OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT

Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród

Zaprasza do składania ofert na:

 

ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I DOSTAWA MAKIETY MOSTU DREWNIANEGO PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ W WYSZOGRODZIE  

 

Wyszogród , dnia 28 sierpnia 2014    r.


Zamawiający:

 

Nazwa: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

Adres pocztowy:   ul. Rębowska 37,

Miejscowość: Wyszogród

Kod pocztowy: 09-450

Województwo: mazowieckie

Telefon: 024 23 11 020

Faks: 024 23 11 024.

Adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: https://ugimwyszogrod.bip.org.pl/

Tytuł Projektu:

 

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Wyszogród w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego RPO WM 2007 – 2013, Numer Projektu: RPMA.06.02.00-14-017/13.

 

Tytuł zamówienia: Zadanie w ramach projektu

ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I DOSTAWA MAKIETY MOSTU DREWNIANEGO PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ W WYSZOGRODZIE  

 

Przedmiot zamówienia:

W ramach realizacji zadania przewiduje się zaprojektowanie, wykonanie i dostawę makiety mostu drewnianego przez rzekę Wisłę   w Wyszogrodzie według wyglądu z lat 1980-1990.

 

Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca w ramach zadania:

1.        Zbierze materiały źródłowe: ikonograficzne i opisowe na temat wyglądu i umiejscowienia mostu drewnianego przez rzekę Wisłę w Wyszogrodzie

2.        Wykonawca wykona   1 przęsło mostu w skali odpowiadającej przedmiotowi zamówienia (1:300) i wraz z wykazałem materiałów planowanych do użycia przedstawi do akceptacji Zamawiającego. Na tej podstawie zostanie wykonana pełna makieta mostu.

3.        Wykona pełnowymiarową Makietę Mostu według zatwierdzonego projektu wraz z gablotą ekspozycyjną - makieta mostu w skali 1:300 , wymiar makiety 4 m. x 0.5 m i wysokość ok 20 cm

4.        Dostarczy pełnowymiarową makietę wraz z gablotą ekspozycyjną i dokona montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

5.        Makieta wykonana zostanie zgodnie ze sztuką modelarską, z materiałów trwałych i w kolorach odpornych na promieniowanie   UV. Makieta wykonana z tworzyw sztucznych, ukształtowanych i pomalowanych w sposób imitujący naturalny budulec, odpornych na warunki atmosferyczne. Imitacja terenów przyległych, zieleni, rzeźby terenu, wykonane zgodnie ze sztuką modelarską, odzwierciedlające naturalne otoczenie.

6.        Makieta powinna prezentować most wraz z wycinkiem terenu zjazdu i fragmentem charakterystycznego ukształtowania terenu po obu stronach zjazdu. Góra zamkowa stary cmentarz żydowski i stary amfiteatr już nie istniejący. Fragment wyspy przez którą przechodził.

7.        Makieta datowanie: W związku ze zmianami jakie były wprowadzane w konstrukcji mostu, makieta ma odwzorowywać stan na koniec lat 80-tych ubiegłego wieku. Przy wykonywaniu makiety należy uwzględnić stan nawierzchni jaki był przed jego rozebraniem.

8.        Gablota ekspozycyjna – szklana. Makieta powinna zostać umieszczona w gablocie szklanej na podstawie wykonanej z płyty meblowej. Ze względu na długość makiety zbliżoną do 360 cm szklany klosz powinien składać się z 3 części.

9.        Całość podświetlona z czterech stron taśmą led w oprawie aluminiowej wklejanej w krawędź klosza. Światło białe ciepłe.

10.     Makieta zostanie dostarczona przez wykonawcę, zamontowana w wyznaczonym przez zamawiającego miejscu i podłączona do instalacji elektrycznej. Przewód elektryczny wykonawca zamaskuje podłogową listwą maskującą typu VOLT@ w kolorze brązowym.

11.     Materiały z jakich wykonana zostanie Makieta powinny uwzględniać wymogi p.poż.

 

Termin realizacji zamówienia:

15 listopada   2014 r.

 

Zasady odbioru przedmiotu zamówienia opisano we wzorze Umowy stanowiącej załącznik Nr 2 do Ogłoszenia.

Kryterium oceny:

Kryterium najniższej ceny:   100% cena.

Miejsce składania ofert:

  Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

Forma złożenia ofert:

Pisemna. Wykonawcy przedstawiają ofertę na Formularzu oferty – Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia.

