być stan otoczenia i środowiska?

Dalszy rozwój budownictwa mieszkalnego, skanalizowanie w 100%, sieć gazowa, odrestaurowane zabytkowe obiekty, estetyczne ulice i chodniki, zadbana zieleń miejska, parki, zorganizowane szlaki piesze i rowerowe, zagospodarowane bulwary i otoczenie nad Wisłą

Jakie jest rolnictwo w Wyszogrodzie?

Typowa produkcja roślinna, chów zwierząt, niski poziom mechanizacji rolnictwa

Jakie powinno być rolnictwo w Wyszogrodzie?

Wyspecjalizowane, na wysokim poziomie, zmechanizowane, z przewagą gospodarstw ekologicznych, grupy producentów rolnych

Jakie są powiązania komunikacyjne Wyszogrodu?

Dobrze rozwinięty system transportowy, przeprawa mostowa przez Wisłę, dobry stan techniczny dróg i ulic, sprawna komunikacja autobusowa, dobre połączenia z dużymi miastami

Jakie mają być powiązania komunikacyjne Wyszogrodu?

Regularne połączenia komunikacyjne pomiędzy miejscowościami gminy i większymi miastami, dalszy rozwój sieci transportowej

6. Opis planowanych przedsięwzięć

Inwestycja

Planowany termin rozpoczęcia

Planowany termin zakończenia

Przewidziany koszt realizacji zadania

Przewidziany koszt kwalifikowany

Rewitalizacja historycznej części miasta w rejonach ul. Wiślana, Klasztorna, Rynek, Kościuszki, Ogrodowa, Tkacka, Wąska, Krótka, Rębowska, Kilińskiego, Niepodległości,

2007

2013

2 000 000

1 500 000

Urządzenie terenów publicznych w mieście (terenów zielonych, placu zabaw, przestrzeni publicznej itp.)

2008

2010

800 000

600 000

Adaptacja, przebudowa, zakup obiektów na cele użyteczności publicznej

2009

2013

3 000 000

2 300 000

Przebudowa kanalizacji Stare Miasto i budowa wodociągów - ul. Rybaki

2008

2013

1 500 000

1 125 000

Remont i adaptacja oczyszczalni ścieków w Wyszogrodzie

z dokupieniem terenu

2008

2009

900 000

680 000

 

Planowane inwestycje mają na celu modernizację i przebudowę obiektów kubaturowych oraz infrastruktury podziemnej na terenie miasta, co przyczyni się do zwiększenia ładu urbanistycznego w mieście. Efektem konserwacji zabytków, obiektów użyteczności publicznej, zagospodarowania ładu przestrzennego na osiedlach mieszkaniowych będzie niekwestionowana poprawa wizerunku miasta. Planuje się budowę nowego Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród z lokalami z wykorzystaniem do przeprowadzania szkoleń dla rolników i bezrobotnych, bądź przebudowę i adaptację istniejących lub kupno obiektów na ten cel.

Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną i wodociągową spowodują podniesienie jakości życia mieszkańców Wyszogrodu.

Miasto uatrakcyjnią również tereny zielone i rekreacyjne - plac zabaw na zieleńcu przy ulicy Rębowskiej, zieleniec na ulicy Wiślanej, ulicy Rynek oraz na skrzyżowaniu ulic Rębowskiej i Niepodległości.

 

7. Zarządzanie

Zarządzaniem i koordynacją działań zmierzających do realizacji zamierzonych celów zajmować się będzie p. Barbara Dominikieiwcz – kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego, Promocji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Rolnictwa oraz p. Bożena Myszkowska – Inspektor.

Tel. (024) 23-11-026, fax. (024) 23-11-024, e-mail: dominikiewicz@wyszogrod.pl

 

8. Spis tabel

 

Tabela 1. Dane dotyczące gminy i miasta Wyszogród.

Tabela 2. Liczba mieszkańców Wyszogrodu na przestrzeni lat.

Tabela 3. Wielkość populacji i jej zmiany w czasie.

Tabela 4. Struktura wiekowa mieszkańców Wyszogrodu.

Tabela 5. Poziom wykształcenia mieszkańców Wyszogrodu.

Tabela 6. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Wyszogrodu.

Tabela 7. Drogi miejskie na terenie miasta Wyszogród.

Tabela 8. Podmioty gospodarcze miasta Wyszogród

Tabela 9. Liczba bezrobotnych w gminie Wyszogród.

Tabela 10. Bezrobotni w zależności od wieku i wykształcenia.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-11-26 09:05:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-26 09:07:55
 • Liczba odsłon: 617
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673199]

przewiń do góry