Protokół nr IV/2007

z obrad IV Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 28 lutego 2007 roku.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.
 6. Zatwierdzenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie GiM Wyszogród - podjęcie stosownej uchwały.
 7. Podjęcie decyzji w sprawie gminnego wysypiska śmieci.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • przyjęcia planów pracy Rady GiM i Komisji Rady na 2007 rok,
  • wyznaczenia granic jednostek pomocniczych – osiedli w mieście Wyszogród,
  • zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego z funkcji rolnej na mieszkalno – letniskową,
  • nadania nazwy ulicy,
  • sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Kobylniki na rzecz dotychczasowych najemców,
  • wyboru delegata GiM Wyszogród do Związku Miast Nadwiślańskich,
  • przyjęcia Programu Współpracy GiM z organizacjami pozarządowymi,
  • udzielenia dotacji podmiotom realizującym zadania GiM w zakresie kultury fizycznej i sportu,
  • zmian w budżecie GiM.

 9. Sprawy różne.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 12. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

O godz. 10-tej Pan Przewodniczący J.Z. Boszko o godz. 10-tej otwiera obrady IV Sesji Rady GiM witając radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, Pana Burmistrza wraz z pracownikami Urzędu, Dyrektorów szkół, Kierowników jednostek organizacyjnych oraz wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady.

Pan Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdza, że w obradach na stan 14 radnych uczestniczy 13 radnych co stanowi quorum, przy którym Rada GiM może podejmować prawomocne decyzje i uchwały.

-2-

W obradach nie uczestniczy radny Z. Laskowski / nieobecność usprawiedliwiona/.

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt 2.

Pan Przewodniczący pyta czy są uwagi do proponowanego porządku obrad.

Pani B. Dominikiewicz proponuje, że ze względu na dużą ilość spraw zawartych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie GiM istnieje możliwość dalszej pracy w Komisjach nad tym dokumentem i przesunięcie terminu podjęcia uchwały w tej sprawie na następnej Sesji.

Wobec braku dalszych uwag co do proponowanego porządku obrad Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli porządek obrad ze zmianą zgłoszoną przez Panią B. Dominikiewicz.

Punkt 3.

Pan Przewodniczący prosi o zgłaszanie kandydatur do Komisji Wniosków i Uchwał.

Radni zgłosili następujące kandydatury:

 1. Radny W. Baryt,
 2. Radny Z. Budek,
 3. Radny A. Woźniak.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” powołali Komisję Wniosków i Uchwał w w/w składzie.

Punkt 4.

Interpelacje i zapytania zgłosili następujący radni:

Radny Z. Madany pyta o dalsze losy giełdy w Goławinie, czy ta giełda będzie uruchomiona w tej miejscowości.

Poza tym czy obwodnica w Rębowie dojdzie do skutku, bo są różne opinie na ten temat.

Radny M. Głowacki pyta czy ruszyła sprawa ściągania zadłużenia podatnika ze Starzyna.

Radny J. Boszko pyta o przyszłość inwestycji przy ul. Niepodległości. Istniejące ściany ocieplono i co dalej.

Radny J. Kuliński pyta o zasady przyjmowania pracowników do Urzędu. Stwierdza, że miał być konkurs a nazwiska są już wcześniej ustalone.

Poza tym radny Kuliński pyta o wyjaśnienie dot. sprzedaży działki w Rębowie – do sprzedaży było 0,14 ha taką uchwałę podjęła Rada a Urząd sprzedał 0,21 ha.

-3-

Radny J. Janczak pyta co z wnioskiem dot. patrolowania przez naszą policję okolic miejscowych szkół i przedszkola.

Radny W. Łopatowski w sprawie pisma jakie wpłynęło od mieszkańców Słomina odnośnie remontu drogi.

Punkt 6.

Informację nt. pracy między Sesjami przedstawił Pan Burmistrz GiM.

Treść informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W tej części obrad Pan Burmistrz GiM wraz z Przewodniczącym Rady złożyli podziękowania ustępującym sołtysom.

Radni informację o pracy Burmistrza GiM między Sesjami przyjęli bez dyskusji i uwag.

Punkt 6.

Ten punkt porządku obrad tj. zatwierdzenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie GiM radni przesunęli do ponownego rozpatrzenia na Komisjach Rady i na następnej Sesji.

Punkt 7.

