Zarządzenie nr 106/2021

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród

POBIERZ

Zarządzenie nr 105/2021

w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

POBIERZ

Zarządzenie nr 104/2021

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

POBIERZ

Zarządzenie nr 103/2021

w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród w dniu 31 grudnia 2021 roku.

POBIERZ

Zarządzenie nr 102/2021

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.

POBIERZ

Zarządzenie nr 101A/2021

w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

POBIERZ

Zarządzenie nr 101/2021

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie

POBIERZ

Zarządzenie nr 100/2021

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród do potwierdzenia zawarcia umów dzierżawy

POBIERZ

Zarządzenie nr 99/2021

w sprawie wyznaczenia Sekretarza Gminy i Miasta Wyszogród do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

POBIERZ

Zarządzenie nr 98/2021

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.

POBIERZ

Zarządzenie nr 97/2021

w sprawie przeprowadzenie wyborów uzupełniających na sołtysa sołectwa Wilczkowo

POBIERZ

Zarządzenie nr 96/2021

w sprawie określenia procedury kontroli realizacji obowiązków przez podmioty świadczące usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Wyszogród

POBIERZ

Zarządzenie nr 95/2021

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

POBIERZ

Zarządzenie nr 94/2021

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

POBIERZ

Zarządzenie nr 93/2021

w sprawie powołania Komisji przetargowej

POBIERZ

Zarządzenie nr 92/2021

w sprawie

POBIERZ

Zarządzenie nr 91/2021

w sprawie

POBIERZ

Zarządzenie nr 90/2021

w sprawie określenia procedury kontroli w zakresie przestrzegania przez mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uchwały antysmogowej oraz uchwały w sprawie programu ochrony powietrza

POBIERZ

Zarządzenie nr 89/2021

w sprawie powołania dyrektora Centrum Kultury "Wisła" w Wyszogrodzie

POBIERZ

Zarządzenie nr 88/2021

w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021r. na terenie Gminy i Miasta Wyszogród

POBIERZ


Zarządzenie nr 87/2021

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

POBIERZ


Zarządzenie nr 86/2021

w sprawie powołania komisji przetargowej

POBIERZ


Zarządzenie nr 85/2021

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród

POBIERZ


Zarządzenie nr 84/2021

w sprawie powołania komisji przetargowej

POBIERZ


Zarządzenie nr 83/2021

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy i Miasta Wyszogród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi  na terenie Gminy i Miasta Wyszogród na 2022 rok”

POBIERZ


Zarządzenie nr 82/2021

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

POBIERZ


Zarządzenie nr 81/2021

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

POBIERZ


Zarządzenie nr 80/2021

w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

POBIERZ


Zarządzenie nr 79/2021

w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

POBIERZ


Zarządzenie nr 78/2021

w sprawie powołania miejsko-gminnej komisji ds. opiniowania wniosków i przydziału lokali komunalnych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród

POBIERZ


Zarządzenie nr 77/2021

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie.

POBIERZ


Zarządzenie nr 76/2021

w sprawie powołania miejsko-gminnej komisji ds. opiniowania wniosków i przydziału lokali komunalnych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród

POBIERZ


Zarządzenie nr 75/2021

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

POBIERZ


Zarządzenie nr 74/2021

w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej i. F. Chopina w Kobylnikach zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności

POBIERZ


Zarządzenie nr 73/2021

w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Rębowie zastępującego p.o. dyrektora szkoły podczas jego nieobecności

POBIERZ


Zarządzenie nr 72/2021

w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie zastępującego dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności

POBIERZ


Zarządzenie nr 71/2021

w sprawie zmian w budżecie na 2021r.

POBIERZ


Zarządzenie nr 70/2021

w sprawie ...

POBIERZ


Zarządzenie nr 69/2021

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Kobylnikach

POBIERZ


Zarządzenie nr 68/2021

w sprawie powołania komisji przetargowej

POBIERZ


Zarządzenie nr 67/2021

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. F.Chopina w Kobylnikach

POBIERZ


Zarządzenie nr 66/2021

w sprawie zmian w budżecie na 2021r.

POBIERZ


Zarządzenie nr 65/2021

zmieniające Zarządzenie nr 100/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 31.12.2020r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kultury Wisła w Wyszogrodzie

POBIERZ


Zarządzenie nr 64/2021

w sprawie powołania komisji do szacowania szkód i strat powstałych w infrastrukturze i mieniu gminnym w wyniku klęsk żywiołowych

POBIERZ


Zarządzenie nr 63/2021

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. F.Chopina w Kobylnikach

POBIERZ


Zarządzenie nr 62/2021

w sprawie zmian w budżecie na 2021r.

POBIERZ


Zarządzenie nr 61/2021

w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej

POBIERZ


Zarządzenie nr 60/2021

w sprawie zmian w budżecie na 2021r.

POBIERZ


Zarządzenie nr 59/2021

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. F.Chopina w Kobylnikach

POBIERZ


Zarządzenie nr 58/2021

w sprawie zmieniające Zarządzenie nr 33/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród

POBIERZ


Zarządzenie nr 57/2021

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie

POBIERZ


Zarządzenie nr 56/2021

w sprawie powołania komisji przetargowej

POBIERZ


Zarządzenie nr 55/2021

w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy i Miasta Wyszogród do prowadzenia niektórych spraw w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

POBIERZ


Zarządzenie nr 54/2021

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z tramwaju wodnego w miejscowości Wyszogród

POBIERZ


Zarządzenie nr 53/2021

w sprawie ...

POBIERZ


Zarządzenie nr 52/2021

w sprawie zmian w budżecie na 2021r.

POBIERZ


Zarządzenie nr 51/2021

w sprawie ...

POBIERZ


Zarządzenie nr 50/2021

w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu"

POBIERZ


Zarządzenie nr 49/2021

w sprawie ...

