Wyszogród, dn.01.07.2013 r

 

UGiM.6220.1.2.2013

 

 

 

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 i art.101 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), 4 w związku z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

 

po rozpatrzeniu . wniosku P.P.H.U. „BINPOL” Paweł Bińkowski, ul. Błońska 1, 96-315 Wiskitki z dnia 11.04.2013 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)

 

postanawiam

 

zawiesić postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek P.P.H.U. „BINPOL” Paweł Bińkowski, ul. Błońska 1, 96-315 Wiskitki z dnia 11.04.2013 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Uruchomieniu skupu złomu” w m. Wyszogród.” do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 11.04.2013 r. do Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród wpłynął wniosek P.P.H.U. „BINPOL” Paweł Bińkowski, ul. Błońska 1, 96-315 Wiskitki z dnia 11.04.2013 r.,, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Uruchomieniu skupu złomu” w m. Wyszogród.” Do wniosku, zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), dołączono:

1.  Kartę informacyjną przedsięwzięcia;

2.  Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

 

Kwalifikacji przedsięwzięcia dokonano na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81  tego rozporządzenia przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ, dla których, zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy OOŚ obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród w dniu 01.07.2013 r , znak: UGiM.6220.1.2.2013 wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalające zakres raportu dla ww planowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z brzmieniem art. 69 ust. 4 ustawy OOŚ organ wydaje postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

 Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji

 

 

 

POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. 1.         strony postępowania wg. Rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy – poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń UGiM Wyszogród; ;
 2. P.P.H.U. „BINPOL” Paweł Bińkowski, ul. Błońska 1, 96-315 Wiskitki
 3. tablica ogłoszeń UGiM Wyszogród, BIP GiM Wyszogród, publicznie dostępny wykaz danych o środowisko;

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku

 


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-07-04 08:40:58
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-04 08:40:58
 • Liczba odsłon: 800
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673136]

przewiń do góry