Pani B. Dominikiewicz poinformowała, że gminne wysypisko śmieci w obecnym stanie nie może istnieć ponieważ nie spełnia podstawowych wymogów. W związku z tym należy zmienić programy w częściach dot tego wysypiska. Należy je częściowo zamykać i rekultywować, pozyskując na ten cel fundusze z zewnątrz.

Radny J. Boszko stwierdza, że koszty z powodu zamknięcia wysypiska śmieci poniosą mieszkańcy.

Radny J. Kuliński uważa, że jeśli będziemy segregować śmieci u źródła to opłaty za wywóz nieczystości stałych będą mniejsze.

Pan Przewodniczący poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii radnych wyrażonych na posiedzeniach Komisji na temat dalszych losów wysypiska śmieci.

Radny J. Janczak poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oraz Komunalnej i Spraw Obywatelskich pozytywnie zaopiniowano propozycję częściowego zamykania i rekultywacji gminnego wysypiska śmieci.

Radny J. Kuliński poinformował, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu również jest za częściowym zamykaniem i rekultywacją wysypiska śmieci.

Radni podczas dyskusji zdecydowali, że gminne wysypisko śmieci docelowo powinno być zamknięte i zrekultywowane. Należy to uczynić

-4-

etapowo tzn. częściowo je zamykać i rekultywować, starając się o środki na ten cel z zewnątrz.

Punkt 8.

Podjęcie uchwał:

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady GiM na 2007 rok.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 25/IV/2007 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady GiM na 2007 rok.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady GiM na 2007 rok.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 26/IV/2007 w sprawie planów pracy Komisji na 2007 rok.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie wyznaczenia granic osiedli w mieście Wyszogród.

W dyskusji na temat przedstawionej uchwały głos zabrali:

Radny M. Mieszkowski uważa, że granice osiedli powinny pozostać takie jak do tej pory, ponieważ utworzymy molochy, będzie wtedy mniejsza dyskusja. Ulica Zamieście jest ulicą typowo rolniczą i można z tej ulicy utworzyć nawet sołectwo.

Pan K. Plichciński pyta czym jest to podyktowane, żeby zmniejszyć ilość osiedli w mieście. Pyta jaka będzie wtedy współpraca . Stwierdza, że Przewodniczący Zarządów Osiedli powinni być zapraszani na posiedzenia Komisji i informuje, że jeśli Urząd zwraca się do nich w jakiejś sprawie to zawsze się zgłaszają.

Pan L. Kafliński stwierdza, że wieś reprezentuje 17 sołtysów i 8 radnych a miasto ma reprezentować tylko 2 przewodniczących zarządów osiedli.

Pan Sekretarz informuje, że zmiana granic osiedli podyktowana została przede wszystkim tym , że są bardzo duże problemy ze zwołaniem mieszkańców na zebrania w tak dużej liczbie osiedli. Zebrania zwoływane są po kilka razy i jest tak, że nie ma z kogo wybrać Zarządu.

-5-

Radny M. Mieszkowski proponuje, żeby zorganizować zebrania w dotychczasowych osiedlach i jeśli nie będzie frekwencji na tych zebraniach to wówczas wrócić do sprawy zmniejszenia liczby osiedli w mieście.

Radny J. Janczak uważa, że jeśli są wątpliwości to należy tą sprawę jeszcze raz przeanalizować i uszanować wątpliwości w tej kwestii przedstawicieli samorządu w mieście.

W związku z powyższym radni jednogłośnie „za” odrzucili projekt uchwały w sprawie ustalenia granic osiedli w mieście Wyszogród.


Pani B. Dominikiewicz przedstawia projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planiu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach – Rakowo, Starzyno, Drwały.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 27/IV/2007 w sprawie przystąpienia do zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani B. Dominikiewicz przedstawia projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chmielewo i Wyszogród ul. Czerwińska.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 28/IV/2007 w sprawie przystąpienia do zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chmielewo i Wyszogród ul. Czerwińska.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 29/IV/2007 w sprawie nadania nazwy ulicy.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Kobylniki na rzecz dotychczasowych najemców.

