UCHWALA  Nr 167/XXI/2009

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

 z dnia 29 września 2009 r.

 

 

 

 

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania          

                   przestrzennego terenu gminy Wyszogród.

 

 

            Na podstawie  art. 18  ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. ) Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala ci następuje :

 

§ 1

 

Przystępuje się do sporządfzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Wyszogród dla obszaru o przeznaczeniu rolniczo leśnym.

 

§2

 

 Planem obejmuje się obszar położony w gminie Wyszogród, na terenie wsi Grodkowo, Bolino, Pozarzyn, Wiązówka, Rębowo.

Granice obszaru objętego planem oznaczone są na mapie, stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§3

 

Wykonanie uchwały powierza sięBurmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród.

 

 

Przewodniczący Rady GiM

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-10-14 07:44:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-14 07:44:51
  • Liczba odsłon: 755
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2669001]

przewiń do góry