 

1.      Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

2.      Wszystkie strony oferty muszą być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i kolejno ponumerowane, począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty.

3.      Kartki oferty muszą być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.

4.      Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

5.      Oferta musi być umieszczona w dwóch kopertach.

6.      Koperta zewnętrzna musi być zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz musi posiadać oznaczenia:

Oferta na: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I DOSTAWA MAKIETY MOSTU DREWNIANEGO PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ W WYSZOGRODZIE  

Nie otwierać przed:   5 września 2014 r., godz. 12.00

7.     Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia, że została złożona po terminie.

Wymagane Załączniki do Oferty:

§   Dokument rejestrowy [KRS, EDG, inny równoważny dokument rejestrowy]

§   Pełnomocnictwo do złożenia oferty – jeśli oferta nie jest podpisana przez osoby wskazane w dokumencie rejestrowym

§   Wykazy i oświadczenia wskazane w formularzu oferty i stanowiące załączniki do niej.

Termin złożenia ofert:

 

Termin związania ofertą:

Termin złożenia oferty:     5 września   2014 r. do godz. 12.00

 

Termin związania ofertą: 30 dni

Wymagania dla wykonawców

 

1.      Wykonawca musi udokumentować wykonanie w okresie ostatnich 3 lat (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) wykonanie co najmniej 1 zamówienia polegającego na wykonaniu makiety obiektu w skali 1:35

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca przedkłada dokument: Wykaz wykonanych makiet zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Formularza oferty.

2.      Wykonawca musi posiadać uprawnienia i koncesje do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

3.      Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

4.      Wykonawca musi być w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia

5.      Na dzień składania oferty Wykonawca nie może posiadać zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków w pkt. 2 – 5   Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z pkt.   7 – 11 Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

 

Informacje o umowie

Zgodnie z załączonym wzorem umowy. Załącznik   nr 2 do Ogłoszenia.

Inne informacje:

1.      Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2.      Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.

3.      Gwarancja na wykonaną Makietę: co najmniej 60   miesięcy

4.      Gwarancja na wykonaną gablotę ekspozycyjna: co najmniej 60 miesięcy

5.      Płatność jednorazowa po dokonaniu odbioru makiety wraz z gablotą ekspozycyjną przez Zamawiającego

6.      Wykonanie makiety i gabloty ekspozycyjnej   z materiałów własnych Wykonawcy, materiały muszą być będą fabrycznie nowe i muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w rozumieniu przepisu art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

7.      Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy przed wbudowaniem materiałów i zamontowaniem urządzeń, stosowne dokumenty potwierdzające ich parametry techniczne, jakość   i dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

8.      Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonanych robot i jakości wbudowanych, materiałów i urządzeń.

 

 

Zatwierdzam

 

Mariusz Bieniek

Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Ogłoszenia

Formularz Ofertowy

 

Pieczęć wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY

na zadanie pn.:

ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I DOSTAWA MAKIETY MOSTU DREWNIANEGO PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ W WYSZOGRODZIE  

 

 

 

Wykonawca/ Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie:

(opis ze względu na siedzibę)

 

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy :

_______________________________________________________________________________

 

2. Zarejestrowany adres Wykonawcy :

_______________________________________________________________________________

 

3. Numer   telefonu : ____________________________________

 

4. Numer Faxu:   ________________________________________

 

5. Adres e-mail:_________________________________________

 

6.Adres do korespondencji

_______________________________________________________________________________

 

 

 

Nawiązując do Ogłoszenia o zamówieniu realizowanym w zgodnie z zasadą konkurencyjności na zadanie pn. ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I DOSTAWA MAKIETY MOSTU DREWNIANEGO PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ W WYSZOGRODZIE   oferuję, wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w Ogłoszeniu i Załącznikach.

 

w kwocie brutto _____________________________________________

(słownie: ___________________________________________________)

w kwocie netto ______________________________________________

(słownie: ___________________________________________________)

Stawka VAT _______________%

 

 

1)        Oświadczam, że w pełni akceptuję wszystkie warunki określone w Ogłoszeniu i Załącznikach, w tym wyrażam zgodę na przyjęcie warunków umowy, określonych w Załączniku Nr 2 do Ogłoszenia.

2)        Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w Ogłoszeniu.

3)        Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany w Ogłoszeniu, tj. przez okres 30 dni

4)          Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia siłami własnymi.