-6-

Pani B. Dominikiewicz poinformowała, że rzeczoznawca nieruchomości te wycenił na kwoty 18.300 zł i 17.000 zł.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący” /radny W. Łopatowski/ przyjęli Uchwałę Nr 30/IV/2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Kobylniki na rzecz dotychczasowych najemców.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie wyboru delegata do Związku Miast Nadwiślańskich.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 31/IV/2007 w sprawie wyboru delegata do Związku Miast Nadwiślańskich.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu

Pan Sekretarz GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy i Miasta Wyszogród z organizacjami pozarządowymi.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 32/IV/2007 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy i Miasta Wyszogród z organizacjami pozarządowymi.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Sekretarz GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji podmiotom realizującym zadania GiM w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 33/IV/2007 w sprawie udzielania dotacji podmiotom realizującym zadania GiM w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie pokrycia wydatków z nadwyżki wolnych środków pieniężnych 2006 r.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

-7-

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 34/IV/2007 w sprawie pokrycia wydatków z nadwyżki wolnych środków pieniężnych 2006 r.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM na 2007 r.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 35/IV/2007 w sprawie zmian w budżecie GiM na 2007 r.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt 9.

W sprawach różnych głos zabrali:

Radny Z. Madany w sprawie wydzielenia w budżecie GiM środków z przeznaczeniem na klęski żywiołowe. Uzasadnił to tym, że prognozy wskazują na możliwość występowania takich anomalii pogodowych i gmina powinna być przygotowana od razu na pomoc swoim mieszkańcom jeśli taka sytuacja by wystąpiła. Pan Z. Madany podał za przykład Gminę Bulkowo, gdzie gmina ta nie była przygotowana na pomoc swoim mieszkańcom poszkodowanym przez wichurę.

Radny W. Łopatowski proponuje, żeby tematowi remontu i modernizacji dróg poświęcić oddzielną Sesję. Poinformował, że mieszkańcy wsi Słomin złożyli wniosek o poprawienie drogi powiatowej i prosi o monitorowanie tej sprawy.

Radny Z. Madany poinformował, że zgłosił zły stan drogi powiatowej w Rębowie i na jego interwencję postawiono tylko znaki ograniczające prędkość oraz przywieziono 2 przyczepy jakiejś gliny co w żaden sposób nie załatwia sprawy.

Poza tym radny Z. Madany zwrócił uwagę na fakt nie przybycia pomimo zaproszenia na obrady naszej Sesji radnych powiatu płockiego wybranych z naszego okręgu. Uważa, że w/w radni powinni chociaż zadzwonić i usprawiedliwić swoją nieobecność.

Radny Jan Boszko chciałby uzyskać informacje na temat wykorzystania zakupionego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Pan M. Caban pyta czy wykonane jest przyłącze wodociągowe do budynku sprzedanego we wsi Rębowo.

Pani B. Dominikiewicz informuje, że na ten temat nic nie wie.

-8-

Pan W. Lubiszewski pyta co dalej z zakupem równiarki, ponieważ na ten cel pieniądze są wydzielone.

Radny M. Mieszkowski pyta kiedy będą ustawione znaki informujące o granicach gminy i miasta Wyszogród.

Stwierdza również, że zbliża się wiosna i należałoby zwrócić uwagę właścicielowi działki pod CPN, żeby o ten teren dbał, żeby nie rosły tak jak do tej pory na nim haszcze.

W sprawie giełdy truskawkowej Pan M. Mieszkowski informuje, że jest wiadomym, że w Goławinie tej giełdy nie będzie. Pan Burmistrz mówił, że można byłoby pomyśleć o giełdzie w Wyszogrodzie.

Radny J. Kuliński pyta czy powołana jest Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ile osób jest w składzie tej Komisji.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielił Pan Sekretarz GiM

Odnośnie organizacji giełdy truskawkowej w Czerwińsku Pan Sekretarz poinformował, że w organizację tej giełdy miało się włączyć 5 gmin i kilka powiatów. Jednak pomimo deklaracji nikt nie przystąpił do współuczestniczenia w organizacji tego przedsięwzięcia.

W sprawie wykorzystania zakupionego samochodu dla przewozu osób niepełnosprawnych Pan Sekretarz poinformował, że tym samochodem dowożony jest do szkoły uczeń niepełnosprawny, wykorzystywany jest również przez MGOPS. Kierowca tego samochodu jest Pan S. Lichota.

Pani Skarbnik GiM odnośnie dłużnika Pan Bombały ze Starzyna poinformowała, że tytuły są powystawiane, dług zapisany jest na hipotece. Zawiadomiona została inspekcja pracy i ZUS ponieważ prawdopodobnie Pan Bombała prowadzi produkcję i zatrudnia pracowników.

Pan Przewodniczący Rady GiM przedstawił pisemną odpowiedź na wniosek z obrad poprzedniej Sesji.

Pismo to stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny J. Kuliński pyta czy Starostwo miało prawo zmienić uchwałę Rady GiM. Czy ta uchwała powinna wrócić do Rady czy nie. Radny J. Kuliński uważa, że jest to nieprawidłowość.

