UGiM .6220.2.6.2012

Wyszogród, dnia 20.04.2012 r


OBWIESZCZENIE

zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm., dalej „Kpa”) oraz art. 75 ust.1, 3, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm., dalej „uoś”)

zawiadamiam strony postępowania


o wniosku z dnia 20.04.2012 r. spółki Masovia Wind Farm I Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17B, w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w prowadzonym postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie linii elektroenergetycznej WN 110 kV zlokalizowanego na terenie gmin Mała Wieś i Wyszogródw okolicy miejscowości Wyszogród, Rębowo, Orszymowo, Mała Wieś, na terenie:

- obrębu Orszymowo, działki nr ew.: 30/2, 31/1, 31/3, 31/7, 31/6, 32, 33, 34, 35, 36, 37,38, 39, 40, 97, 133, 134, 135, 144, 161, 163, 174, 175, 280, 176, 177/2, 177/3, 179, 180/4, 180/3, 181, 182, 183, 184, 185, 233, 234, 235, 236, 298, 299, 240, 241, 242, 257, 258, 272, 273;

- obrębu Rębowo, działki nr ew.: 284, 285, 340, 341, 342, 343, 344/1, 344/2, 345, 346, 347, 348, 350, 351, 352, 33, 86, 89, 90, 119,120, 142, 334, 166, 168, 181,182, 205, 206, 215, 255, 256, 260, 261, 262, 266;

Celem prowadzonego postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia przez określenie, analizę oraz ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.


W związku z faktem, iż większy obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie gminy Wyszogród, Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w porozumieniu z Wójtem Gminy Mała Wieś.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20 zgodnie z art. 74 ust. 3 uoś stosuje się przepisy art. 49 Kpa - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród – WWW.wyszogrod.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wyszogród, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mała Wieś oraz na tablicach ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego udziału w każdym jego stadium, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu dowodowym. Z aktami sprawy w powyższej sprawie można zapoznawać się w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul Rębowskiej 37, 09 - 450 Wyszogród, pok. nr 3, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30.


Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r., nr 213, poz.1397) postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku. W związku z powyższym Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród wystąpił o sprostowanie w/w omyłki pisarskiej w wydanych opiniach do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

Mariusz Bieniek


Otrzymują :

  1. Wnioskodawca,

  2. Strony przez obwieszczenie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mała Wieś oraz na tablicach ogłoszeń sołectw: Rębowo, Orszymowo, Wyszogród,

  3. a/a.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-04-23 12:55:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-23 12:55:47
  • Liczba odsłon: 693
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674850]

przewiń do góry