PP.6730.17.2017                                                                          Wyszogród, dnia 25.04.2017 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o  wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z  późn. zm.)  oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778).

 

zawiadamia się

 

iż w dniu 25.04.2017 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Gminy i Miasta Wyszogród, 09-450 Wyszogród ul. Rębowska 37 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowie boiska sportowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działce Nr ewid. 1172/2 w mieście Wyszogród.

W związku z powyższym informuję wszystkie strony postępowania o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszeń żądań terminie.

Zgodnie z art. 49 w/w ustawy „zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

W związku z powyższym można uzyskać niezbędne informacje w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród ( parter, pok.3), lub pod numerem tel. 24 267 26 15

W trakcie postępowania strony mogą składać uwagi i wnioski w sprawie wszczętego postępowania na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród.

 

 


Wyszogród, dnia 22.05.2017 r.

 

PP.6730.17.2017

 

OBWIESZCZENIE

o zebranym materiale dowodowym

 

 

Działając zgodnie z art. 7 do art. 11 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 778 z późn. zm.), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek Gminy i Miasta Wyszogród, 09-450 Wyszogród ul. Rębowska 37 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie boiska sportowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działce Nr ewid. 1172/2 w mieście Wyszogród.

            Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród  niniejszym informuje, że:

- został opracowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

- został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym zawiadomieniu.

 

W związku z powyższym strony mogą się zapoznać z aktami przedmiotowej sprawy a także wypowiedzieć się, co do zebranych materiałów oraz zgłosić uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród  (siedziba urzędu: Wyszogród, ul. Rębowska 37 (pokój nr 3) w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530) w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-04-25 17:35:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-22 13:43:10
  • Liczba odsłon: 568
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681182]

przewiń do góry