Uchwała Nr 93/XII/2008 /2008

                                Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

                                                 z dnia. 25.04.2008

 

w sprawie: zmian w budżecie na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. 2001 r Nr.142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art.165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2005 r Nr. 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami /.

Rada Gminy i Miasta postanawia:

§ 1

 

Zwiększyć plan dochodów budżetu na 2008 rok o kwotę 150 000 zł.

Zmniejszyć plan dochodów budżetu na 2008 rok o kwotę 8 081 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr. 1

Plan dochodów po zmianach wynosi 11 539 293 zł.

§ 2

Zwiększyć plan wydatków budżetu na 2008 rok o kwotę 150 000 zł

Zmniejszyć plan wydatków budżetu na 2008 rok o kwotę 8 081 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr. 2

Plan wydatków po zmianach wynosi 14 646 173 zł.

§ 3

Dokonać przeniesień w planie wydatków budżetu między działami klasyfikacji budżetowej.

zgodnie z załącznikiem nr. 3

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr.1
do Uchwały Rady Gminy i Miasta

                                                   w Wyszogrodzie Nr.93/XII/2008r.

                                                   z dnia 25.04. 2008 r.

Dział

Roz dział

§

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

0010

   

Rolnictwo i łowiectwo

 

50 000,-

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

 

50 000,-

 

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.st. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

 

50 000,-

6600

   

Transport i łączność

 

100 000,-

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

 

100 000,-

   

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.st. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

 

100 000,-

8801

   

Oświata i wychowanie

8 081,-

 
 

80195

 

Pozostała działalność

8 081,-

 
   

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

8 081,-

 

Razem

 

8 081,-

150 000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr.2
do Uchwały Rady Gminy i Miasta

                                                 w Wyszogrodzie Nr. 93/XII/2008r.

                                                 z dnia 25.04. 2008 r.

Dział

Roz dział

§

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

0010

   

Rolnictwo i łowiectwo

 

50 000,-

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

 

50 000,-

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

50 000,-

6600

   

Transport i łączność

 

100 000,-

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

 

100 000,-

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

100 000,-

8801

   

Oświata i wychowanie

8 081,-

 
 

80195

 

Pozostała działalność

8 081,-

 
   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

8 081,-

 

Razem

 

8 081,-

150 000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr.3
do Uchwały Rady Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie Nr 93/XII/2008 r.

z dnia 25.04. 2008r.

Dział

Roz dział

§

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

6600

   

Transport i łączność

   
 

60016

 

Drogi publiczne gminne

365 000,-

70 000,-

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Przebudowa drogi gminnej w

Rębowie zmniejszyć – 115 000 zł

2. Modernizacja ulicy Klasztornej

zmniejszyć – 250 000 zł

3. Modernizacja dróg gminnych

zwiększyć - 70 000 zł

365 000,-

70 000,-

7700

   

Gospodarka mieszkaniowa

 

25 000,-

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

25 000,-

 

4300

zakup usług pozostałych

- Zagospodarowanie nadwiślańskiej przestrzeni publicznej na terenie miasta

 

25 000,-

7710

   

Działalność usługowa

 

170 000,-

 

71095

 

Pozostała działalność

 

170 000,-

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 1. Rewitalizacja rynku i ulic w mieście zwiększyć – 120 000 zł
 2. Odnowa wsi Rębowo zwiększyć – 50 000 zł
 

170 000,-

7754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

10 000,-

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

OSP Rębowo

 

10 000,-

 

4270

Zakup usług remontowych

 

10 000,-

900

   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

90 000,-

 

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

 

80 000,-

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- Budowa placu zabaw „Smyk” w

Wyszogrodzie

 

80 000,-

 

90078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 

10 000,-

   

4300

Zakup usług pozostałych

- Zabezpieczenie skarpy wiślanej

 

10 000,-

Razem

365 000,-

365 000,-

Uzasadnienie do Uchwały Nr 93/XII/2008r.

                                 Rady Gminy i Miasta z dnia 25.04.2008 r.

 

 

 

Do załącznika nr.1 i 2

Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu :

 • w dziale 010 rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 50 000 zł zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim.
 • w dziale 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 100 000 zł zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim.

Zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetu :

- w dziale 801 rozdział 80101 Oświata i wychowanie o kwotę 8 081 zł w związku z

nieuwzględnieniem powyższej kwoty w ostatecznych planach przyznanych dotacji na 2008 rok.

 

Do załącznika nr. 3

Zaszła konieczność urealnienia planu dochodów i wydatków budżetu w dziale:

- w dziale 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

 • Przebudowa drogi gminnej w Rębowie zmniejszono plan wydatków o kwotę 115 000 zł z przeznaczeniem na:
  • Modernizacja dróg gminnych – dokumentacja - 70 000 zł.
  • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie miasta – sporządzenie projektu - 25 000 zł.

Na powyższe zadanie będziemy się ubiegać o fundusze unijne.

  • Remont strażnicy w OSP Rębowo - 10 000 zł.
  • Zabezpieczenie usuwiska skarpy wiślanej - 10 000 zł

Wykonanie ekspertyzy technicznej.

 • Modernizacja ulicy Klasztornej zmniejszono plan wydatków o kwotę 250 000 zł z przeznaczeniem na realizację nowych zadań, na które mamy możliwość ubiegania się o fundusze unijne:
  • Rewitalizacja rynku i ulic w mieście – dokumentacja - 120 000 zł.
  • Odnowa wsi Rębowo - dokumentacja - 50 000 zł.
  • Budowa placu zabaw SMYK w Wyszogrodzie - projekt i zakup urządzeń - 80 000 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-06-10 13:39:27
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-10 13:39:27
 • Liczba odsłon: 578
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2669043]

przewiń do góry