Protokół nr XXXII/2010

z obrad XXXII Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 9 listopada 2010 r.


Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

4.Część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Kobylnikach z okazji Święta Niepodległości.

5.Podsumowanie kadencji 2006-2010 – wystąpienie Pana Burmistrza GiM Wyszogród.

6.Interpelacje i zapytania radnych.

7.Podjęcie uchwał w sprawach:

     • zatwierdzenia stawek podatkowych na 2011 rok,

     • zmian w budżecie GiM

8.Sprawy różne.

9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

10.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

11.Zakończenie obrad.


Punkt 1.

O godz. 11-tej Pan Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród Józef Zbigniew Boszko otwiera obrady XXXII Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród, witając radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli oraz zaproszonych gości.

Pan Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdza, że w obradach uczestniczy 15 radnych co stanowi 100 % frekwencję, przy której Rada GiM może podejmować prawomocne decyzje i uchwały.

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

W obradach XXXII Sesji Rady GiM udział biorą:

Pan Piotr Zgorzelski - Starosta Płocki

Pan Hilary Januszczyk – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku,

Pan Apolinary Gruszczyński - Radny Powiatu Płockiego,

Pani Jolanta Łukasiak Malicka - Prezes NBS Czerwińsk z/s w Wyszogrodzie

Pan Wojciech Celiński - Prezes Zarządu Centrum Medyczne w Wyszogrodzie.


Punkt 2.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie „za” ze zmianą zgłoszoną przez Panią Barbarę Dominikiewicz t.j. rozpatrzenie 2 projektów uchwał, które były omawiane na posiedzeniach Komisji Rady:

 • w sprawie przyjęcia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla GiM Wyszogród,

 • w sprawie ustanowienia miejsca pamięci narodowej


-2-

Punkt 3.

W skład Komisji Wniosków i Uchwał powołano n/w radnych:

 • radny Sławomir Ząbek,

 • radny Wojciech Baryt,

 • radny Jacek Janczak.

Punkt 4.

W tym punkcie porządku obrad uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kobylnikach przedstawili część artystyczną w związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości.

Pan Przewodniczący serdecznie podziękował uczniom i ich opiekunom za wspaniale przygotowany montaż słowno muzyczny z okazji tak pięknego Święta Niepodległości.


Punkt 5.

Pan Przewodniczący poinformował, że dzisiejsza Sesja jest ostatnią w tej kadencji. Stwierdził, że 4 lata wspólnej pracy zaowocowały konkretnymi i wymiernymi efektami. Patrząc wstecz i dokonując podsumowania tego co udało się zrealizować można powiedzieć, ze nie był to czas stracony dla gospodarki gminy.

Pan Przewodniczący poprosił Pana Burmistrza o podsumowanie minionej kadencji 2006-2010.

Przed wystąpieniem Pana Burmistrza zaprezentowano prezentację filmową, która przedstawiała realizację najważniejszych inwestycji w naszej gminie.

Po prezentacji filmowej Pan Burmistrz podsumował kadencję 2006-2010. Przedstawił informację nt. wykonania zadań w GiM Wyszogród w w/w latach.

Treść informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Punkt 6.

Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.


Punkt 7.

Podjęcie uchwał.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie ustalenia ceny skupu żyta jako obliczenie podstawy podatku rolnego na terenie GiM Wyszogród.

Pan Przewodniczący Rady GiM poprosił Pana Janusza Kulińskiego o przekazanie zebranym opinii Komisji Rady na temat proponowanej stawki ceny żyta jako obliczenie podstawy podatku rolnego.

Pan J. Kuliński – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady GiM w dniu 2 XI. pozytywnie zaopiniowano przedstawioną cenę skupu żyta do obliczenia podatku rolnego.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym 11 głosów „za”, 1 głos „przeciw”/Z.Madany/ i 3 głosy „wstrzymujące”/M. Głowacki, W. Janczak, S. Ząbek/ przyjęli Uchwałę nr

-3-

232/XXXII/2010 w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowane jako obliczenie podstawy podatku rolnego na ternie Gminy i miasta Wyszogród w 2011 roku.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku na 2011 rok.

Pan J. Kuliński poinformował, że proponowane stawki podatku od nieruchomości również uzyskały pozytywną akceptację członków Komisji Rady GiM.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosów „za”, 3 głosy „wstrzymujące” /S. Ząbek, J. Boszko i Z. Madany/ przyjęli Uchwałę nr 233/XXXII/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dot. tego podatku.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 234/XXXII/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM na 2010 rok.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 235/XXXII/2010 w sprawie zmian w budżecie GiM na 2010 rok.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Pani B. Dominikiewicz przedstawia projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Wyszogród.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 236/XXXII/2010 w sprawie przyjęcia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla GiM Wyszogród.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


-4-

Pani B. Dominikiewicz przedstawia projekt uchwały w sprawie ustanowienia miejsca pamięci narodowej.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 237/XXXII/2010 w sprawie ustanowienia miejsca pamięci narodowej.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Punkt 8.

W sprawach różnych nikt nie zabrał głosu.


Punkt 9.

Brak interpelacji i zapytań.


Punkt 10.

Protokół z obrad poprzedniej Sesji przyjęto bez uwag.


Punkt 11.

Pan Przewodniczący Rady GiM informuje, że dobiega końca kadencja Rady GiM 2006-2010, dobiega również koniec kadencji Pana Burmistrza GiM, ponieważ nie kandyduje w nadchodzących wyborach. W związku z tym Pan Przewodniczący serdecznie podziękował Panu burmistrzowi za dobrą współpracę i zaangażowanie, które przyczyniło się do rozwoju naszej gminy. Wspólne dokonania są niezaprzeczalnym dowodem aktywności radnych oraz dobrej współpracy samorządu i mieszkańców. Mimo występujących czasem różnic zdań zawsze udawało się w najważniejszych sprawach osiągać kompromis.

Pan Przewodniczący Rady GiM wspólnie z Panią Wiceprzewodnicząca i Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej podziękowali Panu Burmistrzowi GiM przekazując kwiaty i okolicznościowy list życząc zdrowia i wszelkiej pomyślności

w życiu osobistym.

Dyrektorzy placówek oświatowych złożyli również Panu Burmistrzowi serdeczne podziękowania za współpracę w minionej kadencji.

Następnie Pan Przewodniczący i Pani Wiceprzewodnicząca przekazali podziękowania w formie okolicznościowego listu wszystkim radnym, Panu Wiceburmistrzowi GiM, Pani Skarbnik GiM, Panu Sekretarzowi GiM oraz Pani Inspektor ds. Rady.

Pan Przewodniczący Rady GiM podziękował również za dobrą współpracę Dyrektorom Szkół, Kierownikom Jednostek Organizacyjnych, Sołtysom, Przewodniczącym Zarządów Osiedli oraz wszystkim przybyłym na dzisiejsze obrady.

Pani Dyrektor Przedszkola imieniu Dyrektorów Placówek Oświatowych przekazała serdeczne podziękowania Panu Przewodniczącemu i wszystkim radnym za dobrą współpracę w minionej kadencji.


-5-

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXXII ostatniej Sesji kadencji 2006-2010 Pan Przewodniczący zamyka jej obrady.Protokołowała                                       Przewodniczący Rady GiM

Izabela Boszko                                     Józef Zbigniew Boszko

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-03 10:16:50
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-03 10:16:50
 • Liczba odsłon: 655
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671260]

przewiń do góry