POBIERZ


Zarządzenie nr 48/2021

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rębowie

POBIERZ


Zarządzenie nr 47/2021

w sprawie ..

POBIERZ


Zarządzenie nr 46/2021

w sprawie zmian w budżecie na 2021r.

POBIERZ


Zarządzenie nr 45/2021

w sprawie powołania komisji przetargowej

POBIERZ


Zarządzenie nr 44/2021

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy i Miasta Wyszogród za 2020 rok.

POBIERZ ZARZĄDZENIE

POBIERZ RAPORT

POBIERZ INFORMACJĘ NA TEMAT RAPORTU

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA


Zarządzenie nr 43/2021

w sprawie zmian w budżecie na 2021r.

POBIERZ


Zarządzenie nr 42/2021

w sprawie powołania komisji przetargowej

POBIERZ


Zarządzenie nr 41/2021/1

w sprawie zmian w budżecie na 2021r.

POBIERZ


Zarządzenie nr 41/2021

w sprawie ustalenia opłat za cumowanie łodzi turystyczno - wędkarskich przy sezonowej przystani pływającej zlokalizowanej w miejscowości Wyszogród na ul. Wiślanej

POBIERZ


Zarządzenie nr 40/2021

w sprawie zmieniające Zarządzenie nr 100/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kultury "Wisła" w Wyszogrodzie.

POBIERZ


Zarządzenie nr 39/2021

w sprawie zmian w budżecie na 2021r.

POBIERZ


Zarządzenie nr 38/2021

w sprawie zmian w budżecie na 2021r.

POBIERZ


Zarządzenie nr 37/2021

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród w roku 2021 w zamian za święto przypadające w sobotę

POBIERZ


Zarządzenie nr 36/2021

zmieniające zarządzenie nr 30/2021 w sprawie wyłączenia z zakresu pracy zdalnej określonych pracowników UGiM Wyszogród 

POBIERZ


Zarządzenie nr 35/2021

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród Regulaminu Wynagradzania

POBIERZ


Zarządzenie nr 34/2021

w sprawie zmian w budżecie na 2021r.

POBIERZ


Zarządzenie nr 33/2021

zmieniające zarządzenie nr 30/2021 w sprawie wyłączenia określonych pracowników UGiM Wyszogród z pracy zdalnej

POBIERZ


Zarządzenie nr 32/2021

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

POBIERZ


Zarządzenie nr 31/2021

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wyszogród oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020r.

POBIERZ

ZAŁĄCZNIK


Zarządzenie nr 30/2021

w sprawie wyłączenia z pracy zdalnej określonych pracowników Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród 

POBIERZ


Zarządzenie nr 29/2021

w sprawie ...

POBIERZ


Zarządzenie nr 28/2021

w sprawie kontroli przedsiębiorców prowadzących żłobki i kluby dziecięce 

POBIERZ


Zarządzenie nr 27/2021

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na organizację działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy i Miasta Wyszogród w roku 2021

POBIERZ


Zarządzenie nr 26/2021

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. księgowości budżetowej 

POBIERZ


Zarządzenie nr 25/2021

w sprawie: zmian w budżecie na 2021 rok

POBIERZ


Zarządzenie nr 24/2021

w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród 

POBIERZ


Zarządzenie nr 23/2021

w sprawie wprowadzenia Regulaminy Pracy w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród 

POBIERZ


Zarządzenie nr 21/2021

w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy i Miasta Wyszogród

POBIERZ


Zarządzenie nr 20/2021

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy i Miasta Wyszogród do prowadzenia spraw gminy w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród 

POBIERZ


Zarządzenie nr 18/2021

w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Ewie Łozińskiej - specjaliście pracy socjalnej w MGOPS Wyszogród do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy

POBIERZ


Zarządzenie nr 17/2021

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

POBIERZ


Zarządzenie nr 16/2021

w sprawie: zmian w budżecie na 2021 rok

POBIERZ


Zarządzenie nr 15/2021

w sprawie: ewakuacji ludzi i zwierząt

POBIERZ


Zarządzenie nr 14/2021

w sprawie: zmian w budżecie na 2021 rok

POBIERZ


Zarządzenie nr 13/2021

w sprawie: wprowadzenia stanu alarmu przeciwpowodziowego dla Gminy i Miasta Wyszogród

POBIERZ


Zarządzenie nr 12/2021

w sprawie: ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy i Miasta Wyszogród

POBIERZ


Zarządzenie nr 11/2021

w sprawie: zmian w budżecie na 2021 rok

POBIERZ


Zarządzenie nr 10/2021

w sprawie: ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród w 2021 roku

POBIERZ


Zarządzenie nr 9/2021

w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Sekretarz Gminy i Miasta Wyszogród

POBIERZ


Zarządzenie nr 8/2021

w sprawie: zmian w budżecie na 2021 rok

POBIERZ


Zarządzenie nr 7/2021

w sprawie: zmian w budżecie na 2021 rok

POBIERZ


Zarządzenie nr 6/2021

w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego w Gminie i Mieście Wyszogród

POBIERZ


Zarządzenie nr 5/2021

w sprawie: określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Wyszogród

POBIERZ


Zarządzenie nr 4/2021

w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 6/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 9 lutego 2016r.

POBIERZ


Zarządzenie nr 3/2021

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2020r. w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Wyszogród

POBIERZ


Zarządzenie nr 2/2021

w sprawie: wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy i Miasta Wyszogród

POBIERZ


Zarządzenie nr 1/2021

w sprawie: odwołania Gminnego Biura Spisowego w Gminie i Mieście Wyszogród

POBIERZ

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-15 08:27:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-12 11:49:01
  • Liczba odsłon: 2434
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681225]

przewiń do góry