5)        Oświadczam, że występuję w niniejszym postępowaniu jako: osoba   fizyczna/osoba prawna/jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej/konsorcjum.*

6)        Oświadczam, że podpisuję niniejszą ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie załączonego : pełnomocnictwa / odpisu z ewidencji działalności gospodarczej/ odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego* .

7)        Oświadczam, że posiadam uprawnienia i koncesje do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

8)        Oświadczam, iż posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

9)        Oświadczam, iż dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

10)    Oświadczam, iż jestem w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizacje zamówienia

11)    Oświadczam, iż na dzień złożenia oferty nie posiadam zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.

 

 

Załączniki do Formularza Oferty:

1. Wykaz wykonanych makiet, podpisany przez osobę umocowaną ze strony Wykonawcy

2. Dokument rejestrowy …………………………………………………………………………………. (wskazać   nazwę dokumenty rejestrowego oraz załączyć kopię podpisana przez osobę upoważnioną).

3. Pełnomocnictwo dla Pana/Pani ………………………. (Jeśli dotyczy. Dokument pełnomocnictwa należy załączyć w oryginale)

4. Inne : ………………………………………………………………..

 

 

(*niepotrzebne skreślić)

 

 

 

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

 

 

_____________________________________

                                                                                               ( data, podpis, pieczęć)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Formularza Oferty  

WYKAZ WYKONANYCH MAKIET

 

Pieczęć wykonawcy

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY

na zadanie pn.:

ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I DOSTAWA MAKIETY MOSTU DREWNIANEGO PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ W WYSZOGRODZIE  

Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy

 

__________________________________________

__________________________________________

 

Nawiązując do Ogłoszenia o zamówieniu realizowanym w zgodnie z zasadą konkurencyjności na zadanie pn. ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I DOSTAWA MAKIETY MOSTU DREWNIANEGO PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ W WYSZOGRODZIE   przedkładam   WYKAZ WYKONANYCH MAKIET

 

 

 

 

Lp.

Nazwa zamówienia

Charakterystyka zamówienia (makieta obiektu xxx, skala)

Nazwa, adres, osoba do kontaktu Zamawiającego

Data wykonania zamówienia

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

 

 

_____________________________________

                                                                                              ( data, podpis, pieczęć)

 

 

ogloszenie_z_zalacznikami_makieta_most_28_082014

 wzor_umowy_makieta_most_28_082014
 most_formularz_ofertowy_z_zalacznikami_wersja_edytowalna 

Wyszogród, 5 września 2014 r. 

Gmina i Miasto Wyszogród

Ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa makiety mostu drewnianego przez rzekę Wisłę w Wyszogrodzie

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa makiety mostu drewnianego przez rzekę Wisłę w Wyszogrodzie
wpłynęła 1 oferta.

 

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres

oferenta

Wartość zamówienia netto

Podatek VAT

Wartość zamówienia brutto

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe, STANGEL

Tomasz Stangel

ul. Żytnia 66

95-100 Zgierz

29 000,00zł

6 620,00zł

35 670,00zł

 

 

 

Po analizie ofert i wniesionych do dnia 5 września 2014 r., do godz. 12:00 uzupełnień, zamawiający stwierdził, że oferta złożona przez dostawce spełnia wymogi określone w przedmiarze robót i będą podlegały ocenie, a żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania.

 

 

 

Zamawiający przy obliczaniu kryterium cena = 100% brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzymała 100 pkt przemnożonych przez wagę kryterium i została przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru: 

 

                                                 Najniższa cena oferty

          Kryterium cena    =      ------------------------------ x 100 pkt x 100 %

                                                Cena badanej oferty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela oceny złożonych ofert:

 

Numer

oferty

Liczba pkt w kryterium:

cena 100% (max. 100 pkt.)

Liczba pkt w kryterium:

RAZEM:

1

100 pkt

-

100 pkt

 

 

Zamówienie zostało udzielone firmie:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe, STANGEL

Tomasz Stangel

ul. Żytnia 66

95-100 Zgierz

 

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia zostanie podpisana z wybranym wykonawcą w terminie po dniu 8 września 2014 r. 

 

Z poważaniem,

Mariusz Bieniek

Burmistrz Gminy i Miasta

Wyszogród


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-08-28 11:26:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-11 17:08:12
  • Liczba odsłon: 993
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2675030]

przewiń do góry