UGiM.6220.2.7.2016                                                                                 Wyszogród, dnia 26.07.2016r

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10§1, art. 81 oraz 105 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 267 ze zm)
zawiadamiam strony postępowania
że z pismem z dnia 18 lipca 2016r (data wpływu do Urzędu 20.07.2016r) Pan Krzysztof Karczewski pełnomocnik  działający w imieniu Pana Norberta Królikowskiego wycofał wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „pietrzenie wód rzeki Strugi w km. 1+660 na istniejącej zastawce do wysokości ponad 1,0m, pobór wód rzeki Strugi dla potrzeb rybnych na działkach o nr.ewid. nr 27 wiązówka, nr.ewid. 90 Wiązówka, nr.ewid.  173 Bolino, nr.ewid.146/1 Bolino, nr.ewid. 58 Chmielewo. W związku z powyższym tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla ww. przedsięwzięcia.
Stosownie do przepisu art. 10§1 i art. 81 K.p.a organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem  decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych materiałów dowodowych .
Wobec powyższego informuję o przysługującym stronom prawie do wniesienia ewentualnego sprzeciwu w przedmiocie umorzenia postępowania w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Ewentualny sprzeciw należy złożyć w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród
Brak sprzeciwu w sprawie umorzenia postępowania traktowany będzie jako milcząca akceptacja i stanowić będzie podstawę prawną do wydania decyzji umarzącej postępowanie.
Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia oraz aktami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród w pokoju nr 3 w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Wycofanie wniosku przez Inwestora skutkuje brakiem możliwości dalszego postępowania i wymaga jego umorzenia ze względu na bezprzedmiotowość. W myśl art. 105§2 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest sprzeczne z interesem społecznym.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-07-27 17:26:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-27 17:26:16
  • Liczba odsłon: 675
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671344]

przewiń do góry