Wyszogród, dn. 20.01.2015 r

 

UGiM.6220.9.4.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko((Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm., dalej: ustawa OOŚ) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. , poz. 267, dalej: k.p.a.), zawiadamia się strony postępowania, że Burmistrz Gminy i  Miasta Wyszogród w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Usługi Projektowe S.C. Franciszek Rytwiński, z siedzibą ul. Andersa 42, 09-410 Płock działającego w imieniu Gminy i Miasta Wyszogród, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 29154W  relacji droga krajowa nr 50 – Grodkowo – Bolino  o długości około 5,5 km” wydał w dniu 20.01.2015 r decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Przebudowa drogi gminnej nr 29154W  relacji droga krajowa nr 50 – Grodkowo – Bolino  o długości około 5,5 km”.

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, z tym z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  w Warszawie oraz opinią Państwowego Inspektora Sanitarnego w Płocku można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, przy ul. Rębowskiej 37 (pokój nr 3), w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7.30-15.00 w dniach poniedziałek-piątek.

 

Od wyżej wymienionej decyzji z dnia 20.01.2015 r służy stronom wniesienia odwołania, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta  Wyszogród do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Płocku, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

 

Zgodnie z art. 49 KPA, w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

                                                                                              Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

 

                                                                                                   …………….

 

 

 

 

Wywieszono dnia …………………

 

 

Zdjęto dnia ………………………..

 

 

 

 

Otrzymują:

1)      Strony postępowania wg rozdzielnika sprawy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Grodkowo, Pozarzyn, Bolino;

2)      Usługi Projektowe S.C. Franciszek Rytwiński, z siedzibą ul. Andersa 42, 09-410 Płock;

3)      Tablica ogłoszeń i BIP GiM Wyszogród;

4)      a/a

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-21 10:48:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-21 10:48:34
  • Liczba odsłon: 778
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672467]

przewiń do góry