Pan Sekretarz GiM przedstawił skład Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień są to następujące osoby: H. Błaszczyk, Robert Koper, Grażyna Piotrowska, Klemens Plichciński, Ireneusz Wolski, Teresa Kondera, Janusz Pielaciński.

Przewodniczącym tej Komisji jest Pan Janusz Pielaciński.

Pan Przewodniczący Rady GiM stwierdza, że brak jest w składzie tej Komisji przedstawiciela wsi.-9-

Pan M. Caban pyta czy jest to Komisja Miejska czy Miejsko Gminna. Pyta również dlaczego w składzie tej Komisji brak jest reprezentanta wsi.

Radny M. Głowacki proponuje, żeby Pan Burmistrz wyjaśnił czym się kierował powołując tych członków w skład tej Komisji.

Pan M. Caban pyta kto wykonał przyłącze wodociągowe do sprzedanej nieruchomości w Rębowie, czy był inspektor nadzoru i czy był odbiór tego zadania. Pan M. Caban twierdzi, że w ewidencji Spółki Wodnej do posesji Szmulewicza jest rów a dalej jest struga.

Pan W. Janczak pyta co z zakupem równiarki, pieniądze są wydzielone i co dalej.

Pani B. Jasińska poprosiła, żeby w przypadku pozyskiwanego drewna z wycinek brać pod uwagę jej stołówkę szkolną. Nieodpłatne drewno na opał jest bardzo potrzebne ponieważ koszt jednego obiadu to tylko 2 zł.

Pani B. Dominikiewicz odnośnie budowy bloku przy ul. Niepodległości informuje, że dotyczy to inwestora i to on decyduje kiedy ta budowa będzie kontynuowana.

Odnośnie zatrudnienia pracownika w księgowości na stanowisko inspektora ds. płac i księgowości budżetowej Pani Skarbnik GiM poinformowała, że powołano w tym celu Komisję. Z 12 ofert zakwalifikowano 4 osoby, które napisały test sprawdzający składający się z 12 pytań. Test ten pisały 3 osoby, ponieważ jedna z zakwalifikowanych osób zrezygnowała. Pani Kolczyńska uzyskała 12 pkt, Pani Bober 8,5 pkt i Pani Brudzyńska 8 pkt.

Radna E. Biernat pyta czy testy na taki konkurs nie powinna pisać osoba z zewnątrz.

Radny J. Kuliński stwierdza, że wybrana osoba dobrze zarabia, ma dobrą pracę i przychodzi do urzędu a osoby po studiach, wykształcone są dalej bezrobotne.

Radny M. Mieszkowski informuje, że był członkiem Komisji Rekrutacyjnej i jeśli chodzi o prawo to konkurs ten był przeprowadzony prawidłowo. Stwierdza również, że osoba pracująca zawsze będzie lepsza od tej, która nie pracowała i nie pracuje. Informuje, że Pani Brudzyńska jest mgr ekonomii i zdała test bardzo dobrze. Jest termin odwołania i można od decyzji Komisji się odwołać. Pan Mieszkowski poinformował, że jest za tym żeby na miejsce Pani Kolczyńskiej Pan Starosta przyjął ponownie osobę z Wyszogrodu.

Pan Przewodniczący odnosząc się do wypowiedzi radnego M. Mieszkowskiego w sprawie uporządkowania działki stwierdza, że najlepszym rozwiązaniem byłoby, żeby znalazł się inny jej użytkownik, który zadbałby o ten teren.

-10-

Punkt 11.

Protokół z obrad poprzedniej Sesji został przyjęty bez zmian i uwag.

Punkt 12.

Radny W. Baryt przedstawia wnioski z obrad IV Sesji Rady GiM:

1. zabezpieczyć w budżecie GiM środki finansowe na wypadek

wystąpienia klęsk żywiołowych na naszym terenie.

 1. przedstawić zasadność powołania osób do składu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień.
 2. w miarę możliwości drewno pozyskiwane z wycinek drzew przeznaczać na potrzeby stołówki szkolnej.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli w/w wnioski.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 13-tej zamyka obrady IV Sesji Rady GiM Wyszogród.

 

Protokołowała:                                                   Przewodniczący Rady GiM

                                                                                    Wyszogród

Izabela Boszko                                                      Józef Zbigniew Boszko

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-09 10:26:33
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-09 10:26:33
 • Liczba odsłon: 831
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671308]

przewiń do góry